Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legesverordening 2023

Vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2022, zaak kenmerk Z.078105

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, zaak kenmerk Z.078105;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van LEGES 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

b. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

c. aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan betrekking hebbende op enige functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

d. aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 4 Tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

1. In afwijking artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die inwerking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft.

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Overgangsrecht

De " Legesverordening 2022" van 9 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2023".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 8 december 2022.

De raad van West Maas en Waal,

C. (Elles) Jansen-Bouwman

griffier

V.M. (Vincent) van Neerbos

voorzitter

Ondertekening

Tarieventabel 2023, behorende bij de Legesverordening 2023

Met ingang van 1 januari 2023.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in het gemeentehuis of op een aangewezen locatie van de

gemeente West Maas en Waal op:

 

1.1.1.2

maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.30 uur

€  397,00

1.1.1.3

zaterdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 582,00

1.1.1.4

woensdag tussen 09.00uur en 10.00 uur

          Gratis

1.1.2

Indien de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap

plaatsvindt op een eigen locatie bedraagt het tarief:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 451,00

1.1.2.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 646,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het

Burgerlijk Wetboek

€  593,00

1.1.4

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een

partnerschap benoeming plaatsvindt van een ambtenaar van de burgerlijke

stand naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

voor één dag worden de in artikel 1.1.1 genoemde bedragen verhoogd met

€ 95,00

1.1.4a

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een

partnerschap benoeming en beëdiging plaatsvindt van een persoon naar eigen

keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

worden de in artikel 1.1.1 genoemde bedragen verhoogd met

€ 198,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje (kunstleren uitvoering)

€  31,50

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje bedoeld onder 1.1.5.1 met

kalligrafisch schrift

€  47,00

1.1.5.3

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.1

€  31,50

1.1.5.4

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.1 met kalligrafisch schrift

€  47,00

1.1.5.5

een trouwboekje of partnerschapsboekje (leren-uitvoering)

€  41,00

1.1.5.6

een trouwboekje of partnerschapsboekje bedoeld onder 1.1.5.5 met

kalligrafisch schrift

€  56,00

1.1.5.7

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.5

€  42,00

1.1.5.8

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.5 met kalligrafisch schrift

€  57,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.6.1

het inschrijven van een kind in een trouwboekje met kalligrafisch schrift

€  10,50

1.1.6.2

het inschrijven van een getuige in een trouwboekje of partnerschapsboekje met

kalligrafisch schrift, per getuige

€ 3,50

1.1.6.3

het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

€  32,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de

registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€  25,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het

tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dit document is

opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op

een veelvoud van €  0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen

ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.1.b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan

een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

1.2.2.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.2.b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de

Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.3.b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

1.2.3.c

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.4

van een Nederlandse Identiteitskaart

1.2.4.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

1.2.4.b

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar

nog niet heeft bereikt

1.2.5

voor een spoedlevering van een in de artikelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4

genoemde document

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI,

onderdeel rijbewijs, van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde

bedrag, vermeerderd met het in het artikel 104b van het Reglement rijbewijzen

genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt

afgerond op een veelvoud van € 0,05,

1.3.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag

vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst

Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder

afdracht van gemeenten van die Regeling.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,70

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 282,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€  1.304,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.520,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€  5.365,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€  7.483,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het

in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als

bedoeld in artikel 10, van het Besluit BRP:

€  3,05

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de BRP, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 25,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

-

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

-

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Vervallen

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het raadplegen dan wel verstrekken van de bij de

gemeente berustende kadastrale stukken:

 

1.8.1.1

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen,

per kwartier

€  25,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van afdrukken en afschriften van of uittreksels uit de kadastrale

stukken:

1.8.2.1

indien deze worden gemaakt door de gemeenteambtenaar en de kadastrale

leggers betreffen per perceel

€  7,15

1.8.2.2

indien analoge afdrukken worden geleverd, per perceel:

- op A4-formaat

- op A3-formaat

€  7,15

€  7,65

1.8.2.3

-

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het raadplegen dan wel verstrekken van de bij de

gemeente berustende stukken betreffende vastgoedinformatie:

 

1.8.3.1

voor het verstrekken van informatie betreffende wkpb:

- uittreksel beperkingenregister

- uittreksel beperkingenregistratie

- uittreksel verklaringen afwezigheid beperking

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

1.8.3.2

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen,

per kwartier

€  25,00

1.8.4

-

1.8.4.1

-

1.8.4.2

-

1.8.4.3

-

1.8.4.4

Het tarief bedraagt voor het van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.4.5

voor het leveren van een analoge luchtfoto (kleurenplot):

- op A4-formaat

- op A3-formaat

- op A2-formaat

- op A1-formaat

- op A0-formaat

€ 9,00

€ 19,00

€ 37,00

€ 74,00

€ 146,00

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.5.1

-

1.8.5.2

voor de afgifte van een kleurenplot, gecombineerd met BGT en/of kadastrale

kaart met luchtfoto's:

- op A4-formaat

- op A3-formaat

- op A2-formaat

- op A1-formaat

- op A0-formaat

€ 34,00

€ 61,00

€ 92,00

€ 131,00

€ 198,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€  42,20

1.9.2

voor het legaliseren van een handtekening of foto

€  12,00

1.9.3

voor het ter legalisatie opsturen van stukken naar een andere gemeente in

Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€  12,00

1.9.4

voor het afgeven van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie

personen

€  12,00

1.9.5

voor het afgeven van een attestatie de vita

€  15,00

1.9.5.1

voor het afgeven van een attestatie de vita, meertalig

€  15,00

1.9.6

voor het afgeven van een bewijs van Nederlanderschap

€  12,00

1.9.7

voor het afgeven van elke andere verklaring of bewijs ten behoeve van het

bijzonder belang van de aanvrager, voor zover in deze tabel niet met name

genoemd

€  12,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen,

ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door

een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier

€  25,00

1.10.2

Onverminderd het in 1.10.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per

pagina

€  2,25

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

-

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€  150,00

1.12.2

Indien aanvragen in het kader van de leegstandswet gelijktijdig worden

ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw betreffen worden de bedoelde

leges slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€  150,00

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente

gegarandeerde hypothecaire geldlening

€  50,00

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

-

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

€  10,00

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde

ontheffing over te dragen aan een ander

€  4,50

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€  10,00

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet

op de Kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€  58,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

€  92,50

1.16.2

het verlenen van een vergunning tot het organiseren van een kansspel als

bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

€  38,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Verplaatst naar titel 3

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

€  490,00

1.18.2

Het tarief conform artikel 1.18.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, verhoogd voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met € 1,10 per strekkende meter sleuf.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- Ontheffing verkeerstekens (art. 87 RVV1990): t/m 5 verkeersregels, per

aanvraag

- Ontheffing verkeerstekens (art. 87 RVV1990): vanaf 6 verkeersregels, per

aanvraag

- Ontheffing vervoer personen in aanhangwagen (art. 61b RVV1990):

 

€ 181,00

€ 278,00

€ 181,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- onttrekking openbaarheid en toevoegen openbaarheid (art. 4 en 7 Wegenwet)

€ 670,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- ontheffing wedstrijd op de weg (artikel 10 Wegenverkeerswet)

- afgeven verklaring van geen bezwaar wedstrijd op de weg (art. 10 WVW)

€ 181,00

€ 181,00

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- ontheffing APV: parkeren grote voertuigen (art. 5:8 APV)

- ontheffing APV: aantasting groenvoorziening door voertuigen (art. 5:11 APV)

€ 181,00

€ 181,00

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen (o.a. vuurwerk) (art. 29 wet verv. gev.

Stoffen)

€ 181,00

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- verkeersbesluit voor tijdelijke verkeersmaatregelen langer dan 4 maanden

(art. 15 WVW)

€ 278,00

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 181,00

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.8.1

- aanvraag gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (incl borden en

montage)

€ 505,00

1.19.8.2

- verplaatsen borden gehandicaptenparkeerplaats in verband met verhuizing

€ 213,00

1.19.8.3

- vervangen onderbord gereserveerde gehandicapten parkeerplaats

€ 151,00

1.19.8.4

- Indien de aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.19.8.1 niet leidt tot een

onherroepelijk positief besluit of indien voor het feitelijk begin van de aanleg

van een gehandicaptenparkeerplaats de aanvraag zoals bedoeld in artikel

1.19.8.1 wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van de betaalde

leges voor een bedrag van

€ 421,00

1.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

- op verzoek uitvoeren van verkeerstelling gedurende maximaal 1 week, per

telling

- verstrekken resultaten verkeerstelling jonger dan 1 jaar

- verstrekken resultaten verkeerstelling tussen 1 en 2 jaar oud

- verstrekken resultaten verkeerstelling tussen 2 en 3 jaar oud

- verstrekken resultaten verkeerstelling tussen 3 en 4 jaar oud

- verstrekken resultaten verkeerstelling ouder dan 4 jaar

- verstrekken verkeersgegevens uit het vigerende verkeersmodel, per 5 wegen

€ 1.020,00

€ 708,00

€ 603,00

€ 500,00

€ 448,00

€ 396,00

€ 292,00

1.19.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 100,00

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 € 10,00

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen, voor de eerste pagina vermeerderd met een bedrag per pagina

voor elke volgende pagina

€ 10,00

€ 2,00

1.20.1.3

kaarten en tekeningen, dan wel kopieën daarvan, per kaart,

tekening of kopie

tot 1.000 cm²

van 1.000 - 2.000 cm²

van 2.000 - 5.000 cm²

van 5.000 - 10.000 cm²

€ 49,00

€ 61,50

€ 80,00

€ 118,00

1.20.1.4

vervallen

1.20.1.5

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 211,00

1.20.1.6

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling

een tarief is opgenomen, per pagina

€  11,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van:

 

1.20.2.1

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 4.1.7. a t/m f van de algemene

plaatselijke verordening voor het ten gehore brengen van muziek door middel

van muziekinstrumenten of langs mechanische weg, geldig voor:

1. één dag

2. één week

3. één maand

4. één kwartaal

5. één jaar

€ 32,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 116,00

€ 212,00

1.20.2.2

een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur voor publiek geopend

houden van café's en dergelijke inrichtingen geldig voor:

1. één dag

2. één maand, gedurende één dag per week

3. één jaar, gedurende één dag per week

€  33,00

€ 68,00

€ 469,00

1.20.2.3

indien de vergunning wordt verleend voor meerdere dagen per week worden

de onder 1.20.2.1 nr’s. 2 t/m 3 genoemde tarieven voor elke dag meer

verhoogd met

50 %

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.3.1

voor een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen met een

kraam, ijscokar, stalletje en dergelijke inrichtingen:

- geldig voor maximaal één maand

- langer dan één maand, doch niet langer dan 6 maanden

- langer dan zes maanden, doch niet langer dan 12 maanden

€ 56,00

€ 130,00

€ 305,00

1.20.3.2

tot het verkrijgen van een ventvergunning tot het venten in de gemeente voor:

- geldig voor maximaal één maand

- langer dan één maand, doch niet langer dan 6 maanden

- langer dan zes maanden, doch niet langer dan 12 maanden

€ 56,00

€ 130,00

€ 305.00

1.20.3.3

voor een ontheffing als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening voor

het hebben of houden van opschriften, afbeeldingen, uitbreidingen of

aankondigingen op, aan of in enige onroerende zaak of enige zaak daarop

aanwezig

€ 108,00

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.4.1

voor het afgeven van vergunningen, tot het oprichten van farms voor

pelsdieren, per vergunning

€ 78,00

1.20.4.2

voor het afgeven van een vergunning tot het kappen van hakhout

- t/m 25 m², per 5 m²

- voor meer dan 25 m², voor elke 5 m² boven de 25 m²

€ 4,00

€ 2,00

1.20.4.3

vervallen

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van derden

afkomstige, huishoudelijke afvalstoffen, grof huisvuil en/of andere categorieën

van afvalstoffen

€ 25,00

1.20.5.2

tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van het in de bodem brengen

of houden van stoffen

€ 50,00

1.20.5.3

tot het opgeslagen hebben van afvalstoffen zichtbaar vanaf een voor het

publiek toegankelijke plaats

€ 50,00

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de APV voor zover

niet afzonderlijk en met name in deze rubriek genoemd

€ 100,00

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

een terrasvergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV, per

vergunning

€ 150,00

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV

€ 196,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

-

2.1.1.2

bouwkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst) dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen. Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de bouwkosten vastgesteld op basis van het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

vooroverleg:

Verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 (binnenplanse afwijking) of sub 2 (buitenplanse afwijking op basis Bor) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk is, en naar een onderzoek of het college van B&W aan het plan wil meewerken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan en een conceptaanvraag;

2.1.1.4

Principeverzoek:

Beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking kan worden verleend (waaronder verzoeken om bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3);

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.6

A.P.V.: Algemene Plaatselijke Verordening;

2.1.1.7

Wro: Wet ruimtelijke ordening;

2.1.1.8

Wnb: Wet natuurbescherming

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

In behandeling nemen en buiten behandeling stellen

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen is één van de eerste uitvoeringshandelingen een toets op volledigheid van het dossier. Voor de legesheffing is de aanvraag op dat moment in behandeling genomen en worden leges geheven. Als uit de volledigheidstoets blijkt dat een dossier niet volledig is, krijgt de aanvrager 1 x de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. Gebeurt dit niet, of niet volledig, wordt de verdere behandeling gestaakt. Dit heet het buiten behandeling stellen. Voor een deel van de verschuldigde leges wordt dan teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/omgevingstafel beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

het beoordelen van een vooroverleg

€ 237,00

2.2.2

het beoordelen van een principeverzoek

2.2.2.1

voor een eerste beoordeling/bespreking van het principeverzoek (max. 1 uur)

€ 0,00

2.2.2.2

voor de tweede en iedere volgende beoordeling/bespreking van het principeverzoek betreffende dezelfde aanvraag, per beoordeling/bespreking

€ 2.130,00

2.2.3

Voor behandeling van het vooroverleg of principeverzoek in de voltallige welstandscommissie: het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

2.2.4

voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht

€ 118,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd..

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,-

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 289,00

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 10.000,- tot € 25.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 289,00

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 724,00

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 75.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 1.446,00

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 75.000,- tot € 100.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 2.170,00

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 250.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 2.893,00

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten € 250.000,- tot € 500.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 7.233,00

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 750.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 14.465,00

2.3.1.1.9

Indien de bouwkosten € 750.000,- tot € 1.000.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 21.697,00

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten € 1.000.000,- tot € 5.000.000,- bedragen

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 28.930,00

2.3.1.1.11

Indien de bouwkosten € 5.000.000,- of meer bedragen:

2,893% van de bouwkosten met een minimum bedrag van € 144.650 en een maximumbedrag van € 283.700.

€ 144.650,00

2.3.1.1.12

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.11. worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen en bijbehorende omvormers, bedrading en trafo´s voor zonneparken vanaf 1 hectare, slechts over de kosten van de onderconstructie leges geheven

2.3.1.2

Welstandstoets

Het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

2.3.1.3.1

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde werkzaamheden zijn gestart zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen:

2.3.1.3.1.1

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

150 %

2.3.1.3.1.2

De leges verband houdende met een aanvraag onder 2.3.1.3.1 komen niet voor restitutie in aanmerking

2.3.1.3.2

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

€ 118,00

2.3.1.4

Beoordeling geen omgevingsvergunning nodig

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project waarvoor na beoordeling blijkt dat geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

€ 118,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 597,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.3.3.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 355,00

2.3.3.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking)

€ 355,00

2.3.3.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking)

€ 592,00

2.3.3.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 8.469,00

2.3.3.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.065,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.3.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 355,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking)

€ 355,00

2.3.4.2

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking (m.u.v. tijdelijke afwijking))

€ 355,00

2.3.4.3

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

€ 592,00

2.3.4.4

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking)

€ 4.733,00

2.3.4.5

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.065,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.4.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 355,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

een vloeropp. van 0 tot 100 m²

€ 710,00

een vloeropp. vanaf 100 tot 500 m²

€ 1.420,00

een vloeropp. vanaf 500 tot 2.000 m²

€ 2.130,00

een vloeropp. vanaf 2 000 tot 5.000 m²

€ 2.841,00

een vloeropp. vanaf 5.000 tot 50.000 m²

€ 4.261,00

een vloeropp. vanaf 50.000 m²

€ 5.680,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

-

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 237,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 237,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening af Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 237,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening/bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

- voor de 1e t/m 5e boom, per boom

- voor de 6e en elke volgende, per boom

€ 22,00

€ 4,50

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie [of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 237,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen

€ 237,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 827,00

2.3.13

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 887,00

2.3.14.

Handelsreclame

2.3.15

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 887,00

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 887,00

2.3.15.2.2

als het een provinciale- of waterschapsverordening betreft

€ 887,00

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

2.3.17

Beoordeling rapporten en onderzoeken

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

2.3.17.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport/onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.1

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.2.1

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch rapport veldonderzoek

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.2.3

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.3

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.4.1

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.4.2

voor de beoordeling van een rapport geur

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.5

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.6

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna en natuurbeschermingswet voortoets

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.7

voor de beoordeling rapport met betrekking tot milieueffecten

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.8

voor de beoordeling van een agrarisch advies rapport

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.9

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport/extra toetsing

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.10

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.11

het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder;

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.11.1

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.11.2

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.11.3

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.12

voor de beoordeling van een distributieplanologisch onderzoek

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.13

voor de beoordeling van een waterhuishoudingsplan

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.14

voor de beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoek

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.15

voor de beoordeling van een rapport niet gesprongen explosieven

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.16

voor de beoordeling van een verkeersonderzoek

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.17

voor de beoordeling van een plan voor landschappelijke inpassing

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.18

voor de beoordeling van een onderzoek naar milieucirkel(s)

Werkelijke

kosten

2.3.17.2.19

Voor de beoordeling van een aeriusberekening

Werkelijke

kosten

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18.3

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag slechts kan worden afgehandeld na;

het toetsen van een voor de aanvraag benodigde parkeerbalans

€ 118,00

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 3.550,00

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

Begroting

2.3.19.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

2.3.20

Wet natuurbescherming (Wnb)

2.3.20.1

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming

2.3.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.3.20.3

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstof depositie op grond van de PAS)

€ 1.065,00

2.3.20.4

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

€ 2.366,00

2.3.20.5

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.734,00

2.3.20.6

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijke significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 5.916,00

2.3.20.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb

(toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst)

€ 9.467,00

2.3.20.8

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

€ 2.012,00

2.3.20.9

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

€ 1.539,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een termijn van 1 jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

50 %

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan

0 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

30 %

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

40 %

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Teruggaaf wegens onvolledigheid

2.5.4

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling stelt wegens onvolledigheid van de gegevens, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

90 %

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 118,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 237,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 11.360,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.734,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.283,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassing verklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 4.734,00

2.8.5

Werkwijze:

in afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 en 2.8.4 worden de werkelijke kosten in rekening gebracht indien de wijziging c.q. uitwerking van het bestemmingsplan wordt opgesteld door een externe adviseur

Het totaal der kosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker medegedeeld in een ter zake door burgemeester en wethouders opgestelde begroting van kosten.

