Instellingsbesluit Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR)

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR)

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad;

gelet op:

 • -

  artikel 84 en 147 van de Gemeentewet;

 • -

  Verordening naamgeving en nummering (adressen) Lelystad 2022

besluit:

Het Instellingsbesluit Commissie Naamgeving Openbare Ruimte vast te stellen met de volgende bepalingen:

Artikel 1. De commissie

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte is een commissie die adviseert aan het college van burgemeester en wethouders over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen "de commissie".

Artikel 2. Taak

De commissie adviseert schriftelijk het college gevraagd en ongevraagd over de naamgeving en nummering van adressen, objecten en (delen van) gebieden in de openbare ruimte – zowel land als water – binnen de gemeente Lelystad overeenkomstig de taken van de gemeente.

Artikel 3. Samenstelling en lidmaatschap

 • 1. de commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a.

   vier burgerleden (waarvan één de voorzitter is), gekozen op basis van een vacature;

  • b.

   een ambtelijk secretaris, zijnde een ambtelijk medewerker van de beleidsafdeling geobasisregistratie;

  • c.

   een ambtelijk medewerker van de beleidsafdeling ruimtelijke ontwikkelingen, zijnde een adviseur die een nauwe binding heeft met de projecten in het kader van de stadontwikkeling en de commissie faciliteert met relevante informatie;

  • d.

   een ambtelijk medewerker van de beleidsafdeling voorlichting en communicatie, met gevoel voor de beleving van een gebied (economisch, toeristisch, sociaal of maatschappelijk).

 • 2. De leden worden na inwerkingtreding van deze verordening, als volgt benoemd:

  • a.

   De commissie benoemt de burgerleden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a.

  • b.

   Het college van burgemeester en wethouders benoemt de overige leden.

 • 3. De leden bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna maximaal één keer herbenoembaar. Zij kunnen tussentijds ontslag nemen door daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de voorzitter.

 • 4. De leden bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met d, verliezen hun lidmaatschap van de commissie op het moment dat zij de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij lid zijn van de commissie.

 • 5. De leden bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, verliezen het lidmaatschap op het moment dat hun aanwijzing wordt ingetrokken dan wel een ander persoon als vertegenwoordiger in hun plaats wordt aangewezen.

 • 5. Aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 4. Voorzitter

 • 1. De commissie benoemt uit een van haar burgerleden een voorzitter .

 • 2. De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5. Plaatsvervangend ambtelijk secretaris

De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 6. Tekenen van stukken

De stukken van de commissie worden ondertekend door de secretaris.

Artikel 7. Deskundigen

De voorzitter is uit eigen beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan een vergadering van de commissie.

Artikel 8. Werkwijze

 • 1. De commissie komt bijeen wanneer:

  • a.

   de voorzitter dit nodig acht, of

  • b.

   op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.

   Indien de vergadering op verzoek van het college van burgemeester en wethouders wordt gehouden, wordt de vergadering binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek daartoe, gehouden.

 • 2. De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld.

 • 3. De agenda en de vergaderstukken worden ten minste een week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 4. De commissie vergadert slechts indien ten minste vier leden, waaronder de (plaatsvervangend) voorzitter en tenminste één lid als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, aanwezig zijn.

 • 5. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten worden genomen over alle punten die zowel op de agenda van deze als de niet-plaatsgevonden vergadering zijn geplaatst.

 • 6. Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 7. Het advies van de commissie bevat, voor zover relevant, de zienswijzen van de leden van de commissie en wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering doch uiterlijk binnen zes weken na de dag van de vergadering van de commissie waarin het advies tot stand is gekomen, schriftelijk ter kennis gebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Instellingsbesluit Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 2022’.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad op 8 november 2022

de secretaris,

de burgemeester,