Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023 Berg en Dal

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023 Berg en Dal

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023 Berg en Dal

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan, dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

 • b.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen;

 • c.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte, dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar;

 • d.

  volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van kampeermiddelen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieders;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g en h van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • 3.
  • a.

   van minderjarige deelnemers en hun begeleiders aan door ideële verenigingen georganiseerde verenigingsactiviteiten, in niet-beroepsmatige verhuurde ruimten/terreinen, en van minderjarige scouts en hun begeleiders in scoutingsgebouwen of –terreinen in het kader van scoutingactiviteiten;

  • b.

   door begeleiders van minderjarigen als bedoeld in artikel 4, derde lid onderdeel a;

 • 4.

  van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting is verschuldigd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten dat zij verblijf houden.

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1. Voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen wordt het aantal overnachtingen bedoeld in artikel 5 forfaitair vastgesteld. Bij de forfaitaire vaststelling wordt het aantal overnachtingen gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten, overeenkomstig het bepaalde in het tweede en derde lid.

 • 2. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot kampeermiddelen op vaste standplaatsen bepaald op 2,2 personen.

 • 3. Het aantal overnachtingen door de in het tweede lid bedoelde personen wordt gesteld op:

  Als een kampeermiddel op een vaste standplaats in het belastingjaar geschikt is voor gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende:

  • a.

   ten hoogste drie maanden 40;

  • b.

   meer dan drie doch ten hoogste zes maanden 55;

  • c.

   meer dan zes doch ten hoogste negen maanden 60;

  • d.

   meer dan negen doch ten hoogste twaalf maanden 65.

Artikel 7 Opteren voor niet- forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.

Artikel 8 Belastingtarief

 • 1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,63.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief voor het houden van verblijf in kampeermiddelen met overnachten op kampeerterreinen binnen de gemeente op vaste standplaatsen en volgtijdige standplaatsen per persoon per overnachting € 1,03.

Artikel 9 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 11 Aanslaggrens

Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid is gegeven, gedurende het belastingjaar minder was dan tien.

Artikel 12 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9 eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 13 Kwijtschelding

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.

Artikel 15 Aangiftebiljet

 • 1. De aangifte moet worden gedaan uiterlijk veertien dagen nadat belastingplichtige daartoe is uitgenodigd.

 • 2. De belastingplichtige, aan wie niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar een aangiftebiljet is uitgereikt, is verplicht binnen veertien dagen na afloop van die maand bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar schriftelijk te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet.

Artikel 16 Administratieve plichten

 • 1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3 is verplicht iedereen aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft te registreren in een daarvoor bestemd nachtverblijfsregister.

 • 2. Het nachtverblijfregister dient minimaal 3 jaar bewaard te worden en te allen tijde aan de gemeente of een daartoe gemachtigd controleur, ter controle van de administratie van de toeristenbelasting overhandigd te kunnen worden.

Artikel 17 Overgangsrecht

De ‘Verordening toeristenbelasting 2022 Berg en Dal’ vastgesteld op 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 18, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting 2023 Berg en Dal’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 15 december 2022,

De raadsgriffier,

mr. G.A.J. Winters

De wnd. voorzitter,

J.H. Peters