Regeling vervallen per 21-12-2023

Subsidieregeling gemeente Dongen 2023

Geldend van 22-12-2022 t/m 20-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling gemeente Dongen 2023

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Inleiding

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Dongen ingestemd met de Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017 en het Subsidiebeleid 2018 van de gemeente Dongen. Zoals is opgenomen in de Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017 regelt het college van burgemeester en wethouders in deze Subsidieregeling gemeente Dongen 2023 de subsidietypen en de wijze van verdeling van de subsidie. Daarnaast stelt het college subsidieplafonds per cluster vast en geeft daarbij aan welke activiteiten en doelgroepen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Verder legt het college in deze subsidieregeling doelstellingen, nadere weigeringsgronden, voorwaarden en verplichtingen vast.

1.2 Subsidietypen

Zoals in het Subsidiebeleid 2018 van de gemeente Dongen is opgenomen, worden de volgende subsidietypen onderscheiden:

1. Basissubsidie/BCF;

2. Jaarlijkse activiteitensubsidie;

3. Incidentele activiteitensubsidie;

4. Innovatie-/stimuleringssubsidie.

Hoofdstuk 2 Basissubsidie /BCF-subsidie

2.1 Proces

De subsidieverlening en subsidievaststelling van deze subsidies ligt bij het college. Deze BCF-subsidies zijn van toepassing op het sociaal-cultureel vlak. Specifieke eisen, criteria en voorwaarden worden opgenomen in een programma van eisen. Dit wordt voorgelegd aan door het college geselecteerde partijen. Zij dienen op basis hiervan een voorstel in. Tenzij anders vermeld in het programma van eisen, gaat het hier om een meerjarige subsidie. De partijen komen dan ook met een meerjarenbegroting en een (jaarlijks) uitvoeringsprogramma. De afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een subsidieovereenkomst/-contract. Ter verantwoording dienen deze partijen jaarlijks een jaarverslag, jaarrekening, outputverslag en een accountantsverklaring in.

2.2 Indexering

BCF-subsidies worden jaarlijks geïndexeerd conform de prijsindex netto materiële consumptie, zoals die voor het betreffende jaar is opgenomen in de ‘Meicirculaire’ van het ministerie van Binnenlandse zaken c.a.. De index wordt berekend over het gehele bedrag. Een uitsplitsing naar loonvormend en materieel wordt niet toegepast.

2.3 Inkoop

Op basis van het Subsidiebeleid 2018 is voor de algemene voorzieningen in de gemeente Dongen de overstap gemaakt naar inkoop in plaats van subsidiëring. Aan het eind van de contractduur van bovengenoemde BCF-subsidies overweegt het college ook voor het sociaal-cultureel werk over te stappen op inkoop.

Hoofdstuk 3 Jaarlijkse en incidentele activiteitensubsidie

3.1 Clusters

Voor de jaarlijkse en incidentele activiteitensubsidies onderscheidt het college van burgemeester en wethouders de volgende clusters:

• Sport en beweging;

• Sociaal-maatschappelijk;

• Volksfeesten;

• Podiumkunsten;

• Cultuurhistorisch erfgoed;

• Ondersteuning/versterking wijken en dorpen;

• Verkeer en mobiliteit.

De subsidiesystematiek met betrekking tot peuteropvang vormt geen onderdeel van deze subsidieregeling.

3.2 Wijze van verdeling

Bij een (dreigende) overschrijding van een subsidieplafond wordt gekeken naar de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Hiervan kan worden afgeweken, indien een enkele subsidieaanvraag beslag dreigt te leggen op een onevenredig groot deel van het subsidieplafond in een bepaald cluster.

De subsidieplafonds van de verschillende clusters worden vastgesteld op basis van ervaringsgegevens van de voorafgaande jaren.

Hoofdstuk 4 Cluster sport en beweging

4.1 Maatschappelijk effect

Dongen is een dorp waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving. Iedere Dongenaar kan op een voor hem of haar geschikte manier meedoen en mee blijven doen aan sport en beweging. Inwoners en met name zij voor wie dat niet zelfsprekend is vanwege beperking, gezondheid of leeftijd doen mee aan georganiseerde sportactiviteiten. Sport en bewegen dragen in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, ontwikkeling, zelfredzaamheid en bevorderen meedoen aan de samenleving.

4.2 Doelstellingen

 • 1.

  Het bevorderen van de deelname aan sport- en beweegactiviteiten van kwetsbare inwoners en/of inwoners met een beperking.

 • 2.

  De samenwerking en verbinding bevorderen tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en andere (maatschappelijke) organisaties.

 • 3.

  Het stimuleren van activiteiten waarbij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de inwoners worden uitgenodigd om te sporten en/of te bewegen en bij de vereniging betrokken te raken en te blijven.

 • 4.

  Bevorderen van een gezonde leefstijl en voorkomen van overgewicht en bewegingsarmoede.

4.3 Doelgroep

(Sport)verenigingen.

4.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 15.000,-.

4.5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Projecten (die niet behoren tot het reguliere aanbod van de vereniging).

4.6 Nadere weigeringsgronden

Geen.

4.7 Nadere verplichtingen / voorwaarden

Geen.

4.8 Criteria

 • 1.

  Activiteiten leveren een bijdrage aan zelfontplooiing van inwoners van de gemeente Dongen.

 • 2.

  In het kader van de activiteiten wordt samengewerkt met inwoners en/of organisaties om de sociale samenhang en gemeenschapszin te versterken.

 • 3.

  Er is aandacht voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

4.9 Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • consumpties;

 • vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis-, verblijfs- of onkostenvergoedingen);

 • aanschaf van gebruiksgoederen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college;

 • materiële investeringen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college.

Hoofdstuk 5 Cluster sociaal-maatschappelijk

5.1 Maatschappelijk effect

Dongen is een dorp waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving. Deelnemen, verbinden en ontmoeten versterken de sociale cohesie en sociale veerkracht.

5.2 Doelstellingen

 • 1.

  Het activeren, stimuleren en bevorderen van participatie van kwetsbare inwoners en/of inwoners met een beperking.

 • 2.

  Het voorkomen en tegengaan van vereenzaming.

 • 3.

  Het vergroten van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners.

 • 4.

  Het vergroten van de ontwikkelkansen en -kwaliteiten van kinderen.

 • 5.

  Het voorkomen van sociaal isolement door het bestrijden van financiële armoede.

 • 6.

  Het stimuleren van vrijwilligerswerk.

 • 7.

  Het bevorderen van de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties onderling en met andere lokale organisaties.

5.3 Doelgroep

Maatschappelijke organisaties die activiteiten organiseren voor participatie en ondersteuning van kwetsbare groepen in de gemeente Dongen, te weten mindervaliden, kwetsbare senioren en jeugd (preventie).

5.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 85.000,-

5.5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die bijdragen aan een of meerdere van de genoemde doelstellingen.

5.6 Nadere weigeringsgronden

Geen.

5.7 Nadere verplichtingen / voorwaarden

Geen.

5.8 Criteria

 • 1.

  Activiteiten leveren een bijdrage aan zelfontplooiing van inwoners van de gemeente Dongen.

 • 2.

  In het kader van de activiteiten wordt samengewerkt met inwoners en/of organisaties om de sociale samenhang en gemeenschapszin te versterken.

 • 3.

  Er is aandacht voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

5.9 Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • consumpties, tenzij bedoeld voor de waardering van mantelzorgers (of zorgvrijwilligers), dit is ter beoordeling van het college;

 • vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis-, verblijfs- of onkostenvergoedingen);

 • aanschaf van gebruiksgoederen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college;

 • materiële investeringen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college.

Hoofdstuk 6 Cluster volksfeesten

6.1 Maatschappelijk effect

Dongen is een dorp waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving. Volksfeesten (immaterieel erfgoed) verbinden mensen en versterken de sociale cohesie in de gemeente Dongen.

6.2 Doelstellingen

 • 1.

  Het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het (Nederlandse) immaterieel

 • erfgoed;

 • 2.

  Het voor een breed publiek vergroten van de interesse in en de bewustwording van het

 • immaterieel erfgoed middels volksfeesten;

6.3 Doelgroep

Organisaties die zich bezighouden met het organiseren van volksfeesten binnen de gemeente Dongen.

6.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 15.500,-.

6.5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Volksfeesten die gericht zijn op de viering van:

• Carnaval;

• Koningsdag;

• Dodenherdenking;

• Bevrijdingsdag;

• Sinterklaas.

6.6 Nadere weigeringsgronden

Geen.

6.7 Nadere verplichtingen / voorwaarden

Geen.

6.8 Criteria

 • 1.

  Activiteiten leveren een bijdrage aan zelfontplooiing van inwoners van de gemeente Dongen.

 • 2.

  In het kader van de activiteiten wordt samengewerkt met inwoners en/of organisaties om de sociale samenhang en gemeenschapszin te versterken.

 • 3.

  Er is aandacht voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

6.9 Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • consumpties;

 • vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis-, verblijfs- of onkostenvergoedingen);

 • aanschaf van gebruiksgoederen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college;

 • materiële investeringen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college.

Hoofdstuk 7 Cluster podiumkunsten

7.1 Maatschappelijk effect

Dongen is een dorp waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving. Cultuur en cultuuruitingen dragen bij aan de ontplooiing van de individuele inwoner van de gemeente Dongen en aan de leefbaarheid en sociale veerkracht in de gemeente.

7.2 Doelstellingen

 • 1.

  Het bevorderen van de cultuurdeelname van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Dongen.

 • 2.

  Het bevorderen van de gemeenschapszin, sociale participatie en leefbaarheid door samen muziek te maken of te zingen.

 • 3.

  Het bevorderen van samenwerking tussen podiumkunstorganisaties onderling en tussen podiumkunstorganisaties en andere (maatschappelijke) organisaties.

7.3 Doelgroep

Organisaties voor podiumkunsten (zoals muziekgezelschappen en koren).

7.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 16.000,-.

7.5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten/projecten op het gebied van podiumkunsten gericht op zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Dongen.

7.6 Nadere weigeringsgronden

Geen.

7.7 Nadere verplichtingen / voorwaarden

Het verzorgen van openbare optredens in de buitenruimte van (een van) de drie kernen van de gemeente Dongen.

7.8 Criteria

 • 1.

  Activiteiten leveren een bijdrage aan zelfontplooiing van inwoners van de gemeente Dongen.

 • 2.

  In het kader van de activiteiten wordt samengewerkt met inwoners en/of organisaties om de sociale samenhang en gemeenschapszin te versterken.

 • 3.

  Er is aandacht voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

7.9 Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • consumpties;

 • vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis-, verblijfs- of onkostenvergoedingen);

 • aanschaf van gebruiksgoederen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college;

 • materiële investeringen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college.

Hoofdstuk 8 Cluster cultuurhistorisch erfgoed

8.1 Maatschappelijk effect

Door het verleden voelen bewoners zich verbonden met hun omgeving in hun dorp of wijk. Bewoners zijn trots op hun (geboorte)dorp. De gemeente Dongen wil haar identiteit en eigen karakter behouden en versterken. Cultureel erfgoed versterkt de (herkenning van de) identiteit van onze dorpskernen en onze gemeente als geheel, geeft aanknopingspunten voor de toekomst en draagt bij aan de leefomgeving. De historie kan ook als een trekpleister werken voor toeristen en recreanten.

8.2 Doelstellingen

 • 1.

  Het behouden en verbreden van (kennis over) het cultuurhistorisch erfgoed, de geschiedenis en de volkscultuur van en in de gemeente Dongen, gericht op zoveel mogelijk inwoners en bezoekers van de gemeente Dongen.

 • 2.

  Het bevorderen van samenwerking tussen erfgoedorganisaties onderling en tussen erfgoedorganisaties en andere (maatschappelijke) organisaties.

8.3 Doelgroep

Erfgoedorganisaties (zoals museum en heemkundekring).

8.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 40.000,-

8.5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse in en bewustwording van het Dongens cultuurhistorisch erfgoed.

8.6 Nadere weigeringsgronden

Geen.

8.7 Nadere verplichtingen / voorwaarden

Geen.

8.8 Criteria

1. Activiteiten leveren een bijdrage aan zelfontplooiing van inwoners van de gemeente Dongen.

2. In het kader van de activiteiten wordt samengewerkt met inwoners en/of organisaties om de sociale samenhang en gemeenschapszin te versterken.

3. Er is aandacht voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

8.9 Kosten die (niet) in aanmerking komen voor subsidie

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • consumpties;

 • vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis-, verblijfs- of onkostenvergoedingen);

 • aanschaf van gebruiksgoederen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college;

 • materiële investeringen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college.

Hoofdstuk 9 Cluster ondersteuning/versterking wijken en dorpen

9.1 Maatschappelijk effect

Dongen is een dorp waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving.

9.2 Doelstellingen

 • 1.

  Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

 • 2.

  De betrokkenheid en activering van wijk-/ en dorpsbewoners vergroten.

 • 3.

  De samenwerking en verbinding bevorderen tussen wijk-/ en dorpsbewoners onderling en tussen inwoners en organisaties.

9.3 Doelgroep

Wijk- en dorpsraden.

9.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 10.000,-.

9.5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten dragen bij aan het versterken van de woon- en leefomgeving en zijn gericht op:

 • Groen- en/of speelvoorzieningen;

 • Veiligheid;

 • Sociaal domein of sociale cohesie;

 • Verkeer.

9.6 Nadere weigeringsgronden

Geen.

9.7 Nadere verplichtingen / voorwaarden

 • Kennisdeling met andere wijk- en dorpsraden en eventuele andere organisaties.

 • Jaarlijks de bewoners informeren over de activiteiten die zijn/worden ondernomen door de wijk- en dorpsraad.

 • Om flexibel in te kunnen spelen op de actualiteit in een wijk of dorp vragen wij aan de subsidieaanvragers om jaarlijks een subsidieaanvraag met activiteitenplan in te dienen.

9.8 Criteria

1. Activiteiten leveren een bijdrage aan zelfontplooiing van inwoners van de gemeente Dongen.

2. In het kader van de activiteiten wordt samengewerkt met inwoners en/of organisaties om de sociale samenhang en gemeenschapszin te versterken.

3. Er is aandacht voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

9.9 Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • consumpties;

 • vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis-, verblijfs- of onkostenvergoedingen);

 • aanschaf van gebruiksgoederen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college;

 • materiële investeringen, tenzij aangetoond kan worden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dit is ter beoordeling van het college.

Vergaderkosten (zaalhuur en kosten voor koffie/thee) komen wel in aanmerking voor subsidie.

Hoofdstuk 10 Cluster verkeer en mobiliteit

10.1 Maatschappelijk effect

Dongen is een dorp waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving.

Dongen is bereikbaar op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier.

10.2 Doelstellingen

 • 1.

  Door het aanbieden van openbaar vervoer aan de inwoners van de gemeente Dongen blijven de kleine kernen verbonden met de grote(re) kernen.

 • 2.

  Het borgen van de verkeersveiligheid tijdens diverse evenementen door het inzetten van opgeleide verkeersregelaars om het verkeer te sturen;

 • 3.

  Het in stand houden van een (gemeentelijke) pool “verkeersregelaars”.

10.3 Doelgroep

 • (Regionaal opererende) buurtbusverenigingen die de gemeente Dongen in hun dienstregeling aandoen.

 • (Regionaal opererende) verkeersregelaarsgroep.

10.4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2023 is € 2.500,-.

10.5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Reguliere activiteiten van buurtbusverenigingen;

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van verkeer(sveiligheid).

10.6 Nadere weigeringsgronden

Geen.

10.7 Nadere verplichtingen / voorwaarden

 • De buslijn moet opgenomen zijn in de dienstregeling van de provincie.

 • Gezien de ontwikkelingen rondom het openbaar vervoer (waaronder de concessiehouder en de provincie) vragen wij aan de subsidieaanvragers om jaarlijks een subsidieaanvraag met activiteitenplan in te dienen.

 • Gezien de toekomstige ontwikkelingen rondom de inzet van vrijwilligers vragen wij aan de subsidieaanvragers om jaarlijks een subsidieaanvraag met activiteitenplan in te dienen.

10.8 Criteria

 • 1.

  Activiteiten leveren een bijdrage aan zelfontplooiing van inwoners van de gemeente Dongen.

 • 2.

  In het kader van de activiteiten wordt samengewerkt met organisaties en inwoners om de sociale samenhang en gemeenschapszin te versterken.

 • 3.

  Er is aandacht voor (kwetsbare) inwoners die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

10.9 Kosten die wel in aanmerking komen voor subsidie

Kosten voor de ondersteuning van vrijwilligers komen in aanmerking voor subsidie.

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De volgende beleidsregels worden ingetrokken:

  • a.

   Beleidsregel projectsubsidie leefbaarheid en dorps-en wijkraden;

  • b.

   Beleidsregel projectsubsidie sport;

  • c.

   Beleidsregel projectsubsidies cultureel-historisch erfgoed;

  • d.

   Beleidsregel projectsubsidie volksfeesten;

  • e.

   Beleidsregel projectsubsidie sociaal-cultureel werk;

  • f.

   Beleidsregel projectsubsidie maatschappelijke zorg;

  • g.

   Beleidsregel projectsubsidie koren en toneelverenigingen - cluster kunst en cultuur;

  • h.

   Beleidsregel projectsubsidie muziekgezelschappen - cluster kunst en cultuur.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als 'Subsidieregeling 2023 gemeente Dongen'.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de datum van bekendmaking.

 • 4.

  Aanvragen om (incidentele) subsidie die betrekking hebben op het jaar 2023 en ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden afgedaan volgens de bepalingen van de 'Subsidieverordening gemeente Dongen 2017' en de bij lid 1 genoemde beleidsregels.

De secretaris,

mr. H.L.M. van Noort,

De burgemeester,

drs. M.C. Starmans-Geleijns

Ondertekening