Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening lijkbezorgingrechten 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening lijkbezorgingrechten 2023

Vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2022, zaak kenmerk Z.078105

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, zaak kenmerk Z.078105;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

- algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

- asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

- begraafplaats: de algemene begraafplaatsen gelegen aan de Hogeweg te Wamel en de Polstraat te Dreumel;

- begraven: het begraven van een lijk in een algemeen graf of een eigen graf, of het bijzetten van een urn in een algemeen graf, een eigen graf of een eigen urnengraf;

- eigen graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht om daarin één lijk dan wel één urn bevattende de as van een lijk te begraven, voor bepaalde tijd, met het recht tot verlenging daarvan, wordt verleend;

- eigen kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht om daarin één lijkje van een kind jonger dan 12 jaar dan wel één urn bevattende de as van een lijkje van een kind, jonger dan 12 jaar te begraven voor bepaalde tijd met het recht tot verlenging daarvan, wordt verleend;

- grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

- grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

- particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

- particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

- particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

* het doen begraven en begraven houden van lijken;

* het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het doen verstrooien van as;     

- particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

het doen verstrooien van as;     

- particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

- verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een lijk of urn op rechterlijk gezag;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Voor de rechten als bedoeld in artikel 8 en artikel 13, is het belastingtijdvak gelijk aan de periode, waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,-.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022" van 9 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Lijkbezorgingrechten 2023".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 8 december 2022

De raad van West Maas en Waal,

C. (Elles) Jansen-Bouwman

griffier

V.M. (Vincent) van Neerbos

voorzitter

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 8 december 2022.

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Maas en Waal 2023

Hoofdstuk 1 Begraven

Geheven wordt:

1.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 278,50

1.2

Voor het begraven van een lijk van een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaar

€ 141,80

1.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 1 jaar

€ 70,40

1.4

Voor het begraven van een lijk van doodgeboren of binnen een maand na de geboorte overleden twee, drie- of vierlingen, mits deze gelijk worden begraven, wordt het recht slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 2 Bijzetten van asbussen en urnen

Geheven wordt:

2.1

Voor het bijzetten van een urn in een eigen graf of een eigen kindergraf

€ 140,80

2.2

Voor een eigen urnengraf

€ 329,50

2.3

Voor het bijzetten van een eerste urn in een eigen urnengraf wordt, onverminderd het bepaalde in lid 2,

€ 140,80

2.4

Voor het bijzetten van een tweede urn in een eigen urnengraf wordt een recht geheven van

€ 76,50

Hoofdstuk 3 Verstrooien van as

Geheven wordt:

3.1

Voor het verstrooien van as op het daartoe bestemde terrein

€ 279,50

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

Geheven wordt:

4.1

Met inachtneming van het gestelde in de beheersverordening wordt voor het recht tot het plaatsen van gedenktekens geheven:

a. voor een eigen graf of algemeen graf

€ 225,50

b. voor een eigen kindergraf of algemeen kindergraf

€ 100,00

c. voor een eigen urnengraf

€ 114,30

4.2

Het recht genoemd in het eerste lid, wordt niet geheven voor het aanbrengen van beplantingen of enige tijdelijke versiering.

4.3

Voor het recht tot het afnemen en herplaatsen van gedenktekens wordt 50% van de in het eerste lid genoemde rechten geheven.

Hoofdstuk 5 Onderhoud door gemeente van de graven

Voor het van gemeentewege verzorgen van het dagelijks onderhoud van de graven als omschreven in artikel 23 van de beheersverordening wordt geheven:

5.1

voor een periode van 20 jaar:

a. voor een eigen graf

€1.474,92

b. voor een eigen kindergraf

€1.082,22

c. voor een eigen urnengraf

€ 737,46

5.2

voor een verlenging van de onder 1 bedoelde periode:

Aantal jaren

Voor een eigen graf

Voor een eigen kindergraf

Voor een eigen urnengraf

 

onderhoud

onderhoud

onderhoud

1

€ 73,75

€ 54,11

€ 36,87

2

€ 147,49

€ 108,22

€ 73,75

3

€ 221,24

€ 162,33

€ 110,62

4

€ 294,98

€ 216,44

€ 147,49

5

€ 368,73

€ 270,56

€ 184,37

6

€ 442,48

€ 324,67

€ 221,24

7

€ 516,22

€ 378,78

€ 258,11

8

€ 589,97

€ 432,89

€ 294,98

9

€ 663,71

€ 487,00

€ 331,86

10

€ 737,46

€ 541,11

€ 368,73

11

€ 811,21

€ 595,22

€ 405,60

12

€ 884,95

€ 649,33

€ 442,48

13

€ 958,70

€ 703,44

€ 479,35

14

€ 1.032,44

€ 757,55

€ 516,22

15

€ 1.106,19

€ 811,67

€ 553,10

16

€ 1.179,94

€ 865,78

€ 589,97

17

€ 1.253,68

€ 919,89

€ 626,84

18

€ 1.327,43

€ 974,00

€ 663,71

19

€ 1.401,17

€ 1.028,11

€ 700,59

20

€ 1.474,92

€ 1.082,22

€ 737,46

Hoofdstuk 6 Uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van lijken en het

bijzetten en bijgezet houden van urnen

6.1

Voor het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van lijken en het bijzetten en bijgezet houden van urnen voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

a. voor een eigen graf

€.2.331,72

b. voor een eigen kindergraf

€ 1 390,26

c. voor een eigen urnengraf

€ 1.180,14

6.2

In de in lid 1 bedoelde rechten is tevens begrepen het over de periode van 20 jaren te heffen onderhoudsrecht als bedoeld in artikel 14, lid 1 van deze verordening.

