Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Aalten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2022;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023. (Verordening leges 2023).

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30

 • of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van

 • de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • 1.

  a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  adiensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grond exploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel 2023.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1. De 'Legesverordening 2022' van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten, gehouden op 20 december 2022

De griffier,

M.A.J.B. Fiering,

De burgemeester,

mr. A.B. Stapelkamp

Bijlage 1 Tarieventabel 2023

Behorende bij de legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Kinderopvang

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Recreatief nachtverblijf

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplannen

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Standplaatsen

Hoofdstuk 4 (vervallen)

Hoofdstuk 5 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of partnerschapregistratie dan wel bij de omzetting van een partnerschap- registratie naar een huwelijk voor het gebruik maken van de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten, op andere tijd of wijze dan op grond van de Wet rechten burgerlijke stand 1879 voor kosteloze voltrekking / registratie is bepaald:

1.1.1.1

bij voltrekking in de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 392,70

1.1.1.2

bij voltrekking in de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten op maandag tot en met vrijdag op een tijdstip, niet vallend tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 599,30

1.1.1.3

bij voltrekking in de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten op een zaterdag, zondag of op een algemeen erkende feestdag

€ 785,50

1.1.2

Indien de voltrekking zoals bedoeld in artikel 1.1.1 plaatsvindt in een andere locatie dan de trouwzaal aan de Markt 7 te Aalten, worden de in de artikelen 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3 genoemde tarieven verhoogd met

€ 110,30

1.1.3

Het tarief bedraagt indien de voltrekking van het huwelijk of partnerschapregistratie plaatsvindt als een ‘huwelijk zonder ceremonie’ op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 99,20

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de benoeming voor één dag van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap

€ 82,75

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of partnerschapregistratie dan wel bij de omzetting van een partnerschap- registratie naar een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek I van het Burgerlijk Wetboek:

van het tarief zoals bedoeld in artikel 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.3

50%

1.1.6

Indien de datum van een huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt gewijzigd dan wel wordt geannuleerd wordt daarvoor

€ 34,50 in rekening gebracht.

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 27,55

1.1.7.2

een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 27,55

1.1.8

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

€ 25,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€  7,10

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€  7,10

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50*

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€  18,50

1.4.7

Het op grond van subonderdeel 1.4.6 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 148,00

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 148,00

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 37,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, inclusief bijbehorende stukken, per vergadering

€ 21,40

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda, notulen en raadsvoorstellen van de raadsvergaderingen, (incl. verzend-kosten)

€ 180,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda en voorstellen van de vergaderingen van de rondetafelgesprekken, (incl. verzendkosten)

€ 88,75

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.4.1

een afschrift van de bouwverordening

€ 88,75

1.7.4.2

een afschrift van de overige verordeningen, per pagina

€ 0,70

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verkrijgen van informatie omtrent bestemming, bodemkwaliteit etc. voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan

€ 37,00

1.8.1.2

voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan

€ 37,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 7,05

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 7,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,05

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,05

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken en het inscannen ervan, voor ieder daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan

€  18,50

1.10.2

Het op grond van subonderdeel 1.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.3

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op formaat

A4, enkelzijdig, zwart-wit

A4, dubbelzijdig, zwart-wit

A3, enkelzijdig, zwart-wit

A3, dubbelzijdig, zwart-wit

A4, enkelzijdig, kleur

A4, dubbelzijdig, kleur

A3, enkelzijdig, kleur

A3, dubbelzijdig, kleur

€ 0,15

€ 0,20

€ 0,25

€ 0,30

€ 0,60

€ 0,90

€ 1,20

€ 1,85

1.10.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk van een foto, indien

leverbaar, per stuk

9 x 12 cm.

13 x 18 cm.

18 x 24 cm.

24 x 30 cm.

30 x 40 cm.

€ 1,50

€ 2,70

€ 5,30

€ 9,40

€ 15,50

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 107,40

Hoofdstuk 12 (Vervallen)

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.13.2

De subonderdelen 1.13.1.1 en 1.13.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 27,40

Hoofdstuk 14 Kinderopvang

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.14.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of

buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45,

eerste lid van de Wet kinderopvang

€ 1.052,00

1.14.2.1

Indien de in 1.14.1.1 en 1.14.1.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

1.14.2.2

Indien de in 1.14.1.1 en 1.14.1.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vijf weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50 %

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 46,75

1.15.2

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing om te parkeren op een

parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor bewoners van een als

zodanig aangeduide zone en welke parkeergelegenheid wordt aangeduid

met het bord E9 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990, per kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 46,75

1.15.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 46,75

1.15.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.15.4.1

bij een eerste aanvraag

€ 107,40

1.15.4.2

bij verlenging van een aanvraag

€ 29,65

Hoofdstuk 16 Recreatief nachtverblijf

1.16

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de Algemene plaatselijke verordening indien:

1.16.1

incidenteel geldig

€ 20,15

1.16.2

geldig voor één jaar

€ 81,15

1.16.3

geldig voor 5 jaar

€ 405,90

Hoofdstuk 17 Diversen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,05

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€  6,15

1.17.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 11,05

1.17.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 13,20

1.17.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 13,50

1.17.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om advies met betrekking tot de uitkomst van een verricht of advies voor een nog te verrichten (bodem) onderzoek

€ 284,10

1.17.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het aansluiten van een eigendom op het gemeenteriool, ingevolge de lozingsverordening

€ 471,60

1.17.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag van een inrit- of uitwegvergunning ingevolge artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 72,75

1.17.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag voor een ontheffing veroorzaken geluidshinder (carbidschieten) als bedoeld in artikel 2.73a van de Algemene plaatselijke verordening

€ 13,60

1.17.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het opnieuw verstrekken van een hondenpenning

€ 10,85

1.17.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het tijdelijk in gebruik hebben van

gemeentegrond als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene

Plaatselijke Verordening en niet zijnde een standplaats of terras, geldig maximaal voor:

a. een week

b. een maand

c. een half jaar

d. een jaar

€ 13,60

€ 27,25

€ 54,65

€ 109,40

1.17.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het geven van toestemming door het college van B en W voor het in gebruik nemen van een bijzondere particuliere begraafplaats of van een deel daarvan als bedoeld in artikel 41 van de Wet op de lijkbezorging

€ 426,40

1.17.9

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijk

lijkschouwer of door een vanwege de gemeente aangewezen lijkschouwer bedraagt het tarief binnen kantooruren van de GGD Regio Achterhoek zoals door de Regio Achterhoek gehanteerd

€ 681,50

1.17.10

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijk lijkschouwer of door een vanwege de gemeente aangewezen lijkschouwer bedraagt het tarief buiten kantooruren van de GGD Regio Achterhoek zoals door de Regio Achterhoek gehanteerd

€ 1.222,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 185,00

2.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief voor de welstandstoetsing de advieskosten welke bij de gemeente in rekening worden gebracht door het “Gelders Genootschap” zonder doorberekening van de toeslagkosten bij de beoordeling van de wijziging van een monument

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten € 500.000,- of minder bedragen voor elke € 100,00

aan bouwkosten of een gedeelte daarvan

€ 2,90

Met een minimum van

€ 74,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen:

over de eerste € 500.000 aan bouwkosten voor elke € 100,00 aan bouwkosten

€ 2,90

Voor elke € 100,00 of een gedeelte daarvan aan bouwkosten boven € 500.000 bouwkosten

€ 0,86

2.3.1.1.3

De bedragen van de artikelen 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.2 worden verhoogd met:

Als uiterlijk twee weken na aanvang van de bouwactiviteiten meldingskaart ‘start bouw’ door de gemeente is ontvangen en als uiterlijk twee weken na de voltooiing van de bouwactiviteiten meldingskaart ‘bouw gereed’ door de gemeente is ontvangen, wordt deze € 100,00 terugbetaald.

€ 100,00

2.3.1.1.4

het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.1.1 wordt verminderd met 10%, indien de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening.

2.3.1.1.5

de onderdelen 2.3.3.1 en 2.3.4.1 blijven buiten toepassing, indien de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening.

Welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor de welstandstoetsing de advieskosten welke bij de gemeente in rekening worden gebracht door het “Gelders Genootschap” zonder doorberekening van de toeslagkosten bij de beoordeling van de wijziging van een monument

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is verhoogd met de door extern deskundigen in rekening gebrachte advieskosten

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

€ 222,00

Niet ontvankelijke aanvraag

2.3.1.5

Voor een niet-ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning welke betrekking heeft op een bouwactiviteit geldt, in plaats van de tarieven als vermeld in onderdeel 2.3.1.1, een tarief van

€ 148,00

Hogere grenswaarde

2.3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, per bouwplan

€ 740,00

vermeerderd met het tarief van het Kadaster voor de inschrijving hogere grenswaarde

€ 125,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 148,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een vergunningsplichtige bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking )

€ 222,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking )

€ 222,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking in het kader van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015) met gebruikmaking van een algemene verklaring van geen bedenkingen bedraagt het basistarief:

a. indien het plan of project betrekking heeft op de (ver)bouw van een veestal ten behoeve van het huisvesten van méér/andere dieren op het agrarisch bedrijf

€2.368,00

b. indien het plan of project betrekking heeft op (verbouw) bouw van gebouw/bouwwerk, niet zijnde een vermeerdering/wijziging van het aantal dieren op het bedrijf

€1.184,00

2.3.3.4

2.3.3.4.1

2.3.3.4.2

2.3.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), niet zijnde de toepassing als bedoeld in artikel 2.3.3.3 bedraagt het basistarief:

indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:

minder is dan 2.500 m²

meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²

meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting opgesteld

€4.205,00

€6.728,00

begroting

2.3.3.4.4

Onverminderd het bepaalde in het onderdeel 2.3.3.3. wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van de buitenplanse ontheffing.

begroting

2.3.3.4.5

2.3.3.4.6

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 222,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 222,00

2.3.3.7

Indien de artikelen 2.3.3.1 en 2.3.3.2 beide van toepassing zijn, wordt alleen het tarief onder 2.3.3.2 in rekening gebracht.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

tarief :

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking )

€ 222,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking )

€ 222,00

2.3.4.3

2.3.4.3.1

2.3.4.3.2

2.3.4.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse ontheffing) bedraagt het basistarief:

indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:

minder is dan 2.500 m²

meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²

meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting opgesteld

€4.205,00

€6.728,00

begroting

2.3.4.3.4

Onverminderd het bepaalde in het onderdeel 2.3.4.3. wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van de buitenplanse ontheffing.

begroting

2.3.4.3.5

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

begroting

2.3.4.3.6

Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 222,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 222,00

2.3.4.6

Indien de artikelen 2.3.4.1 en 2.3.4.2 beide van toepassing zijn, wordt alleen het tarief onder artikel 2.3.4.2 in rekening gebracht.

2.3.4.7

De bedragen van de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.6 worden verhoogd met:

Als uiterlijk twee weken na aanvang van de activiteiten meldingskaart ‘start wijziging gebruik’ door de gemeente is ontvangen en als uiterlijk twee weken na de voltooiing van de activiteiten meldingskaart ‘gereed wijziging gebruik’ door de gemeente is ontvangen, wordt deze € 100,00 terugbetaald.

€ 100,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 407,00

2.3.5.1

Voor de afgifte van een omgevingsvergunning onderdeel brandveilig gebruik met bijbehorende voorschriften nadat een brandveiligheidsonderzoek is gehouden, geldt een oppervlakte toeslag boven het tarief als genoemd in artikel 2.3.5 van:

a. voor een bruto vloeroppervlakte van maximaal 1000 m2, per m2

€ 0,38

b. voor een bruto vloeroppervlakte van 1001 t/m 2500 m2

€ 533,00

c. voor een bruto vloeroppervlakte van 2501 t/m 5000 m2

€ 621,80

d. voor een bruto vloeroppervlakte boven 5000 m2

€ 740,00

vermeerderd per m2 boven 5000 m2 met

€ 0,03

2.3.6

Sloopactiviteiten bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht en bij gevallen waarin dat in het bestemmingsplan is bepaald

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

ingeval van sloopaanvragen

€ 74,00

Ingeval van sloopaanvragen met sloopveiligheidsplan

€ 222,00

2.3.6.2

De bedragen van het artikel 2.3.6.1 wordt verhoogd met:

Als uiterlijk twee weken na aanvang van de activiteiten meldingskaart ‘start sloopwerkzaamheden’ door de gemeente is ontvangen en als uiterlijk twee weken na de voltooiing van de activiteiten meldingskaart ‘gereed sloopwerkzaamheden’ door de gemeente is ontvangen, wordt deze

€ 100,00 terugbetaald.

€ 100,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Ingeval van sloopaanvragen

€ 74,00

Ingeval van sloopaanvragen met sloopveiligheidsplan

€ 222,00

2.3.8

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de Wegenverordening Gelderland 2010, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 74,00

2.3.9

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 3 van de Kapverordening gemeente Aalten 2011, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 74,00

2.3.10

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 148,00

2.3.11

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 148,00

2.3.12

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 74,00

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 74,00

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, bij bouwactiviteiten 40% van het tarief volgens artikel 2.3.1.1.1 of 2.3.1.1.2 met een minimum van € 74,00

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, bij bouwactiviteiten 60% van het tarief volgens artikel 2.3.1.1.1 of 2.3.1.1.2. met een minimum van € 74,00

2.3.14

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld of indien op verzoek een bodemrapport wordt beoordeeld

2.3.14.1

voor de beoordeling van een historisch onderzoek volgens NEN 5725

€ 148,00

2.3.14.2

voor het uitvoeren door de gemeente van een historisch onderzoek (bodemtoets)

€ 148,00

2.3.14.3

voor de beoordeling van een verkennend onderzoek nadat al een historisch onderzoek is beoordeeld of een bodemtoets is uitgevoerd

€ 148,00

2.3.14.4

voor de beoordeling van een verkennend onderzoek zonder dat vooraf een historisch onderzoek is beoordeeld of een bodemtoets is uitgevoerd

€ 296,00

2.3.14.5

voor de beoordeling van een Programma van Eisen inzake archeologisch (voor) onderzoek

€ 264,70

2.3.14.6

voor de beoordeling van een Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor) onderzoek

€ 88,15

2.3.14.7

voor de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologische (voor) onderzoek

€ 88,15

2.3.14.8

De beoordeling van rapportage die voortvloeien uit archeologisch (voor) onderzoek, ex artikelen 39 lid 2, 40 lid 1 en 41 lid 1 Monumentenwet

€ 176,40

 

Advies

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

begroting

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager in kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 148,00

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3

Een bedrag minder dan € 74,00wordt niet teruggegeven

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.2.1

Als een aanvrager binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, een verzoek tot intrekken indient, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2.2

Als een aanvrager na 26 weken na onherroepelijk worden van een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, een verzoek tot intrekken indient, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.13.1 of 2.3.13.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van geen gebruik eerder verleende vergunning

Indien van een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen gebruik wordt gemaakt en voor hetzelfde perceel een nieuwe vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 74,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2 en 2.3.1.3. en 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 74,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplannen

2.7.1

2.7.1.1

2.7.1.2

2.7.1.3

Vaststellen bestemmingen waarbij sprake is van een bouwactiviteit

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en dat erop is gericht bouwactiviteiten mogelijk te maken, bedraagt het basistarief:

indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:

minder is dan 2.500 m²

meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²

meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting opgesteld

€5.608,00

€8.973,00

begroting

2.7.1.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.1.1 t/m 2.7.1.3 wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van een bestemmingsplan.

2.7.1.5

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

begroting

2.7.1.6

Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.7.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een principebesluit tot het vaststellen van een bestemmingsplan bedraagt

van het onder 2.7.1.1 t/m 2.7.1.3 genoemde basistarief.

De onderdelen 2.7.1.5 en 2.7.1.6. zijn ook van toepassing

25%

2.7.1.8

Indien een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor een op basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.7.1.9

Wanneer een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan integraal kan worden opgenomen in een ander bestemmingsplan (bijvoorbeeld een actualiseringsplan) dan bedraagt het tarief

van het basistarief zoals genoemd in de onderdelen 2.7.1.1 t/m 2.7.1.3. De onderdelen 2.7.1.5 en 2.7.1.6 zijn ook van toepassing.

50%

2.7.2

2.7.2.1

2.7.2.2

2.7.2.3

Vaststellen bestemmingen waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening) dat geen bouwactiviteiten mogelijk maakt, bedraagt het basistarief:

indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:

minder is dan 2.500 m²

meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²

meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting opgesteld

€2.803,00

€4.485,00

begroting

2.7.2.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.2.1 t/m 2.7.2.3 wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van een bestemmingsplan.

2.7.2.5

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

begroting

2.7.2.6

Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.7.2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een principebesluit tot het vaststellen van een bestemmingsplan bedraagt

van het onder 2.7.2.1 t/m 2.7.2.3 genoemde basistarief.

De onderdelen 2.7.2.5 en 2.7.2.6 zijn ook van toepassing.

