Verordening op de heffing en de invordering van leges Stein 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Stein 2023

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Belasting- en legesverordeningen 2023

(Gem. blad Afd. A ….., zaaknummer 202210041344170

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

Vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a)

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b)

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

De leges worden niet geheven ter zake van:

 • a)

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b)

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c)

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • d)

  stukken, benodigd voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkering;

 • e)

  stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Indien verzocht wordt om verstrekking van informatie in digitale vorm wordt bij digitale verstrekking het equivalent van de papieren verstrekking in rekening gebracht.

Artikel 6 Ontheffing

Ontheffing van leges wordt verleend:

 • 1.

  Tot een bedrag gelijk aan 50% van de overeenkomstig het bepaalde onder Titel1, artikel 1.15, 1.16.1, 1.16.2, 1.20.1, Titel 3, artikel 3.1, 3.2 en 3.6 van de tarieventabel verschuldigde leges:

  • a)

   indien op een aanvraag om vergunning afwijzend wordt beschikt;

  • b)

   indien een aanvraag om vergunning niet verder in behandeling wordt genomen.

 • 2.

  Tot een bedrag, gelijk aan de helft van het verschuldigde, indien de heffing van leges geschiedt bij wege van abonnement en bij tussentijdse beëindiging van dit abonnement, de helft van de geldigheidsduur daarvan nog niet is verstreken en ten hoogste de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft is verbruikt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a)

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b)

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c)

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen […] dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;)

  • d)

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen […] dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a)

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b)

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1)

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2)

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3)

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit basisregistratiepersonen);

  • 4)

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5)

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening Stein 2022 van 4 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Stein 2023".

 • 4. De in tariefonderdeel 2.1.1.1. van de bij deze verordening horende tarieventabel genoemde norm wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis op het adres Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022

De Raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING STEIN 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/bouwvergunning/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Bouwvergunning

Hoofdstuk 3 Vervangende of gewijzigde bouwvergunning/gebruikersvergunning 

Hoofdstuk 4 Sloopvergunning/melding 

Hoofdstuk 5 Uitzetten bouwgrens 

Hoofdstuk 6 Uitzetten grensbuizen 

Hoofdstuk 7 Monumentenlijst/-vergunning

Hoofdstuk 8 Ontheffing gebruiksvoorschriften

Hoofdstuk 9 Aanlegvergunning

Hoofdstuk 10 Partiële herziening bestemmingsplan 

Hoofdstuk 11 Bestemmingsplan

Hoofdstuk 12 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 13 Projectbesluiten en exploitatieplannen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in Gemeentehuis:

 

1.1.1.1

Compact huwelijk:

 

1.1.1.2

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 135,00

1.1.1.3

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 190,00

1.1.1.4

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 240,00

1.1.1.5

Uitgebreid huwelijk:

 

1.1.1.6

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 295,00

1.1.1.7

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 390,00

1.1.1.8

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 500,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in een door het College van Burgemeester en Wethouders te benoemen locatie.

De kosten van de locatie dient het bruidspaar met de locatiebeheerder af te spreken en aan hem/haar te voldoen.

 

1.1.2.1

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 295,00

+ toeslag voor locatie

1.1.2.2

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 390,00

+ toeslag voor locatie

1.1.2.3

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 500,00

+ toeslag voor locatie

1.1.3

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand (van 23 april 1879 Stb 72) wordt op maandag om 09.00 uur en om 9.30 uur kosteloze huwelijksvoltrekkingen en registraties van partnerschap gesloten.

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, tijdens de openingsuren van de burgerlijke stand

€ 62,50

1.1.5

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.5.1

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 295,00

1.1.5.2

Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 390,00

1.1.5.3

Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 500,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 156,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 24,00

1.1.8

Vervallen

 

1.1.8.1

Vervallen

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift, uittreksel of een meertalig uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand.

