Regeling vervallen per 02-01-2028

Besluit 2023/D010

Geldend van 01-01-2023 t/m 01-01-2028

Intitulé

Besluit 2023/D010

Onderwerp: Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2023

De Inspecteur als bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet;

gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus worden verzorgd;

gelet op de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2023;

besluit

vast te stellen de:

Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2023.

Artikel 1. Algemene bepaling

1. Deze regeling geeft uitvoering aan de in de belastingverordeningen van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus deelnemende gemeenten, op grond waarvan nadere regels gegeven kunnen worden met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

2. Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

Artikel 2. Formulieren

Voor de uitvoering van de aanslagen toeristenbelasting en hondenbelasting gelden de onderstaande formulieren:

1. Aangifteformulier Toeristenbelasting gemeente Haarlemmermeer;

2. Aangifteformulier Toeristenbelasting algemeen;

3. Aanmeldingsformulier Toeristenbelasting;

4. Nachtverblijfregister algemeen;

5. Aangifteformulier Hondenbelasting;

6. Afmeldformulier Hondenbelasting.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren van gemeentelijke belastingen 2022’ vastgesteld op 2 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2023.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2023.

Heemskerk, 19 december 2022,

de directeur van Cocensus,

drs. G.G.J. Schipper