Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening marktgelden Borger 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening marktgelden Borger 2023

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met zaaknr. 92048-2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Verordening marktgelden Borger 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Voor het hebben van een standplaats op de marktterreinen, welke als zodanig door of vanwege het college van burgemeester en wethouders zijn aangewezen, wordt onder de naam van "marktgeld" een recht geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, op wiens aanvraag het innemen van een standplaats op de marktterreinen is toegestaan.

Artikel 3 Tijdstip van betaling

Het marktgeld dient te worden voldaan op het moment dat een standplaats wordt ingenomen, dan wel dat voor de eerste maal in het in artikel 5 genoemde kwartaal standplaats wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven per dag

 • 1. Het marktgeld bedraagt voor een kraam of een andere uitstalgelegenheid, per dag, per strekkende meter met een diepte van maximaal drie meter op:

  • a.

   een weekmarkt € 1,25 ;

  • b.

   een jaarmarkt € 1,80 .

 • 2. Bij gebruik van de gemeentelijke elektriciteitsvoorziening bedraagt het marktgeld voor een kraam of een andere uitstalgelegenheid, per dag, per strekkende meter met een diepte van maximaal drie meter op:

  • a.

   een weekmarkt € 1,40 ;

  • b.

   een jaarmarkt € 1,97 .

 • 3. Voor de berekening van het marktgeld wordt:

  • a.

   een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend;

  • b.

   een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele meter gerekend.

 • 4. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt verstaan onder:

  • a.

   een weekmarkt: een markt, welke in de regel om 13.00 uur is gesloten;

  • b.

   een jaarmarkt: een markt, welke in de regel om 14.00 uur of later aanvangt.

Artikel 5 Tarieven per kwartaal

 • 1. Het marktgeld voor standplaatsen, als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 per kwartaal worden voldaan. Het tarief bedraagt dan € 1,09 per strekkende meter met een diepte van maximaal drie meter maal het aantal keren dat in het betreffende kwartaal markt wordt gehouden.

 • 2. Het marktgeld voor standplaatsen, als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder a, kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 per kwartaal worden voldaan. Het tarief bedraagt dan € 1,28 per strekkende meter met een diepte vanmaximaal drie meter maal het aantal keren dat in het betreffende kwartaal markt wordt gehouden.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt bij wege van een gedagtekende nota geheven.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overgangsrecht

De "Verordening marktgelden Borger 2022", vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening marktgelden Borger 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Borger-Odoorn op 24 november 2022.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

H.C. Lankman mr. J. Seton