Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 26-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • b.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van personen van 0 t/m 11 jaar;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  begraafplaats:

  • a.

   de gemeentelijke begraafplaats Hoflaan, gelegen aan de Buytenparklaan te Zoetermeer;

  • b.

   de gemeentelijke begraafplaats Binnenweg, gelegen aan de Binnenweg te Zoetermeer;

 • e.

  gedenkteken: een monument van steen, glas, hout of een ander materiaal om een overledene te herdenken;

 • f.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • g.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • h.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • i.

  grafrecht: een al dan niet uitsluitend recht tot gebruik van een grafruimte;

 • j.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • k.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van personen van 0 t/m 11 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen met de as van personen van 0 t/m 11 jaar;

  • 3.

   het doen verstrooien van as van kinderen van 0 t/m 11 jaar;

 • l.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf of een urnengraf;

 • m.

  strooiveld: een daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • o.

  urnengraf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen en het verstrooien van as;

 • p.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende en daarvan deeluitmakende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2022’ van 20 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de vierde dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022,

de griffier,

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Hoofdstuk 1 Verlenen van uitsluitende rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

1.1.1 voor een periode van 10 jaar € 652,69

1.1.2 voor een periode van 20 jaar € 1.305,37

1.1.3 voor een periode van 30 jaar € 1.958,06

1.1.4 voor een periode van 40 jaar € 2.610,74

1.2 Het tarief voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 (particulier kindergraf) bedraagt:

1.2.1 voor een verlenging van 5 jaar € 326,34

1.2.2 voor een verlenging van 10 jaar € 652,69

1.2.3 voor een verlenging van 15 jaar € 979,03

1.2.4 voor een verlenging van 20 jaar € 1.305,37

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor 1 persoon wordt geheven:

1.3.1 voor een periode van 10 jaar € 1.305,36

1.3.2 voor een periode van 20 jaar € 2.610,72

1.3.3 voor een periode van 30 jaar € 3.916,08

1.3.4 voor een periode van 40 jaar € 5.221,44

1.4 Het tarief voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 (particulier eenpersoonsgraf) bedraagt:

1.4.1 voor een verlenging van 5 jaar € 652,68

1.4.2 voor een verlenging van 10 jaar € 1.305,36

1.4.3 voor een verlenging van 15 jaar € 1.958,04

1.4.4 voor een verlenging van 20 jaar € 2.610,72

1.5 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor 2 personen wordt geheven:

1.5.1 voor een periode van 10 jaar € 1.740,48

1.5.2 voor een periode van 20 jaar € 3.480,94

1.5.3 voor een periode van 30 jaar € 5.221,42

1.5.4 voor een periode van 40 jaar € 6.961,88

1.6 Het tarief voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.5 (particulier tweepersoonsgraf) bedraagt:

1.6.1 voor een verlenging van 5 jaar € 870,22

1.6.2 voor een verlenging van 10 jaar € 1.740,44

1.6.3 voor een verlenging van 15 jaar € 2.610,67

1.6.4 voor een verlenging van 20 jaar € 3.480,91

1.7 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor 3 personen wordt geheven:

1.7.1 voor een periode van 10 jaar € 2.614,83

1.7.2 voor een periode van 20 jaar € 5.229,66

1.7.3 voor een periode van 30 jaar € 7.844,48

1.7.4 voor een periode van 40 jaar € 10.459,30

1.8 Het tarief voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.7 (particulier driepersoonsgraf) bedraagt:

1.8.1 voor een verlenging van 5 jaar € 1.305,35

1.8.2 voor een verlenging van 10 jaar € 2.610,71

1.8.3 voor een verlenging van 15 jaar € 3.916,06

1.8.4 voor een verlenging van 20 jaar € 5.221,42

1.9 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor maximaal één urn wordt voor een periode van 10 jaar geheven:

1.9.1 voor een urnengraf met urnenzuil 40 cm hoog € 764,81

1.9.2 voor een urnengraf met urnenzuil 60 cm hoog € 1.064,59

1.10 Het tarief voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.9.1 (urnengraf met zuil 40 cm hoog) bedraagt:

1.10.1 voor een verlenging van 5 jaar € 382,41

1.10.2 voor een verlenging van 10 jaar € 764,81

1.11 Het tarief voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.9.2 (urnengraf met zuil 60 cm hoog) bedraagt:

1.11.1 voor een verlenging van 5 jaar € 532,30

1.11.2 voor een verlenging van 10 jaar € 1.064,59

1.12 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor maximaal twee asbussen wordt voor een periode van 10 jaar geheven:

1.12.1 urnengraf met eigen tuin (80x80 cm) € 1.364,37

1.12.2 urnengraf met tegel (Urnentuin Parkgebied) € 1.364,37

1.13 Het tarief voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.12 (urnengraf) bedraagt:

1.13.1 voor een verlenging van 5 jaar € 682,18

1.13.2 voor een verlenging van 10 jaar € 1.364,37

Hoofdstuk 2 Verlenen van gebruiksrecht

2.1 Voor het gebruik van een ruimte in een algemeen graf wordt geheven:

2.1.1 voor een periode van 10 jaar (1 persoon) € 870,20

2.1.2 voor een periode van 10 jaar (kindergraf) € 435,13

2.2 Het tarief voor het verlengen van een gebruiksrecht als bedoeld in 2.1.2 (1 persoon in een algemeen kindergraf) bedraagt:

2.2.1 voor een verlenging van 5 jaar € 217,57

2.2.2 voor een verlenging van 10 jaar € 435,13

2.3 Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een urnennis:

wordt geheven:

2.3.1 voor een periode van 5 jaar, voor een enkele nis € 382,41

2.3.2 voor een periode van 5 jaar, voor een dubbele nis € 682,18

2.3.3 voor een periode van 10 jaar, voor een enkele nis € 764,82

2.3.4 voor een periode van 10 jaar, voor een dubbele nis € 1.364,37

2.4 Het tarief voor het verlengen van een gebruiksrecht als bedoeld in 2.3 (urnennis) bedraagt:

2.4.1 voor een verlenging van 5 jaar, voor een enkele nis € 382,41

2.4.2 voor een verlenging van 5 jaar, voor een dubbele nis € 682,18

2.4.3 voor een verlenging van 10 jaar, voor een enkele nis € 764,82

2.4.4 voor een verlenging van 10 jaar, voor een dubbele nis € 1.364,37

Hoofdstuk 3 Begraven

3.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon in een particulier of algemeen graf wordt geheven € 707,38

3.2 Voor het begraven van een lijk van een kind van 0 t/m 11 jaar in een particulier of algemeen kindergraf wordt geheven € 353,73

3.3 Voor het herbegraven van de resten van een persoon uit een eerdere begrafenis in een particulier of algemeen graf wordt geheven € 707,38

3.4 Voor het herbegraven van de resten van een kind van 0 t/m 11 jaar uit een eerdere begrafenis in een particulier of algemeen kindergraf wordt geheven € 353,73

3.5 Voor het (her)begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 3.1 tot en met 3.4 verhoogd:

3.5.1 met 50% indien het (her)begraven plaatsvindt op maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur of na 15.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.

3.5.2 met 100% indien het (her)begraven plaatsvindt op zaterdag voor 9.00 uur of na 11.00 uur.

3.5.3 met 200% indien het (her)begraven plaatsvindt op zondag en algemeen erkende feestdagen.

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt per bijzetting geheven:

4.1.1 op of in een urnengraf of in een urnennis € 98,00

4.1.2 op of in een particulier (kinder)graf € 391,97

4.2 Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 4.1 verhoogd:

4.2.1 met 50% indien het bijzetten plaatsvindt op maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur of na 15.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.

4.2.2 met 100% indien het bijzetten plaatsvindt op zaterdag voor 9.00 uur of na 11.00 uur.

4.2.3 met 200% indien het bijzetten plaatsvindt op zondag en algemeen erkende feestdagen.

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken, zoals bedoeld in artikel 18 van de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020’, wordt geheven € 57,61

5.2 Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt voor een particulier kindergraf geheven:

5.2.1 voor een periode van 10 jaar € 60,13

5.2.2 voor een periode van 20 jaar € 120,26

5.2.3 voor een periode van 30 jaar € 180,39

5.2.4 voor een periode van 40 jaar € 240,52

5.3 De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats in het geval zoals bedoeld in 5.2 (particulier kindergraf) bedraagt:

5.3.1 voor een verlenging van 5 jaar € 30,07

5.3.2 voor een verlenging van 10 jaar € 60,13

5.3.3 voor een verlenging van 15 jaar € 90,20

5.3.4 voor een verlenging van 20 jaar € 120,26

5.4 Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt voor een algemeen kindergraf voor een periode van 10 jaar geheven: € 60,13

5.5 De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats in het geval zoals bedoeld in 5.4 (algemeen kindergraf) bedraagt:

5.5.1 voor een verlenging van 5 jaar € 30,07

5.5.2 voor een verlenging van 10 jaar € 60,13

5.6 Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt voor een particulier graf geheven:

5.6.1 voor een periode van 10 jaar € 120,26

5.6.2 voor een periode van 20 jaar € 240,52

5.6.3 voor een periode van 30 jaar € 360,79

5.6.4 voor een periode van 40 jaar € 481,06

5.7 De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats in het geval

zoals bedoeld in 5.6 (particulier graf) bedraagt:

5.7.1 voor een verlenging van 5 jaar € 60,13

5.7.2 voor een verlenging van 10 jaar € 120,26

5.7.3 voor een verlenging van 15 jaar € 180,39

5.7.4 voor een verlenging van 20 jaar € 240,52

5.8 Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar geheven: € 120,26

5.9 Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt voor een urnennis geheven:

5.9.1 voor een periode van 5 jaar € 60,13

5.9.2 voor een periode van 10 jaar € 120,26

5.10 De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats in het geval zoals bedoeld in 5.9 (urnennis) bedraagt:

5.10.1 voor een verlenging van 5 jaar € 60,13

5.10.2 voor een verlenging van 10 jaar € 120,26

5.11 Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt voor een urnengraf voor een periode van 10 jaar geheven: € 120,26

5.12 De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats in het geval zoals bedoeld in 5.11 (urnengraf) bedraagt:

5.12.1 voor een verlenging van 5 jaar € 60,13

5.12.2 voor een verlenging van 10 jaar € 120,26

Hoofdstuk 6 Verstrooien

6.1 Voor het verstrooien van as op of in een graf, in de asverstrooischaal of op een strooiveld wordt per asbus geheven € 174,33

6.2 Voor het verstrooien op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 6.1 verhoogd:

6.2.1 met 50% indien het verstrooien plaatsvindt op maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur of na 15.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.

6.2.2 met 100% indien het verstrooien plaatsvindt op zaterdag voor 9.00 uur of na 11.00 uur.

6.2.3 met 200% indien het verstrooien plaatsvindt op zondag en algemeen erkende feestdagen.

Hoofdstuk 7 Gedenkplaatjes op gedenkzuilen en urengraven Parkgebied

7.1 Gedenkzuilen:

7.1.1 Voor het hebben van een gedenkplaatje voor een periode van 10 jaar (inclusief de aanschaf, het aanbrengen en de bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats, exclusief graveren) wordt geheven: € 377,73

7.1.2 Het tarief voor het verlengen voor een periode van 10 jaar bedraagt: € 325,42

7.2 Urnengraven (met steen of zuil) Parkgebied:

7.2.1 Voor het hebben van een gedenkplaatje voor een periode van 10 jaar (inclusief de aanschaf en het aanbrengen, exclusief graveren) wordt geheven: € 261,50

7.2.2 Het tarief voor het verlengen voor een periode van 5 jaar bedraagt: € 104,60

7.2.3 Het tarief voor het verlengen voor een periode van 10 jaar bedraagt: € 209,20

Hoofdstuk 8 Diverse kosten

8.1 Het afhalen en weder plaatsen van een gedenkteken € 232,45

8.2 Het groen maken van een graf met vers groen € 80,60

8.3 Houten bekisting voor islamitisch graf, met een afdekplaat € 753,19

8.4 Houten bekisting voor islamitisch graf, met losse plankjes € 834,33

8.5 Het op verzoek van de rechthebbende opgraven van een lijk

ten behoeve van herbegraven of cremeren na 10 jaar grafrust € 697,34

8.6 Het op verzoek van de rechthebbende opgraven van een lijk ten behoeve van herbegraven of cremeren binnen 10 jaar grafrust € 1.394,68

8.7 Het op verzoek schudden van een particulier eenpersoonsgraf uitgegeven voor bepaalde tijd € 697,34

8.8 Het op verzoek schudden van een particulier tweepersoonsgraf uitgegeven voor bepaalde tijd € 1.394,68

8.9 Het op verzoek schudden van een particulier driepersoonsgraf uitgegeven voor bepaalde tijd € 2.092,02

8.10 Het op verzoek schudden van een particulier tweepersoonsgraf uitgegeven voor onbepaalde tijd € 4.648,93

8.11 Het op verzoek schudden van een particulier driepersoonsgraf uitgegeven voor onbepaalde tijd € 6.973,39

8.12 Het op verzoek afvoeren van een gedenkteken € 117,97

8.13 Leveren van een grafkist tot 197 cm € 290,56

8.14 Begeleiding beheerder € 290,56

8.15 Extra kosten voor verlenging grafloop (per 15 minuten) € 116,22

8.16 Het leveren en plaatsen van een kunststof urnenkelder € 118,47

8.17 Het leveren en plaatsen van een eenpersoonsgrafkelder in een eenpersoons zandgraf (1 diep) € 5.230,04

8.18 Het leveren en plaatsen van een tweepersoonsgrafkelder in een tweepersoons zandgraf (2 diep) € 6.392,27

8.19 Het leveren en plaatsen van een driepersoonsgrafkelder in een driepersoons zandgraf (3 diep) € 8.135,62

8.20 Het leveren en plaatsen van een vierpersoonsgrafkelder in twee tweepersoons zandgraven (twee graven naast elkaar, 2 diep) €15.109,01

8.21 Het leveren en plaatsen van een zespersoonsgrafkelder in twee driepersoons zandgraven (twee graven naast elkaar, 3 diep) €20.920,17

Behoort bij en maakt deel uit van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023 vastgesteld bij het raadsbesluit van 19 december 2022.

de griffier,

drs. R. Blokland MCM