Financiële tegemoetkoming chronisch zieken West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Financiële tegemoetkoming chronisch zieken West Maas en Waal 2023

Vastgesteld bij collegebesluit van 13 december 2022, kenmerk Z.79471 / 231761

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Financiële tegemoetkoming chronisch zieken West Maas en Waal 2023”

Artikel 1 Algemene doelstelling

De gemeente West Maas en Waal vindt dat chronisch zieke of gehandicapte inwoners met een nettomaandinkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet (beiden inclusief vakantietoeslag) ondersteuning behoeven in de kosten van de zorg.

Artikel 2 Doelgroep

Inwoners van 18 jaar en ouder met een nettomaandinkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in paragraaf 3 van de Participatiewet (beiden inclusief vakantietoeslag) die chronisch ziek of gehandicapt zijn.

Om als chronisch zieke of gehandicapte inwoner te worden aangemerkt, heeft belanghebbende

a. een indicatie van tenminste 26 weken voor een voorziening op grond van

• de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

• de Wet langdurige zorg (Wlz)

• de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de vorm van persoonlijke verzorging

• de Jeugdwet (niet zijnde pleegzorg, opvoedondersteuning of behandeling) of

b. een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder of passagier) of

c. een uitkering wegens duurzame arbeidsongeschiktheid (tenminste 80%)

Er wordt rekening gehouden met een draagkracht op grond van inkomen Geen draagkracht hebben belanghebbenden die een nettomaandinkomen hebben tot 120% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantiegeld).

Een nettomaandinkomen boven 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (beiden inclusief vakantietoeslag) leidt tot verlies van het recht op aanspraak op de regeling.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

Jaarlijks kunnen inwoners die tot de doelgroep behoren in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van € 215,-- per kalenderjaar.

Inwoners die in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend verhuizen vanuit een andere gemeente naar West Maas en Waal, kunnen in het betreffende vestigings-/kalenderjaar aanspraak maken op een evenredig deel gebaseerd op het aantal volle maanden dat zij in de gemeente gevestigd zijn.

Inwoners die in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend 18 jaar worden, kunnen in het betreffende kalenderjaar aanspraak maken op een evenredig deel gebaseerd op het aantal volle maanden dat zij 18 jaar zijn.

Artikel 4 Aanvraag, voorwaarden en verplichtingen

1. De vergoeding wordt alleen verstrekt op aanvraag;

2. De aanvraag wordt schriftelijk (of digitaal) ingediend;

3. Een aanvraag voor een vergoeding kan gedurende het gehele jaar ingediend worden;

4. Bij een toekenning van een aanvraag op grond van deze regeling, kan er geen bijdrage op grond van de regeling “Compensatie zorgverzekering West Maas en Waal 2023” meer worden toegekend.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in afwijking van de beleidsregel, besluiten tot toekennen of afwijzen van de aanvraag als toekenning of afwijzing daarvan naar het oordeel van het college kennelijk (on)redelijk is.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Financiële tegemoetkoming chronisch zieken West Maas en Waal 2023”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2023;

2. De beleidsregel “Financiële tegemoetkoming chronisch zieken 2020” komt met de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos