Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.1 (burgerlijke stand);

  • 2.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 4.

   artikel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   artikel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   onderdeel 1.9.3. (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening Albrandswaard 2022” van 20 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening en tarieventabel Albrandswaard 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2022.

De griffier,

drs. Leendert Groenenboom

De voorzitter,

drs. Jolanda de Witte

Bijlage 1: Tarieventabel Legesverordening 2023.

Behoort bij Legesverordening 2023.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

onderdeel 1.9.1 Huisvestingswet

onderdeel 1.9.2 Leegstandwet

onderdeel 1.9.3 Kansspelen

onderdeel 1.9.4 Kabels en leidingen

onderdeel 1.9.5 Wegenverkeerswetgeving

onderdeel 1.9.6 Diversen

Hoofdstuk 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 2.1 Begripsomschrijvingen

Paragraaf 2.2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning

Paragraaf 2.4 Vermindering

Paragraaf 2.5 Teruggaaf

Paragraaf 2.6 Intrekking omgevingsvergunning

Paragraaf 2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Paragraaf 2.8 Bestemmingswijzigingen

Paragraaf 2.9 Ontheffing geluidhinder bouwen en slopen

Paragraaf 2.10 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 3.1 Horeca en exploitatie openbare inrichting

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven (vervallen)

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Landelijk Register Kinderopvang

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

twee vaste momenten per week in het gemeentehuis

Kosteloos

1.1.1.2

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. trouwboekje:

 
 

- In het gemeentehuis

€ 425,40

 

- In een aangewezen trouwlocatie

€ 425,40

 

- Op een locatie naar keuze die eenmalig is aangewezen als trouwlocatie

€ 576,10

1.1.1.3

Maandag t/m vrijdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:

 
 

- In het gemeentehuis: niet mogelijk

 
 

- In een aangewezen trouwlocatie

€ 479,60

 

- Op een locatie naar keuze die eenmalig is aangewezen als trouwlocatie

€ 644,00

1.1.1.4

Zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. trouwboekje:

 
 

- In het gemeentehuis: niet mogelijk

 
 

- In een aangewezen trouwlocatie

€ 737,40

 

- Op een locatie naar keuze die eenmalig is aangewezen als trouwlocatie

€ 925,10

1.1.1.5

Zaterdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:

 
 

- In het gemeentehuis: niet mogelijk

 
 

- In een aangewezen trouwlocatie

€ 737,40

 

- Op een locatie naar keuze die eenmalig is aangewezen als trouwlocatie

€ 925,10

1.1.1.6

Zondag tussen 09.00 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:

 
 

- In het gemeentehuis: niet mogelijk

 
 

- In een aangewezen trouwlocatie(niet mogelijk in het Oude Raadhuis)

€ 872,10

 

- Op een locatie naar keuze die eenmalig is aangewezen als trouwlocatie

€ 1.060,90

1.1.2

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.2.1.

een trouwboekje of een partnerschapsboekje (inclusief een uittreksel van de huwelijksakte of partnerschapsregistratieakte)

€ 45,90

1.1.2.2.

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand. Dit tarief wordt niet geheven, indien van het onvermogen van partijen blijkt door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats.

 
 

a. (meertalige) uittreksels en afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand;

 
 

b. voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 
 

c. voor de attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

1.1.2.3.

gemeentelijke getuigen (per twee)

€ 39,80

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de administratiekosten:

 

1.1.3.1.

Annuleringskosten

€ 79,60

1.1.3.2

Wijzigingskosten rondom de locatie of het tijdstip

€ 45,30

1.1.3.3.

Volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij annulering na het gesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is het gehele onder 1.1.1. tot en met 1.1.1.6. bedoelde tarief verschuldigd. Met uitzondering van ziekte, acute ziekenhuisopname, en/of overlijden van familieleden.

 

1.1.4.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand, voor een ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor uitstel van lijkbezorging buiten de wettelijke termijn.

€ 14,30

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, bedraagt het door het ministerie van Infrastructuur en milieu goedgekeurde en vastgestelde tarief, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde tarief

 

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vermissing van een rijbewijs

€ 23,20

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een Eigen Verklaring, het door het Centraal Bureau Rijvaardigheid aan de gemeente in rekening gebracht tarief zoals geprint op het af te nemen product.

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een ingezetene, per verstrekking:

€ 18,40

1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor het digitaal in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een ingezetene, per vestrekking:

€ 6,80

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een niet-ingezetene, per verstrekking:

€ 18,40

1.4.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het laten verrichten van genealogisch onderzoek bedraagt, ongeacht het resultaat van het onderzoek, per kwartier

€ 16,00

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor persoonskaartenarchief moet worden geraadpleegd, ongeacht het resultaat van het onderzoek, per kwartier

€ 16,00

1.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen geldt het tarief zoals dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één verstrekking verstaan 1 of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 137,60

1.5.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 137,60

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.5.2.1

op de verslagen van de carrousel- en raadsvergaderingen alsmede de raadsvoorstellen en -besluiten

€ 125,10

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.3.1

een afschrift van de algemene plaatselijke politieverordening

€ 55,50

1.5.3.2

een afschrift van de bouwverordening

€ 55,50

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van een papieren afschrift of lichtdruk van een (ontwerp)planboek zonder bijlage(n), zoals bestemmingsplan, structuurvisie of stadsvernieuwingsplan:

€ 150,70

1.6.1.2

tot het verstrekken van een papieren afschrift of lichtdruk van een voorbereidingsbesluit

€ 20,40

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.6.2.1

het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 13,40

1.6.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de levering van gegevens uit de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) in Excel-formaat per kwartier:

€ 16,00

1.6.2.2.1

Het tarief genoemd in 1.6.2.2 wordt verhoogd met:

 

1.6.2.2.2

per geleverd adres

€ 1,10

1.6.2.2.3

Voor 2.500 geleverde adressen

€ 1.781,50

1.6.2.2.4

Voor 5.000 geleverde adressen

€ 2.920,70

1.6.2.2.5

Voor 10.000 geleverde adressen

€ 3.887,60

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

Voor het doen van nasporing in het Kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

1.6.3.2

Voor het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 13,30

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.4.1

Voor het verstrekken van inlichtingen uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

€ 29,60

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag het in artikel 1 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden vermelde bedrag met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,10 naar beneden.

 

1.7.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 13,50

1.7.3

een gewaarmerkt kopie

€ 13,50

1.7.4

een verklaring inzake Nederlanderschap

€ 13,50

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het annuleren of niet verschijnen voor het afleggen van een Verklaring Onder Ede, waarbij de ambtenaar de diensten van een zogenaamde tolkentelefoon moet annuleren.

€ 49,90

1.7.6

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie of afleggen van een optieverklaring als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit naturalisatiegelden, zoals dat laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of (digitale) kopie van een in het gemeentearchief te Rotterdam berusten stukken, de tarieven zoals deze op het moment van aanvraag geldt in de legesverordening Rotterdam

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.3.1

een afschrift of (digitale) kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4 of A3

€ 1,10

1.8.3.2

een afschrift of (digitale) kopie groter dan A3-formaat van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 7,40

1.8.3.3

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 7,40

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

onderdeel 1.9.1 Huisvestingswet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

Een urgentieverklaring conform Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020.

€ 50,00

1.9.1.2

Een urgentieverklaring op grond van medische redenen. Dit bedrag dient te worden voldaan naast het in artikel 1.9.1.1 genoemde bedrag voor de kosten van een medische keuring.

€ 50,00

onderdeel 1.9.2 Leegstandwet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.9.2.1

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 140,20

1.9.2.2

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 67,50

1.9.2.3

Als aanvragen als bedoeld in 1.9.2.1 en 1.9.2.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

onderdeel 1.9.3 Kansspelen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.9.3.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

1.9.3.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

1.9.3.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vijf jaar:

€ 226,50

1.9.3.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vijf jaar, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

 

Het eerste lid, onderdelen 1.9.3.1 en 1.9.3.2, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vijf jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

1.9.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 26,80

1.9.3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 362,50

onderdeel 1.9.4 Kabels en leidingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.9.4.1

Tarief voor het in behandeling nemen van een instemmingsbesluit (Tracé 25 m1 tot 250 m1)

€ 353,40

1.9.4.2

Tarief voor het in behandeling nemen van een instemmingsbesluit (Tracé 250 m1 tot 1500 m1)

€ 465,40

1.9.4.3

Tarief voor het in behandeling nemen van een instemmingsbesluit (Tracé 1500 m1 tot 5000 m1)

€ 577,20

1.9.4.4

Tarief voor het in behandeling nemen van een instemmingsbesluit (Tracé 5000 m1 en meer). Per strekkende meter tracélengte een bedrag van:

€ 0,10

1.9.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m

€ 59,70

Onderdeel 1.9.5 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.5.1

tot het verlenen van een ontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone) als bedoeld in artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, Per kenteken en/of voertuig

€ 28,90

1.9.5.2

voor een van de artikelen als genoemd in artikel 87 van het RVV 1990, anders dan in deze paragraaf opgenomen artikelen

 

1.9.5.2.1

voor een dag

€ 8,60

1.9.5.2.2

voor een week

€ 20,60

1.9.5.2.3

voor een maand

€ 41,20

1.9.5.2.4

voor een jaar

€ 100,70

1.9.5.3.1

tot het verkrijgen van andere ontheffingen van krachtens de WVW1994 vastgestelde regels als genoemd in artikel 149 WVW1994, anders dan genoemd in deze paragraaf

Per persoon

€ 101,30

1.9.5.3.2

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de weg als genoemd in artikel 10 WVW 1994 Per evenement

€ 101,30

1.9.5.4

tot het verlenen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over andere dan door de gemeenteraad aangewezen wegen als bedoeld in artikel 28 Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Per kenteken en/of voertuig

 

1.9.5.4.1

Voor de duur van een dag

€ 67,50

1.9.5.4.2

Voor de duur van één jaar

€ 100,70

1.9.5.4.3

Voor de duur van drie jaren

€ 271,40

1.9.5.5

tot het verkrijgen van toestemming voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen/vuurwerk op een openbare plaats binnen de bebouwde kom (stoffen en voorwerpen van klasse I) als bedoeld in hoofdstuk 7.5, aanvullend voorschrift 7.5.11, bepaling CV1 (1) van het ADR (Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) voor de duur van 1 kalenderjaar.

Per kenteken en/of voertuig

€ 67,50

1.9.5.6

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) Per persoon

€ 29,40

1.9.5.7.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het RVV1990 en gemeentelijke beleidsregels

Per locatie

€ 178,10

1.9.5.7.2

voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op een bestaande gehandicaptenparkeerplaats

Per Locatie

€ 59,30

1.9.5.8

tot het verkrijgen van een ontheffing voor de rijbewijsplicht voor het besturen van gehandicaptenvoertuigen voor bestuurders jonger dan 16 jaren als bedoeld in artikel 5 lid 3 van het Reglement Rijbewijzen

€ 29,40

1.9.5.9

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren grote voertuigen als bedoeld in artikel 5:8 lid 1, lid 2 en lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Albrandswaard

 

1.9.5.9.1

voor de duur van een dag

€ 8,60

1.9.5.9.2

voor de duur van een week

€ 20,60

1.9.5.9.3

voor de duur van een maand

€ 41,20

1.9.5.9.4

voor de duur van een jaar

€ 100,70

Onderdeel 1.9.6 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.9.6.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,10

1.9.6.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.9.6.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,10

1.9.6.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,10

1.9.6.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.9.6.2.1 en 1.9.6.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 20,90

1.9.6.4

een digitaal bestand per mail (onder de 10 MB), upload via website of memorystick van de klant, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,00

1.9.6.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 56,80

1.9.6.6

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988,665)

€ 12,50

1.9.6.7

Administratiekosten volkstuin

€ 68,50

1.9.6.8

Het tarief voor het innemen van een borgsom bedraagt voor:

 

1.9.6.8.1

volkstuin

€ 64,10

1.9.6.8.2

fietskluis

€ 16,90

1.9.6.8.3

Sleutel hek fietskluis

€ 11,30

Hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Paragraaf 2.1 Begripsomschrijvingen

2.1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet (begrepen), of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet (begrepen), of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Paragraaf 2.2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

Om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar of vergunningvrij is.

€ 52,90

2.2.2.

om beoordeling van een principeplan

€ 2.459,70

2.2.3.

Het tarief genoemd onder 2.2.2 kan worden verhoogd met de kosten voor externe adviseurs nodig zijn voor de beoordeling van het principeplan. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt met de aanvrager van het principeplan.

 

Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en paragraaf 4 van deze hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen

2,64%

 

van de bouwkosten met een minimum van € 150

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen

2,23%

 

van de bouwkosten met een minimum van € 2.640

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 1000.000 bedragen

1,93%

 

van de bouwkosten met een minimum van € 4.460

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1000.000 tot € 2.000.000 bedragen

1,83%

 

van de bouwkosten met een minimum van € 19.300

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2000.000 of meer bedragen

1,72%

 

van de bouwkosten met een minimum van € 36.600 en een maximum van

€ 450.000

 
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de welstandscommissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

2.3.1.2.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 25.000:

€ 50,00

2.3.1.2.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 2.000.000 van de bouwkosten bedragen:

2‰

2.3.1.2.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.000.000

€ 4.000,00

2.3.1.2.4

De tarieven in dit onderdeel worden naar boven afgerond op € 5,00

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 1.378,60

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

110%

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 0,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 300,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 
 

Het in behandeling nemen van aanvraag omgevingsvergunning dat betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 154,50

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 154,50

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.502,70

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

€ 154,50

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

€ 154,50

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 
 

Het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning dat betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 154,50

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

€ 154,50

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

€ 1.502,70

2.3.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

€ 154,50

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 154,50

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 154,50

2.3.4.7

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

€ 154,50

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 792,90

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de

 
 

Monumentenverordening Albrandswaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze Paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 449,80

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 449,80

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Monumentenverordening Albrandswaard, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze Paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 449,80

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 449,80

 

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.2

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 368,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,90

2.3.9

Uitweg/inrit (vervallen)

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 62,10

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 75,90

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 75,90

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze Paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 151,40

2.3.12.2

Vervallen

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze Paragraaf indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 151,40

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze Paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,90

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 75,90

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 75,90

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze Paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze Paragraaf voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze Paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 547,30

2.3.16.2

voor het toetsen, opstellen en beoordelen door BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam) voor de volgende werkzaamheden bedragen de tarieven:

 

2.3.16.2.1

het toetsen van een aanvraag archeologievergunning:

€ 298,90

2.3.16.2.2

het opstellen van nader archeologisch advies voor bouwplannen, ruimtelijke plannen en aanlegvergunningen:

€ 298,90

2.3.16.2.3

het beoordelen van rapportages van een archeologisch onderzoek:

€ 714,40

2.3.16.2.4

het opstellen van een Programma van Eisen voor archeologisch onderzoek:

€ 1.166,70

2.3.16.2.5

het beoordelen/toetsen van een Programma van Eisen:

€ 583,20

2.3.16.2.6

het beoordelen van offertes, aanbesteding, controle veldwerk (boringen/proefsleuven), rapport en selectieadvies inclusief het toezenden van de beoordeling en voorstel voor een selectiebesluit aan de gemeente Albrandswaard:

€ 583,20

2.3.16.2.7

het verzorgen van een archeologieparagraaf in (de ruimtelijke onderbouwing van) een bestemmingsplan of projectbesluit.

€ 1.865,80

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze Paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze Paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 371,20

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 371,20

Paragraaf 2.4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om van een principeplan als bedoeld in Paragraaf 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van het principeplan geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in Paragraaf 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering beloopt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

Bij 15 of meer activiteiten

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

Paragraaf 2.5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Paragraaf 2.6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

Paragraaf 2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 1.502,70

Paragraaf 2.8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, of het wijzigen van een reeds vastgesteld bestemmingsplan, tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst)

€ 1.502,70

2.8.2

Het tarief voor het onderzoeken naar de mogelijkheden voor medewerking aan een initiatief, dat in strijd met het bestemmingsplan is en waarvoor afwijking of wijziging nodig is, bedraagt

€ 2.380,30

2.8.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan en waarvoor een wijziging nodig is. Dit als bedoeld voor de categorieën in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening waarop een procedure marktinitiatief volgt met bijbehorende anterieure overeenkomst, bedraagt

€ 2.380,30

Paragraaf 2.9 Ontheffing geluidhinder bouwen en slopen

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder, als bedoeld in artikel 8.4, 2de lid van het Bouwbesluit 2012

€ 218,60

Paragraaf 2.10 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking:

€ 75,90

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 3.1 Horeca en exploitatie openbare inrichting

Onderdeel 3.1.1

Exploiteren openbare inrichting

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 of 2:79b van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 314,70

3.1.1.2

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 32,20

3.1.1.3

aanvraag tot het wijzigen van de gegevens in de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 of 2:79b van de Algemene plaatselijke verordening

€ 132,90

Onderdeel 3.1.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.2.1

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 313,00

3.1.2.2

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet. Indien dit samengaat met een ontheffing van de sluitingstijd worden hier geen leges voor in rekening gebracht.

€ 32,20

3.1.2.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet. Indien dit samengaat met een wijziging op de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening worden geen leges in rekening gebracht.

€ 132,90

3.1.2.4

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet. Indien dit samengaat met een bijschrijving van een beheerder op de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28i en artikel 3:15 van de Algemene plaatselijke verordening worden geen leges in rekening gebracht.

€ 132,90

3.1.2.5

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 31,40

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven (vervallen)

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 77,00

3.3.2

wijziging van een in onderdeel 3.3.1 bedoelde ontheffing:

€ 77,00

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 

3.4.1

Een A-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder b van de Algemene plaatselijke verordening

€ 0,00

3.4.2

Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder c en d door een persoon of organisatie met commercieel winstoogmerk

€ 221,60

3.4.3

Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel 2:24 lid 3 onder c en d door een persoon of organisatie voor een ideeel doel

€ 0,00

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 34,90

3.5.2

Het tarief voor het innemen van een standplaats (anders dan Emmastraat) met een verkoopwagen of eenheid:

 

3.5.2.1

voor een halve dag:

€ 21,80

3.5.2.2

voor een hele dag:

€ 34,90

3.5.3

Het tarief voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen of eenheid op dinsdagen Emmastraat Poortugaal:

 

3.5.3.1

tot en met 8m2, per dag

€ 7,60

3.5.3.2

van 9 tot en met 12 m2, per dag

€ 9,50

3.5.3.3

van 13 tot en met 16 m2, per dag

€ 14,90

3.5.3.4

van 17 tot en met 20 m2 per dag

€ 20,60

3.5.3.5

tot en met 8m2, per dag, per jaar: (52 x € 7,40)

€ 396,30

3.5.3.6

van 9 tot en met 12 m2, per jaar: (52 x € 9,20)

€ 492,80

3.5.3.7

van 13 tot en met 16 m2, per jaar: (52 x € 14,50)

€ 776,60

3.5.3.8

van 17 tot en met 20 m2 per jaar (52 x € 20,00)

€ 1.071,20

3.5.4

Het tarief voor het innemen van een seizoenstandplaats:

 

3.5.4.1

Voor een seizoenstandplaats met een kraam per maand:

€ 101,90

3.5.4.2

Voor een seizoenstandplaats met een verkoopwagen per maand:

€ 208,00

Paragraaf 3.6 Landelijke Register Kinderopvang

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een opname in het Landelijke Register Kinderopvang van:

 

3.6.1

een kindercentrum of gastouderbureau

€ 1.258,10

3.6.2

een voorziening voor gastouderopvang

€ 313,90

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van een object op de openbare weg:

€ 10,70

3.7.2

Het tarief voor het gebruik van de openbare weg voor het plaatsen van een object, per object:

 

3.7.2.1

per dag:

€ 33,10

3.7.2.2

per week:

€ 46,00

3.7.2.3

per maand:

€ 130,00

3.7.2.4

per jaar:

€ 258,30

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 33,10

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarieventabel leges 2022” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Tarieventabel legesverordening 2023”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Albrandswaard van 19 december 2022.

De griffier,

drs. Leendert Groenenboom

De voorzitter,

drs. Jolanda de Witte