Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met zaaknr. 92048-2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. begraafplaats: de acht gemeentelijke begraafplaatsen; “Odoorn”, “Valthe”, “Valthermond-West”, “Valthermond-Oost”, “2e Exloërmond”, “Borger”, “Nieuw-Buinen 32” en “Nieuw Buinen 42”;

 • b. graf: een ruimte voor het begraven van lijken;

 • c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e. urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • i. urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j. strooiplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • k. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of urnengraf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De in de tarieventabel bedoelde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De in de tarieventabel bedoelde rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de schriftelijke kennisgevingen worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 " van 25 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening lijkbezorgingsrechten 2023”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Borger-Odoorn op 24 november 2022.

Ondertekening

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

H.C. Lankman mr. J. Seton

TARIEVENTABEL 2023-01 behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2023

TARIEVENTABEL 2023-01

behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk

1. Verlening van rechten

Hoofdstuk

2. Begraven

Hoofdstuk

3. Bijzetten van asbussen en urnen

Hoofdstuk

4. Grafbedekking

Hoofdstuk

5. Grafkelder

Hoofdstuk

6. Opgraven van een lijk

Hoofdstuk

7. Opgraven en/of verwijderen asbus

Hoofdstuk

8. Ruiming

Hoofdstuk

9. Urnennissen

Hoofdstuk

10. Verstrooien van as

Hoofdstuk

11. Overboeking van graven en urnenruimten

Hoofdstuk

1. Verlening van rechten

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1

voor een algemeen graf, voor een periode van 10 jaar, exclusief fundering voor het plaatsen van monumenten

682,00

1.1.2

voor een particulier graf, voor een periode van 10 jaar, exclusief fundering voor het plaatsen van monumenten

682,00

1.1.3

voor een particulier graf, voor een periode van 20 jaar, exclusief fundering voor het plaatsen van monumenten

1.364,00

1.1.4

voor een particulier graf met twee verdiepingen, voor een periode van 10 jaar

1.026,00

1.1.5

voor een particulier graf met twee verdiepingen, voor een periode van 20 jaar

2.052,00

1.1.6

voor een particulier graf voor een kind van nul tot en met twee jaar op een speciaal gedeelte op de begraafplaats, voor de periode van 10 jaar

343,00

1.1.7

voor een particulier graf voor een kind van nul tot en met twee jaar op een speciaal gedeelte op de begraafplaats, voor de periode van 20 jaar

686,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

1.2.1

in een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

488,00

1.2.2

in een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

976,00

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.3.1

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.2 en 1.1.3 met 10 jaar

682,00

1.3.2

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.2 en 1.1.3 met 20 jaar

1.364,00

1.3.3

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.4 en 1.1.5 met 10 jaar

1.026,00

1.3.4

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.4. en 1.1.5. met 20 jaar

2.052,00

1.3.5

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.6 en 1.1.7 met 10 jaar

343,00

1.3.6

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.6 en 1.1.7 met 20 jaar

686,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

1.4.1

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2 met 10 jaar

488,00

1.4.2

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2 met 20 jaar

976,00

Hoofdstuk

2. Begraven

 

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

586,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

294,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 2 jaar wordt geheven

195,00

2.4

Indien het begraven plaatsvindt op een zaterdag dan zullen de tarieven 2.1, 2.2 en 2.3 worden verhoogd met 50%.

Hoofdstuk

3. Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus in een particulier graf of particulier urnengraf wordt geheven

223,00

3.2

Indien het bijzetten plaatsvindt op een zaterdag dan zal tarief 3.1 worden verhoogd met 50%.

Hoofdstuk

4. Grafbedekking

 

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van de grafbedekking als bedoeld in artikel 17 van de verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Borger-Odoorn:

4.1.1

voor het plaatsen van een gedenkteken, kruis of zerk op een enkel graf of urnengraf

310,00

4.1.2

voor het plaatsen van een gedenkteken, kruis of zerk op een dubbel graf of urnengraf

620,00

Hoofdstuk

5. Grafkelder

 

 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een grafkelder als bedoeld in artikel 14 van de Verordening voor bedoeld in artikel 14 van de Verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Borger-Odoorn:

5.1.1

voor het stichten van een grafkelder

1.072,00

5.1.2

voor het stichten van een urnenkelder

536,00

Hoofdstuk

6. Opgraven van een lijk

 

 

Voor het afgeven van een vergunning voor het opgraven van de overblijfselen van een lijk wordt geheven

980,00

Hoofdstuk

7. Opgraven en/of verwijderen asbus

 

 

Voor het afgeven van een vergunning voor het opgraven en/of verwijderen van een asbus wordt geheven

223,00

Hoofdstuk

8. Ruiming

 

 

8.1

Bij ruiming van een graf kan een rechthebbende vergunning vragen tot het herbegraven van de overblijfselen . De tarieven in de vorenstaande hoofdstukken zijn dienovereenkomstig van toepassing.

8.2

Op verzoek van de rechthebbende kan een graf worden geruimd om opnieuw door de rechthebbende te worden gebruikt, waarbij de stoffelijke resten onderin het graf worden begraven.

2.426,00

Hoofdstuk

9. Urnennissen

 

 

9.1

Voor het verlenen van een uitsluitend recht tot het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen wordt geheven:

9.1.1

in een urnennis c.q. urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 

782,00

9.1.2

in een urnennis c.q. urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 

1.564,00

9.1.3

in een urnennis in een urnenmuur voor 10 jaar

€ 

1.025,00

9.1.4

in een urnennis in een urnenmuur voor 20 jaar

€ 

2.050,00

9.2

Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat van een urnennis wordt geheven

424,00

9.3

Voor het wijzigen van de tekst op de gedenkplaat indien een tweede asbus in de urnennis wordt geplaatst, wordt geheven

299,00

9.4

Voor het bijzetten van een asbus in een urnennis wordt geheven

150,00

9.5

Indien het bijzetten plaatsvindt op een zaterdag dan zal tarief 9.4 worden verhoogd met 50%.

9.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen wordt geheven:

9.6.1

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 9.1.1 en 9.1.2 met 10 jaar

782,00

9.6.2

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 9.1.1 en 9.1.2 met 20 jaar

1.564,00

9.6.3

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 9.1.3 en 9.1.4 met 10 jaar

1.025,00

9.6.4

voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 9.1.3 en 9.1.4 met 20 jaar

2.050,00

Hoofdstuk

10. Verstrooien van as

 

 

10.1

Voor het verstrooien van as wordt geheven:

10.1.1

in een particulier graf

155,00

10.1.2

in een particulier urnengraf

155,00

10.1.3

op een strooiplaats

155,00

Hoofdstuk

11. Overboeking van graven en urnenruimten

 

 

11.1

Voor de overboeking van graven, urnengraven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven per graf, urnengraf of urnennis

16,00

Behorende bij het raadsbesluit van de gemeente Borger-Odoorn van 24 november 2022.

De griffier van de gemeente Borger-Odoorn,

H.C. Lankman