Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 25-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Nederweert;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022,

nummer BW-22-04159;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

“Verordening op de heffing en invordering van leges 2023”.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • 2.

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.16, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   artikel 1.19 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening 2022 en de daarbij behorende tarieventabel 2022” van 21 december 2021, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De in onderdeel (2.1.2) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, door burgemeester en wethouders vastgestelde genormeerde eenheidsprijs per type bouwwerk, zoals bedoeld in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, vigerende bouwkostenindicator. Deze bouwkostenindicator wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en een papieren versie ligt ter inzage bij de klantenbalie van het gemeentehuis.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

T. Deckers

De voorzitter,

B.M.T.J. Op de Laak

Bijlage 1. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nederweert 2023

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Tarieven burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap dan wel omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie:

 

a.

In het gemeentehuis waarbij gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 
 

1. binnen de normale kantooruren (met uitzondering van de gratis mogelijkheden vermeld onder artikel 1.1.d)

€ 270,00

 

2. buiten normale kantooruren

€ 420,00

b.

Eynderhoof, Milderspaat 1 ,Nederweert-Eind

Als bedoeld in artikel 63, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 
 

1. maandag tot en met vrijdag

€ 565,00

 

2. zaterdag

€ 610,00

c.

Op een zelf gekozen locatie binnen de gemeente Nederweert

 
 

1. binnen de normale kantooruren

€ 350,00

 

2. buiten de normale kantooruren

€ 500,00

d.

Eenvoudige/korte voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie.

 
 

1. maandag 09.00 uur gemeentehuis

€ 0,00

 

2. maandag 10.00 uur gemeentehuis

€ 0,00

e.

In afwijking van onder a t/m c genoemde tarieven, is het omzetten van een geregistreerd partnerschap zonder ceremonie aan de balie in het gemeentehuis gratis.

€ 0,00

f.

In een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

(oa ziekenhuis)

€ 100,00

Artikel 1.2 Beschikking stellen van ambtenaren als getuigen

 

Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van ambtenaren als getuigen ten behoeve van een huwelijksvoltrekking / registratie partnerschap, per ambtenaar, per 15 min.

€ 16,25

Artikel 1.3 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 11,00

Artikel 1.4 Annuleren / wijzigen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerde partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van 6 weken voorafgaand aan die gereserveerde datum.

€ 65,00

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.5 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

van een nationaal paspoort:

 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

€ 58,85

b.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in artikel 1.5a (zakenpaspoort):

 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

€ 58,85

c.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

€ 58,85

d.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

Artikel 1.6 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt

€ 37,95

Artikel 1.7 Toeslagen

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen artikel 1.5 en artikel 1.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 53,00

b.

voor het bezorgen van een in de onderdelen artikel 1.5 en artikel 1.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen genoemde bedragen

€ 4,95

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.8 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

Het tarief bedraagt na invoering van de Wet Digitale overheid

€ 48,15

Artikel 1.9 Toeslagen

 

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.8 wordt:

 
 

a. bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Artikel 1.10 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.11 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekken van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.12 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekken van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen

 

Artikel 1.11 Verstrekkingen over in de basisregistratie opgenomen personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per mondelinge inlichting

€ 6,80

b.

tot het verstrekken van gegevens, per schriftelijke inlichting

€ 12,80

c.

enkelvoudig bewijs (uittreksel) van opneming in de BRP

€ 8,00

d.

een uittreksel van meerder personen wonende aan hetzelfde adres of deel

uitmakende van één gezin

€ 14,50

e.

gegevens aan afnemers en bijzondere derden op papier

€ 2,27

f.

verstrekken van persoonslijst, 1e  keer gratis, daarna

€ 6,20

g.

een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,00

Artikel 1.12 Verstrekkingen over niet in de basisregistratie opgenomen personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per mondelinge inlichting

€ 6,80

b.

tot het verstrekken van gegevens, per schriftelijke inlichting

€ 12,80

Artikel 1.13 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 16,25

Het op grond van Artikel 1.13 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.14 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift van de programmabegroting, productenraming, gemeenterekening met toelichting, de kadernota of een afschrift van stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina:

 

a.

Zwart-wit, enkelzijdig A4-formaat

€ 0,05

b.

Zwart-wit, dubbelzijdig A4-formaat

€ 0,10

c.

Kleur, enkelzijdig A4-formaat

€ 0,20

d.

Kleur, dubbelzijdig A4-formaat

€ 0,40

e.

Zwart-wit, enkelzijdig A3-formaat

€ 0,10

f.

Zwart-wit, dubbelzijdig A3-formaat

€ 0,20

g.

Kleur, enkelzijdig A3-formaat

€ 0,40

h.

Kleur, dubbelzijdig A3-formaat

€ 0,80

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.15 Vastgoedinformatie

 

Voor het verstrekken van een afschrift van een aangevraagde of (in ontwerp) verleende omgevingsvergunning, van een gedane melding van een bodemonderzoeksrapport of een niet genoemd besluit of rapport op gebied van omgevingsrecht, inclusief de daarbij behorende tekeningen gelden de tarieven genoemd in paragraaf 1.5 (bestuursstukken)

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

a. het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (verder WKPB), dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,60

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a. van en verzoek voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,25

.

b. van een verzoek om andere informatie dan uit de WKPB-registratie en WKPB beperkingenregister, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,25

 

c. van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier

€ 16,25

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 
 

a. kadastrale kaart analoog

€ 5,75

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.16 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag zijn rijksleges verschuldigd zoals genoemd in de Wet Justitiële Gegevens j.o. Regeling

leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen

 

b.

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,00

c.

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk, onverminderd de daarop vallende kosten, welke voordat de dienst wordt verleend, aan de aanvrager worden mede gedeeld.

€ 14,65

d.

voor het waarmerken van een kopie

€ 5,10

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.17 Afschriften gemeentearchief

 

1.

Voor naspeuringen van in het gemeentearchief berustende stukken worden geen kosten in rekening gebracht.

 

2.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van:

 
 

a. indien het gevraagde stuk reeds digitaal aanwezig is in het gemeentearchief worden geen kosten in rekening gebracht.

 
 

b. indien een afschrift of digitale kopie gemaakt dient te worden van een in het

gemeentearchief berustend stuk, gelden de tarieven zoals opgenomen onder paragraaf 1.5 Bestuursstukken.

 
 

c. indien een afschrift of digitale kopie gemaakt dient te worden van een in het

gemeentearchief berustend analoge tekening groter dan A3-formaat

€ 4,00

 

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.18 Leegstandwet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a. een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 85,00

 

b. verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 85,00

Artikel 1.19 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

 

b. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

 

c. voor perioden korter dan 12 maanden worden de onder 1.a en 1.b genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagt.

Bij intrekking van de vergunning vindt geen restitutie plaats

 

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 15,00

 

 

Artikel 1.20 Telecommunicatiewet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 140,00

 

a. als het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,30

 

b. als het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,10

 

c. als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 130,00

 

d. als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.

als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

Artikel 1.21 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 36,00

b.

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 45,00

c.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8. lid 3 van de APV

€ 36,00

d.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de

Wegenverkeerswet

€ 36,00

e.

tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in de onderdelen a, c, en d

€ 18,00

f.

tot het aanstellen van een verkeersregelaar

€ 0,00

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.22 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken, uittreksels, vergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.

(gewaarmerkte) afschriften, afdrukken of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

Zie par. 1.5

 

 

 
 
 

 

 
 

Het tarief bedraagt voor het raadplegen van stukken of voor het in behandeling nemen van

een aanvraag voor het vervaardigen van opgaven, niet elders in deze bijlage genoemd,

in het bijzonder belang van de aanvrager, voor zover de gemeente daartoe niet is gehouden

krachtens de haar opgedragen taak en voor zover daarvoor geen afwijkend tarief is

voorgeschreven:

 

2.

indien de opgave door een ambtenaar wordt samengesteld of het raadplegen

geschiedt door of met bijstand van een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan

gratis

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.

tot het verkrijgen van een visvergunning

€ 12,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

4.

een verzoek tot het verlenen van een ontheffing voor het laden en/of lossen van

vuurwerkartikelen op grond van hoofdstuk 7.5.11 van het ADR (CV 1)

€ 42,00

Artikel 1.23 Naturalisatie en optie

 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in behandeling nemen

van een verzoek tot het verlenen van het Nederlanderschap geldt het tarief dat is

opgenomen in artikel 13 Rijkswet op het Nederlanderschap en het besluit optie- en

naturalisatiegelden 2002 of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2.1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

1.

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft

 

2.

bouwkosten:

 
 

de kosten exclusief btw, berekend overeenkomstig de inhoud of oppervlakte van het bouwwerk, vermenigvuldigd met de door burgemeester en wethouders vastgestelde genormeerde eenheidsprijs per type bouwwerk zoals bedoeld in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, vigerende bouwkostenindicator. (Deze bouwkostenindicator wordt bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl

3.

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft

 

4.

Wabo:

 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

5.

in dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

 

6.

in dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld

 

Paragraaf 2.2 Beoordelen conceptaanvraag

Artikel 2.2 Beoordeling conceptaanvraag/(principe)verzoek/vooroverleg

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek of aanvraag (per locatie):

 

1.

tot het uitsluitend ambtelijk beoordelen of een initiatief past binnen het bestemmingsplan of beheers verordening of tot het uitsluitend ambtelijk beoordelen in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is;

indien een binnenplanse afwijking (2.12, lid 1 sub a onder 1 Wabo) wordt toegepast

indien een buitenplanse kleine afwijking (2.12, lid 1 sub a onder 2 Wabo) wordt toegepast voor zover het betreft de volgende activiteiten:

 
 

(ver) bouwen van een bouwwerk

tijdelijke gebruikswijziging < 3 jaar

€ 170,00

2.

tot het uitsluitend ambtelijk beoordelen in verband met het verkrijgen van een indicatie

of een voorgenomen project vergunbaar of realiseerbaar is:

 
 

in het kader van de Wabo niet vallend onder artikel 2.2.1

met toepassing van de Wro (herziening art. 3.1 of wijzigingsplan art. 3.6 Wro)

€ 765,00

3.

om een bestuurlijke beoordeling van een principeverzoek om planologische medewerking

€ 765,00

4.

om een beoordeling van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning:

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

 

5.

voor het krijgen van een verklaring vergunningsvrij bouwen of indien uit de toetsing

zoals in artikel 2.2.2 genoemd blijkt dat het initiatief vergunningsvrij is

€ 100,00

6.

de leges zoals vermeld bij artikel 2.2.1 en/of artikel 2.2.4 worden bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project in mindering

gebracht op de leges zoals vermeld in paragraaf 2.2, mits deze aanvraag binnen één jaar na afronding van het vooroverleg wordt ingediend

 

7.

indien binnen 12 maanden na een positieve beoordeling als vermeld in artikel 2.2.2 en/of artikel 2.2.3 een formele en complete aanvraag bij ons is ingediend, die niet afwijkt van het standpunt en waarbij er tussentijds geen wijzigingen in wetgeving en/of beleid hebben plaatsgevonden, wordt:

50%

 

van de leges vermeld in artikel 2.2.2 en/of artikel 2.2.3 in mindering gebracht op de leges voor de aanvraag

 

8.

de legestarieven als vermeld in artikel 2.2.2 en artikel 2.2.3 zijn niet cumulatief toepasbaar

 

Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning

Artikel 2.3 Omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.3 en paragraaf 2.6 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

Artikel 2.4 Bouwactiviteit

 

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

a. indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

2,5%

met een minimum van:

€ 275,00

 

b. indien de bouwkosten € 100.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 2.500,00

vermeerderd met:

1,25%

van de bouwkosten hoger dan € 100.000;

 
 

c. indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€13.750,00

vermeerderd met:

1,0%

van de bouwkosten hoger dan € 1.000.000;

 
 

d. indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€23.750,00

vermeerderd met:

0,8%

van de bouwkosten hoger dan € 2.000.000;

 
 

e. indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€47.750,00

vermeerderd met:

0,8%

van de bouwkosten hoger dan € 5.000.000, met een maximum van:

€100.000,00

 

f. de bouwkosten worden afgerond op duizendtallen

 

2.

Extra welstandstoets:

 
 

a. onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is voor de 2e  welstandstoets

€ 0,00

b.

b. voor de 3e volgende welstandstoets

€ 250,00

3.

Verplicht advies kwaliteitscommissie:

 

a.

a. onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.1 bedraagt het tarief, indien krachtens het bestemmingsplan voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een BOM+-advies

van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd

€ 300,00

b.

b. onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.1 bedraagt het tarief, indien krachtens het bestemmingsplan voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag meer dan 2 keer een BOM+-advies van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd, per behandeling

€ 150,00

 

c. onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.1 bedraagt het tarief, indien krachtens de structuurvisie voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een LKM-advies van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd

€ 750,00

d.

d. onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.3.c bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een LKM-advies, per extra behandeling

€ 375,00

4.

