VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN STEIN 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN STEIN 2023

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Belasting- en legesverordeningen 2023

(Gem. blad Afd. A ….., zaaknummer 20221004134417);

besluit:

Vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN STEIN 2023

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • begraafplaatsen:

   de algemene begraafplaats gelegen aan de Zwartdriesstraat Stein;

   de algemene begraafplaats gelegen aan de Pastoor Haesenstraat Elsloo;

   de algemene begraafplaats gelegen aan de Molenweg-Zuid Urmond;

  • urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

  • urnenpijp: pijp die in een bestaand graf wordt geplaatst om vervolgens een urn in te plaatsen;

  • asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • 2. Voor de heffing van de rechten voor het uitsluitend recht tot begraven van stoffelijke overschotten worden de graven onderscheiden in enkele en dubbele graven.

 • 3. Onder dubbele graven worden verstaan graven, waarin ten hoogste twee stoffelijke overschotten boven elkaar worden begraven.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van door de gemeente te verlenen diensten in verband met het begraven van stoffelijke overschotten en anderszins gebruik maken van de algemene begraafplaatsen worden onder de naam "begrafenisrechten" rechten geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag een in artikel 2 genoemde dienst wordt verstrekt of bedoeld gebruik plaats heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 4.1 Voor het uitsluitend recht tot begraven bedraagt het tarief:

  In een dubbeldiep graf voor de duur van 20 jaar

  voor het stoffelijk overschot van:

  • a.

   een persoon van 12 jr of ouder € 1.030

  in een enkeldiep graf voor de duur van 20 jaar € 786

  • b.

   een kind tot 12 jr in een enkeldiep graf voor de duur van 20 jaar € 432

 • 4.1.1 voor het uitsluitend recht tot begraven in een dubbelbreed graf voor de duur van 20 jaar € 2.065

 • 4.2 Voor het recht op een urnennis voor de duur van 10 jaar bedraagt het tarief vervallen

 • 4.3 Voor het recht op een urnennis voor de duur van 20 jaar bedraagt het tarief € 1.730

 • 4.4 Voor het recht op een urnengraf voor de duur van 20 jaar bedraagt het tarief € 1.671

 • 4.5 Het tarief voor het begraven van een stoffelijk overschot bedraagt:

  • 1.

   • a.

    van een persoon van 12 jr en ouder € 865

   • b.

    van een kind tot 12 jr € 476

  • 2.

   voor het bijzetten van een urn op of in graven € 192

 • 4.6 Het tarief voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnengraf bedraagt € 192

 • 4.7 Voor het uitsluitend recht tot het begraven in een calamiteitengraf

  Bedraagt het tarief per jaar of gedeelte daarvan € 148

 • 4.8 Voor het gesloten houden van een graf na de in artikel 4.1 genoemde tijdvakken wordt voor elk tijdvak van 5 jaren een recht geheven:

  • 1.

   voor een graf van een persoon van 12 jr en ouder € 343

  • 2.

   voor een graf van een persoon beneden 12 jr € 213

  • 3.

   voor een dubbelbreed graf € 685

 • 4.9 Voor het gesloten houden van een graf na de in artikel 4.1 genoemde tijdvakken wordt voor elk tijdvak van 10 jaren een recht geheven:

  • 1.

   voor een graf van een persoon van 12 jr en ouder € 684

  • 2.

   voor een graf van een persoon beneden 12 jr € 427

  • 3.

   voor een dubbelbreed graf € 1.369

 • 4.10 Voor het reserveren:

  • 1.

   van een graf voor een periode van 5 jaar € 343

  • 2.

   van een graf voor een periode van 10 jaar € 684

  • 3.

   van een dubbelbreed graf voor een periode van 5 jaar € 685

  • 4.

   van een dubbelbreed graf voor een periode van 10 jaar € 1.369

 • 4.11 Voor het reserveren

  • 1.

   van een urnplaats voor een periode van 5 jaar € 476

  • 2.

   van een urnplaats voor een periode van 10 jaar € 950

 • 4.12 Voor het gesloten houden van een urnengraf na het in artikel 4.4 genoemde tijdvak wordt voor elk tijdvak van 5 jaar een recht geheven van € 476

 • 4.13 Voor het gesloten houden van een urnengraf na het in artikel 4.4 genoemde tijdvak wordt voor elk tijdvak van 10 jaar een recht geheven van € 951

 • 4.14 Voor het gesloten houden van een urnennis na het in artikel 4.3 genoemde tijdvak wordt voor elk tijdvak van 5 jaar een recht geheven van € 489

 • 4.15 Voor het gesloten houden van een urnennis na het in artikel 4.3 genoemde tijdvak wordt voor elk tijdvak van 10 jaar een recht geheven van € 977

 • 4.16 Bij plaatsing van een tweede urn in de nis of urnengraf wordt de huurtermijn niet opengebroken

 • 4.17 Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats van een begraafplaats wordt een recht geheven van € 148

 • 4.18 Voor het verlenen van een vergunning voor het opgraven van een lijk wordt een recht geheven van € 148

 • 4.19 Voor het verkrijgen van toestemming tot het plaatsen van een grafteken wordt een éénmalig recht geheven:

  • a.

   op een grafruimte van een persoon van 12 jr of ouder € 148

  • b.

   op een grafruimte van een kind tot 12 jr € 77

  • c.

   op een urnengraf € 148

 • 4.20 Voor het dieper herbegraven van een lijk in het zelfde graf wordt een recht geheven van € 310,00

 • 4.21 Voor het direct verwijderen van een grafsteen bij het opzeggen van de grafrechten € 334

 • 4.22 Toeslag in verband met wachttijd bij afscheid nemen aan het graf € 91

 • 4.23 Incidentele ruiming ondergronds € 371

Artikel 5 Vrijstellingen

 • 1. Voor het begraven van stoffelijke overschotten c.q. het bijzetten van de as van een doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden tweeling, drieling, enz. mits dit in dezelfde kist geschiedt c.q. de as in één asbus wordt geborgen, is het grafrecht slechts éénmaal verschuldigd.

 • 2. Voor het begraven van stoffelijke overschotten c.q. het bijzetten van de as van kinderen, die beneden de leeftijd van 3 maanden zijn overleden en in één kist met hun moeder worden begraven c.q. waarvan de as met die van de moeder wordt geborgen in één asbus, is geen recht verschuldigd.

 • 3. De rechten worden niet geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in hetzelfde graf begraven van een stoffelijk overschot.

Artikel 6 Wijze van heffing c.q. tijdstip van betaling

 • 1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving of nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 10 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening begrafenisrechten Stein 2022", vastgesteld bij raadsbesluit van 4 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van deze heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening begrafenisrechten Stein 2023"

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022

De Raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,