Gemeente Rhenen - Verordening afvalstoffenheffing 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Verordening afvalstoffenheffing 2023

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16 onder a, c, d en f van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel € 313,00.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor degene die op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, alleenwonend is, € 235,00 per perceel.

 • 3.

  De belasting als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra container van;

  • a.

   140 liter voor restafval (grijs) € 317,00 per jaar;

  • b.

   140 liter voor GFTafval (groen) € 157,00 per jaar.

 • 4.

  Onder een extra container wordt verstaan een container boven het aantal dat volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt.

 • 5.

  De belasting voor een extra container als bedoeld in artikel 3 wordt niet geheven indien door middel van een medische verklaring van een arts kan worden aangetoond dat de extra container het gevolg is van een medische noodzaak.

 • 6.

  Belastingplichtigen kunnen maximaal acht keer per belastingjaar gratis afvalstoffen, met uitzondering van restafval en asbest, aanleveren bij het afvalbrengstation.

 • 7.

  Belastingplichtigen kunnen na het bereiken van de in lid 6 genoemde limiet bepaalde afvalstromen tegen betaling aanbieden bij het afvalbrengstation.

 • 8.

  Maatstaven en de tarieven zoals bedoeld in lid 7 zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 • 9.

  De eenheden zoals genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel worden in voorkomende gevallen afgerond volgens de methode;

  • a.

   Afronding naar hele aantallen

  • b.

   Decimalen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde hele aantal

  • c.

   Half wordt naar boven afgerond

  • d.

   De minimale eenheid is 1.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 5.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid, geldt ingeval een machtiging tot automatische incasso is verstrekt en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing en/of andere heffingen meer is dan € 50,--, doch minder dan € 4.540,--, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid, geldt ingeval een machtiging tot automatische incasso is verstrekt en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing en/of andere heffingen minder is dan of gelijk is aan € 50,--, dat de aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 5.

  In afwijking van het gestelde in lid 1 tot en met 4 moeten de diensten zoals genoemd in de bijgevoegde tarieventabel betaald te worden bij het leveren van de dienst.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2022’ van 14 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2022

De raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2023

Nr.

Product of dienst

Eenheid

Tarief

Producten en diensten van het afvalbrengstation waarvoor altijd betaald moet worden;

1.

Afvalpas (zie voorwaarden website)

Per stuk

25,00

2.

Grof vuil ophalen

2 m3

26,50

3.

Brengen van asbest (in dubbel plastic verpakt)

1 m2 -

(maximaal 20 platen = 35 m2)

4,45

Nr.

Afvalstroom

Eenheid

Tarief

Afvalstromen waar vanaf het negende bezoek bij het afvalbrengstation voor betaald moet worden;

1.

Matrassen

Matras

10,50

2.

B Hout

1 m3

9,60

3.

B Hout

2 m3

19,00

4.

KCA

Kilogram

0,75

5.

Puin

1 m3

7,70