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een huwelijkse bevoegdheid

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.1.11

Voor gebruikmaking van ambtenaren als getuigen bij een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap per ambtenaar

€ 34,90

1.1.12

Annuleringskosten van een gereserveerde huwelijksplechtigheid

50% van de totale leges voor de plechtigheid

 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

 

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar; 10 jaar geldig is niet mogelijk voor reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.4

vervallen

 

1.2.1.5

vervallen

 

1.2.1.6

Vervallen

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

5 jaar geldig (personen in de leeftijd tot 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

10 jaar geldig (personen in de leeftijd vanaf 18 jaar)

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.2.3

Vervallen

 

1.2.4

Vervallen

1.2.5

Bezorging van een reisdocument op een locatie in Nederland. Bedraagt per document

€ 30,00

 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

Bedrag zoals door minister vastgesteld

1.3.3

Bezorging van een rijbewijs op een locatie in Nederland bedraagt per document

€ 30,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,10

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 653,20

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 3.106,25

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 5.843,30

1.4.2.3

Het op geautomatiseerde wijze verstrekken van inlichtingen, waarvoor de basisregistratie personen via een te vervaardigen selectie­programma moet worden doorlopen:

 

1.4.2.3.1

Voor de vervaardiging van de selectieprogrammatuur

€ 137,80

1.4.2.3.2

Voor de verstrekkingen van minder dan 100 inlichtingen, per inlichting

€ 2,10

1.4.2.3.3

Voor de verstrekking van 100 of meer, doch minder dan 250 inlichtingen, per inlichting

€ 1,90

1.4.2.3.4

Voor 250 of meer inlichtingen, per inlichting

€ 1,60

1.4.3

Vervallen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,50

1.4.5

Het tarief voor een uittreksel uit de basisregistratie personen bedraagt

€ 15,30

 
 
 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 65,20

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 65,20

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 65,20

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina

€ 2,90

1.7.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 2,90

1.7.2.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 
 

op de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen

€ 34,40

1.7.2.4

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 156,70

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een afschrift van de besluitenlijst van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 2,90

1.7.3.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 2,90

1.7.3.3

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 
 

op de besluitenlijsten van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 34,40

1.7.3.4

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 156,70

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.4.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 52,80

1.7.4.2

een afschrift van de bouwverordening inclusief de toelichting en nadere regelingen

€ 91,10

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie/Kadaster

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke kadastrale registratie

 

1.8.1.1.1

Kadastraal eigendom: wie zijn de gerechtigden van een perceel, dwz eigenaar of een persoon die recht heeft op gebruik van het perceel. Verder de belemmeringen, zoals monument e.d., informatie over de oppervlakte, het koopjaar en veelal ook de koopsom.

€ 16,10

1.8.1.1.2

Uittreksel kadastrale kaart: overzicht op A4- of A3-formaat van het perceel met de omliggende percelen.

€ 16,10

1.8.1.1.3

Inlichtingen kadastrale grens (per kwartier): de gemeente kan in veel gevallen informatie verstrekken omtrent de ligging van de kadastrale grens via de veldwerken van het kadaster. Hiervan worden geen kopieën verstrekt. Deze zijn tegen betaling bij het Kadaster Zuid te verkrijgen.

€ 34,40

Hoofdstuk 9 Overige dienstverlening

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

bedrag zoals door minister vastgesteld

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

bedrag zoals door minister vastgesteld

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 15,80

1.9.5

Tot het verkrijgen van een verklaring uit de Basisregistratie Personen met de vermelding “Bewijs in leven zijn”

bedrag zoals door minister vastgesteld

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder voorafgaande annulering

€ 17,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in andere artikelen van deze verordening, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan te besteden half uur of gedeelte daarvan

€ 24,80

 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 89,10

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

vervallen

 

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten (inclusief ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid) van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 76,20

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de “Verordening Winkeltijden gemeente Stein”

€ 71,30

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat voor een periode van 12 maanden of langer

€ 56,50*

1.16.1.2

voor twee of meer speelautomaten voor een periode van 12 maanden of langer, vermeerderd met € 34,00 voor elke kansspelautomaat

€ 22,50*

1.16.1.3

Voor aanwezigheidsvergunningen, die gelden voor een tijdvak korter dan 12 maanden worden de tarieven naar evenredigheid toegepast.

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 72,30

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige nutsvoorzieningen

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding van een werk, kleiner dan 25 strekkende meter sleuflengte, in verband met het afgeven van een "bevestiging" voor het leggen, in standhouden en het opruimen van kabels en/of leidingen binnen het grondgebied van de gemeente

€ 207,90

1.18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding van een werk, vanaf 25 strekkende meter sleuflengte, in verband met het afgeven van een "instemmingsbesluit" voor het leggen, in standhouden en het opruimen van kabels en/of leidingen binnen het grondgebied van de gemeente

€ 350,80

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 93,30

1.19.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 158,70

1.19.3

voor de verlening van de eerste aanvraag, verlenging of wijziging waarvoor geen keuring noodzakelijk is

€ 65,50

1.19.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 88,10

Hoofdstuk 20 Standplaatsen

1.20.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene Plaatselijke Verordening (innemen standplaats) bedraagt:

 

1.20.1.1

voor incidentele standplaatsen, één dag of gedeelte daarvan

€ 43,40

1.20.1.2

voor incidentele standplaatsen, elke dag langer, per dag extra

€ 29,00

1.20.1..3

voor niet incidentele standplaatsen, per dagdeel (06.00-12.00 uur / 12.00-18.00 uur / 18.00-22.00 uur), per jaar

€ 228,30

Hoofdstuk 21 Diversen

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.21.1.1

gewaarmerkte afschriften van of gewaarmerkte uittreksels uit stukken, per bladzijde

€ 1,70

1.21.1.2

kopieën van stukken, voor zover hierboven niet genoemd, per bladzijde

€ 0,30

1.21.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van vergunningen, ontheffingen, verklaringen e.d. voor zover zij hierna dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd

€ 41,80

1.21.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de onder 1 genoemde stukken, dan wel van kopieën daarvan, een en ander voorzover deze stukken in de volgende artikelen dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd

 

1.21.3.1

voor een kopie via kopieerapparaat formaat A4

€ 2,00

1.21.3.2

voor een kopie via kopieerapparaat formaat A3

€ 2,20

1.21.3.3

voor een kopie via grootformaat-kopieerapparaat formaat A2

€ 10,60

1.21.3.4

voor een kopie via grootformaat-kopieerapparaat formaat A1

€ 10,60

1.21.3.5

voor een kopie via grootformaat-kopieerapparaat formaat A0

€ 11,40

1.21.3.6

voor digitale topografie per ha.

€ 45,60

vermeerderd met materiaalkosten op CD-rom

€ 3,20

en de te verrichten werkzaamheden op basis van een manuurtarief van per uur

€ 105,90

1.21.3.7

voor plotten van tekeningen uit digitaal bestand per ha.

€ 45,60

vermeerderd met materiaalkosten:

 

A0 - formaat

€ 16,60

papier A0 -formaat

€ 3,30

papier A1 -formaat

€ 1,70

en de te verrichten werkzaamheden op basis van een manuurtarief van per uur.

€ 105,90

* wettelijk maximum

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 
 

De bruto-oppervlakte en bruto-inhoud ter bepaling van de bouwkosten worden bepaald overeenkomstig NEN 2580.

De bouwkosten worden berekend met behulp van de vastgestelde lijst met eenheidsprijzen, deze lijst is als bijlage bij deze tarieventabel gevoegd en als zodanig gewaarmerkt.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

Per activiteit of handeling waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft:

€ 93,70

2.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief voor een nieuwe/extra welstandstoets:

€ 93,70

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

A) Ingeval de bouwkosten maximaal €1.000.000,00 bedragen:

€38,15 per €1000,00 euro bouwkosten of gedeelte daarvan voor zover meer dan €500,00, met dien verstande dat de leges nooit minder bedragen dan €140,00;

B) Ingeval de bouwkosten meer dan €1.000.000,00 bedragen:

€38.150,00, plus 2,5% van het deel aan bouwkosten voor zover deze de €1.000.000,00 overschrijden. Oftewel: 38.150 + 0,025 x (totale bouwkosten - 1.000.000,00);

C) Met dien verstande dat de totale legeskosten voor de Wabo-activiteit “Bouwen” maximaal €250.000,00 bedragen.

