Gemeente Rhenen - Verordening marktgelden 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Verordening marktgelden 2023

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • standplaats: de standplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Marktverordening gemeente Rhenen 1998;

 • vaste plaats: de vaste plaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Marktverordening gemeente Rhenen 1998;

 • frontlengte: het totale aantal ingenomen strekkende meters (m1) frontlengte, daaronder begrepen de grondplaats die wordt gebruikt voor gronduitstallingen, kramen, tafels, tenten, luifels, zeilen, parasols, of andere soortgelijke opstallen, alsmede motorvoertuigen en of aanhangwagens.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik op marktdagen van enig gedeelte van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dat voor het houden van markten is aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene die een standplaats inneemt of van degene aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De maatstaf van heffing is het aantal strekkende meters frontlengte dat met een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een volle strekkende meter aangemerkt.

Artikel 5 Belastingtarief

Het marktgeld bedraagt voor elke dag of gedeelte daarvan dat de standplaats wordt ingenomen, per strekkende meter € 2,55.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

Het marktgeld moet op het moment van uitreiken van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, nota of andere schriftuur worden voldaan.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2022’ van 14 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022

De raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas