Kwijtscheldingsverordening Wetterskip Fryslân

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsverordening Wetterskip Fryslân

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân van 25 oktober 2022;

Gelet op het bepaalde in artikel 144, derde en vierde lid van de Waterschapswet, artikel 26 Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Regeling kwijtschelding medeoverheden, Verordening op de watersysteemheffing, Verordening zuiveringsheffing, Verordening verontreinigingsheffing en de Legesverordening;

BESLUIT:

Vast te stellen de Kwijtscheldingsverordening Wetterskip Fryslân.

Artikel 1. Kwijtschelding

Aan natuurlijke personen kan kwijtschelding worden verleend voor:

 • a. De verontreinigingsheffing voor woonruimten als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid van de Waterwet;

 • b. De zuiveringsheffing voor woonruimten als bedoeld in artikel 122 d van de Waterschapswet;

 • c. De watersysteemheffing ingezetenen bedoeld in artikel 117, eerste lid van de Waterschapswet.

Van de heffingen bedoeld in artikel 1 sub a, b en c wordt aan kwijtscheldinggerechtigden 100% van het verschuldigde bedrag kwijtschelding verleend.

Artikel 2. Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor:

 • a. De watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, de watersysteemheffing natuurterreinen en de watersysteemheffing voor gebouwde onroerende zaken, bedoeld in de Verordening watersysteemheffing Wetterskip Fryslân;

 • b. De verontreinigingsheffing met uitzondering van aanslagen voor woonruimten;

 • c. De zuiveringsheffing met uitzondering van aanslagen voor woonruimten;

 • d. Leges.

Artikel 3. Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van de in artikel 1 genoemde belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent van de bijstandsnorm zoals genoemd in de Participatiewet.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen verhoogd met:

 • a.€ 2.000.- voor echtgenoten/partners;

 • b. € 1.500- voor een alleenstaande; en

 • c. € 1.800- voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6. Kwijtschelding voor ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 1 genoemde belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7. Verdeling betalingscapaciteit

Indien de betalingscapaciteit, als bedoeld in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, onvoldoende is om volledig aan de belastingschuld te voldoen, wordt de aanwezige betalingscapaciteit verhoudingsgewijs verdeeld over de aanslagen zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen, voor zover deze betrekking hebben op hetzelfde belastingjaar.

Artikel 8. Intrekking Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De kwijtscheldingsverordening Wetterskip Fryslân aangaande het jaar 2022 wordt met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Kwijtscheldingsverordening Wetterskip Fryslân’.

 • 4. Het Noordelijk Belastingkantoor te Haren is belast met de uitvoering van deze kwijtscheldingsverordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân van 22 november 2022

L.M.B.C. Kroon,

Dijkgraaf

O. Bijlsma,

Secretaris-directeur

Toelichting Kwijtscheldingsverordening Wetterskip Fryslân

Algemeen

Artikel 144 van de Waterschapswet bepaalt dat gehele of gedeeltelijke kwijtschelding de regels van toepassing zijn die de Minister van Financiën heeft vastgesteld op basis van de Invorderingswet 1990. Daarbij krijgt het algemeen bestuur van het waterschap de bevoegdheid om in afwijking van die regels: - te bepalen dat in het geheel geen dan wel gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend, en - regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan en de wijze waarop het vermogen in aanmerking worden genomen, die ertoe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Hierna verruimt artikel 5 de mate van kwijtschelding.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel is bepaald dat aan natuurlijke personen kwijtschelding kan worden verleend voor de in dit artikel genoemde waterschapsbelastingen. Kwijtschelding wordt voor maximaal 100% van het verschuldigde bedrag verleend.

Artikel 2

In dit artikel is ten overvloede bepaald welke belastingplichtigen en welke belastingaanslagen niet voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen

Artikel 3

In afwijking van de ministeriële regeling die ervan uit gaat dat 90% van de bijstandsuitkering moet worden beschouwd als minimale kosten van bestaan (de zogenaamde 90%-norm) hanteert het waterschap de 100% norm.

Artikel 4

De doelgroep die het betreft heeft een of meerdere kinderen en heeft een inkomen op bijstandsniveau. In het belang van de ontwikkeling van de kinderen die tot deze doelgroep behoren en gelijkstelling met andere kinderen die het beter hebben getroffen is er uit sociale overwegingen voor gekozen om de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming ingevolge de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen niet te betrekken bij de beoordeling van het recht op kwijtschelding.

Artikel 5

De verruiming van de vermogensnormen voor kwijtschelding sluit aan bij de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden. De verruiming van de vermogensnorm vindt plaats met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 6

Natuurlijke personen die geen inkomen hebben uit loondienst en/of een uitkering, maar als zelfstandig ondernemer werken hebben ook recht op kwijtschelding als de betalingscapaciteit onvoldoende is. De berekening van de betalingscapaciteit is op basis van genoemde artikelen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Het vermogen wat noodzakelijk is voor het voortbestaan van de onderneming wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 7

In het geval de betalingscapaciteit niet voldoende is om alle belastingschulden aan het waterschap te voldoen, wordt op grond van deze bepaling van alle aanslagen gedeeltelijk kwijtschelding verleend. Deze bepaling heeft voor de belastingplichtige geen extra gevolgen, maar is van belang voor de interne financiële boekhouding van NBK en het waterschap.