Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231769

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) West Maas en Waal 2023

Artikel 1 Algemene doelstelling

De gemeente zet zich al jaren in voor het realiseren van gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen in onze gemeente. Om de kans op een ontwikkelingsachterstand op inkomensoverwegingen te voorkomen, vinden wij een compensatie in de kosten van peuteropvang voor minder draagkrachtigen op zijn plaats is. Door in ons beleid te verankeren dat de Eigen Bijdrage voor de eerste 2 dagdelen peuteropvang voor kinderen die deelnemen aan een VVE-programma te compenseren voor gezinnen met een laag inkomen, voorkomen wij de uitsluiting van deze doelgroep. Alle peuters van 2 tot 4 jaren in onze gemeente hebben hiermee gelijke ontwikkelingskansen.

Artikel 2 Doelgroep

Een gezin/huishouden met

a. een ten laste komend thuiswonend kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, dat

1. Twee (2) dagdelen de peuteropvang bezoekt én

2. deelneemt aan een programma van Voor- en Vroegschoolse educatie en

b. een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet en

c. een vermogen niet hoger dan de voor hen geldende vermogensgrens, zoals bedoeld in artikel 34 lid 2 (onder d) en lid 3 van de Participatiewet.

Een nettomaandinkomen boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) en/of vermogen boven de geldende vermogensgrens, leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

Jaarlijks kunnen gezinnen/huishoudens die tot de doelgroep behoren in aanmerking komen voor een compensatie van de Eigen bijdrage voor peuteropvang. De Eigen bijdrage is het verschil tussen het uurtarief van de peuteropvangorganisatie en de door de Belastingdienst toegekende kinderopvangtoeslag of de door gemeente verstrekte bijdrage in de kosten van peuteropvang. Recht op deze vergoeding bestaat gedurende de periode dat het kind 2 dagdelen peuteropvang bezoekt én feitelijk deelneemt aan de Voor- en Vroegschoolse educatie (maximaal dus 24 maanden). Het recht eindigt zodra het kind de leeftijd van 4 heeft bereikt of zo veel eerder als bezoek aan de peuteropvang of de deelname aan het programma voor VVE wordt beëindigd. De bijdrage is ten hoogste gelijk aan de verschuldigde Eigen Bijdrage die verbonden is aan de eerste 2 dagdelen peuteropvang. Aan de deelname aan een programma voor VVE (dagdeel 3 en 4) is géén bijdrage verschuldigd.

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Aan de vergoeding is de bestedingsverplichting verbonden;

5. Bij de aanvraag dient overgelegd te worden het bewijs van inschrijving / deelname aan zowel de peuteropvang als een programma voor Voor- en Vroegschoolse educatie;

6. Bij beëindiging van de deelname aan peuteropvang (dagdeel 1 en 2) of een programma voor VVE (dagdeel 3 en 4) doch niet later dan op de leeftijd van 4 jaar vervalt het recht op compensatie van de eigen bijdrage peuteropvang.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De ‘Beleidsregel “Compensatie voor Eigen Bijdrage peuteropvang bij deelname aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2022” komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos