Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges Drimmelen 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 14-02-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Drimmelen 2023

De raad van de gemeente Drimmelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022:

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van leges Drimmelen 2023

(Legesverordening Drimmelen 2023)

ARTIKEL 1 DEFINITIES

IN DEZE VERORDENING WORDT VERSTAAN ONDER:

 • a.

  “dag” de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week” een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand” het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  “jaar” het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar” de periode van 1 januari tot en met 31 december.

ARTIKEL 2 BELASTBAAR FEIT

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

ARTIKEL 3 BELASTINGPLICHT

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

ARTIKEL 4 VRIJSTELLINGEN

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend

ARTIKEL 5 MAATSTAVEN VAN HEFFING EN TARIEVEN

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

ARTIKEL 6 WIJZE VAN HEFFING

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

ARTIKEL 7 TERMIJNEN VAN BETALING

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

ARTIKEL 8 KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

ARTIKEL 9 VERMINDERING OF TERUGGAAF

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

ARTIKEL 10 OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.2.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.6.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 9 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

ARTIKEL 11 OVERGANGSRECHT

 • 1. De legesverordening 2022, vastgesteld op 16 december 2021, en laatstelijk gewijzigd op 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

ARTIKEL 12 INWERKINGTREDING

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

ARTIKEL 13 CITEERTITEL

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening Drimmelen 2023".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drimmelen van 15 december 2022.

Griffier,

F.C.M. Ronde

voorzitter

drs. G.L.C.M. de Kok

Bijlage 1: Tarieventabel 2023, behorende bij de Legesverordening Drimmelen 2023

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 kansspelen

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

Hoofdstuk 4 Herziening/wijziging bestemmingsplan

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Titel 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur:

Kosteloos

1.1.1.2

binnen reguliere werktijden m.u.v. maandag 9.00 uur en 9.15 uur;

€ 398,85

1.1.1.3

buiten reguliere werktijden:

€ 433,00

1.1.1.4

indien dit plaatsvindt in de Biesbosch:

€ 484,40

1.1.1.5

op zon- en feestdagen:

€ 569,95

1.1.2

De tarieven van 1.1.1 worden verhoogd met het tarief voor de TROUWLOCATIE voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dit tarief bedraagt:

 

1.1.2.1

op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur:

kosteloos

1.1.2.2

voor de trouwzaal in het gemeentehuis tijdens kantoortijden:

€ 85,40

1.1.2.3

voor de trouwlocaties Kerkje Drimmelen, Witte Kerkje Terheijden, Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw en Onze Kerk Hooge Zwaluwe worden de kosten van de locatie rechtstreeks door de locatie zelf in rekening gebracht.

 

1.1.2.4

Het tarief bedraagt voor de aanwijzing van een eenmalige trouwlocatie:

€ 113,95

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

kosteloos

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

kosteloos

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje (eenvoudige uitvoering):

€ 31,25

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje (luxe uitvoering):

€ 43,20

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

1.1.6.1

- als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 170,90

1.1.6.2

- als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 341,95

1.1.6.3

Bij cumulatie van een benoeming als vermeld onder 1.1.6 en een trouwlocatie als bedoeld onder 1.1.2.4 worden de leges verhoogd met:

€ 56,85

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 22,65

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om annulering of verplaatsing van een datum en/of –tijdstip van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

€ 85,40

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,34

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,53

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,98

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,38

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 51,62

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 16,28

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,90

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement tot het gedurende de periode van één jaar, eenmaal per maand, verstrekken van een opgave van mutaties in persoonsgegevens

€ 310,75

1.4.2.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 12,85

1.4.3

gereserveerd

 

1.4.4

gereserveerd

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.5.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 26,15

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 26,23

1.4.7

Het op grond van subonderdeel 1.4.6 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentelijke programmabegroting

€ 53,55

1.7.1.2

een afschrift van de gemeentelijke programmarekening

€ 53,55

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8

gereserveerd

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,35

1.9.1.3

tot het waarmerken van een document

€ 5,35

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 26,23

1.10.2

Het op grond van subonderdeel 1.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.10.4

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 85,00

1.12.1.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 85,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

1.13

 
 

Hoofdstuk 16 kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4.1

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 7,30

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in [artikel 2:39 en 2:40 van de Algemene plaatselijke verordening]

€ 802,00

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

1.17

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

€ 521,35

1.17.2

Het in 1.17.1 genoemde bedrag wordt, indien het verzoek betrekking heeft op een traject met een lengte van >100 m¹, verhoogd met coördinatiekosten per m¹:

€ 0,68

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding huisaansluiting (klein werk) als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur:

€ 44,67

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding ten behoeve van spoedeisende werkzaamheden

€ 10,50

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

-

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 90,00

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 50,00

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 31,40

1.18.3.1

De gemeentelijke kosten voor een verplicht voorgeschreven medisch advies worden doorberekend. Het tarief als bedoeld in artikel 1.18.3 wordt daartoe verhoogd met:

€ 235,30

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot exploitatie van een kindcentrum, gastouderbureau of organisatie van buitenschoolse opvang:

€ 756,95

1.19.1.2

tot exploitatie van een gastoudervoorziening:

€ 226,45

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,52

1.19.2.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorende bij de in onderdeel 1.19.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per kaart, tekening of lichtdruk

€ 5,38

1.19.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 26,23

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

aanlegkosten:

 

2.1.1.1

de aannemingssom, bedoeld in pargraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

bouwkosten:

 

2.1.1.2

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

Wabo:

 

2.1.1.3

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Zonnevelden:

 

2.1.4

Grootschalige zonnevelden zoals bedoeld in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader grootschalige zonnevelden.

 
 

Windturbines:

 

2.1.5

Moderne hoge windmolens voor het opwekken van elektriciteit.

 
 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.2.1

Bouwactiviteiten exclusief zonnevelden en windturbines

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, exclusief zonnevelden en windturbines, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.2.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.500,--

€ 193,00

 

2.2.1.2

Indien de bouwkosten € 1.500,-- of meer bedragen

€ 193,00

 

2.2.1.2.1

te vermeerderen met 25,2 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 1.500,- doch niet hoger dan € 100.000,--

 

25,2‰

2.2.1.2.2

te vermeerderen met 24,1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 100.000,--, doch niet hoger dan € 250.000,--

 

24,1‰

2.2.1.2.3

te vermeerderen met 23,1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 250.000,-- doch niet hoger dan € 1.000.000,--

 

23,1‰

2.2.1.2.4

te vermeerderen met 22,1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 1.000.000,--

 

22,1‰

Bouwactiviteiten voor zonnevelden en windturbines

 

2.2.1.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor zonnevelden en windturbines, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.2.1.3.1

5 ‰ van het bedrag aan bouwkosten voor zover deze betrekking hebben op windturbines

 

5,0‰

2.2.1.3.2

5 ‰ van het bedrag aan bouwkosten voor zover deze betrekking hebben op zonnevelden

 

5,0‰

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.2.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie agrarische bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

€ 998,00

 

2.2.1.5

Aanpassing vergunning Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning betrekking hebbende op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo waarvoor al eerder een vergunning is verleend, welke vergunning nog van kracht is en van welke vergunning nog geen gebruik is gemaakt en het nieuwe plan slechts op ondergeschikte onderdelen afwijkt van het plan waarvoor al vergunning was verleend, worden de leges bepaald over de méérkosten van het gewijzigde plan ten opzichte van het plan waarvoor al vergunning was verleend, met een minimum van

€ 386,50

 

2.2.1.6

Als een aanvraag betrekking heeft op een activiteit, waarvoor een toetsing zorgvuldige veehouderij is vereist op basis van de provinciale verordening ruimte: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.2.1.7

Indien een aanvrager deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging, en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit artikel 2.2.1.2, met 30 % verlaagd

 
 

Aanlegactiviteiten

 

2.2.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.2.2.1

wanneer de aanlegkosten excl. BTW minder bedragen dan € 1.500,--

€ 79,50

 

2.2.2.2

wanneer de aanlegkosten excl. BTW € 1.500,-- of meer bedragen, € 79,50 vermeerderd met 2 ‰ van het bedrag boven € 1.500,--

 

2,0‰

Planologisch strijdig gebruik

 

2.2.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.:

 
 

2.2.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 176,50

 

2.2.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 
 

2.2.3.2.1

Als de projectkosten minder dan €5.000,-- bedragen

€ 176,50

 

2.2.3.2.2

Als de projectkosten € 5.000,-- of meer bedragen

€ 353,00

 

2.2.3.2.3

Als de projectkosten betrekking hebben op een afwijking als bedoeld in artikel 4, negende lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

€ 1.175,50

 

2.2.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 9.136,00

 

2.2.3.4

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 700,00

 

2.2.3.5

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 627,00

 

2.2.3.6

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 627,00

 

2.2.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 627,00

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of Dorpsgezichten.

 

2.2.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.2.4.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,00

€ 193,00

 

2.2.4.2

Indien de bouwkosten € 10.000,00 of meer bedragen

€ 193,00

 

2.2.4.2.1

te vermeerderen met: 5 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 10.000,00, doch niet hoger dan € 100.000,00

 

5,0‰

2.2.4.2.2

te vermeerderen met 1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 100.000,00

 

1,0‰

2.2.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een bescherm d stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 125,00

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.2.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

 

Uitweg/inrit

 

2.2.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.2.7.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag

€ 59,50

 

2.2.7.2

Het bedrag voor afhandelings- en aanlegkosten wordt voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van de aanleg aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.2.8

Kappen

 
 

2.2.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 49,00

 

2.2.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 t/m 5 bomen met een stamomtrek van meer dan 70 centimeter

€ 49,00

 

2.2.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunningen voor het vellen van 6 of meer bomen met een stamomtrek van meer dan 70 centimeter, het basistarief ad. € 49 en daarnaast per boom tot een maximum van 20 bomen

€ 7,50

 

2.2.9

Natura 2000 activiteiten

 
 

2.2.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 438,50

 

2.2.10

Flora- en fauna- activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

2.2.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 438,50

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.2.11

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.2.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.2.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

Beoordeling bodemrapport

 

2.2.12

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.2.12.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 176,50

 

2.2.13

Advies

 
 

2.2.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

-

 

2.2.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.2.14

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.2.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.2.14.1.1

Indien een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door hetcollege van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.2.14.1.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.14.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.2.15

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.2.15.1

Indien het betrekking heeft op een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 2.000 m²

€ 485,50

 

2.2.15.2

Indien het betrekking heeft op een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m²

€ 1.510,00

 

Activiteiten met betrekking tot handelsreclame

 

2.2.16

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid onder H van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 193,00

 

Andere activiteiten

 

2.2.17

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.2.17.1

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 764,50

 

2.2.17.2

Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 764,50

 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

2.3.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een beslissing op de aanvraag is genomen, 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.3.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.6 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.3.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.3.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.6 weigert, dan wel buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.3.3.2

Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.3.4

Indien een besluit is genomen om een aanvraag tot het verlenen van een vergunning betrekking hebbende op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, niet verder in behandeling te nemen wegens het ontbreken van voldoende gegevens en de aanvrager hieromtrent is bericht wordt op aanvraag teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.

 
 

Hoofdstuk 4 Herziening/wijziging bestemmingsplan

2.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag Tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.136,00

 

2.4.2

Tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 04,00

€ 3.845,50

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.4.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift een advies van de Adviescommissie agrarische bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld

€ 998,00

 

2.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek om planologische medewerking.

€ 500,00

 

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 219,25

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening.

€ 213,85

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 36,20

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening, voor elk uur of gedeelte daarvan.

€ 15,85

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 36,20

3.1.6

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 72,40

3.1.7

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet,

-

3.1.7.1

voor 1 wijziging

€ 36,20

3.1.7.2

Voor 2 tot en met 4 wijzigingen

€ 48,30

3.1.7.3

Voor 5 of meer wijzigingen

€ 72,40

Hoofdstuk 2 Organiserenevenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning:

 

3.2.1.1

voor het organiseren van een meerdaags evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemeen plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 219,20

3.2.1.2

voor het organiseren van een ééndaags evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemeen plaatselijke verordening, niet zijnde een klein evenement als bedoeld in artikel 2:25 lid 2 van de Algemeen plaatselijke verordening

€ 36,20

3.2.1.3

voor het plaatsen van een terras als bedoeld in artikel 2:10 b van de Algemeen plaatselijke verordeningAls het terras onderdeel uitmaakt van een af te geven evenementenvergunning is het bovenstaande niet van toepassing

€ 145,50

3.2.1.4

voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg in strijd met de publieke functie daarvan als bedoeld in artikel 2:10 van de APV gemeente Drimmelen

€ 36,20

3.2.1.5

voor het aanbrengen van een automaat, etalagekast e.d. aan, op of boven de openbare weg

€ 9,90

3.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een niet tijdig ingediende melding en/of aanvraag van een vergunning ingevolge artikel 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening waarvoor een spoedprocedure moet worden gevolgd bedraagt, onverminderd de overige bepalingen in deze tarieventabel:

 

3.2.2.1

voor een ééndaags evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening

€ 36,20

3.2.2.2

voor een meerdaags evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening

€ 219,20

3.2.2.3

tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten, alsmede langs mechanische en/of elektronische weg op of aan de openbare weg, in voor publiek toegankelijke inrichtingen, lokaliteiten en samenkomsten:

 

3.2.2.3.1

per dag of gedeelte daarvan

€ 8,50

3.2.2.3.2

per week

€ 15,00

3.2.2.3.3

per kwartaal

€ 60,00

3.2.2.3.4

per jaar

€ 150,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een collectevergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemeen plaatselijke verordening

€ 7,25

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.3.1

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 2.138,70

3.3.2

tot het wijzigen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3:10 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 172,00

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ventvergunning of een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, als bedoeld in artikel 5:15 respectievelijk artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.5.1.1

voor een dag

€ 7,25

3.5.1.2

voor een week

€ 11,20

3.5.1.3

voor een maand

€ 29,00

3.5.1.4

voor een kwartaal

€ 47,35

3.5.1.5

voor een jaar

€ 72,35

3.5.2

een vergunning voor het verkopen van etenswaren door middel van een rijdende verkoopwagen, voor een jaar of gedeelte daarvan

€ 434,35

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 18,85

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 18,85

Hoofdstuk 7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 12,30

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing of toestemming tot het gelegenheid geven van kamperen of bivakkeren

€ 9,00

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een nachtverblijfregister (set van 250 exemplaren)

€ 35,00

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drimmelen van 15 december 2022.

F.C.M. Ronde

Griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

voorzitter