Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad der gemeente Diemen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

wethouders van 25 oktober 2022;

gelet op artikelen 156, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende;

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening 2023)

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • c.

  maand: een tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: een tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het voende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

  Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 - Vrijstellingen

 • 1. Geen leges worden geheven van openbare besturen, openbare instellingen en ambtenaren, waaronder begrepen opsporingsambtenaren in het kader van de opsporing van de strafbare feiten, voor het verrichten van werkzaamheden in het openbare belang of voor studie- en onderzoeksdoeleinden.

 • 2. Geen leges worden geheven voor een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 11 van de bij deze verordening behorende tarieventabel van:

  • a.

   degenen, die ten gevolge van een vordering krachtens de Huisvestingswet, worden verplicht naar een andere woongelegenheid te verhuizen;

  • b.

   degenen, die met het oogmerk om aan woonruimte behoevende derden woonge-legenheid te verschaffen, vrijwillig naar een kleinere woongelegenheid verhuizen;

  • c.

   kinderen, die in de ouderlijke macht terugkeren;

  • d.

   degenen, die onder voogdij zijn gesteld als bedoeld in artikel 3 van de "Rompwet In-stellingen van Weldadigheid".

 • 3. Geen leges worden geheven voor:

  • a.

   verklaring van inkomen en vermogen;

  • b.

   stukken voor pensioen, wachtgeld, loon of bezoldiging;

  • c.

   beschikkingen of afschriften daarvan voor aanstelling, benoeming, bevordering, ont-slag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging of verla-ging hiervan, betreffende een gemeenschappelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  • d.

   beschikkingen of afschriften daarvan op verzoeken om subsidie uit de gemeentekas;

  • e.

   beschikkingen op verzoek- en/of bezwaarschriften betreffende plaatselijke belastingen;

  • f.

   stukken welke algemeen verkrijgbaar worden gesteld in het kader van de voorlichting aan de bevolking.

 • 4. Geen leges worden geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 5. Geen leges worden geheven voor diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 - Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuit-voeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing.

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere structuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan in de gevallen genoemd in het vorige lid onder b bepalen, dat een voorlopig bedrag wordt betaald. Het bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag dat vermoedelijk aan leges is verschuldigd.

 • 3. Het voorlopig betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1993, 611) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 - Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2022" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2023.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn openbare vergadering van 15 december 2022.

De griffier,

De voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel leges 2023, Gemeente Diemen

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

2023

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd dan door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kosteloze verstrekking is bepaald:

 
 

1.1.1.1

Gedurende kantooruren van de ambtenaar van de burgerlijke stand

414,00

1.1.1.2

Op door het gemeentebestuur aangewezen roostervrije dagen gedurende kantooruren en op zaterdag van 10.00 tot en met 12.00 uur

829,10

1.1.1.3

Buiten de kantooruren van de ambtenaar van de burgerlijke stand, op zondag en een daarmee gelijkgestelde feestdag

1.242,00

1.1.1.4

voor een eenvoudige voltrekkingsceremonie van maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

171,60

1.1.1.5

voor een eenvoudige omzetting aan het gemeenteloket (zonder decorum) van maandag tot en met woensdag van 09.30 uur tot 12.00 uur

71,80

1.1.2

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

30,00

1.1.3

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

42,20

1.1.4

het tarief bedraagt voor de benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één huwelijk

195,65

1.1.5

Indien de gemeente getuigen moet regelen bedraagt het tarief per getuige

19,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van huwelijksbevoegdheid overeenkomstig artikel 1, lid 1 van het Legesbesluit akten burgerlijke stand

0,00

1.1.7

Indien de annulering binnen 5 dagen van het huwelijk plaats vindt dan zijn de volledige huwelijksleges verschuldigd.

29,25

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

15,25

1.1.9

het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van uitstel tot begraven of cremeren

14,00

1.1.10

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 
 

1.1.11

Het tarief bedraagt voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

14,75

1.1.12

Het tarief bedraagt voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

14,75

1.1.13

Het tarief bedraagt voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

14,75

1.1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

14,75

1.1.15

Naturalisatie

 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap

 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,79

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,83

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,79

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,83

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,79

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,83

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,83

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,31

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

52,96

1.2.7

Indien bij het vaststellen van deze tarieven tabel, de tarieven in hoofdstuk 2 (reisdocumenten) nog niet zijn aangepast aan de wettelijke maximumtarieven, dan gelden met ingang van 1 januari van het belastingjaar de wettelijke maximumtarieven.

 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

wettelijke maximum tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

wettelijke maximum tarief

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

11,00

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

 

wettelijke maximum tarief

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,05

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens dat op elk moment kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van 12 maanden, aanvangende met de dag van ingang:

 
 
 

Voor 50 verstrekkingen

239,65

 

Voor 100 verstrekkingen

474,75

 

Voor 500 verstrekkingen

2.253,30

 

Voor 1.000 verstrekkingen

4.502,15

 

Voor 10.000 verstrekkingen

25.856,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,05

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens dat op elk moment kan ingaan en een geldigheidsduur heeft van 12 maanden, aanvangende met de dag van ingang:

 
 
 

Voor 50 verstrekkingen

240,20

 

Voor 100 verstrekkingen

475,85

 

Voor 500 verstrekkingen

2.254,50

 

Voor 1.000 verstrekkingen

4.503,21

 

Voor 10.000 verstrekkingen

25.857,95

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 
 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan besteed kwartier

15,05

1.4.7

Voor het verstrekken van informatie aan afnemers en bijzondere derden in het kader van hun ambtsuitoefening, indien de aanvraag wordt vergezeld van een "no hit bericht"

2,85

Hoofdstuk 5 Vervallen: Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 
 

1.6.1.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 
 

1.6.1.1.1

Ten hoogste 100 pagina's, per pagina

0,30

 

Met een maximum per bericht van

5,25

1.6.1.1.2

Meer dan 100 pagina's

23,55

1.6.1.2

Bij verstrekking anders dan op papier

5,25

1.6.1.3

Dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

23,55

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

 
 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,75

Hoofdstuk 7 Bestuurszaken

 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.7.2

Geheel bedrukte, getypte, geschreven, gereproduceerde gedeeltelijk geschreven, gereproduceerde fotokopieën, minuten, afschriften of uittreksels van stukken per gehele of gedeeltelijke bladzijde

 
 
 

0,75

Deze bepaling geldt niet voor stukken welke zijn genoemd in een van de volgende artikelen van de tarieventabel, in een andere belastingverordening van deze gemeente of in andere rechtsregels, per bladzijde of gedeelte daarvan.

 
 

1.7.3

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 

a. per pagina

0,75

 

b. per fotokopie (A4-formaat)

0,75

 

c. per fotokopie (A3-formaat)

0,75

1.7.4

Mondelinge of telefonische inlichtingen uit de hiervoor genoemde stukken, een recht conform het recht ter inzage

 
 

1.7.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het bouwarchief, al dan niet behorende bij de onder 1.7.2 genoemde stukken, bedraagt per half uur of een gedeelte ervan een minimum bedrag van € 22,50 vermeerderd met de kosten de kosten voor een afdruk, te weten per afdruk op :

25,25

 

A4-formaat en kleiner

4,75

 

A3-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A4-formaat

8,85

 

A2-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A3-formaat

14,50

 

A1-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A2-formaat

20,50

 

A0-formaat of kleiner, doch niet kleiner dan A1-formaat

29,45

 

Groter dan A0-formaat

46,55

1.7.6

het digitaal (scan) verstrekken van gegevens uit het bouwarchief, al dan niet behorende bij de onder 1.7.2 genoemde stukken, een en ander voor zover deze stukken niet zijn genoemd in een ander artikel van de tarieventabel, een andere belastingverordening van deze gemeente

 
 

1.7.6.1

voor elk daaraan te besteden halfuur of gedeelte daarvan

25,25

1.7.7

Jaarabonnement op de voorstellen met bijlagen en de notulen van openbare raadsvergaderingen

120,80

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een kopie van een WOZ-beschikking zoals deze kenbaar is gemaakt op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen of bij afzonderlijke beschikking

15,55

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1

voor het legaliseren van een handtekening

11,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van een persoon (COVOG)

42,65

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bedoeld tot reispapier

13,40

1.9.4

tot het verstrekken van elke andere in deze verordening niet uitdrukkelijk genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang van de betrokken personen wordt opgemaakt

11,40

1.9.5

voor het op geregelde tijden verstrekken van inlichtingen betreffende de mutaties uit het geautomatiseerde persoonsregister, voor zover door betrokkenen daartegen geen bezwaar is, voor elke op de lijst vermelde mutatie

6,45

1.9.6

tot het verstrekken van een bericht, als bedoeld in artikel 29 en 32 van de Wet persoonsregistratie: bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 
 
 

ten hoogste 49 pagina's

7,30

 

50 tot 100 pagina's

36,95

 

meer dan 100 pagina's

55,50

 

bij verstrekking anders dan op papier dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging moeilijk toegankelijke registratie

74,00

 

Indien voor hetzelfde bericht op grond van dit artikel meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 
 

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van documenten, per document

12,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen uit:

 
 
 

a. het archief van de gemeente;

 
 
 

b. de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van de gemeente, die worden verstrekt ten aanzien van niet met naam of adres aangeduide personen, ten behoeve van welke verstrekking de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens geheel dan wel gedeeltelijk dient te worden doorlopen:

 
 
 

voor elk daaraan te besteden halfuur of gedeelte daarvan

24,90

1.10.1.1

Het tarief ter zake van het verstrekken van informatie over de bodem bedraagt voor elk daaraan te besteden uur of gedeelte daarvan

51,70

1.10.1.2

Het in 1.10.1 en 1.10.1.1 bedoelde tarief is eveneens verschuldigd, indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door aanvrager beoogde doel of indien geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingsverordening

 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om toekenning van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 2.9.1 van de Huisvestingsverordening Diemen 2022.

62,75

1.11.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een huisvestingsverordening op grond van artikel 8 van de huisvestingwet, bedraagt

62,75

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor een vergunning voor tijdelijke verhuur ex artikel 15 van de Leegstandswet:

 
 
 

per afzonderlijke woning

188,44

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 
 

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag gemeentegarantie, benodigd voor het aantrekken van een geldlening voor uitbreiding van een bestaand object of een nieuw te bouwen object in de gemeente Diemen

1.911,50

Hoofdstuk 14 Marktvergunning

 
 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een marktvergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Marktverordening

94,20

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

Voor één of meerdere kansspelautoma(a)t(en): het tarief zoals vermeld in het Speelautomatenbesluit

56,50

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 
 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van:

 
 

1.18.1.1

een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

746,60

1.18.1.2

Het in 1.18.1.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 
 

1.18.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

1.18.1.4

Een melding, niet vallend onder hetgeen omschreven is in 1.18.1.1, in verband met het verkrijgen van een vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in Artikel 2, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Diemen

746,60

Hoofdstuk 19 Gehandicaptenparkeerkaart

 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.19.1.1

Tot het verkrijgen van een parkeerkaart van uniform artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

50,15

1.19.1.2

Tot het verstrekken, na vermissing, van een parkeerkaart uniform artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

50,15

1.19.1.3

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats waaronder ook begrepen de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats

371,60

Hoofdstuk 20 Blauwe zone

 
 

1.20.1

Tot het verkrijgen van een bedrijfsontheffing blauwe zone , binnen de prolongatietijd van een 1 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

24,00

 

en een maximumbedrag bij 4 kwartalen van

96,00

1.20.2

Tot het verkrijgen van een deelauto-ontheffing

 
 

1.20.3

Tot het verkrijgen van een bewonersontheffing blauwe zone , binnen de prolongatietijd van een 2 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

12,00

 

en een maximumbedrag bij 8 kwartalen van

96,00

1.20.4

Tot het verkrijgen van een ontheffing bij een kentekenwijziging voor een bewoner/bedrijf

 

12,00

1.20.7

Tot het verkrijgen van een eerste bewonersontheffing blauwe zone bij uitbreiding blauwe zone , binnen de prolongatietijd van een 2 jaar met een minimumbedrag voor 1 kwartaal van

12,00

 

en een maximumbedrag bij 8 kwartalen van

96,00

1.20.8

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 200 bezoekersuren

50,00

1.20.9

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 400 bezoekersuren

100,00

1.20.10

Tot het verkrijger van een bezoekerspas voor de bewoner per 600 bezoekersuren

150,00

Hoofdstuk 21 Verkeer en vervoer

 
 

1.21.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stbl.1994, 450), bedraagt het tarief:

272,40

1.21.3

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stbl. 459), bedraagt het tarief:

 
 

1.21.3a

a) voor een basistarief inclusief het verstrekken van één kaart voor één dag

94,19

1.21.3b

b) voor een basistarief inclusief het verstrekken van één kaart voor 3 jaar

228,15

1.21.3c

c) indien er meer dan één kaart verstrekt dient te worden bedragen de meerkosten per kaart

2,95

1.21.4

Het tarief bedraagt terzake van het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

228,15

1.21.5

Vervallen

 
 

1.21.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.21.7

Voor het instellen van een parkeerverbod parkeerplaats met een bord E4 of E7 met onderbord en wegsleepregeling, per bord

48,90

1.21.8

Voor het instellen van een parkeerverbod wegvak met een bord E1 met onderbord en wegsleepregeling, per bord

48,90

1.21.9

Voor het afsluiten van de straat met per rijrichting 2 afzethekken en een bord C1

146,90

1.21.10

Voor het plaatsen van tekstborden, 3 dagen voordat de straat wordt afgesloten

146,90

1.21.11

Indien de aanvraag voor het nemen van de verkeersmaatregelen wordt ingediend door plaatselijke stichtingen, verenigingen met charitatieve doelstellingen, t.b.v. verkeersveiligheidacties en bewonersactiviteiten waarvoor een gemeentelijke subsidie is toegekend, worden geen leges in rekening gebracht.

 
 

Hoofdstuk 22 APV-vergunningen en ontheffingen

 
 

1.22.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning op grond van de APV:

 
 

1.22.1.1.1

een vergunning voor een dag

45,25

1.22.1.1.2

een vergunning voor een bepaalde periode maximaal 15 dagen

94,20

1.22.1.1.3

een vergunning voor een seizoensgebonden standplaats (2 maanden)

187,05

1.22.1.1.4

een vergunning voor 5 jaar

453,20

1.22.1.2

Het tarief voor het leveren van stroom via een gemeentelijke elektriciteitskast bedraagt:

 
 

1.22.1.2.1

verbruik kleiner of gelijk aan 60 kWh per jaar

39,75

1.22.1.2.2

verbruik tussen 60 kWh en 120 kWh per jaar

79,30

1.22.1.2.3

verbruik gelijk aan 120 kWh of meer per jaar

158,70

1.22.1.3

Het tarief voor het leveren van electra met krachtstroom via een gemeentelijke electriciteitskast bedraagt:

 
 

1.22.1.3.1

verbruik kleiner of gelijk aan 60 kWh per jaar

130,40

1.22.1.3.2

verbruik tussen 60 kWh en 120 kWh per jaar

169,90

1.22.1.3.3

verbruik gelijk aan 120 kWh of meer per jaar

249,30

Hoofdstuk 23 Geluid

 
 

Hoofdstuk 24 Voorwerpen op, aan of boven de openbare weg

 
 

1.24.1.a

Indien de aanvraag om een vrijstelling objecten betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken voor één dag, niet zijnde t.b.v. filmopnames, bedraagt het tarief (exclusief het vrijhouden van de plaats)

94,20

1.24.1.b

Indien de aanvraag om een vrijstelling objecten betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken voor meer dan één dag, niet zijnde t.b.v. filmopnames, bedraagt het tarief (exclusief het vrijhouden van de plaats)

188,55

1.24.2

indien de aanvraag om een vrijstelling objecten die betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken ten behoeve van filmopnames

450,75

Hoofdstuk 25 Collectevergunning

 
 

1.25.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning op grond van de APV

36,25

Hoofdstuk 26 Vergunningen t.b.v. ideële doelstellingen

 
 

1.26.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag t.b.v. het organiseren van activiteiten t.b.v. plaatselijke stichtingen en verenigingen en voor initiatieven waarvan de baten t.b.v. goede doelen komen.

36,25

Hoofdstuk 27 Wijziging of verlenging

 
 

1.27.1

Het tarief voor een wijziging van een verleende vergunning, vrijstelling of ontheffing zoals opgenomen in titel 1 bedraagt

35,60

Hoofdstuk 28 Niet genoemde vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen in titel 1

 
 

1.28.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een andere, in titel 1 niet genoemde vergunning, ontheffing of beschikking

94,20

Hoofdstuk 29 Teruggaaf

 
 

1.29.1

Indien het verzoek wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder punt 1.21.1 tot en met 1.21.10, 1.22.1 en 1.28.1.geheven leges.

 
 
 

Indien een jaarabonnement of jaar vergunning wordt beëindigd voordat een halfjaar van de geldigheidsduur is verstreken, wordt teruggaaf verleend tot een bedrag gelijk aan de helft van de verschuldigde leges.

 
 

Hoofdstuk 30 Landelijke tarieven

 
 

1.30.1

Indien er zich, na de vaststelling van de onderliggende Legesverordening, dan wel daaropvolgende wijzigingsverordening, wijzigingen voordoen in de door de Rijksoverheid vastgestelde tarieven, middels ministerieel of koninklijk besluit, dan wel op enigerlei andere wijze vastgesteld of bekend gemaakt, dan worden deze gewijzigde tarieven als heffingsmaatstaf aangehouden in afwijking van de in deze tarieventabel vermelde tarieven.

 
 

Behorend bij het raadsbesluit van 15 december 2022

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2023

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-1567.html), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-1567.html), voor het uit te voeren werk. Voor zover deze ontbreekt wordt onder de bouwkosten verstaan een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompas, zoals deze ten tijde van het indienen van de aanvraag golden. De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘laag’. Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aan bouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “laag” kleiner is dan 10%. In dat geval worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld. Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, wordt een onderbouwing opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid.

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en principeverzoek

 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag:

 
 

2.2.1

om vooroverleg, niet zijnde een principe verzoek, in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zou worden vastgesteld

 

10%

 

met een minimumbedrag van

86,25

 

met een maximumbedrag van

2.208,00

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om principeverzoek voor een bestuurlijke uitspraak over de wenselijkheid van een voorgenomen ruimtelijk project:

517,65

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.860 bedragen

178,40

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.860 tot € 45.000 bedragen:

178,40

 

vermeerderd met:

 

4,21%

 

van de bouwkosten boven de € 2.860

 
 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 45.000 tot € 450.000 bedragen:

1.952,46

 

vermeerderd met:

 

3,90%

 

van de bouwkosten boven de € 45.000

 
 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 450.000 of meer bedragen:

17.747,42

 

vermeerderd met:

 

3,46%

 

van de bouwkosten boven de € 450.000

 
 

2.3.1.2

Welstandstoets regulier advies (op basis van bouwsom of bestede tijd)

 
 

2.3.1.2.a

Per advies bij bouwsom tot € 20.000 altijd vast laag tarief

50,00

 

Per advies bij bouwsom boven € 20.000 percentage bouwsom tot een maximum van € 2.750,00

 

0,25%

2.3.1.2.b

Per advies zonder bouwsom, commissietarief per uur tot een maximum van € 2.750,00

480,00

 

Welstandsadvies tegen vast tarief

 
 

2.3.1.2.c

Per advies voor een aanvraag om een omgevingsvergunning reclame op grond van artikel 2.2 aanhef, eerste lid onder h, van de Wabo

85,00

2.3.1.2.d

Per advies voor een activiteit slopen

110,00

 

Beoordeling bodemrapport

 
 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

138,80

 

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

413,10

 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 t/m 2.3.1.4, wordt het tariefverhoogd met,

 

75%

 

indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van € 10.000

 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

339,10

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo bedraagt het tarief

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1°, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast

382,25

2.3.3.2

vervallen

 
 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.133,75

2.3.3.3a

Het tarief als bedoeld in artikel 2.3.3.1 en 2.3.3.3 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.3.6

indien de aanvraag het provinciaal belang raakt, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) of artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo(afwijking van voorbereidingsbesluit)

753,40

2.3.3.6a

Het tarief bedoeld in 2.3.3.6 wordt verhoogd met de externe legeskosten.

 
 

2.3.3.7

indien de aanvraag het nationaal belang raakt, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

1.134,70

2.3.3.7a

Het tarief bedoeld in 2.3.3.7 wordt verhoogd met de externe legeskosten.

 
 

2.3.5

In gebruik nemen of in gebruik houden van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

1. Indien het indienen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief :

 
 

2.3.5.1

a. een basisbedrag voor een gebouw met een oppervlakte tot en met 500 m²

746,85

2.3.5.2

een basisbedrag voor een gebouw met een oppervlakte groter dan 500 m²

1.199,90

 

vermeerderd met:

0,40

 

per m² oppervlakte van het gebouw groter dan 500 m²

 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2008 gemeente aangewezen monument, waarvoor op grond van de provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

339,50

2.3.6.2

Indien een advies nodig is van de Erfgoedcommissie, bedraagt het commissietarief per uur

460,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2,67%

 

van de sloopkosten, met een minimum van

145,00

 

en een maximum van

3.021,75

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 
 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

283,58

 

Uitweg / inrit

 
 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

188,54

 

Vellen

 
 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de bomenverordening, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, een vergunningplicht geldt, bedraagt het tarief

 
 
 

a. voor bomen in privaatrechtelijke eigendom

63,95

 

b. voor één tot zes bomen in publiekrechtelijk eigendom

195,00

 

c. voor zes of meer bomen in publiekrechtelijk eigendom

423,35

 

Opslaan van roerende- en onroerende zaken

 
 
 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 
 

Activiteit beperkte milieutoets

 
 
 

Andere activiteiten

 
 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

2.3.15

indien het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.5 eerste lid van de Wabo bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk vermeerderd met

 

30%

 

van de totaalsom voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk vermeerderd met

 

30%

 

van de totaalsom voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.16

Advies

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

188,55

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeving: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.18

indien de aanvraag om omgevingsvergunning en de bijbehorende bijlagen niet volledig digitaal via www.omgevingsloket.nl zijn ingediend, wordt het verschuldigde legesbedrag zoals bepaald in Titel 2 verhoogd met 10% tot een maximum van € 250,00

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering in verband met vooroverleg en principe verzoek

 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2.1 respectievelijk 2.2.2, worden de ter zake van het vooroverleg of principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 mits de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend binnen zes maanden na afhandeling van het vooroverleg of principeverzoek.

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag om omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 
 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt bestaat aanspraak op terugaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

Indien de aanvraag niet verder in behandeling kan worden genomen omdat de bescheiden niet voldoen aan de indieningsvereisten 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij het genoemde minimum legestarief gehandhaafd blijft

 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag in behandeling is genomen, maar voordat de vergunning is verleend of wordt geweigerd 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij het genoemde minimum legestarief gehandhaafd blijft

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 10% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 
 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 
 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

4.267,65

2.8.1.a

Het tarief als bedoeld in 2.8.1 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 
 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

2.102,00

2.8.2.a

Het tarief als bedoeld in 2.8.2 wordt verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 
 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde beschikking:

185,40

2.9.1

Indien het verzoek wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder 2.9 geheven leges.

 
 

Behorend bij raadsbesluit van 15 december 2022

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

2023

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

258,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 4, lid 4 van de Alcoholwet

94,20

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

167,45

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, lid 2 van de Alcoholwet

94,20

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

94,20

3.1.6

het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 228 en 228a van de APV

331,75

 

Horeca terrasvergunning

 
 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op grond van de APV voor één jaar

70,15

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 4 jaar op grond van de APV

282,65

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning voor 5 jaar op grond van de APV

350,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 

3.2.1.1

een grootschalig evenement meer dan 1.000 bezoekers

1.208,80

3.2.1.2

vervallen (zie artikel 3.7)

 
 

3.2.1.3

een braderie, markt of een middelgroot evenement van 101 tot 1.000 bezoekers of een klein evenement voor maximaal 100 bezoekers voor een evenement > één dag

441,15

3.2.1.3.1

gebruik stroom electrakast Diemerplein t.b.v. een braderie, evenement, etc. per dag

116,10

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd (op of aan de weg waaronder wielrennen, hardlopen, etc), een klein evenement voor maximaal één dag voor een maximum van 100 bezoekers of een snuffelmarkt

197,25

3.2.1.7

een klein evenement met een ideële doelstelling

36,25

3.2.1.8

een evenement met een ideële doelstelling georganiseerd door een plaatselijke stichting of vereniging (ingeschreven bij de KvK)

36,25

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 
 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

3.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, escortbedrijf of sexinrichting

462,37

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 
 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd: Leefmilieuverordening

 
 

Hoofdstuk 6 Huisvestingwet

 
 

3.6.1

het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning, als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingwet 2014, bedraagt

250,90

3.6.1.1

het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte, als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b van de Huisvestingwet 2014, bedraagt

334,55

3.6.1.2

het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte, als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c van de Huisvestingwet 2014, bedraagt

334,55

3.6.1.3

het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten, als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d van de Huisvestingwet 2014, bedraagt

334,50

3.1.6.4

het verlenen van een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingwet 2014, bedraagt

250,90

3.1.6.5

Toeristische verhuur gereserveerd

 
 

3.1.6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

250,90

Hoofdstuk 7 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

92,40

3.7.2

Indien een verzoek als genoemd in titel 3 wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld wordt 25% teruggaaf verleend van de onder punt 3.1.1 tot en met 3.7 geheven leges

 
 

3.7.3

Het tarief voor een wijziging van een verleende vergunning, vrijstelling of ontheffing zoals opgenomen in titel 3 bedraagt

35,60

Behorend bij raadsbesluit van 15 december 2022