Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 28-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022;

gelet op de verantwoordelijkheid van de gemeente om burgerparticipatie als gevolg van de wettelijke verplichting volgend uit artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 2.1.3 van de Wmo 2015 en artikel 47 van de Participatiewet vorm te geven;

besluit:

 • 1.

  vervallen te verklaren:

  • -

   de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer;

  • -

   de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Cuijk 2016;

  • -

   de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Grave 2016;

  • -

   de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Mill en Sint Hubert 2016;

  • -

   de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis;

 • 2.

  vast te stellen de volgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Land van Cuijk 2022

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Sociaal Domein:

  Die thema’s die gericht zijn op de maatschappelijke rol van de burger, het ondersteunen van mensen, het vergroten van de leefbaarheid en het bevorderen van participatie.

  Wat betreft onderwerpen kan worden gedacht aan de volgende beleidsterreinen:

  • a.

   Werk

  • b.

   Inkomen

  • c.

   Bestaanszekerheid

  • d.

   Inburgering

  • e.

   Zorg

  • f.

   Jeugd

  • g.

   Onderwijs

  • h.

   Leefbaarheid

  • i.

   Maatschappelijke ondersteuning

  • j.

   Wonen

 • Binnen het sociaal domein wordt met de Adviesraad specifiek uitvoering gegeven aan artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.1.3, lid 3, van de Wmo 2015.

 • 2.

  Doelgroep:

  Alle ingezetenen van de gemeente Land van Cuijk die op enige wijze betrokken zijn bij of te maken hebben met het sociaal domein.

 • 3.

  Adviesraad:

  de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Land van Cuijk;

 • 4.

  Het dagelijks bestuur:

  de voorzitter en de secretaris van de Adviesraad;

 • 5.

  Maatschappelijke organisatie:

  de instelling die zich volgens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden direct of indirect richt op de behartiging van de belangen van de klant en de burger.

Hoofdstuk 2 – De Adviesraad

Artikel 2 – Doel van de adviesraad

 • 1. De Adviesraad heeft als doel om betrokkenen binnen het Sociaal Domein te laten meedenken bij de ontwikkeling van beleid en de dienstverlening van het Sociaal Domein. Dit kan door middel van de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden.

 • 2. De Adviesraad is representatief voor de doelgroep.

Artikel 3 – Samenstelling

 • 1. De Adviesraad bestaat uit minimaal 14 en maximaal 18 leden.

 • 2. Leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Land van Cuijk.

 • 3. Uitgesloten van deelname als lid van de Adviesraad zijn:

  • a.

   Leden van het college of personen onder gezag van het college werkzaam;

  • b.

   Leden van de gemeenteraad of een raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • c.

   Leden van het bestuur, de Raad van Toezicht of een cliëntenraad van een organisatie die in de gemeente actief is op het sociaal domein, die subsidie ontvangt van de gemeente of waar een inkooprelatie mee is;

  • d.

   Leden van de Raad van Toezicht of medewerker bij een zorg- of welzijnsinstelling die actief is in de gemeente;

  • e.

   Religieuze ambtsdragers;

  • f.

   Professionele opdrachtnemers van de gemeente binnen het Sociaal Domein;

 • 4. De Adviesraad heeft een voorzitter en een secretaris en vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 4 – Criteria samenstelling

 • 1. De Adviesraad is zodanig samengesteld dat de doelgroep en haar belangen in voldoende mate worden vertegenwoordigd.

 • 2. Een aantal van de leden is zelf cliënt of heeft vanuit persoonlijke relaties te maken met inwoners van Land van Cuijk die gebruik maken van collectieve en/of individuele voorzieningen.

Artikel 5 – Werving

 • 1. Teneinde leden van de doelgroepen en andere burgers de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Adviesraad wordt door deze raad een oproep geplaatst in de plaatselijke media.

 • 2. De Adviesraad verzorgt de selectie en doet een voordracht aan het college.

 • 3. De zittingsduur van de leden van de Adviesraad is vier jaar, welke periode maximaal éénmaal verlengd kan worden.

Artikel 6 – Benoeming

 • 1. De leden van de Adviesraad worden door het college benoemd op voordracht van de Adviesraad.

 • 2. De voorzitter wordt door de Adviesraad uit zijn midden voorgedragen aan het college voor benoeming.

 • 3. De secretaris wordt door de Adviesraad uit zijn midden benoemd.

Artikel 7 – Beëindiging lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap eindigt na afloop van het in artikel 5, lid 3, genoemde termijn.

 • 2. Het lidmaatschap eindigt eveneens door:

  • a.

   het vervallen van de hoedanigheid van burger, klant of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie;

  • b.

   aftreden op eigen schriftelijk verzoek;

  • c.

   onder curatelestelling;

  • d.

   overlijden;

  • e.

   opzeggen van het vertrouwen door de meerderheid van de leden bij ernstig en langdurig disfunctioneren van een lid;

  • f.

   ontslag door het college op grond van met het lidmaatschap van de Adviesraad onverenigbaar handelen.

 • 3. De leden zijn na het verstrijken van hun zittingsduur onmiddellijk herbenoembaar.

 • 4. Indien noodzakelijk, kan bij beëindiging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde onder lid 2 onder a van dit artikel, een overgangstermijn van zes maanden worden gehanteerd.

Hoofdstuk 3 – Taken en bevoegdheden

Artikel 8 – Taken

 • 1. De Adviesraad van en voor de gemeente Land van Cuijk is voor de wethouders en beleidsmedewerkers een onafhankelijke sparringpartner en adviseur vanuit inwoners perspectief.

 • 2. De Adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming van nieuw gemeentelijk beleid ten aanzien van het Sociaal Domein betreffen.

 • 3. De Adviesraad polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de samenleving waar het de uitvoering van het Sociaal Domein betreft.

Artikel 9 – Initiatiefrecht, informatierecht en adviesrecht

 • 1. De Adviesraad kan alles wat te maken heeft met het beleid van het Sociaal Domein aan de orde stellen.

 • 2. Het college informeert de Adviesraad over zaken die zij voor de uitoefening van haar taken nodig heeft.

 • 3. Het college vraagt de Adviesraad om advies in de volgende fases:

  • a.

   Visievorming;

  • b.

   Beleidsontwikkeling;

  • c.

   Verordeningen of beleidsregels;

  • d.

   Evaluatie beleid en cliëntenonderzoeken.

 • 4. De Adviesraad heeft voor het opstellen van haar adviezen een behandeltermijn van vier weken.

 • 5. De behandeltermijn kan verlengd worden naar zes weken, indien de ASD hiervoor gegronde redenen heeft.

 • 6. De Adviesraad behandelt geen zaken die betrekking hebben op individuen.

Artikel 10 – Overleg

 • 1. De Adviesraad vergadert zo vaak als nodig is voor de uitvoering van haar taken.

 • 2. Periodiek vindt overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de coördinerend ambtenaar en/of de verantwoordelijk wethouder.

 • 3. In samenspraak met het dagelijks bestuur wordt jaarlijks een overlegschema vastgelegd voor de overleggen met de coördinerend ambtenaar en de verantwoordelijk wethouder.

 • 4. De vergaderingen van de Adviesraad zijn in beginsel openbaar. De Adviesraad kan bepalen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk besloten is.

Artikel 11 – Geheimhouding

De Adviesraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college of de gemeenteraad zal de Adviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Hoofdstuk 4 – Ondersteuning en middelen

Artikel 12 – Facilitaire ondersteuning

Nader afspraken rondom de facilitaire ondersteuning van de Adviesraad worden vastgelegd in de werkafspraken.

Artikel 13 – Coördinerend ambtenaar

De gemeente stelt een coördinerend ambtenaar aan die fungeert als aanspreekpunt voor de Adviesraad richting de gemeente.

Artikel 14 – Werkbudget

 • 1. Aan de Adviesraad wordt een werkbudget ter beschikking gesteld. Het college stelt jaarlijks in de gemeentelijke begroting het budget voor de Adviesraad vast.

 • 2. Het werkbudget van de Adviesraad heeft tot doel om de Adviesraad te financieel faciliteren in:

  • a.

   deelname aan vergaderingen;

  • b.

   deskundigheidsbevordering;

  • c.

   lidmaatschapsgelden;

  • d.

   reiskosten;

  • e.

   secretariële ondersteuning;

  • f.

   overige onkosten.

 • 3. Wanneer de Adviesraad besluit haar budget aan iets anders te besteden dan de in het tweede lid genoemde onderwerpen, dan dient zij hiervoor toestemming te verkrijgen van het college.

 • 4. Na afloop van het budgetjaar legt de Adviesraad binnen drie maanden verantwoording af aan de gemeente over de doelmatige besteding van het werkbudget.

Hoofdstuk 5 – Slotbepalingen

Artikel 15 – Geschillen betreffende deze verordening

Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad gemeente Land van Cuijk.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 • 1. Het college maakt het bestaan van de Adviesraad gemeente land van Cuijk algemeen bekend.

 • 2. Ten dienste van zijn functioneren zal de Adviesraad gemeente Land van Cuijk een huishoudelijk reglement opstellen, waarin onder andere de communicatie met de achterban wordt geregeld.

Artikel 17 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Land van Cuijk 2022.

 • 3. De volgende regelingen worden vervallen verklaard op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid:

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer;

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Cuijk 2016;

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Grave 2016

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Mill en Sint Hubert 2016;

  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk in zijn openbare vergadering van 8 december 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar

Toelichting Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Land van Cuijk 2022

Algemene toelichting

Voor de beleidsvoorbereiding en de planvorming door het college in het kader van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet (hierna sociaal domein) is cliëntparticipatie bij wet verplicht. Daarnaast is het van belang dat de gemeente Land van Cuijk, in samenwerking met de Adviesraad, streeft naar interactieve beleidsontwikkeling. Daartoe heeft de Adviesraad verschillende rechten en plichten die in deze verordening beschreven zijn.

Naar aanleiding van de herindeling van de gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 moet in de gemeente Land van Cuijk een nieuwe Adviesraad ingericht worden. Daarvoor is het opstellen van deze verordening de eerste stap. In deze verordening is eveneens rekening gehouden met het onderzoek van de voormalige Adviesraden in uitvoering van de Koepel Adviesraden sociaal domein.

Artikelsgewijze toelichting

Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting van hetgeen in deze verordening is opgenomen. Daar waar een lid géén toelichting behoeft, is deze niet opgenomen.

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Lid 1.

In een poging om een sluitende definitie te geven van het sociaal domein binnen deze verordening is er gekozen om dit begrip breed te formuleren naar beleidsterreinen. Hierbij is een opsomming gegeven van mogelijke beleidsterreinen welke omvat worden door het begrip sociaal domein. Deze opsomming is niet limitatief, maar is wel indicatief voor de omvang van het sociaal domein. Het valt niet uit te sluiten dat andere onderwerpen, afhankelijk van de situatie en plaatsing in de toekomst, onder het begrip sociaal domein kunnen vallen. Hiermee is de afbakening binnen deze verordening gewaarborgd.

Ook wordt verbinding gemaakt met de gemeentelijke dienstverlening op basis van de onderliggende wetgeving. Het valt niet uit te sluiten dat er ook dienstverlening plaatsvindt op andere beleidsterreinen dan in deze verordening is aangegeven. Dit hoeft niet te betekenen dat dit géén dienstverlening onder het sociaal domein is en dat deze verordening daarom niet van toepassing zou moeten zijn. Dit zal op dat moment moeten worden afgewogen.

Hoofdstuk 2 – De Adviesraad

Artikel 2 – Doel van de Adviesraad

Lid 2.

De Adviesraad vertegenwoordigt de doelgroep. Door de vertegenwoordiging op deze manier te structureren, ontstaat er de mogelijkheid voor de gemeente om op een constructieve wijze inspraak te organiseren die bijdraagt aan de ontwikkeling van het sociaal domein en recht doet aan de inbreng van de doelgroep en haar vertegenwoordigers.

Artikel 3 – Samenstelling

Lid 3.

De onverenigbaarheden zijn benoemd. De onafhankelijke positie van een Adviesraad brengt met zich mee dat de leden geen deel uitmaken van het gemeentebestuur (college, gemeenteraad, reguliere raadscommissies) of onder gezag daarvan werkzaam zijn.

Daarnaast zijn religieuze ambtsdragers uitgesloten, aangezien de Adviesraad een rol vervult in het openbaar bestuur en daarmee het seculiere karakter van het openbaar bestuur in het geding kan komen.

Lid 4.

De voorzitter heeft als taak om het verbindende element binnen en buiten de Adviesraad te zijn. Dit behelst enerzijds het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de leden alsmede het leiderschap van de Adviesraad. Anderzijds betekent dit ook dat de voorzitter de primaire verbinding is tussen de Adviesraad en andere adviesorganen binnen en buiten de gemeente Land van Cuijk.

Artikel 4 – Criteria samenstelling

Lid 1 en 2.

Omdat het gaat om de deelname van betrokkenen en cliënten ligt het in de rede dat de Adviesraad voor een deel bestaat uit leden van de doelgroep zelf. Daarbij moet door alle betrokkenen worden gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de doelgroep.

Een evenwichtige verdeling van het aantal leden over diverse delen van de doelgroep is nodig. Dit is een aandachtspunt bij elke individuele benoeming en in laatste instantie een verantwoordelijkheid van college op het moment van benoeming. Uiteraard dient de Adviesraad bij de voordracht van nieuwe leden rekening te houden met dit voorschrift. In de werkafspraken met de Adviesraad worden nadere criteria opgenomen waaraan leden van de Adviesraad minimaal moeten voldoen om de vertegenwoordiging van de belangen van inwoners te waarborgen.

Artikel 5 – Werving

Lid 1 t/m lid 3.

In dit artikel wordt geregeld op welke wijze nieuwe leden van de Adviesraad worden geworven. In principe geldt een zittingsduur van vier jaar met de mogelijkheid van een verlenging van maximaal vier jaar ofwel één zittingsperiode. De adviesraad is een manier om inwonersparticipatie vorm te geven. Dit is de reden dat er maximaal twee zittingstermijnen zijn om ook andere inwoners gelegenheid te geven mee te doen. Indien zich na afloop van de zittingsperiode onvoldoende nieuwe kandidaten hebben gemeld, en een lid reeds twee zittingstermijnen plaats heeft gehad in de Adviesraad, kan de zittingsduur worden verlengd.

Nadat de nieuwe ASD is opgericht en de leden van de ASD haar eerste zittingstermijn van vier jaar volbracht hebben, is het niet wenselijk dat de gehele ASD aftreedt. Daarom zal voor de eerste zittingstermijn van de nieuwe ASD eenmaal de helft van de leden van de ASD een zittingstermijn van zes jaar hebben, zodat het aftreden van de leden gefaseerd plaats zal vinden.

Artikel 6 – Benoeming

Lid 1.

Het college benoemt leden van de Adviesraad op voordracht. Bij deze benoeming wordt de motivatie en de achtergrond van de aspirant-leden meegewogen. Het uiteindelijke doel is dat de leden naar mening van het college en de Adviesraad, de Adviesraad juist versterken. De termijn van 4 jaar gaat in op het moment dat men benoemd wordt.

Lid 2.

De voorzitter wordt apart benoemd door het College, omdat de voorzitter namens de Adviesraad ook extern optreedt. De zinsnede “uit zijn midden” brengt tot uitdrukking de voorzitter niet op voordracht van het college wordt benoemd. Daarnaast wordt de status van de voorzitter binnen en buiten de Adviesraad benadrukt. Indien er naar mening van een deel van de Adviesraad sprake is van disfunctioneren van de voorzitter, dan wordt getracht dit eerst intern op te lossen. Anders bemiddelt het college, tenzij er sprake is van een onoverbrugbare breuk van vertrouwen tussen de Adviesraad en de voorzitter.

Lid 3.

Het is aan de Adviesraad om zelf te kiezen wie zij als secretaris aanstelt. De Adviesraad is verantwoordelijk voor deze keuze en kan beslissen een andere secretaris aan te stellen als deze om wat voor reden dan ook niet meer in staat is diens taken adequaat uit te oefenen.

Artikel 7 – Beëindiging lidmaatschap

Lid 2, sub a.

Indien een lid géén onderdeel van de doelgroep meer is, door bijvoorbeeld verhuizing naar een andere gemeente, een langdurig wijziging in diens situatie waardoor deze niet meer maken heeft met het werkveld binnen het dociaal domein binnen de gemeente of door het einde dienstverband bij de maatschappelijke organisatie die werd vertegenwoordigd, eindigt het lidmaatschap.

Lid 2, sub c.

Met onder curatelestelling wordt curatelestelling in de zin van artikelen 1:378 tot en met 1:391 Burgerlijk Wetboek bedoeld. Indien een lid onder curatele wordt gesteld, wordt deze niet meer in staat geacht adequaat deel te kunnen nemen aan de Adviesraad.

Lid 2, sub e.

De Adviesraad kan het vertrouwen in één van haar leden om diverse redenen opzeggen. Dit kan niet licht gedaan worden en zal altijd door het college getoetst moeten worden. De rol van de voorzitter in deze is cruciaal, gezien diens verbindende taak. Indien er geen mogelijkheid tot reconciliatie is, wordt een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap van het desbetreffende lid bij het college ingediend.

Lid 2, sub f.

Indien een lid op een dusdanige wijze handelt dat diens lidmaatschap niet meer verenigbaar is met de taak van de Adviesraad danwel op enig andere wijze die het maatschappelijk onwenselijk maakt om lidmaatschap te continueren, kan het college beslissen iemands lidmaatschap te beëindigen. Hierover wordt de Adviesraad geïnformeerd. Waar noodzakelijk, gebeurt dit in vertrouwen om de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen te beschermen.

Lid 3.

Slechts in de situatie dat de zittingsduur van een lid is verstreken, kan onmiddellijke herbenoeming door het college plaatsvinden. Het derde lid slaat dus enkel op beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Lid 4.

Het is mogelijk dat bij het aftreden van een lid omdat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden die in dit artikel genoemd worden, er een termijn noodzakelijk is waarin de taken overgedragen kunnen worden aan een ander lid. Dit gebeurt op verzoek van de Adviesraad aan het college. Doordat de directe consequenties van het wegvallen van een lid worden opgevangen, wordt de continuïteit van de Adviesraad gewaarborgd.

Hoofdstuk 3 – Taken en bevoegdheden

Artikel 8 – Taken

Lid 1 en 2.

In dit artikel wordt het bestaan van de Adviesraad bevestigd en wordt aangegeven dat het doel van dit orgaan enerzijds is de belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Land van Cuijk die zijn aangewezen op ondersteuning en anderzijds om een meerwaarde te creëren in de kwaliteit van uitvoering van het sociaal domein.

De gemeente kan de Adviesraad raadplegen over hoe (specifieke) groepen inwoners te betrekken, te raadplegen en/of te informeren rond ontwikkelingen, veranderingen of thema’s. De Adviesraad denkt mee en adviseert primair vanuit vraagstukken en thema’s en secundair vanuit beleidsstukken, regels en wetten. De laatste is de verantwoordelijkheid van de gemeente en de expertise op dat vlak ligt bij de beleidsmedewerkers.

Lid 3.

Leden van de Adviesraad gaan de samenleving in om informatie op te halen om hun inbreng te verrijken. Er kan contact worden gezocht met (groepen) inwoners, (vrijwilligers en uitvoerenden van) maatschappelijke organisaties, leden van cliëntenraden, dorps/wijkraden en bewonersinitiatieven, etc.

Artikel 9 – Initiatiefrecht, informatierecht en adviesrecht

Lid 1.

In deze artikelen wordt aangegeven dat de Adviesraad verschillende bevoegdheden heeft op grond waarvan zij hun taak kunnen uitvoeren. Middels het initiatiefrecht, het informatierecht en het adviesrecht wordt richting gegeven aan de taak tot advisering. De Adviesraad ontvangt altijd een reactie op een schriftelijk advies waaruit blijkt hoe het advies wordt benut. De reactie van de gemeente wordt ter kennisname bij de gemeenteraadsstukken gevoegd als het onderwerp door het college geagendeerd wordt.

Lid 2 en lid 3.

Het informatierecht is vorm gegeven ineen actieve informatieplicht van het college en van de gemeenteraad. Het zwaartepunt daarvan zal liggen bij de taak van het college. In een duale verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenteraad en college is het echter denkbaar dat er situaties zijn waarin de gemeenteraad zelf een informerende rol op zich zal kunnen of willen nemen. Het college dient uit eigen beweging te zorgen dat de Adviesraad tijdig de nodige informatie ontvangt die voor zijn functioneren noodzakelijk of dienstbaar is. Naast dit passieve informatierecht bezit de Adviesraad ook een actief informatierecht: zij kan zelf om bepaalde inlichtingen en/of gegevens vragen.

Het college draagt er zorg voor dat de adviesvraag en de daarvoor benodigde informatie op en zodanig tijdstip wordt verstrekt, dat de Adviesraad adequaat advies uit kan brengen.

Lid 4 en 5.

De behandeltermijn van de Adviesraad is in beginsel vier weken. Sommige adviezen vergen echter meer tijd van de Adviesraad vanwege de omvang, de zwaarte van het advies of de vereiste expertise bij het uitbrengen daarvan. Indien de Adviesraad voor het behandelen van het onderwerp meer tijd nodig heeft, geeft zij dit tijdig aan. In die gevallen kan in overleg met de coördinerend ambtenaar besloten worden dat de termijn wordt verlengd naar zes weken.

Lid 6.

Leden bespreken geen kwesties van henzelf of naasten in de vergaderingen van de Adviesraad en de werkgroepen. Over dergelijke kwesties kan ook geen contact gezocht worden met beleidsmedewerkers of wethouder(s).

Artikel 10 – Overleg

Lid 1.

Het is aan de Adviesraad zelf om te bepalen hoe zij haar overlegstructuur vormgeeft om haar functie uit te voeren. Hiervoor kan zij vergaderingen beleggen tussen haar leden. Deze vergaderingen worden zoveel mogelijk van te voren bekend gemaakt, zodat deze ook afgestemd kunnen worden met de bestuurlijke planning binnen de gemeente Land van Cuijk.

Lid 2 en lid 3.

In dit artikel worden de verschillende overleggen die de Adviesraad kan beleggen, behandeld. Tenminste tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de Adviesraad en de verantwoordelijk wethouder. Ieder jaar wordt in een vergaderschema vastgesteld hoe vaak overleg met de coördinerend ambtenaar en/of de verantwoordelijk wethouder noodzakelijk wordt geacht. Verdere afspraken over de verschillende overleggen van de Adviesraad worden vastgelegd in de werkafspraken.

Lid 4.

In dit artikel wordt behandeld dat vergaderingen in principe openbaar zijn.

Artikel 11 – Geheimhouding

Omdat de mogelijkheid bestaat dat de Adviesraad kennis neemt van vertrouwelijke informatie is het goed zich ervan rekenschap te geven dat hierop de geheimhoudingplicht van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht rust. Na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het college mag de Adviesraad genoemde informatie aan derden verstrekken of publiek maken. Deze geheimhoudingsplicht geldt uiteraard ook de individuele leden, de secretaris en de voorzitter.

Hoofdstuk 4 – Ondersteuning en middelen

Artikel 12 – Facilitaire ondersteuning

De gemeente en de Adviesraad maken aparte afspraken over de praktische facilitaire ondersteuning van de Adviesraad.

Artikel 13 – Coördinerend ambtenaar

De gemeente stelt een coördinerend ambtenaar aan. Deze contactpersoon fungeert als liaison tussen de Adviesraad en de gemeente. Vragen van de Adviesraad die niet direct aan een verantwoordelijk ambtenaar gesteld kunnen worden, worden aan de coördinerend ambtenaar gesteld. De coördinerend ambtenaar heeft regelmatig contact met de Adviesraad. Ten slotte verzorgt de coördinerend ambtenaas alle bestuurlijke besluiten rondom de Adviesraad.

Artikel 14 – Werkbudget

Lid 1 t/m 3.

Het werkbudget dat de gemeente Land van Cuijk verstrekt aan de Adviesraad is besteedbaar aan de in het tweede lid opgesomde onderwerpen. In 2022 wordt eenmalige een implementatiebudget voor het opzetten en installeren van de Adviesraad ter beschikking gesteld.

Lid 4.

De Adviesraad maakt zelf een begroting en legt hier verantwoording over af.

Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen

Artikel 15 – Geschillen betreffende deze verordening

Dit artikel behoeft géén toelichting.

Artikel 16 – Slotbepalingen

Dit artikel behoeft géén toelichting.

Artikel 17 – Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft géén toelichting.