Verordening tot intrekking van de hondenbelasting Middelburg

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening tot intrekking van de hondenbelasting Middelburg

De raad van de gemeente Middelburg;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot intrekking van de hondenbelasting Middelburg

Artikel 1 Afschaffen belastingsoort

De belastingsoort hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet wordt afgeschaft met ingang van 31 december 2022, 24:00 uur.

Artikel 2 Intrekking belastingverordening

De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022 vastgesteld op 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van 31 december 2022, 24.00 uur.

Artikel 3 Inwerkingtreding , overgangsbepaling en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De verordening hondenbelasting blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2023 hebben voorgedaan.

3. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening tot intrekking van de hondenbelasting Middelburg 2022".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Middelburg d.d. 15 december 2022.

de griffier,

de voorzitter,

Ondertekening

Drs. A.A.A. Rijpert mr. H.M. Bergmann