Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022

Geldend van 23-12-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e en artikel 2.8a, lid 2 onder d van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

Vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaren

De volgende medewerkers aan te wijzen tot ambtenaar bevoegd tot het afnemen van de in artikel 2.8 lid 2 onder e en artikel 2.8a, lid 2 onder d van de Wet BRP bedoelde verklaring de medewerkers van de afdeling Publiekszaken in de functie van:

- Allround medewerker Publieksdienstverlening

- Medewerker Burgerzaken

- Specialist Burgerzaken

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 20 december 2022.

de gemeentesecretaris

drs. A.P.W. van de Klift

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls