Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester – gemeente Borger-Odoorn – 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester – gemeente Borger-Odoorn – 2023

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 6 december 2022;

gelet op artikelen 61a, 61c, 84, 86, 108, 147 en 149 van de Gemeentewet, en artikelen 9, 15 en 31 van de Archiefwet;

gelezen de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 september 2017, kenmerk 2017-0000479534, over benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester;

gezien de ‘Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken

en afscheid’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, versie december 2020;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester – gemeente Borger-Odoorn – 2023

Artikel 1. Taak

De commissie heeft tot taak:

 • a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden of

 • b. een klankbordgesprek te houden met de burgemeester.

Artikel 2. Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit maximaal 1 lid per fractie, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2. Het maximum aantal leden van de commissie is gelijk aan het aantal partijen dat op grond van de verkiezingsuitslag ten minste één zetel heeft behaald.

 • 3. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 4. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2. De gemeentesecretaris kan bij vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken als plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.

 • 3. De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4. Adviseur

 • 1. De gemeenteraad kan één of meer wethouders aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken.

 • 2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 5. Geheimhouding

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2. De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3. De commissie legt bij de herbenoemingsprocedure en bij klankbordgesprekken in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 4. De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 9, vierde lid, 10, tweede lid, en 11 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 5. De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 7, 8, tweede lid, en 14 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 7. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseurs en informanten.

Artikel 6. Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste de helft van het aantal leden dit noodzakelijk acht.

 • 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3. De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 7. Stemmingen

 • 1. De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

 • 2. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen tijdens een voltallige vergadering geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 3. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen in een niet voltallige vergadering wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

Artikel 8. Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemings-procedure

 • 1. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2. Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van "persoonlijk en geheim" op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan de secretaris.

 • 3. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van "persoonlijk en geheim" op de envelop en bovenaan de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 9. Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

 • 1. De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

 • 2. De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

Artikel 10. Bijzondere bepalingen over klankbordgesprekken

 • 1. De commissie houdt minimaal eens per jaar een klankbordgesprek met de burgemeester.

 • 2. Indien de leden van de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek met de burgemeester.

 • 3. In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100- dagengesprek plaats.

 • 4. De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het klankbordgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige klankbordgesprek in te zien.

 • 5. Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van, en de afspraken uit, het vorige klankbordgesprek.

 • 6. In het laatste klankbordgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen over de herbenoemingsprocedure

 • 1. De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning.

 • 2. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en Commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling ondertekend door alle deelnemers aan het gesprek.

 • 3. Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de orde gesteld.

Artikel 12. Verslag

 • 1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; bij benoemingen wordt in het verslag van bevindingen ook de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd;

  • c.

   aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie. En heeft in ieder geval de volgende bijlagen:

   • -

    bij benoemingen: de conceptaanbeveling van twee personen;

   • -

    bij herbenoemingen: het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling.

 • 2. Van het klankbordgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling ondertekend door alle deelnemers aan het gesprek.

 • 3. Een afschrift van het verslag van het klankbordgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de Commissaris van de Koning.

Artikel 13. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 14. Zittingsduur van de commissie

De leden van de commissie worden bij aanvang van de raadsperiode benoemd en blijven ook in functie nadat benoeming of herbenoeming van de burgemeester een feit is. Alle leden treden van rechtswege af aan het einde van de raadsperiode of wanneer hun raadslidmaatschap tussentijds wordt beëindigd.

Artikel 15. Archivering

 • 1. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat na benoeming dan wel herbenoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 • 4. De secretaris draagt bij klankbordgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de secretaris vernietigd.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester – gemeente Borger-Odoorn – 2023’.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester Borger-Odoorn 2020’, zoals op 19 november 2020 vastgesteld.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2022.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn,

de plaatsvervangend griffier, de voorzitter,

I. Oosting, mr. J. Seton