Achteraf ingediende aanvraag:

 

a.

a. onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.1 en artikel 2.9 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- c.q. sloopactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum toeslag van € 1.000,00

150%

5.

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

a. onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.1. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al verder in behandeling is genomen

€ 125,00

Artikel 2.5 Aanlegactiviteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 250,00

Artikel 2.6 Planologisch strijdig gebruik

 

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

a. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 700,00

 

b. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 700,00

 

c. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 5.573

 

d. indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 700,00

 

e. indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is toegepast (afwijking van voorbereidingsplan)

€ 700,00

2.

In afwijking van artikel 2.6.1.a en artikel 2.6.1.b zijn bij een combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit geen leges voor het planologisch strijdig gebruik verschuldigd:

 
 

a. indien voor de bouwactiviteit het minimum legesbedrag als bedoeld in artikel 2.4.1.a geldt

 

3.

Bij een combinatie van activiteiten als bedoeld in artikel 2.6.1.a en artikel 2.6.1.b is één maal het tarief verschuldigd

 

Artikel 2.7 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk of inrichting in de volgende categorieën bruto vloeroppervlakte:

 
 

a. van 0 t/m 100m²

€ 325,00

 

b. van 101 t/m 500 m²

€ 425,00

 

c. van 501 t/m 2000m²

€ 775,00

 

d. van 2001 t/m 5000m²

€ 1.450,00

 

e. meer dan 5000 m²

€ 1.800,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Activiteiten m.b.t monumenten of beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

a. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

€ 250,00

 

b. voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 250,00

2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 

a. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument

€ 150,00

 

b. voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 150,00

Artikel 2.9 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 200,00

 

a. indien de sloopkosten meer bedragen dan € 50.000,00 vermeerderd met

0,4%

van de sloopkosten met een maximum van

€ 2.500,00

2.

Asbesthoudende materialen

 
 

a. onverminderd het bepaalde in artikel 2.9.1 bedraagt het tarief, indien de in dat artikel bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 125,00

Paragraaf 2.5 Activiteiten die de natuur betreffen

Artikel 2.10 Kappen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,00

Artikel 2.11 Uitweg/Inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 150,00

Artikel 2.12 Handelsreclame

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h of i van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 150,00

Artikel 2.13 Omgevingsvergunning in twee fasen

 

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

a. voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

b. voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

Artikel 2.14 Beoordeling bodemrapport

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

a. voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 125,00

 

b. voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 380,00

Artikel 2.15 Verklaring van geen bedenkingen

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

a. indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 250,00

 

b. indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, behoudens als bedoeld in artikel 2.15.1.c en artikel 2.15.1.d

€ 250,00

 

c. indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren

Leges- verordening Limburg 2023

 

d. in afwijking van artikel 2.14.1.c bedraagt het tarief voor een reeds eerder afgegeven vergunning/verklaring voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt

Leges-

Verordening

2023

 

e. Restitutie bij weigeren of niet verder behandelen

 

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50 % van de geheven leges als bedoeld in artikel 2.14.1.c en artikel 2.14.1.d

 
 

f. Restitutie bij intrekking aanvraag

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens de verklaring van geen bedenkingen door GS is afgegeven, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 
 

indien het verzoek tot intrekking is gedaan voordat een ontwerp vvgb is afgegeven,

75% van de geheven leges als bedoeld in artikel 2.14.1.c en artikel 2.14.1.d

 

indien het verzoek tot intrekking is gedaan nadat een ontwerp vvgb is afgegeven doch voordat een definitieve vvgb is afgegeven, 50 % van de geheven leges als bedoeld in artikel 2.14.1.c artikel 2.14.1.d

 
 

g. Geen leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de wet natuurbescherming betrekking hebbende op evenementen en op het beheer van een Natura 2000-gebied.

 

Artikel 2.16 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning van de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

Artikel 2.17 Buiten behandeling laten aanvraag

 

1.

Het tarief voor een aanvraag die na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, bedraagt:

25%

van de verschuldigde leges als bedoeld in hoofdstuk 3 van deze tarieventabel

 

Paragraaf 2.6 Vermindering

Artikel 2.18 Vermindering

 

1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.15. De vermindering beloopt:

 
 

a. bij 5 tot 10 activiteiten

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

b. bij 10 tot 15 activiteiten

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

c. bij 15 of meer activiteiten

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

Paragraaf 2.7 Teruggaaf

Artikel 2.19 Teruggaaf intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

1.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in artikel 2.4, 2.5, 2.8 en 2.9 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges:

 
 

a. indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

b. indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 

c. indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

Artikel 2.20 Teruggaaf intrekking verleende omgevingsvergunning

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

1.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in artikel 2.4, 2.5, 2.8 en 2.9 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges

25%

mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de op grond van artikel (s) voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

Artikel 2.21 Teruggaaf weigeren van een omgevingsvergunning

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in artikel 2.4, 2.5, 2.8 of 2.9 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges

25%

van de op grond van artikel (s) voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

Artikel 2.22 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 75,00 wordt niet teruggegeven

 

Artikel 2.23 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van artikel 2.15 en artikel 2.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Paragraaf 2.8 Intrekking omgevingsvergunning

Artikel 2.24 Intrekking omgevingsvergunning

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid onder b, van de Wabo bedraagt tenzij artikel 2.20 van toepassing is

€ 150,00

Paragraaf 2.9 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Artikel 2.25 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in afwijking van een eerder ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarvoor

reeds vergunning(en) is/zijn verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat

verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in artikel 2.4, resp. 2.5, met dien verstande dat zij niet minder dan € 150,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen

toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

Paragraaf 2.10 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

Artikel 2.26 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.615,00

2.

Het tarief voor het opstellen van een bestemmingsplan ten behoeve van een procedure herziening bestemmingsplan artikel 3.1 Wro wordt bepaald door de gemeente op basis van werkelijke kosten door middel van externe offertes

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijzigingsplan als bedoel in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.573,00

Paragraaf 2.11 Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting

Artikel 2.27 Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet Geluidhinder

€ 350,00

Paragraaf 2.12 Overige tarieven

Artikel 2.28 Niet benoemde beschikking

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

€ 150,00

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING WAAROP DE DIENSTENRICHTLIJN VAN TOEPASSING

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening voor een horecabedrijf

€ 384,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 384,00

b.

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

Alcoholwet, anders dan een wijziging als bedoeld in artikel 3.2.d.

€ 75,00

c.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 0,00

d.

het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet wordt een verlaagd tarief in rekening gebracht

Dit onder de volgende voorwaarden:

- het alleen een wijziging betreft van de leidinggevende;

-  de aanvrager een verklaring overlegt dat aan de inrichting niets veranderd is sinds de vorige afgifte van de vergunning;:

-  de vorige vergunning niet ouder is dan 10 jaar

€ 34,00

Paragraaf 3.2 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.3 Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), dat ingevolge het Regionaal integraal beleid Veiligheid en Gezondheid bij evenementen wordt aangemerkt als een gemiddeld risicoklasse evenement (B)

€ 0,00

b.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), dat ingevolge het Regionaal integraal beleid Veiligheid en Gezondheid bij evenementen wordt aangemerkt als een hoog risicoklasse evenement (C)

€ 0,00

c.

het verlenen van een brandpreventief advies voor het organiseren van een gemiddeld risicoklasse evenement (B) of hoog risicoklasse evenement (C)

€ 0,00

Artikel 3.4 Organiseren markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een melding als bedoeld in artikel 5:23, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening (snuffelmarkt)

€ 32,00

Paragraaf 3.3 Seksbedrijven

Artikel 3.5 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

voor een seksinrichting

€1.920,00

b.

voor een escortbedrijf

€ 960,00

Artikel 3.6 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in artikel 3.6.2:

 
 

a. voor een seksinrichting

€ 960,00

 

b. voor een escortbedrijf

€ 480,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a. voor een seksinrichting

€ 100,00

 

b. voor een escortbedrijf

€ 75,00

Paragraaf 3.4 Standplaatsen

Artikel 3.7 Vergunningen op markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning buiten de reguliere weekmarkt

€ 125,75

Paragraaf 3.5 Winkeltijdenwet

Artikel 3.8 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 15,00

b.

tot het wijzigen van een in artikel 3.8.a bedoelde ontheffing

€ 15,00

Paragraaf 3.6 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.9 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 25,00

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2022

De raadsgriffier,

drs. T. (Thijs) Deckers

De voorzitter,

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak