Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Maassluis 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Maassluis 2023

De Raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022 tot het vaststellen van de tarieven belastingen en heffingen 2023, zaaknummer 352081;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Maassluis 2023.

(Verordening lijkbezorgingsrechten Maassluis 2023)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de Algemene begraafplaats Willem de Zwijgerstraat 36 en de Nieuwe begraafplaats Hooge Zeedijk 100;

 • b.

  particulier graf: Een zand- of keldergraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

  • -

   het plaatsen van een urnenzuil

 • Bij een particulier graf wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • -

   Een zand- of keldergraf waarvoor tot 29 januari 1975 aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht voor onbepaalde tijd tot het begraven is verleend (locatie Algemene begraafplaats Willem de Zwijgerstraat 36);

  • -

   Een zand- of keldergraf uitgegeven na 29 januari 1975 aan een natuurlijk of rechtpersoon waarvoor het recht tot begraven is verleend;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overschotten en waarvan de uitgiftetermijn is vastgesteld op 10 jaar; dit zonder een mogelijkheid tot een verlenging;

 • d.

  kindergraf: een één-diep particulier graf, bestemd voor het begraven van stoffelijke overschotten van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaren;

 • e.

  urnennis: een nis in de urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met urn;

 • f.

  Urnengraf in de urnentuin: Een plaats in de urnentuin waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus, bovengronds met sierurn of maximaal 2 bussen ondergronds zonder sierurn. Per urnengraf mogen max. 2 asbussen geplaatst worden;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en / of grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats;

 • k.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om een overledene of overledenen te gedenken;

 • l.

  uitvoerende beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding op de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • m.

  beheerder: het afdelingshoofd van de afdeling Stadsbedrijf of degene die hem vervangt;

 • n.

  rechthebbende: de natuurlijk of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een urnengraf in de urnentuin,een gedenkplaats of een urnennis.

 • o.

  contactpersoon: De natuurlijk of rechtpersoon bij een algemeen graf of een asverstrooiing of een gedenkplek op het strooiveld welke als aanspreekpunt is voor de begraafplaats.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen of het crematorium.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belasting jaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2022’ van 14 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Maassluis 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 20 december 2022,

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dr. T.J. Haan

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Maassluis 2023

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Maassluis 2023

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Particulier graf

 
 

1.1

Begraving in particulier graf per begraving:

 
 

1.1.1

van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 

1.556,00

1.1.2

van een persoon van 1 t/m 11 jaar

€ 

778,00

1.1.3

van een kind jonger dan 1 jaar

€ 

389,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 1a Particulier graf op de Algemene begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat 36

 
 

1.2a

Aankoop particulier zandgraf voor 20 jaar

2.945,00

1.3a

Aankoop of verlenging particulier zandgraf voor 10 jaar

2.150,00

1.4a

Indien een begraving plaatsvindt in een particulier graf waarvan de lopende uitgiftetermijn kleiner is dan 10 jaar dient het recht verlengd te worden. Per ontbrekend volledig jaar is een recht verschuldigd van

215,00

1.5a

Begraving één-diep particulier kindergraf gedurende twintig jaar van een persoon van 11 jaar of jonger

1.345,00

1.6a

Verlenging termijn begraven in een particulier kindergraf gedurende 10 jaar

537,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 1b Particulier graf op de Nieuwe begraafplaats, Hooge Zeedijk 100

 
 

1.2b

Aankoop particulier zandgraf voor 20 jaar

2.761,00

1.3b

Aankoop of verlenging particulier zandgraf voor 10 jaar

2.010,00

1.4b

Indien een begraving plaatsvindt in een particulier graf waarvan de lopende uitgiftetermijn kleiner is dan 10 jaar dient het recht verlengd te worden. Per ontbrekend volledig jaar is een recht verschuldigd van

201,00

1.5b

Begraving één-diep particulier kindergraf gedurende twintig jaar van een persoon van 11 jaar of jonger

1.259,00

1.6b

Verlenging termijn begraven in een particulier kindergraf gedurende 10 jaar

502,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Algemeen graf

 
 

2.1

Begraven in algemeen graf voor 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

1.578,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 As-verstrooiing/-bewaring

 
 

3.1

Bijzetten urn in urnenmuur voor 5 jaar, inclusief bewaarrecht

928,00

3.2

Bijzetten urn in urnenmuur voor 10 jaar, inclusief bewaarrecht

1.503,00

3.3

Voor het verlengen van de termijn van bewaarrecht met 5 jaar

545,00

3.4

Voor het verlengen van de termijn van bewaarrecht met 10 jaar

1.090,00

3.5

Het bijzetten van een urn in een particulier graf of urnentuin, exclusief afnemen en herplaatsen grafbedekking

426,00

3.6

Het bijzetten van een urn in een urnenmuur of op een particulier graf

263,00

3.7

Verstrooien van as op een particulier graf of strooiplaats

 
 

3.7.1

in aanwezigheid van belangstellende(n)

193,00

3.7.2

zonder aanwezigheid van belangstellende(n)

107,00

3.8

Bijzetten van een urn in de urnentuin, inclusief eerste plaatsing urn

 
 

3.8.1

voor een periode van 5 jaar

1.050,00

3.8.2

voor een periode van 10 jaar

1.631,00

3.9

Indien een tweede urn wordt bijgezet in een eigen plaats in de urnentuin of in de urnenmuur waarvan de lopende uitgiftetermijn kleiner is dan 5 jaar dient het recht verlengd te worden. Per ontbrekend volledig jaar is een recht verschuldigd van

109,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Begraven van stoffelijke overschotten en asbezorging buiten de vastgestelde uren

 
 

4.1

Voor het op maandag t/m vrijdag op een ander tijdstip dan in de Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Maassluis is voorzien, begraven van een stoffelijk overschot of asbestemming wordt extra geheven

274,00

4.2

Voor het op zaterdag of voor het bijzondere geval als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Maassluis begraven van een stoffelijk overschot of asbestemming wordt extra geheven

457,00

4.3

Begraven of bijzetten op een later tijdstip dan met de begraafplaats is besproken

274,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Gebruik aula c.a.

 
 

5.1

Gebruik van de aula, inclusief familiekamer, voor eerste uur of een gedeelte daarvan

380,00

5.2

Informeel samenzijn in aula tot maximaal 30 personen, exclusief gebruik van de familiekamer en digitale apparatuur

244,00

5.3

Gebruik aula per periode van 15 minuten na het eerste uur

95,00

5.4

Gebruik aula bij niet besproken uitloop, per periode van 15 minuten gedeelte daarvan, aanvullend op de in artikel 5.1 en 5.2 genoemde periode

141,00

5.5

Gebruik van de koeling per 24 uur of een deel daarvan

58,50

5.6

Gebruik familiekamer (zonder aula), eerste uur of een gedeelte ervan, max 15 personen

136,00

5.7

Gebruik familiekamer (zonder aula) per extra kwartier na het eerste uur, max. 15 personen

34,00

5.8

Rouwbezoek of condoleance in de familiekamer, voor max. 45 minuten

90,00

5.9

Gebruik aula voor de aanvoer van de overledene bij crematies met familie en een kort formeel moment van maximaal 15 minuten zonder catering

168,00

5.10

Het verzorgen van een opname van de plechtigheid (op USB)

25,00

5.11

Het verzorgen van een livestream van de plechtigheid

100,00

5.12

Het verzorgen van geluid op de locatie van de plechtigheid buiten

25,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen van graven

 
 

6.1

Opgraven stoffelijk overschot, door het openbaar gezag bevolen, binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar, exclusief afnemen en herplaatsen grafbedekking

2.872,00

6.2

Opgraven stoffelijk overschot uit een grafruimte, na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar, exclusief afnemen en herplaatsen grafbedekking

800,00

6.3

Opgraven of verwijderen urn van een particulier graf, exclusief afnemen en herplaatsen grafbedekking

309,00

6.4

Ruimen/roeren particulier graf na minimaal 10 jaar inclusief gelijktijdige bijzetting van één stoffelijk overschot

2.310,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Overig

 
 

7.1

Afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen van particuliere graven

€ 

307,00

7.2

Overboeken van recht op particuliere bestemmingen in een daartoe bestemd register

52,00

7.3

Het extra schoonmaken van een gedenkteken, 2 keer per jaar

60,00

7.4

Het extra schoonmaken van een gedenkteken, 4 keer per jaar

120,00

7.5

Voor diensten waarvoor in deze tarieventabel geen specifieke tarieven zijn opgenomen, wordt de kostprijs in rekening gebracht die ten tijde van de dienst geldt.

 
 
 
 
 
 

De tarieven genoemd in de artikelen 5.10, 5.11 en 5.12 zijn bedragen exclusief BTW

De tarieven genoemd in de artikelen 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 3.1 en 3.2 zijn inclusief vergunning voor eengedenkteken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 20 december 2022

de griffier,

mr. R. van der Hoek dr.

de voorzitter,

T.J. Haan