 
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 93,70

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 608,20

 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de desbetreffende activiteit:

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 364,90

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) of ontheffing van de bouwverordening wordt toegepast:

 

10% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag,

 

met een minimum van

€ 144,00

en een maximum van

€ 10.973,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

10 % van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

€ 144,00

en een maximum van

€ 10.973,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

30 % van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

€ 144,00

en een maximum van

€ 10.973,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

€ 144,00

en een maximum van

€ 10.973,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

€ 144,00

en een maximum van

€ 10.973,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

met een minimum van

€ 144,00

en een maximum van

€ 10.973,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

30% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

met een minimum van

€ 144,00

en een maximum van

€ 10.973,00

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 364,90

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 364,90

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.207,40

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.215,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2.430,10

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.215,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 2.430,10

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 416,00

 

Het tarief onder 2.3.5.1 wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlak tussen:

 

2.3.5.2

0 – 100 m2 met

€ 276,50

2.3.5.3

100 – 500 m2 met € 270,00 + per m2

€ 1,00

2.3.5.4

500 – 2.000 m2 met € 655,00 + per m2

€ 0,80

2.3.5.5

2.000 – 5.000 m2 met € 1.675,00 + per m2

€ 0,30

2.3.5.6

5.000 – 50.000 m2 met € 2.360,00 + per m2

€ 0,10

2.3.5.7

boven 50.000 m2 met € 3.300,00 + per m2

€ 0,10

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 266,20

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 266,20

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de krachten gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 266,20

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit slopen bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

€ 191,20

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordeningen vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 48,30

 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van een uitweg/inrit, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag, onverminderd de feitelijke realisatiekosten:

 • € 48,30
   
 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:10A1. van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1 t/m 5 bomen of houtopstand max 50 m2

€ 48,30

6 t/m 10 bomen of houtopstand max 100 m2

€ 96,60

Meer dan 10 bomen of houtopstand > 100 m2

€ 364,90

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 42,80

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 42,80

 
 
 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van bescherming van een natura 2000-gebied

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 364,90

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j van de Wabo,bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Overeenkomstig het bedoelde tarief in de vigerende legesverordening van de provincie Limburg

 
 
 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Overeenkomstig het bedoelde tarief in de vigerende legesverordening van de provincie Limburg

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 364,90

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 364,90

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 364,90

 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 109,80

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 607,50

 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 596,60

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges eenmalig per activiteit in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijk bouwwerk, worden de legeskosten verminderd met

met dien verstande dat de leges nooit minder bedragen dan € 140,00.

20%

Hoofdstuk 5 Restitutie

2.5.1

Restitutie als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, als blijkt dat de in de aanvraag vermelde activiteiten vergunningsvrij zijn:

100%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

60%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstipt dan binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

25%

2.5.1.4

Indien er sprake is van intrekking van de aanvraag om omgevingsvergunning en het intrekken van de aanvraag het gevolg is van een schriftelijk advies van de vergunningverlener om de aanvraag omgevingsvergunning in te trekken dan bedraagt het tarief:

€ 143,10

Met dien verstande dat de verschuldigde legeskosten voor deze aanvraag om omgevingsvergunning komen te vervallen

 
 
 

2.5.2

Restitutie als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op restitutie van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50 %

 
 
 

2.5.3

Minimumbedrag voor restitutie

 
 

Een bedrag minder dan € 140,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

2.5.4

Geen restitutie legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.5

duurzaamheidskorting op leges

A) Indien een aanvraag omgevingsvergunning voor bedrijfsmatige nieuwbouwactiviteiten gepaard gaat met het aanbrengen of installeren van zonnepanelen, is een restitutie op de ten behoeve van deze aanvraag verschuldigde legeskosten mogelijk van €5,50 per m2 netto zonnepaneel. Dit tot ten hoogste 100% van de bij aanvraag verschuldigde leges.

B) Om voor restitutie in aanmerking te komen dient de aanvrager van de betreffende omgevingsvergunning binnen een termijn van zes weken na de realisatie van de zonnepanelen een aanvraag in te dienen tot restitutie. Deze aanvraag dient te worden ingediend ter attentie van team VTH van de gemeente Stein.

C) De aanvrager om omgevingsvergunning dient al tijdens de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning aan te geven dat hij mogelijk in aanmerking zal komen voor een legesteruggaaf.

D) Het recht op en het bedrag aan restitutie wordt definitief bepaald na gereed melding van de bedrijfsmatige nieuwbouwactiviteit aan de hand van het gerealiseerde en ter plekke van gemeentewege geconstateerde totaal oppervlakte m2 zonnepanelen.

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging van het plan:

10% van het bedrag dat resulteert uit de toepassing van hoofdstuk 3 met dien verstande dat de leges nooit minder bedragen dan € 140,00.

 

Hoofdstuk 7 Overschrijven omgevingsvergunning

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de overschrijving van een omgevingsvergunning op naam van een andere dan op wiens naam deze vergunning was gesteld:

€ 65,10

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voorgenoemde begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijke is ingetrokken.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voorgenoemde begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijke is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemd beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 143,40

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 258,30

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Alcoholwet

€ 42,80

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4 en artikel 35 van de Alcoholwet

€ 42,80

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het verstrekken van alcoholvrije drank als bedoeld in de “Drank- en Horeca­verordening gemeente Stein”

€ 181,70

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:13 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

voor een dag

€ 42,80

3.2.1.2

voor elke aaneensluitende dag langer, per dag extra

€ 28,10

3.2.1.3

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 13,80

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunningen van het basispakket evenement:

Het basispakket evenement bevat naast de evenementenvergunning, de ontheffing ingevolge artikel 35 Alcoholwet, de ontheffing ingevolge de Zondagswet en de ontheffing geluidshinder:

 

3.2.2.1

voor een dag

€ 68,60

3.2.2.2

voor elke aaneensluitende dag langer, per dag extra

€ 13,80

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

VERVALLEN

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 42,40

Behoort bij besluit van de Raad der gemeente Stein d.d. 10 november 2022.

De Griffier,

Eenheidsprijzen voor bepaling van leges t.b.v. omgevingsvergunning

Objectaanduiding 1

Rekeneenheid

Tarief 2023

 
 

Euro

WOONGEBOUWEN

Appartementen, luxe woning(en) in woongebouw

Flatgebouw met gelijke woningtypen

Flatgebouw met verschillende woningtypen

Serviceflat(woonvorm met zorgfaciliteiten)

per m3

per m3

per m3

per m3

273,35

235,60

303,95

259,10

WONINGEN-NORMAAL

Geschakeld, eenlaags met plat dak

Geschakeld, eenlaags met kap

Geschakeld, tweelaags met plat dak

Geschakeld, tweelaags met kap

Drive-in woning

Houtskeletbouwwoningen(al dan niet vrijstaand)

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

228,50

206,05

206,05

180,55

177,50

203,00

WONINGEN-BETER

Twee onder een kap, met schuin dak

Twee onder een kap met plat dak

Vrijstaand, eenlaags met kap

Vrijstaand, tweelaags met kap

Vrijstaand, eenlaags met plat dak

Vrijstaand ,tweelaags met plat dak

Houtskeletbouwwoningen(al dan niet vrijstaand)

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

230,50

211,15

214,20

239,70

214,20

213,20

220,30

WONINGEN-LUXE

Bungalow

Herenhuis, tussenwoning

Herenhuis, halfvrijstaand

Herenhuis, vrijstaand

Landhuis

Houtskeletbouwwoningen(al dan niet vrijstaand)

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

262,15

231,55

277,45

260,10

365,15

232,55

WONINGEN-AANVULLINGEN

Aan- en uitbouw woonruimte < 100 m3

Aan- en uitbouw woonruimte > 100 m3

Carport/overkapping

Dakkapel

Garage/berging met plat dak, aangebouwd

Garage/berging met plat dak, vrijstaand

Garage/berging met kap, aangebouwd

Garage/berging met kap, vrijstaand

Serre, géén woonruimte

Tuinhuisje/berging/garage (hout)

Kapconstructie pannendak

Kelder onder aan - en uitbouw of bijgebouw

Kelder onder hoofdgebouw

Interne verbouwing

per m3

per m3

per m2

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

341,70

295,80

129,55

652,80

136,70

157,10

136,70

205,00

255,00

95,90

130,55

113,20

290,70

51,00

BIJEENKOMSTGEBOUW

Multifunctioneel centrum

Bibliotheek

Cafe(taria)met bovenwoning(en)

Restaurant

per m3

per m3

per m3

per m3

264,20

264,20

256,00

264,20

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW

Gezondheidscentrum

Woonzorgcentrum(bejaardentehuis)

Ziekenhuis

Praktijkruimte

Apotheek

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

274.40

205,00

306,00

263,15

263,15

INDUSTRIEEL GEBOUW

Bedrijfshal, inhoud t/m 500 m3

Bedrijfshal, inhoud > 500 m3 en ≤ 750 m3

Bedrijfshal, inhoud > 750 m3 en ≤ 1.500 m3

Bedrijfshal, inhoud > 1.500 m3 en ≤ 2.000m3

Bedrijfshal, inhoud > 2.000 m3 en ≤ 5.000 m3

Bedrijfshal, inhoud > 5.000 m3 en ≤10.000 m3

Bedrijfshal, inhoud > 10.000 m3 en ≤ 25.000 m3

Bedrijfshal, inhoud > 25000m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

126,50

114,25

103,00

91,80

85,70

83,65

70,40

48,95

KANTOORGEBOUW

Kantoor, inhoud t/m < 2500 m3

Kantoor, inhoud > 2.500 m3 en ≤ 5.000 m3

Kantoor, inhoud > 5.000 m3 en ≤ 10.000 m3

Kantoor, inhoud > 10.000 m3 en ≤ 12.500 m3

Kantoor, inhoud > 12.500 m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

287,65

226,45

250,90

233,60

214,20

LOGIESVERBLIJF/-GEBOUW

Hotel

Motel

Recreatieverblijf

per m3

per m3

per m3

334,55

234,60

197,90

ONDERWIJSGEBOUW

School, eenlaags

School, semi-permanent

School, meerlaags

per m3

per m3

per m3

188,55

208,10

246,85

SPORTGEBOUW

Sportgebouw gemetseld(al dan niet met kantine)

Sportgebouw staal( al dan niet met kantine)

per m3

per m3

283,55

104,05

WINKELGEBOUW

Doe het zelf – hal

Garage met showroom

Meubelhal

Winkel, tweelaags

Winkel, eenlaags

Winkel met bovenwoning(en)

Winkelcentrum

Winkelcentrum met bovenwoning(en)

Showroom

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

105,05

152,00

139,75

284,60

126,50

210,10

177,50

233,60

141,80

OVERIGE BOUWWERKEN

Overige bouwwerken

Erfafscheiding keermuur steenachtig/gemetseld

Erfafscheiding overig

Erfafscheiding hout

Erfafscheiding/tuinmuur gemetseld

Mestsilo

Romneyloods

Gier en Mestkelder

Jongveestal met gemetselde plint

Loopstal (staal)

Loopstal (steen)

Woon/kantoor unit

Gevelwijziging

Woonwagen

Zonnepanelen

per m3

per m2

per m2

per m2

per m2

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m2

per m3

per m2

91,80

63,25

32,65

44,90

63,25

22,45

52,00

79,55

26,50

36,70

51,00

204,00

102,00

91,80

240,00

BEDRIJFSGEBOUW PER GEBRUIKSFUNCTIE

Showroomfunctie

Winkelfunctie

Industriefunctie

Kantoorfunctie

Horecafunctie

Overkappingen

per m3

per m3

per m3

per m3

per m3

per m2

141,80

224,40

84,65

228,50

240,70

122,40

PARKEERGARAGE

Parkeergarage

per m3

116,30

Behoort bij besluit van de Raad der gemeente Stein d.d. 10 november 2022.

De Raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,


Noot
1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een object welke niet kan worden geschaard onder een van de objectaanduidingen in deze tabel, dan wordt voor de berekening van de bouwkosten de reële projectkosten gehanteerd.