Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2023

De Raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022 tot het vaststellen van de tarieven belastingen en heffingen 2023, zaaknummer 352081;

gelet op op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2023.

(Legesverordening Maassluis 2023)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning ten behoeve van kerkelijke, liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen alsmede voor het maken van propaganda door politieke partijen met uitzondering van de in Titel 2, onderdeel 2.3.6.1 tot en met 2.3.6.4 van de tarieventabel genoemde (omgevings-) vergunningen. Voor het begrip ‘liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen’ wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gehanteerde lijst van instellingen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning indien deze betrekking heeft op het plaatsen van zonnepanelen.

 • f.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemeen plaatselijke verordening, voor zover deze vergunning betrekking heeft op het plaatsen van een laadpaal ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 lid 3 sub b van de Algemeen Plaatselijke Verordening, die betrekking heeft op het op een door het college aangewezen plaats parkeren van een voertuig dat voor de recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. Er vindt geen ambtshalve vermindering of teruggave plaats van onherroepelijk vaststaande aanslagen.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een wijziging van het BTW-tarief betreffen, waardoor tarieven moeten worden aangepast.

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 4.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022’ van 14 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening Maassluis 2023’

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 20 december 2022,

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dr. T.J. Haan

Bijlage 1

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Maassluis 2023

 
 
 
 
 
 

TITEL 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap:

 
 

1.1.1.1

in het Stadhuis:

 
 
 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

316,15

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

316,15

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

590,60

 

op dinsdag om 09.00 uur of 09.30 uur (betreft een sobere plechtigheid zonder toespraak met alleen

 
 
 

de wettelijke bepalingen in een aparte trouwkamer; uitsluitend de getuigen mogen aanwezig zijn):

 

gratis

1.1.1.2

in de Stadhuistuin:

 
 
 

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

642,15

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

642,15

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

935,50

1.1.1.3

in de Ridderhof:

 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

568,30

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

679,15

1.1.1.4

in het Gemeenlandshuis van Delfland

 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

185,80

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

255,30

 

Dit tarief is exclusief de kosten die de vereniging Hendryck de Keyser in rekening brengt.

 
 

1.1.1.5

op het partyschip Diane:

 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

1.222,40

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

1.356,05

1.1.1.6

in het Nationaal Sleepvaartmuseum:

 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

568,30

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

679,15

1.1.1.7

in het Witte Kerkje

 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

568,30

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

679,15

1.1.1.8

in de Groote Kerk

 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

185,80

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

255,30

 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die de beheerder van de kerk in rekening brengt.

 
 

1.1.1.9

in De Polderij (Vlaardingsedijk 7)

 
 
 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 20.00 uur:

185,80

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

255,30

 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die De Polderij in rekening brengt.

 
 

1.1.1.10

op een eenmalig benoemde locatie door een ambtenaar van de burgerlijke stand

 
 
 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

348,75

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

348,75

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

423,75

 

Genoemde tarieven in artikel 1.1.1.10 zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie.

 
 

1.1.1.11

op een eenmalig benoemde locatie door een eenmalig benoemde buitengewoon ambtenaar

 
 
 

van de burgerlijke stand

 
 
 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

271,65

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

271,65

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur:

€ 

271,65

 

Genoemde tarieven in artikel 1.1.1.11 zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie.

 
 

1.1.1.12

indien het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap plaatsvindt buiten de onder 1.1.1.1

 
 
 

tot en met 1.1.1.11 genoemde tijden, worden de onderhavige tarieven vermeerderd met een bedrag van:

153,20

1.1.1.13

Bij het niet (tijdig) verschijnen bij een (kosteloze) huwelijksceremonie of partnerschapsregistratie wordt € 100,00 aan legeskosten in rekening gebracht.

 
 

1.1.1.14

Het tarief voor het wijzigen van een reeds gemaakte afspraak om een huwelijk/registratie partnerschap te voltrekken bedraagt:

30,05

1.1.1.15

Het tarief voor het eenvoudig, in een feestelijke omgeving trouwen in de trouwzaal van het stadhuis op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur bedraagt:

155,95

1.1.2

Voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap in een Bijzonder huis overeenkomstig artikel 64/80a, achtste lid, Boek I, van het Burgerlijk Wetboek:

383,60

1.1.3

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en hiervoor gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie gelden de tarieven en tijdstippen zoals vermeld onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.2.

 
 

1.1.4

Het tarief voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedraagt:

65,95

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 
 

1.1.5.1

een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan:

23,95

1.1.5.2

een luxe trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan:

42,00

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

23,95

1.1.7

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.1.7.1

het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking/ registratie partnerschap per getuige:

89,95

1.1.7.2

het eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand:

185,75

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de meest recente tarieven zoals die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

77,87 *

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

58,89 *

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

77,87 *

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

58,89 *

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

77,87 *

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

58,89 *

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub b van het Besluit paspoortgelden:

58,89 *

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c, onder 1 van het Besluit Paspoortgelden:

70,38 *

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c onder 2 van het Besluit paspoortgelden:

37,99 *

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

34,29 *

1.2.7

voor een versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub d van het Besluit paspoortgelden:

53,01 *

1.2.8

Het tarief wordt bij verlening van thuisservice verhoogd met:

16,72 *

 

Thuisservice houdt in dat het reisdocument op het verblijfadres (mits in Maassluis) wordt aangevraagd en is alleen van toepassing voor personen voor wie het fysiek onmogelijk is om zelf naar het stadhuis te komen. Dit tarief is niet van toepassing op verzorgingstehuizen waarmee collectieve afspraken zijn gemaakt over deze serviceverlening.

 
 

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld; het wettelijk maximumtarief wordt bij de aanvrager in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3. Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bedraagt het tarief het maximale tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt bij het besluit van de Dienst Wegverkeer (RDW):

44,65 *

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op verzoek verstrekken van gegevens uit het Centraal Rijbewijzenregister:

8,65

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs of tot het afgeven van een rijbewijs aan een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland wordt het onder 1.3.1 vermelde tarief vermeerderd met:

10,00

1.3.4

Het tarief van onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt bij het besluit van de Dienst Wegverkeer (RDW):

34,10 *

1.3.5

Het tarief voor de afgifte van een Gezondheidsverklaring, een Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag of een Gezondheidsverklaring CDE is gelijk aan het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen):

41,00 *

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld; het maximumtarief wordt bij de aanvrager in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4. Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking (digitaal/internet):

9,45

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking (loket):

17,10

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens op een formulier in meerdere talen (digitaal / per internet):

9,45

1.4.2.4

tot het verstrekken van gegevens op een formulier in meerdere talen (loket):

17,10

1.4.2.5

tot het verstrekken van een meertalig landelijk modelformulier van een standaard uittreksel uit de basisregistratie personen:

38,00

1.4.2.6

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.2.7

voor 100 verstrekkingen:

404,40

1.4.2.8

voor 500 verstrekkingen:

1.346,90

1.4.2.9

voor 1.000 verstrekkingen:

2.357,30

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

13,10

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen:

786,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen:

2.613,25

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen:

4.572,90

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

26,65

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

17,10

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen dan wel het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijke bevolkings- en archiefregister, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

23,45

1.4.8

Het op grond van subonderdeel 1.4.7 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5. Bestuursstukken e.d.

 
 

1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.5.1

De volledige bundel met agenda’s, raadsvoorstellen en overige stukken voor het Debat op Dinsdag, per kalenderjaar:

196,25

1.5.2

De bundel met uitsluitend de agenda’s en raadsvoorstellen voor het Debat op Dinsdag (publieksversie), per kalenderjaar:

98,15

1.5.3

De agenda’s voor de thema-avonden, per kalenderjaar:

36,80

1.5.4

De besluitenlijsten van het Debat op Dinsdag, per kalenderjaar:

36,80

 
 
 
 

Hoofdstuk 6. Vastgoedinformatie

 
 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster indien daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend, voor ieder daaraan besteed kwartier:

21,25

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding van een perceel, per perceel:

2,20

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van een verklaring van geen beperking, een bewijs van inschrijving of een gewaarmerkt afschrift dat in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt afgeven, voor ieder van deze documenten afzonderlijk:

6,75

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het raadplegen van ‘kadasteronline’ in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, per bevraging:

13,15

 
 
 
 

Hoofdstuk 7. Overige publiekszaken

 
 

1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.7.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, geldt het meest recente tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke en rechtspersonen:

41,35 *

1.7.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (digitaal / per internet), bedraagt het tarief:

9,45

1.7.3

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (loket), bedraagt het tarief:

17,10

1.7.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of voor waarmerking van een fotokopie, bedraagt het tarief:

17,10

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8. Gemeentearchief

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

25,70

1.8.2

Het op grond van subonderdeel 1.8.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9. Leegstandwet

 
 

1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

189,75

1.9.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandwet:

94,50

1.9.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.9.1.1 en 1.9.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10. Gemeentegarantie

 
 

1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.10.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie:

125,30

1.10.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

62,60

1.10.3

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie voor niet-natuurlijke personen:

365,35

1.10.4

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor niet-natuurlijke personen:

183,99

 
 
 
 

Hoofdstuk 11. Kansspelen

 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van drie jaar voor twee kansspelautomaten:

129,40

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

31,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 12. Kabels en Leidingen

 
 

1.12.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een graafmelding (tracé van 0-25 strekkende meter) bedraagt:

67,10

1.12.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 25 - 250 strekkende meter betreft:

477,90

1.12.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 250 - 1500 strekkende meter betreft:

589,65

1.12.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 1500 - 5000 strekkende meter betreft:

674,10

1.12.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 5000 of meer strekkende meter betreft, per strekkende meter tracélengte:

0,13

1.12.6

Het tarief per overleg met de netbeheerder (en eventueel overige belanghebbenden) bedraagt:

187,70

1.12.7

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, worden de onder 1.12.1 tot en met 1.12.5 genoemde tarieven verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

1.12.8

Indien een begroting zoals bedoeld in 1.12.7 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13. Verkeer en vervoer

 
 

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.13.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

31,10

1.13.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen:

31,10

1.13.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod ex. artikel 25 lid 2 van het RVV 1990 voor de parkeerschijfzone in de binnenstad:

29,10

1.13.2.1

Het tarief voor het verstrekken van een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bedraagt:

24,10

1.13.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een GPK door een instelling:

71,90

1.13.2.3

Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat GPK bedraagt:

24,10

1.13.2.4

Het tarief voor het verlengen van een GPK bedraagt:

24,10

1.13.2.5

Voor een keuring door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag van een GPK, wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

111,87

1.13.2.6

Voor een huisbezoek door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag van een GPK, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

205,10

1.13.2.7

Voor het opvragen van medische informatie bij een huisarts of specialist door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag van een GPK, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

106,07

1.13.2.8

Indien een aanvrager van een GPK niet verschijnt op het spreekuur van een door de gemeente aangewezen instelling, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

111,87

1.13.2.9

Het tarief bedraagt voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:

197,75

1.13.2.10

Het tarief bedraagt voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats:

125,90

1.13.2.11

De tarieven die worden genoemd in de artikelen 1.13.2.5 t/m 1.13.2.8 worden door een door de gemeente aangewezen instelling bepaald en kunnen daarom tussentijds wijzigen. Het geldende tarief wordt doorberekend. De tarieven zijn slechts ter indicatie vermeld.

 
 

1.13.2.12

De geldende tarieven van de artikelen 1.13.2.5 t/m 1.13.2.8 worden verhoogd met 21% BTW.

 
 

1.13.3

Voor het -op grond van de Wegsleepverordening voor de gemeente Maassluis- overbrengen van een voertuig met een gewicht tot 3.500 kg naar de aangewezen bewaarplaatsen Keucheniusstraat 2C te Maassluis en Zuiderweg 30 te Rijswijk worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

1.13.3.1

Voorrijkosten:

49,00

1.13.3.2

Sleepkosten:

254,50

1.13.3.3

voertuig ophalen dag na wegslepen:

285,50

1.13.3.4

ophalen buiten openingstijden:

60,00

1.13.4

Voor het -op grond van de Wegsleepverordening voor de gemeente Maassluis- overbrengen van een voertuig met een gewicht van 3.500 kg of meer naar de aangewezen bewaarplaatsen Keucheniusstraat 2C te Maassluis en Zuiderweg 30 te Rijswijk worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

1.13.4.1

sleepkosten per uur:

195,00

1.13.4.2

ophalen buiten openingstijden:

60,00

1.13.5

Voor het -op grond van de Wegsleepverordening voor de gemeente Maassluis- bewaren van een voertuig bij de aangewezen bewaarplaatsen Keucheniusstraat 2C te Maassluis en Zuiderweg 30 te Rijswijk worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

1.13.5.1

voor een voertuig met een gewicht tot 3.500 kg: € 21,50 per etmaal of een gedeelte daarvan

21,50 per etmaal of een gedeelte daarvan

1.13.5.2

voor een voertuig met een gewicht van 3.500 kg of meer: € 44,50 per etmaal of een gedeelte daarvan

44,50 per etmaal of een gedeelte daarvan

1.13.6

De in de artikelen 1.13.3 tot en met 1.13.5.2 vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

 
 
 
 

Hoofdstuk 14. Diversen

 
 

1.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een stratenlijst van de gemeente:

25,70

1.14.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.14.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van een ligplaats van:

 
 

1.14.2.1.1

9 meter:

165,55

1.14.2.1.2

12 meter:

220,35

1.14.2.2

Het tarief voor het jaarlijks registreren en afgeven van een sticker, die recht geeft tot het behoud van het hebben van een ligplaats bedraagt per jaar:

 
 

1.14.2.2.1

voor een ligplaats van 9 meter:

165,55

1.14.2.2.2

voor een ligplaats van 12 meter:

220,35

1.14.2.3

De onder artikel 1.14.2.2 bedoelde sticker wordt in de vier jaren volgend op het jaar waarin de in artikel 1.14.2.1 bedoelde vergunning is verleend jaarlijks uitgegeven.

 
 

1.14.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. ontheffing als bedoeld in de artikelen 2:9, 2:10, 2:23A, 2:29, 2:31A, 2:48, 2:72, 2:73, 2:73A, 4:5, 4:6, 4:6A, 4:18, 5:6, 5:8, 5:11, 5:13, 5:15, 5:16, 5:18, 5:30A, 5:33, 5:34 van de

 
 
 

Algemene Plaatselijke Verordening:

31,10

1.14.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.14.4.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, incl. terrasvergunning en vergunning ontheffing sluitingstijden:

997,70

1.14.4.2

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, inclusief vergunning ontheffing sluitingstijden:

972,75

1.14.4.3

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, inclusief terrasvergunning:

935,35

1.14.4.4

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd:

873,00

1.14.4.5

tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

31,10

1.14.4.6

tot het wijzigen van een vergunning binnen een half jaar na afgifte als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

24,90

1.14.4.7

Het tarief als genoemd in 1.14.3 en 3.2.1 wordt bij een spoedlevering (indien het bevoegde bestuursorgaan besluit om een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, die minder dan acht weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, in behandeling te nemen) vermeerderd met een bedrag van:

18,70

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van registers als bedoeld in de artikelen 437 en 438 van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 37 van de Waarborgwet:

14,10

1.14.6

Het tarief bedraagt ter zake voor:

 
 

1.14.6.1

het afgeven van een verklaring bestemd tot het vervoeren van een lijk over de grenzen:

17,10

1.14.6.2

het overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding :

25,70

1.14.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie/optie tot Nederlander gelden de meest recente tarieven zoals die zijn opgenomen in het "Besluit optie- en naturalisatiegelden".

 
 

1.14.8

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.14.8.1

tot het verstrekken van een Rotterdampas:

€ 

60,00

1.14.8.2

tot het verstrekken van een Rotterdampas met reductietarief:

5,00

1.14.8.3

tot het verstrekken van een duplicaat van de Rotterdampas:

2,50

1.14.8.4

tot het verstrekken van een Rotterdampas voor inwonende kinderen van 3 t/m 17 jaar of kinderen die vóór 1 maart 2023 drie jaar worden:

17,50

 

Voorwaarde is dat minimaal één ouder/verzorger een Rotterdampas als bedoeld in artikel 1.14.8.1 koopt.

 
 

1.14.8.5

De tarieven genoemd in de artikelen 1.14.8.1 tot 1.14.8.4 zijn slechts ter indicatie vermeld; de meest recente tarieven zoals die zijn bepaald door de gemeente Rotterdam worden toegepast.

 
 

1.14.8.6

De tarieven genoemd in 1.14.8.1 tot en met 1.14.8.4 kunnen tussentijds wijzigen. Bij tussentijdse wijziging worden de geldende tarieven, zoals die laatstelijk door Rotterdampas c.q. de gemeente Rotterdam zijn vastgesteld, in rekening gebracht.

 
 

1.14.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk of digitaal verstrekken van:

 
 

1.14.9.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

17,95

1.14.9.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

0,55

1.14.9.3

een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

29,10

1.14.9.4

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

17,10

1.14.9.5

tekeningen of bestemmingsplankaarten, al dan niet gekopieerd, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, per stuk:

23,05

1.14.9.6

andere dan de elders in de tarieventabel genoemde publicaties van openbare bestuursstukken, alsmede afschriften van in eigen beheer door de gemeente dan wel door derden opgestelde rapporten:

 
 

1.14.9.6.1

tot en met 50 pagina's per exemplaar:

3,55

1.14.9.6.2

met meer dan 50 pagina's per exemplaar:

7,10

1.14.10

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende* pas om een afvalcontainer te kunnen openen:

15,00

 

*De eerste pas wordt gratis verstrekt.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15. Aanpassing legesbedrag

 
 

1.15.1

Aanpassing van de leges als gevolg van intrekking aanvraag exploitatievergunning als bedoeld in de onderdelen 1.14.4.1 tot en met 1.14.4.4 Als een aanvrager zijn aanvraag voor een exploitatievergunning als bedoeld in de onderdelen 1.14.4.1 tot en met 1.14.4.4 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, worden de in rekening te brengen leges aangepast.

 
 

1.15.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan, wordt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht bij de aanvrager;

 

25%

1.15.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan, wordt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht bij de aanvrager;

 

50%

1.15.2

Aanpassing van de leges als gevolg van het weigeren van een exploitatievergunning als bedoeld in de onderdelen 1.14.4.1 tot en met 1.14.4.4

 
 

1.15.2.1

Als de gemeente een exploitatievergunning als bedoeld in de onderdelen 1.14.4.1 tot en met 1.14.4.4 weigert, worden de in rekening te brengen leges aangepast. Er wordt alsdan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht bij de aanvrager;

 

50%

1.15.3

Minimumbedrag voor aanpassing van de leges indien de aanpassing van het legesbedrag minder dan € 50,00 bedraagt, zijn de artikelen 1.15.1 tot en met 1.15.2.1 niet van toepassing.

 
 
 
 
 
 

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1. Algemeen

 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;

 
 
 

Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

Bouwkosten: de som van de prijzen per eenheid exclusief 21% omzetbelasting, zoals die zijn opgenomen in de ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht), zoals is opgenomen in de bijlage van deze Legesverordening. Voor zover deze ROEB-lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten, met dien verstande dat dan onder bouwkosten worden verstaan: de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Staatscourant (Stcrt.) 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens worden getoetst aan hun wettelijke kaders

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2. Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

102,70

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning

 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

207,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 5.000 of meer bedragen:

207,00

 

vermeerderd met 1,80% van de bouwkosten.

 
 

2.3.1.1.3

Het legesbedrag dat op grond van artikel 2.3.1.1.2 in rekening wordt gebracht, bedraagt maximaal:

750.000,00

 
 
 
 

2.3.2

Welstandstoets

 
 

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor welstandsadvies voor

 
 

2.3.2.1.1

bouwplannen

 
 
 

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

50,00

 

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 2.000.000 bedragen: 2,0 ‰ van de bouwkosten indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:

4.000,00

2.3.2.1.2

De in artikel 2.3.2.1.1 genoemde tarieven zijn inclusief administratiekosten.

 
 

2.3.2.1.3

De berekende welstandsleges worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 5,00.

 
 
 
 
 
 

2.3.2.2

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

100%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van:

750.000,00

 
 
 
 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

313,75

 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

313,75

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

313,75

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.425,85

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

313,75

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

822,65

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

822,65

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

822,65

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

293,85

 
 
 
 

2.3.5

Voor zover artikel 3.6, eerste lid, onder a of c 3.22, 3.23 of 3.38 vierde lid van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt toegepast of voor zover 3.10 of 3.40 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt toegepast, worden de verschuldigde legesbedragen per woning of woningequivalent verhoogd met:

1.728,10

 

Onder woningequivalent moet worden verstaan:

 
 
 
 • -

  voorzieningen die zijn ter ondersteuning van het wonen(scholen,winkels) waarbij elke 100 m2 bebouwde oppervlakte die nodig is voor voorzieningen gelijk staat met een woning;

 • -

  kantoren, waarbij elke 100 m2 bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) gelijk staat met een woning;

 • -

  bedrijven, waarbij 100 m2 uitgeefbaar terrein gelijk staat met een woning.

Dit tarief geldt niet voor zover de gemeente anderszins een bijdrage van € 1.728,10 heeft ontvangen per woning of woningequivalent.

 
 
 
 
 
 

2.3.6.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

291,45

 

met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

 
 
 

0 tot 100 m² : € 194,62

 
 
 

100 tot 500 m² : € 1,93 per m²

 
 
 

500 tot 2.000 m² : € 647,37 + € 0,60 per m²

 
 
 

2.000 tot 5.000 m² : € 1.600,54 + € 0,13 per m²

 
 
 

5.000 tot 50.000 m² : € 2.240,03 + € 0,03 per m²

 
 
 

50.000 m² en meer : € 3.517,81 + € 0,02 per m² 

 
 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo, en reeds eerder voor deze activiteit een vergunning is afgegeven en deze door het college uit eigener beweging is ingetrokken bedragen de leges het dubbele van de onder 2.3.6.1 vermelde tarieven.

 
 

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo, en het betreft een aanvulling op c.q. afwijking van een reeds eerder afgegeven vergunning voor deze activiteit, wordt voor het aanvullende c.q. afwijkende gedeelte de onder 2.3.6.1 vermelde tarieven berekend.

 
 

2.3.6.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo met een geldigheidsduur van een maand of en gedeelte daarvan, bedraagt het tarief:

94,50

2.3.6.5

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een toestemming dan wel ontheffing als omschreven in een omgevingsvergunning c.q. veiligheidsverklaring, ingediend na de in de vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde termijn bedraagt:

78,10

2.3.6.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend, bedraagt het tarief:

10,85

 
 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

42,80

 

vermeerderd met € 2,00 per m3 sloopafval tot een maximum van € 4.000,00

 
 
 
 
 
 

2.3.8

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of op een in de Erfgoedverordening Maassluis 2015 aangewezen monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.8.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

183,40

2.3.8.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

183,40

 
 
 
 

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

65,65

 
 
 
 

2.3.10

Uitweg/inrit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

65,65

 
 
 
 

2.3.11

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

65,65

 
 
 
 

2.3.12

Opslag van roerende zaken

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

58,80

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

58,80

 
 
 
 

2.3.13

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 
 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

456,20

2.3.13.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

456,20

 
 
 
 

2.3.14

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

456,20

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

313,75

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

313,75

 
 
 
 

2.3.17

Advies

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

513,35

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

542,10

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

542,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 4. Vermindering

 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 
 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

4%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5. Teruggaaf

 
 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen

 
 
 

ervan

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen

 
 
 

ervan

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6. Intrekking omgevingsvergunning

 
 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

94,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

95,35

 
 
 
 

Hoofdstuk 8. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

753,75

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

753,75

 
 
 
 

Hoofdstuk 9. In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

2.9

Het tarief voor het overgedragen van een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 2.25 Wabo:

67,40

 
 
 
 

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1. Horeca

 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

124,30

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

24,90

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

31,10

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding al bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet:

 
 

3.1.4.1

voor het bijschrijven van één of meerdere leidinggevende(n) middels een aanhangsel:

31,10

3.1.4.2

voor het bijschrijven van één of meerdere leidinggevende(n) middels een aanhangsel, binnen een half jaar:

24,60

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. ontheffing ingevolge de Drank- en Horecaverordening (Alcoholverordening) van de gemeente Maassluis:

55,80

3.1.6

Organiseren evenementen of markten

 
 

3.1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

3.1.6.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemeen Plaatselijke Verordening

 
 

3.1.6.1.1

voor één dag:

31,10

3.1.6.1.2

voor meerdere dagen, een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel:

62,20

3.1.7

Prostitutiebedrijven

 
 

3.1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

3.1.7.1.1

voor een seksinrichting:

996,55

3.1.7.1.2

voor een escortbedrijf:

996,55

3.1.8

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

3.1.8.1

voor een seksinrichting:

31,10

3.1.8.2

voor een escortbedrijf:

31,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 2. Marktstandplaatsen

 
 

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor de markt:

31,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 3. Winkeltijdenwet

 
 

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing/vrijstelling als bedoeld in de Winkeltijdenwet of Verordening Winkeltijden Maassluis:

31,10

 
 
 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis,

gehouden op 20 december 2022

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dr. T.J. Haan