Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

Gelet op de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 2016”;

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel 1 Aard der belasting, belastbaar feit

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats:

  • de gemeentelijke begraafplaats aan het Kromme Gat te Boven-Hardinxveld;

  • de gemeentelijke begraafplaats aan de Tiendweg te Boven-Hardinxveld;

  • de gemeentelijke begraafplaats aan de Spindermolen te Neder-Hardinxveld;

 • b.

  particulier graf: een graf, keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het daarin doen verstrooien van as;

 • c.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overledenen of menselijke vruchten van levenloos geborenen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

  • het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geborenen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van een of meer overledenen;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • f.

  urnengraf: graf waarin van gemeentewege een urnenkelder is aangebracht om daarin urnen bij te zetten, bevattende de as van een lijk na crematie;

 • g.

  urnenkelder: is geschikt voor ingraven op de begraafplaats, dient weersbestendig te zijn en zwaar genoeg om de druk van het grondwater te weerstaan;

 • h.

  urnennis: urnenruimte in de urnenmuur om daarin urnen bij te zetten, bevattende de as van een lijk na crematie;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • k.

  algemene verstrooiingsplaats: een plaats, in beheer van de gemeente, waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • m.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • n.

  grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting;

 • o.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, die van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is;

 • p.

  beheerder: de ambtenaar, belast met de dagelijkse leiding op de begraafplaatsen, of degene die hem vervangt;

 • q.

  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf;

 • r.

  gebruiker: de gebruiker van een algemeen graf;

 • s.

  heffingsverordening: de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  een stoffelijk overschot van een onvermogende, van wie óók de nabestaanden die voor de begrafenis hebben zorg te dragen onvermogend zijn;

 • b.

  een onvoldragen doodgeboren vrucht, waarvan geen aangifte behoeft te geschieden;

 • c.

  het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de gedenktekens op een particulier of algemeen graf op de begraafplaats Kromme Gat.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd onder N.2. ,O.2, P.2 en Q.2. van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, kennisgeving of ander schriftuur waarin het bedrag van het recht is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld onder N., O. P, en Q. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld onder N., O. P. en Q. van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld onder N., O., P. en Q. van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld onder N., O., P. en Q. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding, citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2022" vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 15 december 2022.

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop

TARIEVENTABEL behorende bij de "Lijkbezorgingsrechten 2023", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022.

De verschuldigde rechten bedragen:

A.

Voor het begraven, het herbegraven in een nieuw graf, van een stoffelijk overschot van een persoon in de leeftijd van:

0 tot 1 jaar

€ 247,70

1 tot 12 jaar

€ 495,25

12 jaar en ouder

€ 990,60

B.

Voor het bijzetten in de urnenmuur van een urn (asbus)

€ 275,20

C.

Voor het begraven van een urn (asbus) in een urnengraf of in een particulier graf

€ 352,20

D.

Voor het verstrooien van as op de asverstrooiingsplaatsen of in een particulier graf

€ 209,15

E.

Voor overschrijding van de tijdsduur van 45 minuten bij een begraving of bijzetting, voor elk half uur of gedeelte daarvan

€ 49,55

F.

Voor het op verzoek van de rechthebbende begraven van een stoffelijk overschot van een persoon, het begraven van een urn, het bijzetten van een urn (asbus) dan wel het verstrooien van as buiten de in artikel 10 van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 2016" genoemde uren, een extra recht van

€ 715,45

G.

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve van crematie of herbegraving in een ander graf

€ 531,60

H.

Voor het opgraven en/of herbegraven van een urn in een ander graf, anders dan op rechterlijk gezag

€ 405,00

I.1.

Voor het ruimen van een particulier graf op verzoek van de rechthebbende, per laag

€ 766,00

I.2.

Voor het herbegraven van de stoffelijke overschotten in hetzelfde graf

€ 228,95

J.1.

Voor het verkrijgen van het recht van een particulier graf voor de duur van 20 jaar:

€ 1.540,90

J.2.

Voor het verlengen van het recht van een particulier graf met een aansluitende periode van 10 jaar

€ 880,50

J.3.

Voor het verkrijgen van een urnennis voor een periode van 20 jaar:

€ 500,75

J.4.

Voor het verlengen van het recht van een urnennis met een aaneensluitende periode van 10 jaar

€ 357,65

J.5.

Voor het verkrijgen van een urnengraf voor een periode van 20 jaar:

€ 374,25

J.6.

Voor het verlengen van het recht van een urnengraf met een aaneensluitende periode van 10 jaar:

€ 280,70

J.7.

Voor het verkrijgen van het recht van een particulier kindergraf voor de duur van 50 jaar

€ 985,10

J.8.

Voor het verkrijgen van het recht van een particulier kindergraf voor de duur van 20 jaar:

€ 495,25

J.9.

Voor het verlengen van het recht van een particulier kindergraf met een aansluitende periode van 10 jaar:

€ 319,25

K.

Voor iedere machtiging voor het stichten van een grafkelder, exclusief de rechten genoemd onder J1 of J2:

€ 126,65

L.

Voor iedere machtiging tot het aanbrengen van een gedenkteken, het aanleggen van een graftuin:

€ 143,10

M.

Indien een begraving, bijzetting of asverstrooiing plaatsvindt in een graf waarop reeds een monument is aangebracht, wordt voor het voorbereiden van een begraving, bijzetting of asverstrooing het volgende tarief in rekening gebracht:

€ 45,65

N.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de gedenkteken per particulier graf of algemeen graf per jaar

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen

€ 110,10

N.2.

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder N1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

N.2.a.

voor een periode van 20 jaar:

€ 1.222,90

N.2.b.

voor een periode van 10 jaar:

€ 692,95

N.2.c.

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder N1, N2a en N2b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren

O.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden, schoonhouden van een urnennis per jaar.

Het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen.

€ 101,95

O.2.

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder O1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

O.2.a.

voor een periode van 20 jaar:

€ 501,40

O.2.b.

voor een periode van 10 jaar:

€ 305,70

O.2.c.

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder O1, O2a en O2b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren.

P.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden, schoonhouden van een urnengraf per jaar

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen

€ 106,00

P.2.

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder P1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

P.2.a.

voor een periode van 20 jaar:

€ 578,85

P.2.b.

voor een periode van 10 jaar:

€ 346,50

P.2.c.

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder P1, P2a en P2b genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren.

Q.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden en schoonhouden van de gedenktekenen per particulier kindergraf of algemeen kindergraf, per jaar.

Het onderhouden van de graftuin en het verrichten van herstellingen en de instandhouding van letters, cijfers en tekens is hierin niet begrepen.

€ 110,10

Q.2

Het jaarlijks verschuldigde recht voor het onderhoud en schoonhouden van de onder Q1. vermelde graven, kan worden afgekocht door een betaling ineens:

Q.2.a.

voor een periode van 50 jaar:

€ 1.483,80

Q.2.b.

voor een periode van 20 jaar:

€ 660,35

Q.2.c.

voor een periode van 10 jaar:

€ 383,15

Q.2.d.

voor andere tijdvakken wordt het recht berekend middels de onder Q1, Q2a, Q2b en Q2c genoemde tarieven door deze rechtlijnig te interpoleren.

R.

Voor het overboeken van de tenaamstelling van particuliere graven in het daartoe bestemde register voor iedere overboeking.

€ 44,00

Behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop