Aansluitverordening Bergen 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Aansluitverordening Bergen 2023

De raad van de gemeente Bergen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022;

gezien het advies van de Commissie op 1 december 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Aansluitverordening Bergen 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  rioolaansluitleiding: rioolleiding tussen een gemeentelijke voorziening voor het beheer van afvalwater en het gebouw waar afvalwater vrijkomt;

 • -

  voorziening voor het beheer van afvalwater: openbaar vuilwaterriool, openbaar hemelwaterstelsel, openbaar ontwateringstelsel, andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of zuiveringsvoorziening;

 • -

  particuliere aansluitleiding: deel van de rioolaansluitleiding dat volgens artikel 9 in particulier eigendom is;

 • -

  gemeentelijke aansluitleiding: deel van de rioolaansluitleiding dat volgens artikel 9 in eigendom bij de gemeente is.

Artikel 2 Normadressaat

Aan de regels in deze verordening wordt voldaan door degene die de activiteit verricht en door de eigenaar van de gronden waarop de activiteit wordt verricht, tenzij anders is bepaald. Diegenen dragen zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Hoofdstuk 2 Aanleg, instandhouding en verwijdering van een rioolaansluiting

Artikel 3 Oogmerken

De regels in dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het beschermen van:

 • a.

  de gezondheid;

 • b.

  het milieu;

 • c.

  de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Artikel 4 Specifieke zorgplicht

 • 1. Degene die een particuliere aansluitleiding aanlegt of wijzigt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 3, is verplicht:

  • a.

   alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

  • b.

   voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;

  • c.

   als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

 • 2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

  • a.

   bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een perceel zodanige voorzieningen aan de particuliere aansluitleiding worden getroffen dat iedere belemmering van het goed functioneren van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater en de rioolaansluitleiding wordt voorkomen;

  • b.

   de doelmatige werking van de rioolaansluitleiding, naburige aansluitingen en de voorzieningen voor het beheer van afvalwater worden beschermd.

Artikel 5 Totstandbrenging en wijziging perceelaansluiting

Als voor het perceel al een rioolaansluitleiding aanwezig is voor huishoudelijk afvalwater, hemelwater, grondwater of bedrijfsafvalwater, wordt geen aanvullende rioolaansluitleiding voor hetzelfde afvalwater gerealiseerd.

Artikel 6 Meldplicht aanleg of wijziging perceelaansluiting

 • 1. Het is verboden een rioolaansluiting tot stand te brengen of bij de erfgrens de aansluiting op het particuliere terrein te wijzigen zonder dit ten minste 6 weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden en af te stemmen met de rioolbeheerder van de gemeente. De gemeente geeft aan waar de rioolaansluiting komt, zorgt voor de aanleg van het gemeentelijke deel van de leiding (tot aan de erfgrens) en geeft aan welk soort water in ontvangst wordt genomen. Aan het maken van een gemeentelijke rioolaansluiting zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgelegd in artikel 4 van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht Bergen 2023.

 • 2. Voor het melden van een wens tot wijziging van de rioolaansluiting of een nieuwe aansluiting is een formulier beschikbaar op de gemeente website.

Artikel 7 Informatieplicht beëindiging perceelaansluiting

Als het gebruik van een rioolaansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt het college hierover uiterlijk 6 weken na de beëindiging geïnformeerd.

Artikel 8 Maatwerkvoorschriften

 • 1. Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 4 en 5.

 • 2. Maatwerkvoorschriften kunnen in ieder geval worden gesteld over:

  • a.

   het tot stand brengen van de rioolaansluitleiding;

  • b.

   het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de rioolaansluitleiding;

  • c.

   sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende;

  • d.

   de periode waarin een aansluiting voor de afvoer van bronneringswater gerealiseerd wordt.

Hoofdstuk 3 Eigendom en beheer aansluitleidingen

Artikel 9 Eigendom aansluitleiding

 • 1. De grens tussen het gemeentelijke eigendom en het particuliere eigendom van een rioolaansluitleiding ligt ter plaatse van de erfgrens.

 • 2. Als voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater een rioolwaterpomp is vereist, dan ligt de grens, in afwijking van het eerste lid, ter plaatse van de aansluiting op de pompput, als de pomp in eigendom van de gemeente is en hij op het particuliere perceel ligt. Als de pomp in eigendom van de particulier is, dan begint het gemeentelijke eigendom bij de erfgrens.

Artikel 10 Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging

 • 1. Het beheer, onderhoud, de renovatie of vervanging van de gemeentelijke aansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij het werkzaamheden betreft als gevolg van een onjuist gebruik van de particuliere aansluitleiding.

 • 2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   het lozen van stoffen die verstoppingen in de aansluitleiding of de voorzieningen voor het beheer van afvalwater kunnen veroorzaken;

  • b.

   het lozen van stoffen die de constructie van de aansluitleiding kunnen aantasten;

  • c.

   het lozen van afvalwater op een niet daarvoor bedoelde voorziening voor het beheer van afvalwater.

 • 3. De kosten voor het onderhoud van de particuliere aansluitleiding komen voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 11 Verstopping of andere storing

 • 1. Bij een verstopping of een andere storing toont de eigenaar of gebruiker aan of het een probleem betreft in de particuliere aansluitleiding of in de gemeentelijke aansluitleiding.

 • 2. Als er sprake is van een verstopping of een andere storing in de gemeentelijke aansluitleiding, dan neemt de eigenaar of gebruiker contact op met de gemeente en stelt diegene de gemeente in de gelegenheid voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden.

 • 3. Als er sprake is van een verstopping of een andere storing in de particuliere aansluitleiding, dan zorgt de rechthebbende of gebruiker ervoor dat deze wordt verholpen.

 • 4. Gemaakte kosten voor het onderzoek ter uitvoering van het eerste lid komen voor rekening van de eigenaar of gebruiker. Ligt de oorzaak bij de gemeente, dan vergoedt de gemeente de gemaakte kosten voor het onderzoek ter uitvoering van het eerste lid tot maximaal € 200,-.

Hoofdstuk 4 Toezicht

Artikel 12 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Aansluitverordening Bergen 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,