Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 27-05-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 8 november 2022,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument:

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • 4.

  het afgeven van beschikkingen op aanvragen en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • 5.

  het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • 6.

  het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • 7.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften van beschikkingen op aanvragen ter zake van bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • 8.

  ontheffingen op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor zover die zijn aangevraagd door gemeentelijke afdelingen en sectoren;

 • 9.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • 10.

  De in de tarieventabel onder 1.9.2 genoemde rechten worden niet geheven, indien de verrichtingen plaatsvinden ten behoeve van door publiekrechtelijke lichamen toegekende pensioenen, lijfrenten en overige sociale uitkeringen;

 • 11.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning van een vrijwilligersorganisatie of non-profitorganisatie met een sociaal, pedagogisch, charitatief, cultureel of sportief doel, tot het verlenen van een vergunning op basis van de APV, voor het houden van niet-commerciële activiteiten door organisaties.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 4. Het bedrag van de heffing op grond van Titel 2 van de Tarieventabel wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges op basis van titel 2 van de tarieventabel worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De overige leges worden geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden, op het moment van mailing van de kennisgeving.

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, op het moment van mailing van de kennisgeving.

 • 2. Indien de leges niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip kunnen worden vastgesteld moeten deze, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, worden betaald, indien het betreft:

  • a.

   de afgifte van een vergunning, ter zake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten of voor zover de leges verschuldigd zijn op grond van titel 2, hoofdstuk I, rubriek I, (leges omgevingsvergunning) van de bij deze verordening behorende tarieventabel binnen een maand na dagtekening van de aanslag. Dit geldt ook in geval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven.

  • b.

   een niet onder a genoemd geval, binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10A Hardheidsclausule

Het college kan voor bepaalde gevallen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, zal leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11 Abonnementen

 • 1. Elk abonnement wordt gesteld op naam van de aanvrager (aanvraagster); het is noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.

 • 2. Aan iedere geabonneerde wordt een gedagtekende verklaring van abonnement uitgereikt, vermeldende al wat voor geabonneerde van belang wordt geacht. De geabonneerde is verplicht desverlangd de verklaring van abonnement bij zijn aanvraag om inlichtingen over te leggen.

 • 3. Een abonnement wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde bedrag is voldaan, tenzij een latere dag is overeengekomen.

 • 4. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet volledig gebruikt abonnement vindt niet plaats.

 • 5. Indien van een abonnement een ander gebruik wordt gemaakt dan waarvoor het is aangegaan, wordt de verdere verstrekking van inlichtingen aan de betrokkene gestaakt, zonder dat restitutie van de geheven leges zal plaatsvinden.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’ van 29 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. de bekendmaking van de in titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normbladen geschiedt door terinzagelegging op het gemeentehuis;

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023,

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2022.

De Griffier, R.M. Jongedijk

De Voorzitter, R.W. Bleker

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2023.

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Stadsarchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Vermindering of Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 vervallen

Hoofdstuk 10 Overig/administratief

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet en aanverwante regelingen

Hoofdstuk 2 Evenementenvergunning

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 [vervallen]

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een ceremonieel vertoon.

1.1.1.2

In het stadhuis (trouwzaal: 1, 2 of Friedhoffkamer) van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot en met 17.45 uur

€ 494,00

1.1.1.3

In de Mozaïekzaal van het stadhuis van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot en met 17.30 uur

€ 580,00

1.1.1.4

In het stadhuis (trouwzaal: 1, 2, Friedhoffkamer of Mozaïekzaal) op zaterdag van 08.30 tot en met 14.45 uur

€ 960,00

1.1.1.5

In het stadskantoor huwelijk of geregistreerd partnerschap (zonder ceremonieel vertoon) op dinsdag en woensdag om 13.30 en 14.00 uur

€ 245,00

1.1.1.6

Op een buitenlocatie* van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 18:00 uur

€ 494,00

1.1.1.7

Op een buitenlocatie* van maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 24.00 uur

€ 632,00

1.1.1.8

Op een buitenlocatie* op zaterdag van 08.30 tot 24.00 uur

€ 727,00

1.1.1.9

Op een buitenlocatie* op zon- en feestdagen van 08.30 tot 24.00 uur

€ 787,00

*(in de hiervoor bedoelde gevallen is dit exclusief kosten die de buitenlocatie zelf in rekening brengt)

1.1.1.10

De onder 1.1.1 tot en met 1.1.1.9 vermelde tarieven worden verhoogd met toeslagen indien:

1.1.1.10.1

het ter beschikking stellen aan bruidsparen/geregistreerde partners van een internetverbinding voor het tonen van hun voltrekking inclusief de verstrekking van een DVD

€ 85,30

1.1.1.10.2

het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden

€ 97,00

1.1.1.10.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden

€ 194,00

1.1.1.11

Het is mogelijk om op woensdagochtend een legesvrij huwelijk/partnerschapsregistratie aan te gaan. De legesvrije huwelijken/partnerschapsregistraties worden niet voltrokken op buitenlocatie en met maximaal 4 personen. Dat is inclusief getuigen.

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken:

van een huwelijks- of een geregistreerd partnerschapsboekje of bij een vervanging:

€ 33,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 57,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van daartoe geschikte opgaven voor publicatie in nieuwsbladen van geboorten, voltrokken huwelijken, partnerschapsregistraties en sterfgevallen, bij jaarabonnement

€ 910,00

1.1.5

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren:

1.1.6.1

vanaf 4 weken vóór voltrekking, met betrekking tot kosteloze huwelijken

€ 100,00

1.1.6.2

vanaf 4 weken tot 2 weken vóór voltrekking 50% van de voor de betrokken aanvraag verschuldigde leges.

1.1.6.3

vanaf 2 weken vóór voltrekking 75% van de voor de betrokken aanvraag verschuldigde leges.

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum binnen 2 weken voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te wijzigen:

€ 100,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dat desbetreffende document is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.1.b

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.1.c

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.1.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.2.b

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.2.c

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.2.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.3.b

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.3.c

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.3.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.a

voor een persoon (ingezetenen) die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.5.b

in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.5.a aan Nederlanders in het buitenland

1.2.5.c

voor een persoon (ingezetenen) die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.5.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

1.2.7

voor een versnelde levering van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document

1.2.8

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1.a, 1.2.1.c, 1.2.2.a, 1.2.2.c, 1,2,3.a, 1.2.3.c, 1.2.5.a, 1.2.5.c en 1.2.6 genoemd document

1.2.9

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1.b, 1.2.1.d, 1.2.2.b, 1.2.2.d, 1.2.3.b, 1.2.3.d, 1.2.5.b en 1.2.5.d genoemd document

1.2.10

het gelijktijdig bezorgen van meerdere reisdocumenten en/of Nederlandse identiteitskaarten voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip per document meer dan één (anders dan 1.2.9)

€ 6,80

1.2.11

De rechten in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.10 zijn niet verschuldigd indien dit reisdocument op grond van artikel 2, derde lid, of artikel 2a, derde lid van het Besluit Paspoortgelden strekt tot vervanging van een eerder geleverd reisdocument

1.2.12

Het tarief in 1.2.7 wordt bij een gecombineerde versnelde levering van een nieuw document als bedoeld in 1.2.1 tot en met 1.2.5, m.u.v. 1.2.1.b, 1.2.1.d, 1.2.2.b, 1.2.2.d, 1.2.3.b, 1.2.3.d, 1.2.5.b en 1.2.5.d, slechts één keer per document berekend

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in het artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

1.3.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking of (gezins-) uittreksel

€ 18,10

1.4.2.2

Voor inlichtingen uit een ander bevolkings- en verblijfsregister dan de lopende basisregistratie personen, is het tarief

€ 36,20

1.4.3

De in 1.4.2.1 genoemde leges worden voor ieder daaraan besteed kwartier, indien op verzoek de basisregistratie personen wordt doorgenomen, verhoogd met

€ 26,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 18,10

1.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, als bedoeld in artikel 3.17 lid 1 juncto artikel 1.14 wet BRP geldt het tarief zoals dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is of wordt vastgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.

1.4.6

De in 1.4.5 bedoelde tarief wordt, gelet op artikel 17 lid 2 van het besluit basisregistratie personen, voor een ieder daaraan besteed kwartier, indien op verzoek de gemeentelijke Basisregistratie personen wordt doorgenomen, verhoogd met

€ 26,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister

gereserveerd

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

vervallen i.v.m. inwerkingtreding AVG

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.7.1.1

tot het afsluiten van een abonnement op de publicabele besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders (wekelijkse toezending)

€ 56,30

1.7.1.2

Plaatselijke politieke groeperingen en plaatselijke afdelingen van landelijke politieke partijen, alsmede besturen van vakcentrales zijn ten aanzien van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen aantal exemplaren c.q. abonnementen vrijgesteld van het betalen van het onder 1.7.1.1 vermelde tarief, mits zij de stukken bij de Publieksdiensten in het Stadskantoor afhalen.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

voor het verkrijgen van inzage van de bij de gemeente berustende kadastrale bescheiden, te weten kadastrale legger, per leggerartikel en/of de kadastrale kaart, per kaartblad. In dit bedrag is begrepen het verkrijgen van één fotokopie op A4-formaat van het leggerartikel en/of de kadastrale kaart.

€ 6,20

1.8.1.2

voor een verzoek om informatie uit de Openbare Registers via Kadaster on-Line: de legeskosten ad

€ 6,20

van Kadaster on-Line, te vermeerderen met een toeslag per kwartier voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting van

€ 20,65

tot het verstrekken van een digitaal bestand vanuit de BGT en overige gemeentelijke topografie:

betreffende de aanmaakkosten van het bestand

€ 58,95

verhoogd per hectare buitengebied

€ 8,15

verhoogd per hectare stedelijk gebied

€ 17,40

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen:

het in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden genoemde bedrag

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 18,10

1.9.2.a

bij een verplichte pensioenvoorziening tussen werkgever en werknemer kan, op vertoon van een bewijsstuk, het bewijs genoemd in 1.9.2 kosteloos worden verstrekt

1.9.3

tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een fotokopie

€ 18,10

1.9.4

tot het verstrekken van iedere andere verklaring omtrent een bepaalde persoon

€ 18,10

1.9.5

tot het verstrekken van een digitaal bestand van een (bouw)dossier

€ 12,50

Hoofdstuk 10 Stadsarchief

1.10

Het tarief bedraagt voor :

1.10.1

Het op verzoek doen van onderzoek in het archief per 15 minuten of gedeelte daarvan, daaraan besteed

€ 15,30

1.10.2

Voor gereedmaken van bestellingen per 15 minuten of gedeelte daarvan

€ 10,40

1.10.3

Voor het meewerken aan lezingen en exposities op verzoek van derden per uur of gedeelte daarvan

€ 61,25

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.4.1

verplaatst naar hoofdstuk 1.19.6.

1.10.4.2

een digitaal afschrift of digitale kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

a

indien het origineel op papier een A3 formaat of kleiner heeft, per pagina

€ 0,55

b

indien het origineel op papier een groter formaat heeft dan A3, per pagina

€ 1,10

c

indien het origineel digitaal beschikbaar is ongeacht het formaat, per pagina

€ 0,55

1.10.4.3

het scannen of opname met digitale camera van foto’s of overige documenten per foto (vanaf 300 dpi) c.q. per document

€ 15,30

1.10.4.3.1

Indien gebruik wordt gemaakt van een Cd-rom dan wordt de op basis van het 1.10.4.2 verschuldigde leges per Cd-rom verhoogd met

€ 3,40

1.10.4.3.2

Indien gebruik wordt gemaakt van een USB-stick dan wordt de op basis van het 1.10.4.2 verschuldigde leges per USB-stick verhoogd met

€ 4,60

1.10.4.4

Readerprinter afdrukken (zelfbediening) per A4 afdruk

€ 0,60

1.10.4.5

fotoprint op glanspapier Formaat 13 x 18

€ 11,65

Formaat 18 x 24

€ 15,30

Formaat 24 x 30

€ 18,95

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.12.1

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 147,90

1.12.2

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 147,90

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Markten

verplaatst naar Titel 3, hoofdstuk 4

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

verplaatst naar Titel 3, hoofdstuk 5

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om eenaanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.4

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.5

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.6

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

De subonderdelen 1.16.1.1, 1.16.1.2 en 1.16.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,30

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 1.398,60

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 364,95

1.17.1.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 194,75

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 per voertuig/kenteken

1.18.1.1

voor een periode van maximaal een week

€ 100,85

1.18.1.2

voor een periode van maximaal één maand

€ 140,10

1.18.1.3

voor een periode van maximaal een half jaar:

€ 268,85

1.18.1.4

voor een periode van maximaal één jaar

€ 420,10

1.18.1.5

In afwijking van 1.18.1 geldt voor voetgangerszone binnenstad: voor een ontheffing van artikel 10 van het RVV 1990 voor een periode van maximaal 2 maand

€ 32,95

1.18.1.6

In afwijking van 1.18.1.5, een ontheffing van artikel 10 van het RVV 1990 voor een periode van maximaal 12 maand t.b.v. GPK-houder

nihil

1.18.1.7

Als een aanvraag voor een ontheffing als genoemd in 1.18.1.1 t/m 1.18.1.5 wordt ingetrokken of geweigerd is sprake van vermindering van de van de leges. De vermindering bedraagt

75%

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor een periode van maximaal één jaar

€ 72,75

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 37,40

1.18.3.1

een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning

€ 228,00

1.18.3.2

dan wel het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 142,95

1.18.3.3

Het wijzigen van een kenteken op het bord ten behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 86,20

1.18.4

voor iedere andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet 1994 of een daarop steunende regeling

€ 64,35

1.18.4.1

Met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd indien tevens een gecertificeerde sleutel moet worden afgegeven voor het bedienen van een paaltje of slagboom op een afgesloten weg. Per huisadres worden maximaal twee sleutels afgegeven. Per sleutel bedraagt het tarief

€ 155,40

1.18.4.2

Indien een onder 1.18.4 bedoelde sleutel wordt verstrekt in verband met vermissing van de oorspronkelijk afgegeven sleutel, wordt de in het vorige lid genoemde tarief van:

€ 155,40

1.18.4.3

Indien een onder 1.18.4 bedoelde sleutel wordt verstrekt in verband met breuk van of slijtage aan de oorspronkelijk afgegeven sleutel, wordt de in het vorige lid genoemde tarief van:

€ 51,80

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.18.5.1

het verlenen van een éénmalige ontheffing voor een termijn van maximaal 3 maanden als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 160,00

1.18.5.2

het verlenen van een ontheffing voor een termijn van 1 tot 3 jaar als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 321,60

1.18.5.3

het verlenen van een verlenging van een ontheffing voor een termijn van 1 tot 3 jaar als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 214,00

1.18.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de Luchtvaartwet

€ 392,10

1.18.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing van het verbod de voetgangerszone binnenstad binnen te rijden op kentekenherkenning met een geldigheidsduur van meer dan 4 dagen conform de voorschriften van de beleidsregel “Afsluiting binnenstad Enschede”

€ 75,00

1.18.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om de voetgangerszone binnenstad binnen te rijden op kentekenherkenning met een geldigheidsduur van 4 dagen of minder conform de voorschriften van de beleidsregel “Afsluiting binnenstad Enschede”

€ 15,00

1.18.8

Het tarief bedraagt voor de afgifte van:

1.18.8.1

een sleutel voor het bedienen van een parkeerbeugel ingeval van verlies, diefstal of bij het in ongerede raken van de originele sleutel

€ 20,00

1.18.8.2

een transponder voor het bedienen van een toegangssysteem naar een parkeerplaats ingeval van verlies, diefstal of bij het in ongerede raken van vermissing van de originele transponder

€ 11,45

1.18.8.3

een parkeervergunning ingeval van verlies, diefstal, of bij het in ongerede raken van de originele parkeervergunning

€ 11,45

1.18.8.4

een parkeerpasje ingeval van verlies, diefstal, of bij het in ongerede raken van de originele parkeerpasje

€ 11,45

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1

tot het verlenen van een ontheffing van het verbod bedoeld in artikel 4.11 van de Verordening kwaliteit leefomgeving (werkzaamheden in de openbare weg)

€ 355,15

1.19.2

Fotokopieën of afschriften van stukken, een door of vanwege de gemeente uitgegeven stuk, in deze verordening niet genoemd of waarvoor geen afzonderlijke prijs is vastgesteld

1.19.2.1

per pagina op formaat A4 of gedeelte daarvan

€ 0,50

1.19.2.2

per pagina op formaat A3 of gedeelte daarvan

€ 0,70

1.19.2.3

per pagina op formaat A2 of gedeelte daarvan (op A0-printer)

€ 17,40

1.19.2.4

per pagina op formaat A1 of gedeelte daarvan (op A0-printer)

€ 23,90

1.19.2.5

per pagina op formaat A0 of gedeelte daarvan (op A0-printer)

€ 30,35

1.19.3

een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4.10 van de Verordening kwaliteit leefomgeving

€ 212,60

1.19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van een voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2:26a van de Algemene Plaatselijke Verordening:

1.19.4.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op de reguliere competitiewedstrijden

€ 448,10

1.19.4.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op één wedstrijd

€ 240,90

1.19.5

Het tarief bedraagt

1.19.5.1

voor verklaring bestemming en gebruik per adres

€ 162,45

1.19.5.2

voor planologische verklaring per adres

€ 114,30

1.19.5.3

een milieuhygiënische verklaring per adres

€ 114,30

1.19.6

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.13 van de Verordening kwaliteit leefomgeving

€ 365,06

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanneemsom:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

bouwwerk:

een compleet bouwwerk, inclusief de voorzieningen waar zonder zij niet aan haar doel beantwoordt en die nodig zijn om het bouwwerk te laten functioneren

A. Uitgangspunten “standaard” bouwwerken:

Bij de in onderstaande tabel genoemde gebouwen, als 80% of meer van bouwwerk onder de genoemde categorie valt, wordt het aantal kubieke meters of het aantal vierkante meters berekend volgens NEN 2580 (bruto-oppervlakte- en inhoudsberekening gebouwen)

Civieltechnisch

Parkeergarage (gebouw) bovengronds

Parkeergarage ondergronds

Agrarische voorzieningen

Veldschuren, werktuigberging

Rundvee-/Kalverenstal

Kippenstal

Varkensstal

Paardenstal

Mestkelders

Industrie

Productie- / opslaghal, magazijn < 5.000 m3

Productie- / opslaghal, magazijn >= 5.000 m3 en < 10.000 m3

Productie- / opslaghal, magazijn >= 10.000 m3 en < 20.000 m3

Productie- / opslaghal, magazijn >= 20.000 m3

Bedrijfsunit met kantoor

Kantoren

Kantoren

Handel

Commerciële centra

Meubelhal/Doe-Het-Zelf zaak

Showroom

Winkels < 2500 m3

Winkels >= 2.500 m3 en < 5.000 m3

Winkels >= 5.000 m3

Medisch/ sociaal

Gezondheidscentra / huisartsenpraktijk/ apotheek

Horeca

Hotels

(Eet)café / snackbar / koffiebar

Restaurant

Vergaderzaal

Sport

Sporthallen / gymzalen

Kleedgebouwen

Kantine, clublokaal

Onderwijs

Scholen/ kinderdagverblijven

Woningen/ woongebouwen

Seriematig / projectbouw / sociale woningbouw

Appartementen

Recreatiewoningen

Vrijstaande en /of geschakelde woningen

Woonwagen

Overige

Aanbouw woning t/m 50 m3

Aanbouw woning > 50 m3

Garage / berging, vrijstaand / aangebouwd

Dakkapel ( per woning, per m1)

Dakopbouw

Carport/overkapping (per m2)

Kelder

Schuttingen/hekwerken (per m1 )

Zonneveld

Zonneveld als bedoeld in artikel 2.1.1.8 en 2.1.1.9 per Wp

Voor bouwwerken die niet in bovenstaande tabel Bouwkosten zijn genoemd worden de bouwkosten als bedoeld in artikel 2.1.1.3 als uitgangspunt genomen.

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.5

Conceptvraag: voordat een aanvraag wordt ingediend van een omgevingsvergunning kan aan de hand van een conceptaanvraag worden gevraagd naar het onderdeel van het bevoegd gezag omtrent de kans op het verlenen van een vergunning, op basis van conceptaanvraag, uitgewerkt plan

2.1.1.6

In behandeling nemen: hiermee wordt bedoeld het moment van indienen, dat wil zeggen als voor de aanvrager een ontvangstbevestiging is gemaakt waarin vermeld staat dat een aanvraag is ontvangen.

2.1.1.7

Perceel: Het gebied waarop de (partiële) herziening / wijziging van het bestemmingsplan betrekking heeft

2.1.1.8

Zonneveld: een ruimtelijk samenhangende grondgebonden installatie voor het opwekken van zonne-energie.

2.1.1.9

Wp (WattPiek): de internationale standaard-meeteenheid voor de capaciteit van zonnecellen en zonnepanelen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis al in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag:

2.2.1

Voor het behandelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief: (zie tevens artikel 2.4.1)

€ 276,20

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) en tevens sprake is van het realiseren van onzelfstandige woonruimte, per te verhuren kamer. (indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een concept aanvraag uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges, indien de aanvrager, bouwplan en locatie hetzelfde zijn en de aanvraag binnen een jaar na de beoordeling van het conceptaanvraag wordt gedaan, met deze leges verrekend):

€ 456,20

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk en als 80% of meer van het bouwwerk onder de genoemde categorie valt als bedoeld in artikel 2.1.1.3.A, bedraagt het tarief per m3 (tenzij anders vermeld) :

(Het tarief per m3 geldt niet voor aanvragen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor verbouw. Hiervoor gelden de tarieven zoals vermeld onder 2.3.1.1)

Civieltechnisch

Parkeergarage (gebouw) bovengronds

€ 3,85

Parkeergarage ondergronds

€ 6,15

Agrarische voorzieningen

Veldschuren, werktuigberging

€ 0,85

Rundvee-/Kalverenstal

€ 1,05

Kippenstal

€ 2,05

Varkensstal

€ 1,90

Paardenstal

€ 2,40

Mestkelder

€ 1,75

Industrie

Productie- / opslaghal, magazijn < 5.000 m3

€ 1,80

Productie- / opslaghal, magazijn: >= 5.000 m3 en < 10.000 m3

€ 1,60

Productie- / opslaghal, magazijn >= 10.000 m3 en < 20.000 m3

€ 1,40

Productie- / opslaghal, magazijn: >= 20.000 m3

€ 1,25

Bedrijfsunit met kantoor

3,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantoren

Kantoren

€ 10,15

Handel

Commerciële centra

€ 8,60

Meubelhal/Doe-Het-Zelf zaak

€ 5,95

Showroom

€ 5,35

Winkels < 2.500 m3

€ 8,55

Winkels >= 2.500 m3 en < 5.000 m3

€ 8,10

 
 

Winkels >= 5.000 m3

€ 7,80

 
 

Medisch/ sociaal

Gezondheidscentra / huisartsenpraktijk/ apotheek

€ 10,95

Horeca

Hotels

€ 12,85

(Eet)café / snackbar / koffiebar

€ 8,55

Restaurant

€ 8,20

Vergaderzaal

€ 6,35

Sport

Sporthallen / gymzalen

€ 7,00

Kleedgebouw

€ 8,05

Kantine

€ 6,30

Onderwijs

Scholen/ kinderdagverblijven

€ 7,05

Woningen/ woongebouwen

Seriematig / projectbouw / sociale woningbouw

€ 7,95

Appartementen

€ 9,75

Recreatiewoningen

€ 10,05

Vrijstaande en /of geschakelde woningen < 500m3

€ 10,95

Vrijstaande en /of geschakelde woningen 500m3 tot 750m3

€ 9,55

Vrijstaande en /of geschakelde woningen 750m3 en groter

€ 8,00

Woonwagen/tijdelijke woonunit hout/mobiel

€ 6,95

Overige

Aanbouw woning < 50 m3

€ 13,05

Aanbouw woning > 50 m3

€ 11,20

Garage / berging, vrijstaand / aangebouwd

€ 5,55

Dakkapel (per woning, per m1)

€ 43,10

Dakopbouw

€ 11,65

Carport/overkapping (per m2)

€ 6,45

Kelder

€ 8,50

Schuttingen / hekwerken (per m1 )

€ 2,75

Zonneveld :

Zonneveld als bedoeld in artikel 2.1.1.8 en 2.1.1.9 per Wp

€ 0,021

2.3.1.1

Indien een aanvraag betrekking heeft op bouwwerken welke niet bij 2.1.1.3.A worden benoemd dan bedragen de leges

3,00%

met een minimum van

€ 300,30

en een maximum van in totaal

€ 906.885,60

Verplicht advies agrarische commissie

Vervallen

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden op grond het bepaalde in 2.3 de verschuldigde leges verhoogd met:

50%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

€ 150,40

en een maximum van

€ 5.180,00

2.3.1.3

In afwijking van artikel 2.3.1.1 worden er voor de bouwactiviteit geen leges in rekening gebracht wanneer er sprake is van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen op/aan/bij een monument (zoals het aanbrengen van zonnepanelen, buitenunits voor warmtepompen/airco-installaties, het aan de binnenzijde isoleren van de uitwendige scheidingsconstructie van een pand, isolerend glas) wanneer het aanbrengen hiervan voor niet-monumentale panden vergunningsvrij voor de bouwactiviteit zou zijn geweest (op grond van de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht).

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 1.17.1, bedraagt het tarief:

€ 267,60

2.3.2.2

en indien de aanlegkosten meer zijn dan € 25.000 bedraagt het tarief

€ 475,85

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

10%

van het op grond van subonderdeel 2.3.1 verschuldigde bedrag voor het betreffende bouwdeel met een minimum van

€ 250,15

en een maximum van

€ 3.327,40

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

25%

van het op grond van subonderdeel 2.3.1 verschuldigde bedrag voor het betreffende bouwdeel met een minimum van

€ 250,15

en een maximum van

€ 5.180,00

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) en tevens sprake is van het realiseren van onzelfstandige woonruimte, per te verhuren kamer:

€ 456,20

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 10.400,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

10%

van het op grond van subonderdeel 2.3.1 verschuldigde bedrag voor het betreffende bouwdeel met een minimum van

€ 250,16

en een maximum van

€ 3.327,40

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 350,15

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 1.036,00

2.3.4.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) en tevens sprake is van het realiseren van onzelfstandige woonruimte, per te verhuren kamer

€ 456,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 10.400,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 350,15

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 306,45

2.3.5.2

Dit bedrag wordt als volgt verhoogd voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580

2.3.5.2.1

0 tot en met 100 m² met een vast bedrag van

€ 306,45

2.3.5.2.2

101 tot en met 500 m² met een vast bedrag van

€ 770,35

2.3.5.2.3

501 tot en met 1000 m² met een vast bedrag van

€ 1.662,40

2.3.5.2.4

1001 tot en met 1500 m² met een vast bedrag van

€ 2.380,40

2.3.5.2.5

1501 tot en met 2500 m² met een vast bedrag van

€ 2.946,55

2.3.5.2.6

meer dan 2500 m² met een vast bedrag van

€ 3.314,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, beschermd stads- of dorpsgezicht, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument, voorbeschermd rijksmonument of voorbeschermd beschermd stads- of dorpsgezicht en/of hoofdstuk 5, art. 5.15 en 5.21 en 5.22 en 5.25 van de Verordening Kwaliteit Leefomgeving van de Gemeente Enschede, bedraagt het tarief:

€ 287,00

2.3.6.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief:

€ 287,00

2.3.6.3

In afwijking van de artikelen 2.3.6.1 en 2.3.6.2 worden er voor de monumentenactiviteit geen leges in rekening gebracht wanneer er sprake is van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen op/aan/bij een monument (zoals het aanbrengen van zonnepanelen, buitenunits voor warmtepompen/airco-installaties, het aan de binnenzijde isoleren van de uitwendige scheidingsconstructie van een pand, isolerend glas) wanneer het aanbrengen hiervan voor niet-monumentale panden vergunningsvrij voor de bouwactiviteit zou zijn geweest (op grond van de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht).

2.3.7

Sloopactiviteiten

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

€ 203,00

2.3.7.1.2

in gevallen waarin de aanvraag betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk (gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument), bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, en artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo:

€ 203,00

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

Gereserveerd

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Vervallen

2.3.9

Uitweg/inrit

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 4.12 van de Verordening kwaliteit leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 492,65

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 6.14 van de Verordening kwaliteit leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.10.1

Bij 1 boom

€ 157,85

2.3.10.2

Bij 2 tot en met 5 bomen

€ 301,00

2.3.10.3

Bij 6 tot en met 10 bomen

€ 551,50

2.3.10.4

Bij 11 bomen of meer

€ 801,00

2.3.11

Handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 van de Verordening kwaliteit leefomgeving een vergunning is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 262,15

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

€ 262,15

2.3.12

Opslag van roerende zaken

Vervallen

2.3.13

Natura 2000-activiteiten

Vervallen

2.3.14

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Vervallen

2.3.15

Andere activiteiten

Vervallen

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Vervallen

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 342,95

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 448,00

2.3.18

Advies Milieueffectrapportage (M.e.r.)

2.3.18.1

Indien een wettelijk voorschrift een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) voorschrijft en wordt afgegeven of indien een vrijwillig advies wenselijk is en wordt afgegeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien deze begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18.2

Indien van gemeentewege een milieueffectenrapportage dient te worden opgesteld (exclusief de uit te voeren onderzoeken) bedraagt het tarief:

€ 4.664,35

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd hetgeen bepaald in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 297,00

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 297,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges volledig in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Voor de toepassing van het voorgaande lid is vereist dat de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg

betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c. binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving."

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Vermindering of teruggaaf

2.5.1

Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.3

Vermindering als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.3.1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit weigert, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.3.2

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, bedragen

50%

van de leges, berekend op de wijze zoals in onderdeel 2.3.1. (en in onderdeel 2.3.3.2.1) indien aan de aanvraag een eerdere geweigerde vergunning vooraf is gegaan en:

- de aanvrager en de locatie hetzelfde zijn,

- de nieuwe aanvraag geen compleet nieuw bouwplan is,

- de nieuwe aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na de weigering.

2.5.4

Vermindering als gevolg van het niet verder behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning

2.5.4.1

Als de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning voor een project niet verder behandelt op grond van artikel 4:5 Awb, is sprake van teruggaaf van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.4.2

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, bedragen:

75%

van de leges, berekend op de wijze zoals in onderdeel 2.3.1. (en in onderdeel 2.3.3.2.1) indien aan de aanvraag een eerder niet behandelde aanvraag vooraf is gegaan en: - de aanvrager en de locatie hetzelfde zijn, - de nieuwe aanvraag geen compleet nieuw bouwplan is,

- de nieuwe aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na het buiten behandeling laten.

2.5.5

Vermindering als gevolg van het van rechtswege verlenen van een omgevingsvergunning

2.5.5.1

Indien de aangevraagde vergunning niet binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn wordt verleend (vergunning van rechtswege), is sprake van vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt

50%

2.5.6

Minimumbedrag voor teruggaaf

2.5.6.1

Na berekening van teruggave of verminderingen als bedoeld in hoofdstuk 5 wordt een bedrag lager dan

niet teruggeven.

€ 233,20

2.5.7

Geen vergunning vereist

2.5.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1 na toetsing vergunningsvrij blijkt te zijn, bedraagt:

€ 276,20

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

nihil

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, bedraagt het tarief 10% van de oorspronkelijk geheven leges

10%

met een minimum van

€ 269,00

en een maximum van

€ 3.327,40

Het vorenstaande wordt toegepast indien het een ondergeschikte wijziging betreft of de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld geen sprake is van een nieuw bouwplan.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt onverkort het bepaalde onder 2.3.1, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 10.400,00

2.8.2

Het tarief bedraagt onverkort het bepaalde onder 2.3.1, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 10.400,00

2.8.3

Als een aanvraag voor herziening/wijziging van het bestemmingsplan wordt ingetrokken of geweigerd is sprake van vermindering van de van de leges. De vermindering bedraagt

50%

van de op grond van hoofdstuk 2.8.1 of 2.8.2 in rekening te brengen leges

2.9

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

Hoofdstuk 10 Overig/administratief

Exploitatieovereenkomst/Exploitatieplan

2.10.1

Indien de kosten voor de diensten als bedoeld in de bepalingen 2.3.3, 2.3.4, 2.8.1 en 2.8.2 verhaald worden via een exploitatieplan of een exploitatieovereenkomst wordt het uit dien hoofde verschuldigde bedrag niet op grond van de legesverordening in rekening gebracht.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

3.1.1

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 en artikel 4 van de Alcoholwet:

3.1.1.1

met een oppervlakte tot en met 50m2

€ 713,10

3.1.1.2

met een oppervlakte van 51m2 tot en met 100m2

€ 770,45

3.1.1.3

met een oppervlakte van 101 m2 tot en met 250m2

€ 958,00

3.1.1.4

met een oppervlakte van 251 m2 tot en met 500m2

€ 1.235,30

3.1.1.5

met een oppervlakte meer dan 501m2

€ 1.382,25

3.1.1.6

voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf

€ 312,00

3.1.2

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een terras in afwijking van de vastgestelde Nadere regels terrassen bij horecabedrijven artikel 4.14 lid 3 Verordening kwaliteit leefomgeving:

€ 181,25

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

3.1.3.1

een ontheffing sluitingstijdstip voor een niet-commercieel horecabedrijf op grond van artikel 2:29, lid 4, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 241,30

3.1.3.2

een incidentele ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29, lid 2 en 5, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 120,85

3.1.3.3

een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 259,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

3.1.4.1

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet niet behorende bij een evenementenvergunning:

€ 85,00

3.1.4.2

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening Enschede 2014

€ 569,20

3.1.4.3

een vergunning als bedoeld onder 3.1.4.2 indien het betreft een aanvraag in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van een leidinggevende die niet de vergunninghouder is

€ 189,70

3.1.4.4

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 189,70

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

3.1.5.1

een vergunning als bedoeld in afdeling 17, artikel 2:86  van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 2.680,65

3.1.5.2

een vergunning als bedoeld onder 3.1.5 indien het betreft een aanvraag in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van een leidinggevende die niet de vergunninghouder is

€ 921,15

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

3.1.6.1

een aanvraag om een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 828,80

3.1.7

Als een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk wordt ingetrokken, geweigerd of op grond van artikel 4:5 Awb buiten verdere behandeling wordt gelaten, wordt 50 % van de leges in rekening gebracht.

50%

Hoofdstuk 2 Evenementenvergunning

3.2.1

Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een integrale evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt voor de legesbepaling het totale aantal punten volgens onderstaande lijst vermenigvuldigd met:

€ 46,55

en zijn andere bepalingen in deze tarieventabel niet van toepassing

Omschrijving:

aantal punten

a

Standaardtarief voor het in behandeling nemen van een aanvraagformulier

2

Het aantal punten van het standaardtarief wordt verhoogd volgens de volgende puntenlijst:

b

Het evenement duurt meerdere dagen:

1. 2-7 dagen, incl. opbouwen en afbreken

2

2. 8-14 dagen, incl. opbouwen en afbreken

4

3. meer dan 15 dagen, incl. opbouwen en afbreken

6

c

Tijdens het evenement worden wegen afgesloten en/of zijn omleidingen noodzakelijk

1

d

Tijdens het evenement worden objecten op of aan de weg geplaatst

1

e

Ontheffing van de Zondagswet

1

f

Tijdens het evenement vindt er verkoop plaats buiten de reguliere winkeltijden (Winkeltijdenwet) en er een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig is

1

g

Het gaat om een grootschalig evenement

verwachte aantal bezoekers > 2.000 per etmaal

4

verwachte aantal bezoekers > 5.000 per etmaal

8

verwachte aantal bezoekers > 10.000 per etmaal

12

verwachte aantal bezoekers > 30.000 per etmaal

15

h

Indien het een zogenaamd risico-evenement (C-evenement) betreft

10

i

Tijdens het evenement wordt er licht-alcoholische drank geschonken, zoals benoemd in art. 35 Alcoholwet:

2

j

Er is een vergunning in het kader van de Wet op de kansspelen benodigd

1

k

Het aangevraagde evenement past niet binnen het beleid voor evenementen-vergunningen

3

l

Er is een ontheffing van de Regeling verkeersregels en verkeerstekens of van de Wegenverkeerswet nodig:

1

m

Het aantal punten wordt bij de behandeling van een spoedaanvraag vermenigvuldigd met 2 waarbij een maximum van 11 extra punten wordt aangehouden.

3.2.2

Als een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in dit artikel wordt ingetrokken, geweigerd of op grond van artikel 4:5 Awb buiten verdere behandeling wordt gelaten, wordt 50 % van de leges in rekening gebracht.

50%

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, of om de verlenging, of een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.1.1

voor een escortbedrijf

€ 921,15

3.3.1.2

voor een seksinrichting

€ 2.680.65

3.3.2

voor iedere beheerder die zal worden aangesteld bij het seksbedrijf vermeerderd met:

€ 683,00

Hoofdstuk 4 [vervallen]

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening:

€ 83,40

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 59,80

Winkels >= 2.500 m3 en < 5.000 m3 voor de eerste 2.500 m3

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2022

De griffier van de gemeente Enschede,