Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2023

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Belasting- en legesverordeningen 2023

(Gem. blad Afd. A ….., zaaknummer 20221004134417);

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit:

Vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2023

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingaanslagen:

 • -

  toeristenbelasting;

 • -

  leges;

 • -

  begrafenisrechten;

 • -

  marktgelden;

Artikel 2. Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding

 • 2.1 Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingaanslagen:

  • -

   Onroerende zaakbelastingen;

  • -

   Rioolheffing;

 • 2.2 Gedeeltelijke kwijtschelding.

  Voor de onderstaande belastingaanslagen is slechts gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk:

  • -

   afvalstoffenheffing: kwijtschelding is alleen mogelijk van het vast bedrag per jaar (onderdeel 1.1.1. van hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel);

  • -

   hondenbelasting: kwijtschelding van hondenbelasting is alleen mogelijk voor de belasting van de eerste hond.

Artikel 3. Berekeningswijze kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding bedoeld in artikel 2 wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% (honderd procent).

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overige in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6. Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2023".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022

De Raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,