25%

2.7.2.8

Indien een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor een op basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.7.2.9

Wanneer een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan integraal kan worden opgenomen in een ander bestemmingsplan (bijvoorbeeld een actualiseringsplan) dan bedraagt het tarief

van het basistarief zoals genoemd in de onderdelen 2.7.2.1 t/m 2.7.2.3. De onderdelen 2.7.2.5 en 2.7.2.6 zijn ook van toepassing.

50%

2.7.3

2.7.3.2

2.7.3.3

Vaststellen wijzigingsplan waarbij sprake is van een bouwactiviteit

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening) en dat erop is gericht bouwactiviteiten mogelijk te maken,bedraagt het basistarief:

indien de oppervlakte van de bij het plan betrokken bouwperceel:

minder is dan 2.500 m²

meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²

meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting opgesteld

€4.205,00

€6.728,00

begroting

2.7.3.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.3.1 t/m 2.7.3.3 wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van het wijzigingsplan.

2.7.3.5

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

2.7.3.6

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

begroting

2.7.3.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een principebesluit tot het vaststellen van een wijzigingsplan bedraagt

van het onder 2.7.3.1 t/m 2.7.3.3 genoemde basistarief.

De onderdelen 2.7.3.5 en 2.7.3.6 zijn ook van toepassing.

25%

2.7.3.8

Indien een aanvraag tot vaststelling van een wijzigingsplan voor een op basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.7.4

2.7.4.2

2.7.4.3

Vaststellen wijzigingsplan waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening) en dat niet erop is gericht bouwactiviteiten mogelijk te maken,bedraagt het basistarief:

indien de oppervlakte van de bij het plan betrokken bouwperceel:

minder is dan 2.500 m²

meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²

meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting opgesteld

€2.803,00

€4.485,00

begroting

2.7.4.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.4.1 t/m 2.7.4.3 wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van het wijzigingsplan.

2.7.4.5

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

begroting

2.7.4.6

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.7.4.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een principebesluit tot het vaststellen van een wijzigingsplan bedraagt

van het onder 2.7.4.1 t/m 2.7.4.3 genoemde basistarief.

De onderdelen 2.7.4.5 en 2.7.4.6 zijn ook van toepassing

25%

2.7.4.8

Indien een aanvraag tot vaststelling van een wijzigingsplan voor een op basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.7.5

Intrekking of afwijzing van een aanvraag om vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan

2.7.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente of wanneer een aanvraag wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde basisleges.

2.7.5.2

Indien de intrekking of afwijzing betrekking heeft op een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan waarvoor reeds een principebesluit is genomen wordt, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 74,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 383,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet per dag

€  14,10

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld

in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 383,90

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing:

3.1.4.1

tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening, geldig per keer:

€ 31,10

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementen-vergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een grootschalig evenement, per dag vermeerderd met een toeslag van

€ 4,95 per iedere dag verlenging

€ 163,77

3.2.1.2

een middelgroot evenement, per dag vermeerderd met een toeslag van

€ 3,30 per iedere dag verlenging

€ 54,55

3.2.2

voor een te laat ingediende vergunningaanvraag van de in de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.1.2 genoemde vergunningen, wordt de genoemde leges vermeerderd met

50 %

3.2.3

Het tarief voor het gebruik van een elektriciteitsaansluiting bij een evenement als bedoeld in artikel 3.2.1. of een standplaats als bedoeld in artikel 3.3.1. bedraagt per dag of gedeelte daarvan

€ 5,00

Hoofdstuk 3 Standplaatsen

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning:

3.3.1

tot het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan op de weekmarkt te Aalten of Dinxperlo en behoudens de huurprijs van de gemeentegrond als bepaald in het Standplaatsenbeleid gemeente Aalten

€ 13,55

Hoofdstuk 4 (vervallen)

Hoofdstuk 5 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1.1

voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor reguliere werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente

€ 524,20

3.5.1.2

voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden

van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente

€ 104,70

3.5.2

Voor beheers-, degeneratie- en onderhoudskosten worden de onder 3.5A.1.1 en 3.5A.1.2 genoemde tarieven per meter sleuf verhoogd conform de genoemde tarieven in de VNG-regeling (Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom) en UNOG (Uniformiteit Nutsbedrijven Oostelijk Gelderland).

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€  12,35

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 13,55

Behorende bij het raadsbesluit van 20 december 2022.

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering