Computer voor gezinnen met kinderen in het Primair Onderwijs West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Computer voor gezinnen met kinderen in het Primair Onderwijs West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231770

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Computer voor gezinnen met kinderen in het Primair Onderwijs West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

Voor gezinnen / huishoudens met ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen wordt een computer thuis als noodzakelijk aangemerkt in West Maas en Waal. Daarvoor is aanleiding en een noodzaak. Een bepalende factor voor de werkloosheid in West Maas en Waal is het lage scholingsniveau. Tegen deze achtergrond is het onverantwoord om naast deze opleidingsachterstand ook een digitale achterstand te laten ontstaan. Het is noodzakelijk schoolkinderen uit gezinnen met een nettomaandinkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) te stimuleren en te ondersteunen in hun digitale ontwikkeling. Eveneens is noodzakelijk de ouders daarbij te betrekken en ook in die ontwikkeling te stimuleren en ondersteunen.

Artikel 2 Doelgroep

Een gezin / huishouden met

A. ten laste komende thuiswonende schoolgaande kinderen die als leerling(e) van een instelling voor Primair Onderwijs zijn ingeschreven (kinderen in de leerjaren 1 tot en met 8)

B. een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet (beiden inclusief vakantietoeslag).

C. een vermogen niet hoger dan de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 (onder d) en lid 3 van de Participatiewet.

Een inkomen boven 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en/of vermogen boven de toepasselijke vermogensgrens, leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

1. Een gezin/huishouden met kinderen komt in aanmerking voor een vergoeding van aanschaf van één computer (of laptop, tablet, 2-in-1, etc.) tot maximaal € 400,-- (incl. BTW);

2. De gebruiksduur van een computer wordt op 5 jaar gesteld;

3. Indien naast de computer software wordt aangeschaft, (software)licenties worden verworven en/of tegen vergoeding worden gebruikt, trainingen digitale vaardigheden worden gevolgd, etc., komen deze alleen voor vergoeding in aanmerking indien het hiervoor vernoemde bedrag van € 400,-- nog niet ten volle is besteed,

4. Niet voor vergoeding komen in aanmerking ‘bijkomende’ kosten voor bijvoorbeeld PC tafel, stoel, inktcartridges, enz.;

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Recht op deze vergoeding bestaat zodra een kind uit dat gezin/ huishouden naar groep 1 van de instelling voor Primair onderwijs (leerjaar 1) gaat en dat gezin in de vijf (5) jaren voorafgaand aan de aanvraag geen bijstand voor een computer op grond van deze beleidsregel heeft ontvangen;

5. Aan de vergoeding is de bestedingsverplichting verbonden;

6. Besteding moet plaatsvinden binnen 3 maanden nadat de aanvraag is toegekend;

7. Op verzoek moet aanvrager de besteding van de toegekende vergoeding kunnen aantonen door middel van bonnen, nota’s, e.d.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ”Computer voor gezinnen met kinderen in het Primair Onderwijs West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De beleidsregel “Computer voor gezinnen met kinderen in het Primair Onderwijs 2020” komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos