Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 26-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent het inkomen en het vermogen;

 • 2.

  stukken en inlichtingen bestemd voor een filantropisch of cultureel doel;

 • 3.

  de in paragraaf 1.2.2 en 1.2.3 te verlenen diensten, voor ten hoogste een abonnement, ten behoeve van:

  • a.

   de plaatselijke in de raad vertegenwoordigde politieke partijen;

  • b.

   de ter plaatse gevestigde openbare bibliotheken;

  • c.

   de op het grondgebied van de gemeente werkzame hoogheemraadschappen,

  • d.

   waterschappen en polders;

  • e.

   de Zoetermeerse persmedia.

 • 4.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 5.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 6.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaf heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   In afwijking van de onderdelen a en b moet, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, de belasting onder 1.10.6.1 en 1.10.6.2 van de legestabel betaald worden binnen een termijn van 30 dagen voor aanvang van de vergunningsperiode.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of artikelen van de tarieventabel betreft:

   • 1.

    artikel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratiepersonen);

   • 2.

    hoofdstuk 9 van titel 1 (reisdocumenten en rijbewijzen);

   • 3.

    artikel 1.4.7 (verklaring omtrent het gedrag);

   • 4.

    hoofdstuk 11 van titel 1 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot vaststelling van de VRH Behandelscan 2020, als bedoeld in hoofdstuk 2 van titel 2 van de tarieventabel (organiseren van evenementen en markten).

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’ van 20 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van in het vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de vierde dag na die van de Bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022,

de griffier,

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2023 vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2022

Indeling tarieventabel

 
 
 
 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 
 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 
 
 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 
 
 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 
 
 

Hoofdstuk 4 Basisregistratie personen

 
 
 

Hoofdstuk 5 Omgevingsvergunning/fysieke leefomgeving

 
 
 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

 
 
 

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

 
 
 

Hoofdstuk 8 Algemene plaatselijke verordening

 
 
 

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten en rijbewijzen

 
 
 

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

 
 
 

Hoofdstuk 11 Wet op de Kansspelen

 
 
 

Hoofdstuk 12 Overige dienstverlening

 
 
 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening die onder de Europese Dienstenrichtlijn valt en niet valt onder titel 1

 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutie

 
 
 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 
 
 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarieventabel

 
 
 
 
 
 
 

TITEL 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 
 
 
 
 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van:

 
 

1.1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,74

 

1.1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,74

 
 

1.1.1.3

een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 9,44

 
 

1.1.1.4

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,44

 
 
 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van

 
 
 

1.2.1.1

een exemplaar van de begroting

37,92

 

1.2.1.2

een exemplaar van de jaarstukken

37,92

 
 
 
 
 
 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een exemplaar van een niet onder 1.2.1 genoemd stuk behorende bij de raadsvergaderingen en waarvan tegen publicatie van de inhoud geen bezwaar bestaat, bevattende

 
 
 

1.2.2.1.a

1 tot 100 bladzijden

14,85

 

1.2.2.1.b

100 tot en met 200 bladzijden

29,64

 

1.2.2.1.c

meer dan 200 bladzijden

44,43

 
 
 
 
 
 

1.2.3

Voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, waarvan uitgezonderd de stukken genoemd onder de artikelen 1.2.1 en 1.2.2 en uitgezonderd stukken waarvan tegen publicatie van de inhoud bezwaar bestaat, bedraagt het tarief

138,80

 
 
 
 
 
 

1.2.4

Voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie waarvan uitgezonderd de stukken genoemd onder de artikelen 1.2.1 en1.2.2 en uitgezonderd stukken waarvan tegen publicatie van de inhoud bezwaar bestaat, bedraagt het tarief

166,41

 
 
 
 
 
 

1.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van

 
 
 

1.2.5.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer

18,41

 

1.2.5.2.1

een exemplaar van de Bouwverordening (exclusief de toelichting)

67,49

 

1.2.5.2.2

de toelichting op de Bouwverordening

44,92

 

1.2.5.3

een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening (inclusief de toelichting)

67,49

 

1.2.5.4

een exemplaar van de Algemene subsidieverordening

30,69

 

1.2.5.5

een exemplaar van een andere dan onder artikel 1.2.5.1 tot en met 1.2.5.4 van deze titel genoemde verordening, voor zover voor het publiek verkrijgbaar, bevattende ten hoogste:

 
 
 

1.2.5.5.1

4 bladzijden

2,46

 

1.2.5.5.2

5 tot en met 30 bladzijden

9,08

 

1.2.5.5.3

31 en meer bladzijden

16,93

 
 
 
 
 
 

1.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van:

 
 
 

1.2.6.1

een exemplaar van een gemeentelijk (ontwerp) bestemmingsplan of een gemeentelijk (ontwerp-) uitbreidingsplan, voor zover voor het publiek verkrijgbaar, bevattende ten hoogste:

 
 
 

1.2.6.1.1

1 tot en met 25 bladzijden, per bladzijde

0,74

 

1.2.6.1.2

26 tot en met 50 bladzijden

23,44

 

1.2.6.1.3

51 tot en met 100 bladzijden

44,18

 

1.2.6.1.4

101 tot en met 200 bladzijden

68,48

 

1.2.6.1.5

201 tot en met 300 bladzijden

91,00

 

1.2.6.1.6

301 en meer bladzijden

114,32

 

1.2.6.2

een exemplaar van een beleidsnota, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen, ongeacht het aantal bladzijden

6,13

 
 
 
 
 
 

1.2.7

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van kaarten en tekeningen, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief per stuk

 
 
 

1.2.7.1

in formaat A0

29,88

 

1.2.7.2

in formaat A1

18,28

 

1.2.7.3

in formaat A2

11,29

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1

Huwelijksvoltrekking en registratie partnerschap

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk, dan wel de registratie van een partnerschap in een als zodanig aangewezen huis der gemeente of in een bijzonder huis der gemeente, zoals bedoeld in artikel 64, boek 1 burgerlijk wetboek

406,78

 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk, dan wel de registratie van een partnerschap in het stadhuis

406,78

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.2a

Het tarief bedraagt voor de aanvraag tot een eenvoudige huwelijksvoltrekking, dan wel een eenvoudige registratie van een partnerschap in het stadhuis

202,92

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1a

Teruggaaf bij annuleren

 
 
 
 

1.3.1a.1

Indien de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding, minstens twee weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is meegedeeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 
 
 

het op grond van artikel 1.3.1 verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste verschuldigd blijft:

86,89

 
 

1.3.1a.2

Indien de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding, binnen twee weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is meegedeeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 
 
 

het op grond van artikel 1.3.1 verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste verschuldigd blijft.

196,29

 
 
 
 
 
 

1.3.1.4

Voor het op verzoek inzetten van een door de gemeente aan te wijzen getuige ten behoeve van een huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap bedraagt het tarief per getuige

27,85

 
 
 
 
 
 

1.3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één specifieke huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie

 
 
 

1.3.1.5.1a

zonder beëdiging door de rechtbank

59,93

 

1.3.1.5.1b

met beëdiging door de rechtbank

179,78

 
 
 
 
 
 

1.3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan

44,18

 

1.3.2.2

Indien de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding, minstens twee weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is meegedeeld, bestaat er aanspraak op teruggaaf van 100% van het op grond van het artikel 1.3.2.1 verschuldigde bedrag.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3

Voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand bedraagt het tarief

18,89

 
 
 
 
 
 

1.3.4

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2

 
 
 
 

van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot uitstel van begraven of crematie

13,20

 
 
 
 
 
 

1.3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente

374,00

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder

 
 
 
 

uittreksel: een afschrift van een of meer gegevens uit de basisregistratie personen, omtrent één persoon, dat aan de betrokken persoon of gemachtigde wordt uitgereikt; inlichting: één of meer gegevens uit de basisregistratie personen.

 
 
 

1.4.2a

Het tarief bedraagt, per afschrift, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van:

 
 
 

1.4.2a.1

een uittreksel uit de basisregistratie personen

20,07

 

1.4.2a.2

een uittreksel uit het archiefregister

20,07

 

1.4.2a.3

een bewijs van in leven zijn

20,07

 

1.4.2a.4

een bewijs van Nederlanderschap

20,07

 

1.4.2b

Bij een digitaal ingediende aanvraag wordt het tarief onder de artikelen 1.4.2a.1, 1.4.2a.3 en 1.4.2a.4 verlaagd met € 10,00

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement per jaar op het wekelijks verstrekken van een opgave van mutaties uit de basisregistratie personen met betrekking tot:

 
 
 

1.4.3.1

verhuizingen binnen de gemeente

143,65

 

1.4.3.2

vertrekken uit de gemeente

143,65

 

1.4.3.3

vestigingen in de gemeente, per te onderscheiden mutatiesoort

143,65

 
 
 
 
 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt, per inlichting, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een inlichting uit de basisregistratie personen, voor zover niet reeds afgegeven bij een aanvraag als bedoeld in artikel 1.4.2a

8,17

 
 
 
 
 
 

1.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, bedraagt het tarief

2,77

 
 
 
 
 
 

1.4.6

Indien ten gevolge van de aard van het verzoek tot het verstrekken van inlichtingen, één of meer kaartverzamelingen of registers geheel of gedeeltelijk moeten worden doorgenomen, bedraagt het tarief

16,00

 
 
 
 
 
 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

 
 
 
 
 
 

1.4.8

Het tarief voor het verstrekken van selecties uit de basisregistratie personen bedraagt:

 
 
 

1.4.8.1.1

voor 1 bewerking, standstatistiek

24,91

 

1.4.8.1.2

voor 1 bewerking, eenvoudige selectie

49,83

 

1.4.8.1.3

voor 1 bewerking, ingewikkelde selectie

148,68

 

1.4.8.2

voor een selectie, per 10 geselecteerden of een gedeelte daarvan

3,68

 

1.4.8.3.1

voor een uitvoer, per 10 geprinte regels of een gedeelte daarvan

0,06

 

1.4.8.3.2

voor een uitvoer, per 10 vellen papier of een gedeelte daarvan

0,24

 

1.4.8.3.3

voor een uitvoer, per stickervel

0,55

 

1.4.8.3.4

voor een uitvoer, per cd-rom (incl. verpakking en verzending)

12,28

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 De omgevingsvergunning/fysieke leefomgeving

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begripsomschrijvingen

 
 
 

1.5.1

Dit hoofdstuk verstaat onder:

 
 
 

1.5.1.1

Bouwkosten:

 
 
 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane of aan te gane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, inclusief omzetbelasting, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief omzetbelasting.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo is bedoeld.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.4

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooroverleg

 
 
 

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

390,25

 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsvergunning

 
 
 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 
 
 
 

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

 
 
 
 

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in de diensten onder de artikelen 1.5.3 en 1.5.4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

1.5.3.1

Bouwactiviteiten

 
 
 

1.5.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

1.5.3.1.1.1

indien de bouwkosten tot € 50.000 bedragen, 2,5% van de bouwkosten met een minimum van € 295,21

295,21

 

1.5.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 500.000 bedragen, 2,5% van de bouwkosten

 
 
 

1.5.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen, 2,5% van de bouwkosten met een maximum legestarief van € 800.000,00

 
 
 
 

Extra Welstandstoets

 
 
 

1.5.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.5.3.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat artikel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

195,74

 
 
 
 
 
 
 

Bodem

 
 
 

1.5.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.5.3.1 bedraagt het tarief voor

 
 
 

1.5.3.1.3.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing voor het uitvoeren van een bodemonderzoek als bedoeld

 
 
 
 

in artikel 2.1.1, onder 3 van de Bouwverordening

101,00

 

1.5.3.1.3.2

het beoordelen van een onderzoeksrapport op grond van artikel 2.1.1, onder 1 van de Bouwverordening

219,98

 
 
 
 
 
 
 

Advies agrarische commissie

 
 
 

1.5.3.1.4

Indien ten behoeve van een schetsplan of bouwplan, wijziging of afwijking van een bestemmingsplan advies van een

 
 
 
 

agrarische adviescommissie nodig is, bedraagt het tarief

567,47

 
 
 
 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

1.5.3.1.5

Het bepaalde in artikel 1.5.3.1 wordt verhoogd met 50% van de op grond van dat artikel verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang van de bouwactiviteit.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

354,25

 
 
 
 
 
 
 

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 

1.5.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag, onverminderd het bepaalde in artikel 1.5.3 van deze titel en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

1.5.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

1.5.3.3.1.1

1.5.3.3.1.2

1.5.3.3.1.3

1.5.3.3.2

Bij bouwkosten tot € 50.000,00

Bij bouwkosten van € 50.000,00 tot € 500.000,00

Bij bouwkosten vanaf € 500.000,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking en tijdelijke afwijking):

206,64

354,25

885,62

 

1.5.3.3.2.1

1.5.3.3.2.2

1.5.3.3.2.3

1.5.3.3.3

Bij bouwkosten tot € 50.000,00

Bij bouwkosten van € 50.000,00 tot € 500.000,00

Bij bouwkosten vanaf € 500.000,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 ⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

295,21

708,49

1.476,04

12.083,04

 

1.5.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

148,99

 

1.5.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 
 
 
 

artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 
 

(afwijking provinciaal regelgeving)

148,99

 

1.5.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 
 
 
 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 
 

(afwijking nationale regelgeving)

149,32

 

1.5.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

148,99

 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

1.5.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag:

 
 
 

1.5.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

206,64

 

1.5.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

295,21

 

1.5.3.4.3

1.5.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

12.083,04

1.552,88

 

1.5.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

148,99

 

1.5.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 
 
 
 

artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 
 

(afwijking provinciaal regelgeving)

148,99

 

1.5.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 
 
 
 

arikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 
 
 
 

(afwijking nationale regelgeving)

149,34

 

1.5.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

148,99

 
 
 
 
 
 

1.5.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

1.5.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

288,22

 

1.5.3.5.2

Het op grond van artikel 1.5.3.5.1 verschuldigde bedrag wordt voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

 
 
 

1.5.3.5.2.1

0 t/m 100 m² verhoogd met € 183,04

 
 
 

1.5.3.5.2.2

101 t/m 500 m² verhoogd met € 183,04 en met € 1,50 per m² boven de 100m²

 
 
 

1.5.3.5.2.3

501 t/m 2000 m² verhoogd met € 914,85 en met € 0,60 per m² boven de 500 m²

 
 
 

1.5.3.5.2.4

2001 t/m 5000 m² verhoogd met € 1.989,54 en met € 0,15 per m² boven de 2000 m²

 
 
 

1.5.3.4.2.5

5001 m² en groter verhoogd met € 2.642,01 en met € 0,05 per m² boven de 5000 m²

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3.6

Indien de aanvraag betrekking heeft op het verstrekken van een kopie van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

133,10

 

1.5.3.7

Sloopactiviteiten en (wijzigen) monumenten

 
 
 

1.5.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:

 
 
 

1.5.3.7.1.1

het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dit in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

 
 
 
 

bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

354,25

 
 
 
 
 
 

1.5.3.7.1.2

een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, sub 1, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Zoetermeer 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, onder a, van de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

354,25

 

1.5.3.7.1.2.1

indien in het kader van de beoordeling een advies nodig is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

295,21

 

1.5.3.7.3

Het bepaalde in artikel 1.5.3.7.1 wordt verhoogd met 50% van de op grond van die artikelen verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang van de sloopactiviteit.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg, het beschadigen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:6 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

177,13

 
 
 
 
 
 

1.5.3.9

Kappen

 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor

 
 
 
 

op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:10 van de APV een vergunning of ontheffing vereist is, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

1.5.3.9.1

1.5.3.9.2

1.5.3.9.3

1.5.3.9.4

1.5.3.9.5

1.5.3.9.6

1.5.3.10

voor 1 t/m 5 bomen

voor 6 t/m 10 bomen

voor 11 t/m 25 bomen

voor 26 t/m 50 bomen

voor meer dan 50 bomen

indien in het kader van de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit kappen een advies benodigd is van de externe bomencommissie bedraagt het tarief per advies

Wet geluidhinder

118,08

177,13

236,17

265,68

354,25

295,21

 
 

Indien bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning een procedure tot het vaststellen van een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

1.288,73

 
 
 
 
 
 

1.5.3.11

Publicatie

 
 
 

1.5.3.11.1

Indien bij een aanvraag om een omgevingsvergunning op de aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure van

 
 
 
 

toepassing is, bedraagt het tarief voor het publiceren:

 
 
 

1.5.3.11.1.1

per publicatie in een dag- of nieuwsblad

221,95

 

1.5.3.11.1.2

per publicatie in de Staatscourant

754,26

 
 
 
 
 
 

1.5.3.12

Terzake van een aanvraag om een omgevingsvergunning , die leidt tot een verklaring dat het gevraagde zal worden gedoogd, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een bedrag van

1.552,88

 
 
 
 
 
 

1.5.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid

 
 
 
 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

1.5.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat

 
 
 
 

voortvloeit uit toepassing van de tarieven op grond van artikel 1.5.3 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

 
 
 
 

eerste fase betrekking heeft.

 
 
 

1.5.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven op grond van artikel1.5.3 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

 
 
 
 

tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.4

Vermindering

 
 
 
 

Deze regeling is vervallen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.5

Teruggaaf

 
 
 

1.5.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

1.5.5.1a

bij intrekking in de fase t/m ontvankelijkheidstoets 100% van het op grond van artikel 1.5.3.1 verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste verschuldigd blijft, een bedrag van; € 206,64

 
 
 

1.5.5.1b

bij intrekking in de fase t/m bestemmingsplantoets 50% van het op grond van artikel 1.5.3.1 verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste verschuldigd blijft, een bedrag van; € 206,64

 
 
 

1.5.5.1c

bij intrekking in de fase t/m bouwbesluittoets 25% van het op grond van artikel 1.5.3.1 verschuldigde bedrag,

 
 
 
 

met dien verstande dat tenminste verschuldigd blijft, een bedrag van € 206,64

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg-, of sloopactiviteiten

 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit sloop- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de artikelen 1.5.3.2 en 1.5.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van het op grond van de artikelen 1.5.3.2 en 1.5.3.7 verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste verschuldigd blijft, een bedrag van

101,31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg sloopactiviteiten, als bedoeld in de artikelen 1.5.3.1, 1.5.3.2 en 1.5.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag is ingediend binnen 12 weken na dagtekening van verlening van de

 
 
 
 

omgevingsvergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% van het op grond van

 
 
 
 

de artikelen 1.5.3.1, 1.5.3.2 en 1.5.3.7 verschuldigde bedrag met dien verstande dat tenminste verschuldigd blijft, een bedrag van

295,21

 
 
 
 
 
 

1.5.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Deze regeling is vervallen.

 
 
 
 
 
 

1.5.5.5

Teruggaaf als gevolg van het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag om vooroverleg of om een omgevingsvergunning voor bouw-,

 
 
 
 

aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 
 
 

Als de gemeente een aanvraag om vooroverleg of om omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de artikelen 1.5.3.1, 1.5.3.2 en 1.5.3.7 niet-ontvankelijk verklaart, wordt het op grond van die artikelen verschuldigde bedrag met 100% verminderd.

 
 
 

1.5.6

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 
 

1.5.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening)

12.083,04

 
 
 
 
 
 

1.5.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van verzoek tot wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

2.662,08

 

1.5.7

Indien bij de beoordeling van een aanvraag onder artikel 1.5.6 een procedure tot het vaststellen van een hogere waarde

 
 
 
 

ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd, bedraagt het tarief voor deze procedure

1.871,61

 
 
 
 
 
 

1.5.8

Indien bij een aanvraag als bedoeld in artikel 1.5.6 een publicatie moet plaatsvinden, bedraagt het tarief:

 
 
 

1.5.8.1

per publicatie in een dag- of nieuwsblad

221,95

 

1.5.8.2

per publicatie in de Staatscourant

754,26

 

1.5.9

Bruikbaarheid en aanzien van een weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie daarvan waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:5 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., aanhef en eerste lid, onder j of k, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag

177,13

 

1.5.10

Maken of veranderen van uitweg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, veranderen van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:7 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2., aanhef en eerste lid, onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag

177,13

1.5.11

Ontheffing geluidshinder en/of werktijden

Indien een ontheffing wordt aangevraagd voor bouw- en sloopwerkzaamheden die gelet op artikel 8.3 leden 1 en 2 van het Bouwbesluit de werktijden, de dagwaarden en/of de maximale blootstellingsduur overschrijden, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de ontheffing

354,25

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1

Voor het op verzoek doen van onderzoek, alsmede het verrichten van andere werkzaamheden, bedraagt het tarief per kwartier of gedeelte daarvan

17,42

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

1.7.1.1

het mededelen of de aanvrager als kiezer is geregistreerd

7,43

 

1.7.1.2

ter verkrijging van een uittreksel uit het kiezersregister

7,43

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Algemene plaatselijke verordening

 
 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

1.8.1.1

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:5 van de APV (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan):

 
 
 

1.8.1.1.1

geldig voor één dag

10,19

 

1.8.1.1.2

geldig voor langer dan één dag, doch niet langer dan één week

40,12

 

1.8.1.1.3

geldig voor langer dan één week, doch niet langer dan één maand

99,95

 

1.8.1.1.4

geldig voor langer dan één maand

200,72

 
 
 
 
 
 

1.8.1.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 van de APV (geluidhinder)

82,65

 
 
 
 
 
 

1.8.1.3

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5:16 van de APV (standplaatsvergunning):

 
 
 

1.8.1.3.1

Vaste standplaats, voor 1 dag per week

149,30

 

1.8.1.3.2

Vaste standplaats, voor 2 dagen per week

172,27

 

1.8.1.3.3

Vaste standplaats, voor 3 dagen per week

200,98

 

1.8.1.3.4

Seizoensplaats

172,27

 

1.8.1.3.5

Incidentele, commerciële standplaats

51,68

 

1.8.1.3.6

1.8.1.4.1

Voor het afgeven van een machtiging om vergunninghouder te vervangen

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor kamperen als bedoeld in artikel 4:18 van de APV

51,68

82,65

 

1.8.1.4.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor nachtverblijf als bedoeld in artikel 2:47 van de APV

82,65

 
 
 
 
 
 

1.8.1.5

het verlenen van een ontheffing om als straatartiest op te treden als bedoeld in artikel 2:4 van de APV

36,20

 
 
 
 
 
 

1.8.1.6

het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2:25 APV

1815,12

 

1.8.1.7

Voor toezicht op de naleving van de exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2:25 APV, per jaar

453,78

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

1.8.2.1

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Zoetermeer

198,99

 

1.8.2.2

het verlenen van ontheffingen als bedoeld in de Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden Zoetermeer, anders dan bedoeld in artikel 8 van die verordening

36,32

 
 
 
 
 
 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een vaste standplaats op een markt als bedoeld in de Marktverordening of een wijziging daarvan

30,43

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten en rijbewijzen

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een nationaal paspoort, een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort), van een nationaal paspoort dat een groter aantal bladzijden bevat dan een regulier nationaal paspoort:

 
 
 

1.9.1.1

van een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,87

 

1.9.1.2

van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft

58,89

 
 
 
 
 
 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,89

 
 
 
 
 
 

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een Nederlands identiteitskaart:

 
 
 

1.9.3.1

van een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,38

 

1.9.3.2

van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft

37,99

 

1.9.3.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,29

 
 
 
 
 
 

1.9.4

De tarieven als genoemd in 1.9.1 tot en met 1.9.3 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

53,01

 
 
 
 
 
 

1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een rijbewijs

44,65

 
 
 
 
 
 

1.9.6

Het tarief genoemd in artikel 1.9.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 
 
 
 
 
 

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

44,65

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Wet personenvervoer

25,95

 
 
 
 
 
 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

1.10.2.1

de aanwijzing en aanlegging van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 12, Besluit

 
 
 
 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

325,87

 

1.10.2.2

het wijzigen van een besluit tot vaststellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de aanpassing voortvloeiende uit een kentekenwijziging

95,48

 

1.10.2.3

het wijzigen van een besluit tot vaststellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer en het verhuizen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats naar een nieuw woon-/ werkadres

270,04

 

1.10.2.4

het verplaatsen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het woon-/werkadres

185,87

 

1.10.2.5

het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de artikelen 49 en 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

 
 
 
 

het wegverkeer dan wel een ontheffing als bedoeld in Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bij een eerste aanvraag

151,14

 

1.10.2.6

het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de artikelen 49 en 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake Het wegverkeer dan wel een ontheffing als bedoeld in Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bij een vervolgaanvraag

40,78

 
 
 
 
 
 

1.10.3

Verminderingen

 
 
 

1.10.3.1

De tarieven genoemd in de artikelen 1.10.2.1 en 1.10.2.3 worden uitsluitend in de gevallen waarin:

 
 
 

1.10.3.1.1

de aanvraag wordt ingetrokken voordat erop wordt besloten dan wel

 
 
 

1.10.3.1.2

de aanvraag wordt afgewezen, verminderd tot

55,64

 

1.10.3.2

De tarieven genoemd in de artikelen 1.10.2.5 respectievelijk 1.10.2.6 worden verminderd tot € 131,49 respectievelijk € 24,32 bij weigering van de gehandicaptenparkeerkaart

 
 
 

1.10.4

Het tarief bedraagt:

 
 
 

1.10.4.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in

 
 
 
 

artikel 87, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

144,37

 

1.10.4.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op basis van artikel 87 van het

 
 
 
 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

25,90

 

1.10.4.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlengen of wijzigen van de ontheffing als bedoeld onder 1.10.4.2

15,96

 

1.10.4.4

voor het afgeven van een pasje om een poller te bedienen in het gebied waarvoor aan de aanvrager een ontheffing is verstrekt

34,87

 
 
 
 
 
 

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een ontheffing als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994

50,39

 
 
 
 
 
 

1.10.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

1.10.6.1

het afgeven van een (gewijzigde) parkeervergunning als bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij en deeluitmakende van de Verordening parkeerbelastingen met een geldigheidsduur van maximaal een kalenderjaar

18,60

 

1.10.6.2

het afgeven van een (gewijzigde) parkeervergunning als bedoeld in de van hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Verordening parkeerbelastingen met een geldigheidsduur van vier kalenderjaren

18,60

 

1.10.6.3

het afgeven van een (gewijzigde) parkeerontheffing in de parkeerschijfzones (blauwe zone) met een geldigheidsduur van maximaal een kalenderjaar volgens het Besluit ontheffingsbeleid parkeerschijfzone

18,60

 

1.10.6.4

het afgeven van een (gewijzigde) parkeerontheffing in de parkeerschijfzones (blauwe zone) met een geldigheidsduur van vier kalenderjaren volgens het Besluit ontheffingsbeleid parkeerschijfzone

€ 

18,60

 

1.10.6.5

het afgeven van een parkeerontheffing in de parkeerschijfzones (blauwe zone) voor de duur van 1 dag

6,62

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Wet op de Kansspelen

 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een aanwezigheidsvergunning ingevolgde artikel

 
 
 
 

30b van de Wet op de kansspelen:

 
 
 

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

 

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, € 22,50 vermeerderd met het product van het aantal van de speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van € 34,00

22,50

34,00

 

1.11.1.3

indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, worden de in 1.11.1.1 en 1.11.1.2 bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd.

34,00

 

1.11.1.4

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar

226,50

 

1.11.1.5

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer dan vier jaar, voor twee of meer speelautomaten € 90,50 vermeerderd met het product van het aantal van de speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van € 136,00

90,50

136,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Overige dienstverlening

 
 
 
 
 
 
 
 

1.12.1

1.12.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

37,13

 
 
 
 
 
 

1.12.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 4.2 van de Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019

61,49

 
 
 
 
 
 

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een huisnummerplaatje ter vervanging van een zoekgeraakt of verloren gegaan huisnummerplaatje

11,31

 
 
 
 
 
 

1.12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het legaliseren van een handtekening

16,93

 
 
 
 
 
 

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 
 
 

1.12.4.1

het schriftelijk verstrekken van een bij beschikking vastgestelde WOZ-waarde, een vastgestelde aanslag dan wel beschikkingen die verenigd zijn op eenzelfde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, voor zover het beschikkingen betreft die te name van de aanvrager zijn gesteld

13,87

 
 
 
 
 
 

1.12.4.2

het schriftelijk verstrekken van een of meerdere WOZ-waarden als bedoeld in hoofdstuk VII van de Wet waardering onroerende zaken en het Besluit beleidsregels verstrekken WOZ-waarden vermeerderd met € 1,60 per WOZ-waarde

11,90

 
 
 
 
 
 

1.12.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

50,18

 

1.12.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing op grond van de Zondagswet

83,07

 

1.12.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere in deze titel niet benoemde vergunning/ontheffing of andere beschikking

83,07

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

 
 
 
 

Alcoholwet

472,34

 

2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 30 en 30a van de Alcoholwet

206,64

 

2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

177,13

 

2.1.3

2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:15a van de APV

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een wijziging voor een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2.15a van de APV

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen en markten

472,34

206,64

 
 
 
 
 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.13 van de APV (evenementen) voor een:

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1

A-evenement: evenement, waarbij het, volgens de VRH Behandelscan 2020, (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegde gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

147,60

 

2.2.2

B-evenement: evenement, waarbij het, volgens de VRH Behandelscan 2020, zonder afdoende te treffen maatregelen, mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegde gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

324,73

2.2.3

C-evenement: evenement, waarbij het, volgens de VRH Behandelscan 2020, zonder afdoende te treffen maatregelen, (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegde gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

1.151,30

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV (seksinrichting of escortbedrijf)

749,83

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of

 
 
 
 

andere beschikking

82,65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de griffier,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drs. R. Blokland MCM.