Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Ter zake van het innemen van een (vaste) standplaats op het daarvoor aangewezen marktterreinen in Hardinxveld-Giessendam, gedurende de tijden voor het markten bestemd, wordt onder de naam marktgeld een recht geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder standplaats wordt verstaan een voor één marktdag toegewezen plaats op het marktterrein.

 • 2.

  Onder vaste standplaats wordt verstaan een permanent toegewezen plaats op het marktterrein gedurende de tijden voor het markten bestemd.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, aan wie door burgemeester en wethouders dan wel door de marktmeester een (vaste) standplaats is toegewezen c.q. die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

 • 1.

  De heffingsgrondslag voor de berekening van het recht is het aantal vierkante meters ingenomen oppervlakte van de ingenomen (vaste) standplaats.

 • 2.

  Ter berekening van de ingenomen oppervlakte (in m2) wordt in aanmerking genomen de oppervlakte die in gebruik is:

  • a.

   voor het uitstallen van goederen;

  • b.

   als loopgang/ruimte;

  • c.

   als opslagruimte voor goederen en emballage;

  • d.

   voor voertuigen van waaruit rechtstreeks wordt verkocht dan wel welke direct ten dienste van de markt regelmatig worden gebruikt.

 • 3.

  Niet meegerekend wordt de oppervlakte onder overkappingen en luifels, welke bestemd is en gebruikt wordt voor het publiek.

 • 4.

  De ingenomen oppervlakte wordt door de marktmeester vastgesteld.

Artikel 5 Belastingtarief

Het marktgeld bedraagt voor:

a.

een vaste standplaats met een minimumoppervlakte van 10 m² per kalendermaand per m²

 • Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld)

€ 3,60

*

 • Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld)

€ 3,20

b.

een vaste standplaats met een minimumoppervlakte van 10 m² per kalenderkwartaal per m²

€ 10,35

*

 • Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld)

 • Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld)

€ 9,00

c.

een vaste standplaats met een minimumoppervlakte van 10 m² per kalenderjaar per m²

 • Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld)

€ 36,75

*

 • Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld)

€ 32,00

d.

een standplaats met een minimumoppervlakte van 10 m² per marktdag per m²

 • Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld)

€ 1,35

*

 • Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld)

€ 1,20

e.

het incidenteel innemen bij vaste standplaatsen van een grotere oppervlakte dan die, welke daarvoor is vastgesteld, per marktdag voor het meerdere per m²

 • Markt Houweningeweer (Beneden-Hardinxveld)

€ 1,35

*

 • Markt Prinses Irenestraat (Boven-Hardinxveld)

€ 1,20

f.

het afnemen van elektriciteit, aansluiting 230V-10A (aansluiting “licht – klein”)

 • per marktdag

€ 3,35

(excl. B.T.W.)

 • per kwartaal

€ 41,40

(excl. B.T.W.)

 • per kalenderjaar

€ 138,25

(excl. B.T.W.)

g.

het afnemen van elektriciteit, aansluiting 230V-16A (aansluiting “licht –groot”)

 • per marktdag

€ 5,55

(excl. B.T.W.)

 • per kwartaal

€ 61,50

(excl. B.T.W.)

 • per kalenderjaar

€ 205,10

(excl. B.T.W.)

h.

het afnemen van elektriciteit, aansluiting 400V-16A (aansluiting “krachtstroom”)

 • per marktdag

€ 14,50

(excl. B.T.W.)

 • per kwartaal

€ 153,85

(excl. B.T.W.)

 • per kalenderjaar

€ 512,90

(excl. B.T.W.)

i.

de marktmeester beoordeelt de omvang van het elektriciteitsgebruik ter bepaling van de tariefstoepassing bedoeld in de onderdelen f., g. en h..

* Na ontvangst van het marktgeld, van de markt Houweningeweer, wordt door de gemeente 13% hiervan afgedragen aan de Stichting Marktpromotie. De markt Prinses Irenestraat heeft geen Stichting voor marktpromotie.

Artikel 6 Wijze van belastingheffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in dit artikel bedoelde bescheiden vast.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de op grond van artikel 6 geheven rechten worden betaald:

  • a.

   ingeval van uitreiking van de kennisgeving, nota of andere schriftuur: op het tijdstip van uitreiking;

  • b.

   ingeval van toezending van de kennisgeving, nota of andere schriftuur: binnen 30 dagen na de dagtekening.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf van belasting

Indien een belastingplichtige als gevolg van niet aan hem te wijten omstandigheden geen gebruik meer kan maken van een vaste standplaats, vindt teruggaaf naar tijdsgelang plaats.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2022”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Marktgelden 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 15 december 2022.

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop