Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening tot heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Middelburg 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening tot heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Middelburg 2023

De raad van de gemeente Middelburg;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechtenMiddelburg 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. begraafplaatsen:

- de begraafplaats gelegen aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg;

- de begraafplaats aan de Noordweg te Sint Laurens

- de begraafplaats aan de Oude Dijk en Oude Rijksweg te Nieuw- en Sint Joosland;

- de begraafplaats aan de Rademacherstraat en Veerseweg te Arnemuiden;

b. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van overledenen;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3. het doen verstrooien van as;

c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

d. particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersonen het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

e. particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

f. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

g. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om in de urnentuin overledenen te gedenken;

h. algemene gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken door middel van memoriamplaatjes;

i. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

j. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

k. urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen

l. crematorium: het crematorium en de bijbehorende terreinen;

m. graf: een zandgraf of een keldergraf;

n. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

o. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

p. particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Belastingtijdvak

1. Voor zover in de bij deze verordening behorende tabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het belastingtijdvak voor de rechten genoemd in de tarieventabel is gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 5. Tarieven en maatstaven van heffing

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6. Wijze van heffing

1. De rechten, bedoeld in de in artikel 5 genoemde tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

2. Andere rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een overledene of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 8. Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overgangsbepaling

De "Verordening lijkbezorgingsrechten Middelburg 2022" vastgesteld bij besluit van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten Middelburg 2023".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Middelburg d.d. 15 december 2022.

de griffier,

de voorzitter,

Drs. A.A.A. Rijpert mr. H.M. Bergmann

Tarieventabel behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten Middelburg 2023

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022

De raadsgriffier van Middelburg,

drs. A.A.A. Rijpert

Ondertekening