Voor de toepassing van 2.8.2 tot en met 2.8.4 wordt het verzoek in behandeling genomen op de vijfde werkdag, waarop de begroting als bedoeld in 2.8.5 aan de aanvrager ter kennis is gebracht

Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor het verschil teruggaaf verleend, zulks tot een minimumbedrag als bedoeld in artikel 2.8.1 tot en met 2.8.4.

Werkelijke

kosten

Begroting

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (treffen voorbereidingsbesluit) waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 1.065,00

2.8.7

Het tarief voor de beoordeling van een principeverzoek om tot een formele aanvraag te komen voor een procedure op grond van artikel 3.1

(bestemmingsplan) of artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassing verklaring beheersverordening) of artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijzigen bestemmingsplan) of artikel 3.6, eerste lid, onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, bedraagt;

- voor een eerste beoordeling van het principeverzoek (maximaal 1 uur):

- voor de tweede en iedere volgende beoordeling/bespreking van het principeverzoek betreffende dezelfde aanvraag, per beoordeling/bespreking

Het tarief van de onder 2.8.7 vermelde tweede beoordeling van een principeverzoek wordt nimmer verrekend.

Het tarief van de onder 2.8.7 vermelde derde beoordeling van een principeverzoek wordt verrekend met het tarief voor de betreffende procedure, indien bij deze derde beoordeling alsnog een formele aanvraag voor de procedure kan worden ingediend, en blijkt dat door toerekenbaar gedrag van de gemeente bij de tweede beoordeling van het principeverzoek ten onrechte is geoordeeld dat geen formele aanvraag kon worden ingediend.

€ 0,00

€ 2.130,00

Hoofdstuk 9 Gedoogbeschikking

-

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 237,00

2.10.2

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, zoals genoemd in artikel 2.10.1 wordt gedaan naar aanleiding van een aanschrijving van het bevoegd gezag, worden de leges, genoemd in artikel 2.10.1 verhoogd met

50 %

2.10.3

Het starttarief bedraagt voor het vooroverleg om tot een aanvraag te komen zoals genoemd in artikel 2.10.1, en aansluitend per uur

€ 118,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€  780,00

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding ingevolge artikel 30

van de Alcoholwet (gewijzigde vergunning)

€ 390,00

3.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding ingevolge artikel

30a van de Alcoholwet (nieuw aanhangsel leidinggevenden)

€ 290,00

3.1.4

In afwijking van het in 3.1.1 bepaalde bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als

bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€  96,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een

vergunning voor grote jaarlijkse evenementen, als bedoeld in artikel 2.25 van

de APV

€ 490,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

het verlenen van een exploitatievergunning in gevolge artikel 3.3.,

eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief:

 

3.3.1

voor seksinrichtingen met 1 medewerker

€ 1.099,00

3.3.2

voor seksinrichtingen met meerdere medewerkers

€ 1.347,00

3.3.3

voor escortbedrijven

€  599,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

-

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

-

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

-

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

in exploitatie nemen van een kindercentrum; kinderdagopvang of

buitenschoolse opvang, als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46

eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 €  1.196.00

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45,

eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen.

€  1.196,00

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid en artikel

1.46 eerste lid van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

€ 623,00

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1

tot het afgeven van een afschrift van een verklaring als bedoeld in de artikelen 3 en 9 van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekte-oorzaken, per afschrift

€ 6,00

3.8.2

voor het afgeven van verklaringen, bedoeld in artikel 56.f. van de Pachtwet

€ 10,00

3.8.3

-

3.8.4

-

3.8.5

-

3.8.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

vergunningaanvraag op grond van de ´verordening aansluitvoorwaarden riolering Gemeente West Maas en Waal 2006´

€ 782,00

Behoort bij raadsbesluit van 8 december 2022.

De raad van West Maas en Waal,

C. (Elles) Jansen-Bouwman

griffier

V.M. (Vincent) van Neerbos

voorzitter