Regeling vervallen per 23-03-2023

Aanwijzingsbesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 22-03-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2023

Overwegende dat:

 • De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (hierna ‘de Gemeenschappelijke Regeling’) van kracht is;

 • Het Dagelijks bestuur, gelet op artikel 19 onderdeel 7, 8 en 9 van de Gemeenschappelijke Regeling één of meer ambtenaren van de BSGR kan aanwijzen als heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, ambtenaar van het samenwerkingsverband en belastingdeurwaarder.

BESLUIT:

 • 1. aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet en artikel 1 onder p van de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing van gemeentelijke- en waterschapbelastingen en de uitvoering van de wettelijke bepaling uit de Wet waardering onroerende zaken:

  • de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling.

 • 2. aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet en artikel 1 onder q van de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

  • de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling.

 • 3. aan te wijzen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet en artikel 1 onder b van de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

  • de medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling.

  • de medewerkers van Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public die belast zijn met de deurwaarderswerkzaamheden.

 • 4. Aan te wijzen als belastingdeurwaarders van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder d, van de Waterschapswet :

  • de medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van deurwaarder vervullen

  • de medewerkers van Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public die belast zijn met de deurwaarderswerkzaamheden.

Ten aanzien van de aanwijzing van een medewerker van Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public geldt dat deze eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public en de medewerker eindigt, dan wel van rechtswege met ingang van de datum van beëindiging van de overeenkomst tot verlening van deurwaardersdiensten tussen de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van het:

 • aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland van 22 december 2010;

 • aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland van 22 december 2010;

 • aanwijzingsbesluit WOZ-ambtenaar Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland van 21 december 2011.

 • Aanwijzingsbesluit deurwaarders Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2020 van 8 januari 2020.

Dit besluit kan aangehaald worden als “Aanwijzingsbesluit BSGR 2023”.

Ondertekening

Leiden, 20 december 2022

Het Dagelijks bestuur voornoemd,

De directeur,

Mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren

de voorzitter,

de heer ir. C.L. Visser