Legesverordening gemeente Heerde 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Legesverordening gemeente Heerde 2023

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2022;

gelet op de artikelen 156, tweede lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

(Legesverordening gemeente Heerde 2023).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen over inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of elektronisch bericht. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of door toezending van het elektronisch bericht aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisadministratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaringen omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Legesverordening gemeente Heerde 2022” van 1 november 2021, laatst gewijzigd per 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de datum genoemd in artikel 13, tweede lid, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  De in onderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel genoemde bijlagen UAV 2012 en de Archidat ‘BouwkostenWijzers’ worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentekantoor.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Heerde 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2022.

griffier, voorzitter,

Tarieventabel leges

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2023

Inhoudsopgave tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Vervallen

 

Hoofdstuk 14

Kansspelen

 

Hoofdstuk 15

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 16

Ondergrondse infrastructuren

 

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 18

Diversen

 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 5

Markten

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 
 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal van het gemeentehuis en in de permanent aangewezen trouwlocaties:

 

1.1.1.1

op maandag tot en met donderdag van 10.30 t/m 16.30 uur

€ 420,10

1.1.1.2

op vrijdag van 10.30 t/m 16.30 uur

€ 482,55

1.1.1.3

op zaterdag van 10.30 t/m 16.30 uur

€ 733,10

1.1.1.4

op maandag om 10.00 uur

€ 117,55

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentehuis te Heerde of de reeds permanent aangewezen andere locaties, worden de onder de subonderdelen 1.1.1.1 en 1.1.1.3 genoemde tarieven verhoogd indien deze plaats vindt:

 

1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag (excl. vergoeding desbetreffende locatie)

€ 197,90

1.1.2.2

op zaterdag (excl. vergoeding desbetreffende locatie)

€ 297,15

1.1.3

vervallen

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van 1 of 2 personeelsleden voor het fungeren als getuige bij een huwelijk of een partnerschapsregistratie, per personeelslid

€ 21,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 31,85

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 45,15

1.1.6

vervallen

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten aan bijzondere personen of lichamen waarop zijn vermeld omtrent geborenen, overledenen, huwelijksaangiften en huwelijksvoltrekkingen:

 

1.1.7.1

indien die lijsten elke werkdag worden verlangd, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per jaar

€ 480,65

1.1.7.2

indien die lijsten eenmaal per week worden verlangd, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per jaar

€ 242,80

1.1.7.3

indien die lijsten eenmaal per maand worden verlangd, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per jaar

€ 122,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het mondeling verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand:

 

1.1.8.1

per inlichting per persoon

€ 10,50

1.1.8.2

per abonnement voor 100 inlichtingen als subonderdeel 1.1.7.1 bedoeld, geldig gedurende een kalenderjaar

€ 150,25

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 52,95

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Als de aanvrager van een rijbewijs al eerder een rijbewijs werd afgegeven dat bij de aanvraag niet geheel kan worden ingeleverd en waarbij de aanvrager zich niet kan legitimeren met een geldig reisdocument, wordt het tarief in onderdeel 1.3.1 verhoogd met

€ 19,35

1.3.4

Het tarief voor het verstrekken van een Gezondheidsverklaring bedraagt

€ 45,00

 
 
 

1.3.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt verhoogd met

€ 3,50

 

indien de aanvraag is ingediend nadat de 'Wet digitale overheid' in werking is getreden.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan vertrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 234,35

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.037,50

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.868,85

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 1.401,30

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 10,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 234,35

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.037,50

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.868,85

1.4.5

Gereserveerd

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,00

 
 
 

1.5

Hoofdstuk 5 Vervallen

 
 
 
 

1.6

Hoofdstuk 6 Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 42,95

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 42,95

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner

€ 12,95

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 14,80

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan

€ 12,30

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 14,95

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 14,95

1.8.2.3

de inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 14,95

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 14,95

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 19,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 10,50

 
 
 

1.10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,95

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 6,55

 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 43,80

 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 52,60

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 52,60

 
 
 

1.13

Hoofdstuk 13 Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.14.1.1

voor een periode van vier jaar voor één kansspelautomaat

€ 226,50

1.14.1.2

voor een periode van vier jaar voor twee of meer kansspelautomaten een basisbedrag van

€ 90,50

 

vermeerderd met een bedrag per kansspelautomaat van

€ 136,00

1.14.1.3

Indien de vergunning voor een gedeelte van vier jaar wordt aangevraagd, wordt het legesbedrag naar evenredigheid verlaagd, waarbij een gedeelte van een jaar als een vol jaar wordt gerekend.

 

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 28,00

1.14.3

In afwijking van hetgeen in artikel 1.14.2 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlelen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet op de kansspelen (loterijvergunning) in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2, artikel 3.2.1.1. en 3.2.2.1.

€ 5,45

 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Kinderopvang

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.15.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 235,80

1.15.2

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 235,80

1.15.3

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 157,25

 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Ondergrondse infrastructuren

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een instemmingsbesluit als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente

€ 510,00

1.16.1.1

Het in 1.16.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking de aanvraag overleg benodigd is met een netbeheerder en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals gemeente, Rijkswaterstaat, provincie, waterschap e.d., verhoogd met

€ 395,00

1.16.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen voor tracés tot 25 meter, calamiteiten en lasgaten

€ 140,00

1.16.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel of leiding plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag of melding aan de indiener meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.16.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.16.2 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 84,60

1.17.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 84,60

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing of vrijstelling zoals bedoeld in de artikelen 148 en 149 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 42,25

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 123, lid 1 juncto lid 2, sub c van het Wegenverkeersreglement

€ 53,15

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.5.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt toegekend

€ 67,00

1.17.5.2

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt toegekend

€ 67,00

1.17.5.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt afgewezen

€ 45,40

1.17.5.4

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), ingeval de aanvrager niet verschijnt op het afgesproken tijdstip bij de keuringsarts of adviseur

€ 83,70

1.17.5.5

tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), in verband met vermissing, diefstal of vernieling

€ 67,00

1.17.5.6

Bij een tweede aanvraag van een parkeerkaart binnen een periode van vijf jaar in verband met een afloop van een beperkte geldigheidsduur wordt geen leges geheven.

 

1.17.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van toeristische/recreatieve bewegwijzering worden kostendekkende leges in rekening gebracht. Het legesbedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een aanwijzing van grond bestemd voor maximaal 2 graven als bedoeld in de “Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond in de gemeente Heerde”, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,00

1.18.2

Vervallen

 

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing tot het verlengen van het sluitingsuur van horeca-inrichtingen op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

1.18.3.2

voor een dag

€ 28,00

1.18.3.3

voor een jaar

€ 264,85

1.18.3.4

In afwijking van hetgeen in artikel 1.18.3.2 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2, artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1

€ 5,45

1.18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het inzamelen van geld of goed op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 28,00

1.18.4.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6a van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 28,00

1.18.4.3

In afwijking van hetgeen in artikel 1.18.4.2 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het inbehandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6a van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2, artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1

€ 5,45

1.18.4.4

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 28,00

1.18.4.5

In afwijking van hetgeen in artikel 1.18.4.4 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofstuk 2, artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1

€ 5,45

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.5.1

tot het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 19,10

1.18.5.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.18.5.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

1.18.5.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,30

1.18.5.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

€ 7,65

1.18.5.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

€ 10,40

1.18.5.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

€ 16,70

1.18.5.2.6

Indien de hiervoor genoemde stukken digitaal beschikbaar zijn en op verzoek van de aanvrager middels CD-rom of DVD wordt afgegeven of verzonden of deze digitale gegevens per E-mail wordt toegezonden bedraagt het tarief voor het eerste daaraan besteed kwartier

€ 20,95

1.18.5.2.7

Voor ieder kwartier dat daaraan meer wordt besteed wordt het tarief, genoemd onder 1.18.5.2.6 verhoogd met

€ 20,95

 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten of aanlegkosten:

 
 

"de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Voor het vaststellen van de hoogte van de aannemingssom wordt gebruik gemaakt van de 'BouwkostenWijzer Woningbouw' en 'BouwkostenWijzer Verbouw', uitgegeven door Archidat, editie 2022.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder 'bouwkosten' of 'aanlegkosten' verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk, de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief omzetbelasting."

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Grondhouding van het College: Een positieve of negatieve grondhouding van het college van B&W ten aanzien van een van een conceptaanvraag, zoals beschreven in de Leidraad Initiatieven van de gemeente Heerde.

 

2.1.5

Meerwaardecommissie: Een door het college van B&W aangewezen deskundigenpanel dat ingeschakeld kan worden om te adviseren over een ruimtelijk initiatief.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg of het beoordelen van een conceptaanvraag voor het verkrijgen van een aanwijzing of voor een voorgenomen initiatief binnen de Wabo een vergunning is te verlenen:

€ 395,00

2.2.2

Als op een aanvraag zoals bedoeld onder subonderdeel 2.2.1, na beoordeling van de stukken, moet woren besloten tot het beëindigen van de behandeling is het tarief:

€ 395,00

2.2.3

tot het houden van vooroverleg of het beoordelen van een conceptaanvraag voor het verkrijgen van een grondhouding én aanwijzing of voor een voorgenomen project met planologisch strijdig gebruik binnen de Wabo een vergunning is te verlenen:

€ 1.622,00

 

vermeerderd met:

20%

 

van de som van de verschuldigde leges volgens het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot en met 9 van deze titel, voor de verschillende activiteiten, handelingen of extra toetsen waarop de aanvraag betrekking heeft of die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, met uitzondering van handelingen als genoemd in artikel 2.3.16.

 

2.2.4

Als de behandeling van de aanvraag, bedoeld in subonderdeel 2.2.3, voortijdig wordt beëindigd, bedraagt het tarief:

€ 1.622,00

2.2.5

Vervallen

 

2.2.6

Als een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.2.1, 2.2.2 of 2.2.3 wordt ingetrokken binnen 5 dagen na het inbehandeling nemen daarvan, bestaat aanspraak op teruggaaf van

100%

 

van de op grond van die bepaling in rekening gebrachte leges.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedraagt

€ 395,00

 

vermeerderd met de som van de verschuldigde leges volgens het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot en met 8 van deze titel voor de verschillende activiteiten of handelingen waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd.

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo: van de bouwkosten.

2,74%

2.3.2.2

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.2.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 259,00

 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.2.4

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 worden, als de in subonderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, de volgens deze titel verschuldigde legesverhoogd met:

10%

 

maar ten minste met:

€ 100,00

 

en ten hoogste met:

€ 1.000,00

 
 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.2.5

Onverminderd wat is bepaald in de hoofdstukken 3 tot en met 9 van deze titel is het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het opvragen van aanvullende gegevens, die bij de oorspronkelijke aanvraag reeds aanwezig hadden moeten zijn, met uitzondering van de activiteiten als genoemd in onderdeel 2.3.6, 2.3.7, 2.3.10 en 2.3.3.2:

€ 395,00

 
 
 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 

2.3.3.1

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief van de aanlegkosten:

1,52%

2.3.3.1.1

Met een minimum van:

€ 460,00

2.3.3.2

In afwijking van wat is bepaald in onderdeel 2.2.1, 2.2.3 en 2.3 bedraagt het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, voor het vellen of laten vellen van een houtopstand

€ 88,00

 
 
 

2.3.4

Activiteit planologisch strijdig gebruik

 
 

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking),

€ 1.105,00

2.3.4.1.1

met dien verstande dat voornoemd bedrag niet meer kan bedragen dan 15 % van de bouw- of aanlegkosten.

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 1.105,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) waarvoor in een overeenkomst in het kader van de Wet ruimtelijke ordening geen vergoeding is vastgesteld

€ 10.958,00

2.3.4.4

vervallen

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 1.541,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 1.541,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 1.541,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 1.541,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

€ 693,00

2.3.5.2

Indien de aanvraag als bedoeld in volgnummer 2.3.5 betrekking heeft op een inrichting met nachtverblijf geschikt voor 5 tot en met 10 personen bedraagt het tarief:

€ 693,00

2.3.5.3

Indien de aanvraag gaat over een inrichting met een tijdelijk karakter, in de zin van de brandveiligheidsverordening, bedraagt het tarief:

€ 693,00

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onderminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen genoemde activiteiten:

€ 178,00

 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:10:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 88,00

 
 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.121,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit waarvoor door de gemeente toestemming dient te worden gevraagd aan de provincie, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien deze begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 544,00

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, is het tarief, onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3:

€ 266,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, is het tarief, onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 266,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapverordening betreft

€ 266,00

 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, is het tarief, onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 266,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 266,00

2.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch vervolgonderzoek, opstellen en/of beoordelen van programma van eisen en/of voor veldonderzoek blijkens de kosten uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verkrijgen van een gedoogbesluit:

€ 1.115,00

 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.381,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.19

Meerwaardecommissie

 

2.3.19.1

Indien advies wordt gevraagd aan de meerwaardecommissie: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het adviesverzoek aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag tot het houden van vooroverleg of het beoordelen van een conceptaanvraag voor het verkrijgen van een grondhouding én aanwijzing of voor een voorgenomen project met planologisch strijdig gebruik binnen de Wabo een vergunning is te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Deze verrekening geldt alleen als de definitieve aanvraag binnen 26 weken na de reactie van de gemeente op het vooroverleg is ingediend.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.1.1 en 2.3.7.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, of wanneer de aanvraag op basis van artikel 4:5 Awb buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten, binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan:

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten, na 6 weken na het in behandeling nemen ervan:

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 5 dagen na het in behandeling nemen ervan:

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, inclusief het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3 van deze tarieventabel.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 736,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.8.1

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 10.958,00

2.8.1.1

Het tarief in onderdeel 2.8.1 wordt verhoogd met een bedrag voor externe (uitvoerings)kosten, dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, zoals omschreven in onderdeel 2.8.1, aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.8.1.2

Als een begroting zoals bedoeld in subonderdeel 2.8.1.1 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.8.2

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 9.703,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.9

Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 527,00

 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 352,70

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 55,90

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 55,90

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 28,00

3.1.5

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.4 van deze tarieventabel, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2 artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1

€ 5,45

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 2:25, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het organiseren van een evenement:

 

3.2.1

voor één evenement

€ 55,90

3.2.1.1

Voor een evenement met één of meerdere activiteiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag, genoemd in 3.2.1, per activiteit, verhoogd met

€ 5,45

3.2.2

voor 2 of meer evenementen in één aanvraag

€ 88,10

3.2.2.1

Voor twee of meer evenementen met één of meerdere activiteiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag genoemd in 3.2.2, per activiteit, verhoogd, met

€ 5,45

3.2.3

een vergunning ten behoeve van een kermis of een circus

€ 112,90

3.2.3.1

Indien het een evenement van méér dan 1500 personen betreft wordt het tarief als genoemd in artikel 3.2.1 of 3.2.2, per evenement, verhoogd met

€ 56,40

3.2.3.2

Voor vergunningen voor evenementen op initiatief van vrijwilligersorganisaties zijnde non-profit instellingen, gerund door vrijwilligers worden geen leges geheven

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 706,20

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 706,20

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 353,35

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 353,35

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Markten

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening, met uitzondering van standplaatsen op de weekmarkt:

 

3.5.2

voor een dag

€ 28,00

3.5.3

voor meer dan een dag tot een maand

€ 66,20

3.5.4

Vanaf een tot drie maanden

€ 88,15

3.5.5

Vanaf vier tot en met elf maanden, per maand

€ 25,70

3.5.6

voor een jaar

€ 308,90

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.2

tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 55,90

3.6.3

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.6.2 bedoelde ontheffing

€ 55,90

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 132,20

3.7.2

In afwijking van artikel 3.7.1, worden geen leges geheven voor de volgende artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

- 2:28 lid 1 (Exploitatievergunning openbare inrichting)

- 2:34f (Ontheffing alcohol paracommercie)

- 2:41 (Ontheffing verbod betreden gesloten woning)

- 2:60 (Ontheffing verbod houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

- 2:64 (Ontheffing verbod bijen te houden)

- 2:67 (Vrijstelling verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister)

- 2:72 (Vergunning verkoop vuurwerk)

- 4:10:8 lid 2 (Ontheffing verbod opslag/vervoer zieke bomen)

- 5:2 (Ontheffing verbod parkeren van voertuigen van autobedrijf)

- 5:3 (Ontheffing verbod te koop aanbieden voertuig)

- 5:6 (Ontheffing verbod kamperen binnen de bbk)

- 5:7 (Ontheffing verbod parkeren van reclamevoertuigen)

- 5:8 (Ontheffing verbod parkeren van grote voertuigen)

- 5:11 (Ontheffing verbod aantasten groenvoorzieningen door voertuigen)

- 5:15 (Ontheffing ventverbod)

- 5:33 (Ontheffing verbod verkeer in natuurgebieden)

- 5:34 (Ontheffing verbod vuur te stoken)

- 5:36 (Ontheffing verbod incidentele asverstrooiing)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 7 november 2022

 
 
 
 

griffier,

voorzitter,