6.3

Voor reservering van een bepaald graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

a. voor een eigen graf

€ 856,80

b. voor een eigen kindergraf

€ 308,04

c. voor een eigen urnengraf

€ 442,68

6.4

De onder lid 1 en 3 bedoelde rechten kunnen worden verlengd met 10 jaar. Ingeval de looptijden van de (gereserveerde)graven niet gelijk zijn, kunnen de rechten met een zodanig aantal jaren worden verlengd, dat de looptijden gelijk eindigen. Voor verlenging worden de volgende rechten geheven:

Aantal jaren

Voor een eigen graf

Voor een eigen kindergraf

Voor een eigen urnengraf

 

exclusief onderhoud

inclusief onderhoud

exclusief onderhoud

inclusief onderhoud

exclusief onderhoud

inclusief onderhoud

1

€ 42,84

€ 116,59

€ 15,40

€ 69,51

€ 22,14

€ 59,01

2

€ 85,68

€ 233,17

€ 30,81

€ 139,03

€ 44,27

€ 118,01

3

€ 128,52

€ 349,76

€ 46,20

€ 208,54

€ 66,40

€ 177,02

4

€ 171,36

€ 466,34

€ 61,61

€ 278,06

€ 88,53

€ 236,02

5

€ 214,20

€ 582,93

€ 77,01

€ 347,57

€ 110,67

€ 295,04

6

€ 257,04

€ 699,52

€ 92,41

€ 417,07

€ 132,81

€ 354,05

7

€ 299,88

€ 816,10

€ 107,82

€ 486,59

€ 154,94

€ 413,05

8

€ 342,72

€ 932,69

€ 123,21

€ 556,10

€ 177,07

€ 472,06

9

€ 385,56

€ 1.049,27

€ 138,62

€ 625,62

€ 199,20

€ 531,06

10

€ 428,40

€ 1.165,86

€ 154,02

€ 695,13

€ 221,34

€ 590,07

11

€ 471,24

€ 1.282,45

€ 169,42

€ 764,64

€ 243,48

€ 649,08

12

€ 514,08

€ 1.399,03

€ 184,83

€ 834,16

€ 265,61

€ 708,08

13

€ 556,92

€ 1.515,62

€ 200,22

€ 903,67

€ 287,74

€ 767,09

14

€ 599,76

€ 1.632,20

€ 215,63

€ 973,19

€ 309,87

€ 826,09

15

€ 642,60

€ 1.748,79

€ 231,03

€ 1.042,70

€ 332,01

€ 885,11

16

€ 685,44

€ 1.865,38

€ 246,43

€ 1.112,20

€ 354,15

€ 944,12

17

€ 728,28

€ 1.981,96

€ 261,84

€ 1.181,72

€ 376,28

€ 1.003,12

18

€ 771,12

€ 2.098,55

€ 277,24

€ 1.251,24

€ 398,41

€ 1.062,13

19

€ 813,96

€ 2.215,13

€ 292,64

€ 1.320,75

€ 420,54

€ 1.121,13

20

€ 856,80

€ 2.331,72

€ 308,04

€ 1.390,26

€ 442,68

€ 1.180,14

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing

Geheven wordt:

7.1 Voor de vergunningverlening voor het lichten van een lijk

€85,68

7.2 Voor het lichten van een lijk

€338,64

7.3 Voor het na lichting weer opnieuw begraven van een lijk in hetzelfde graf, wordt een recht geheven overeenkomstig hoofdstuk 1, verlaagd met 25%.

7.4 Voor het na lichting weer opnieuw begraven van een lijk in een ander graf, wordt een recht geheven overeenkomstig hoofdstuk 1.

7.5 Voor het lichten van een urn, wordt een recht geheven van

€175,44

7.6 Voor het na lichting weer opniuew terugplaatsen van een urn in een ander graf, wordt een recht geheven overeenkomstig hoofdstuk 2, verlaagd met 25%

7.7 Voor het na lichting weer opnieuw terugplaatsen van een urn in een ander graf, wordt een recht geheven overeenkomstig hoofdstuk 2

7.8 Voor het na lichting weer opnieuw terugplaatsen van een urn in hetzelfde urnengraf wordt een recht geheven overeenkomstig hoofdstuk 2.

7.9 Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende

€338,64

 
 

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particuliere urnen-nis, particuliere

gedenkplaats of particuliere verstrooiingsplaats

Geheven wordt:

8.1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in daartoe bestemd register

€2,60

8.2 Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven in een daartoe bestemd register

€2,60