Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 09-06-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

 • a. ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c. ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d. ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

 • of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

c. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen, artikelen of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1. paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

 • 2. paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

 • 3. artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 4. artikel 1.25, onderdeel a (verklaring omtrent het gedrag);

 • 5. artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

c. een gevolg zijn van externe tarieven, welke één op één worden doorberekend als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening, zoals:

Hoofdstuk 2

Onderdeel 2.3.1.3 (verplicht advies agrarische commissie)

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’ van 9 december 2021, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 januari 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 15 december 2022.

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel,

de griffier,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

de voorzitter,

H.J. Looijen

Tarieventabel 2023 leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023.

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

Artikel 1.1

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap danwel omzetting

1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel het omzetten van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

a.

voor een flitshuwelijk/-registratie van een partnerschap

€ 267,50

b.

voor een ceremonieel huwelijk/ ceremoniële registratie van een partnerschap of een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op maandag tot en met donderdag

€ 534,05

c.

voor een ceremonieel huwelijk/ ceremoniële registratie van een partnerschap of een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op vrijdag

€ 640,45

d.

voor een ceremonieel huwelijk/ ceremoniële registratie van een partnerschap of een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op zaterdag

€ 854,25

2.

Het tarief genoemd in lid 1 onderdeel b, c en d wordt, indien de voltrekking plaatsvindt na 17.00 uur, verhoogd met

€ 213,80

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

a.

van degenen wiens huwelijk wordt voltrokken of wiens partnerschap wordt geregistreerd om een eenmalige trouwlocatie te benoemen

€ 213,80

b.

om een locatie als vaste trouwlocatie te benoemen

€ 213,80

Artikel 1.2

Gereserveerd: Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Artikel 1.3

Gereserveerd: Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

Artikel 1.4

Gereserveerd: Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

Artikel 1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 160,10

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 213,80

Artikel 1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 53,70

Artikel 1.7

Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van 5 weken voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 53,70

Artikel 1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 53,70

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

Artikel 1.10

Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25

Artikel 1.11

Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,01

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

Artikel 1.12

Rijbewijzen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 44,65

2.

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Milieu

Artikel 1.13

Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14

Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Artikel 1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 12,35

b.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 12,35

Artikel 1.16

Gereserveerd: Verstrekking van aangehaakte gegevens

Artikel 1.17

Schriftelijke verstrekking

 

In afwijking van artikel 1.15 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

Artikel 1.18

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 23,20

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

Artikel 1.19

Afschriften van bestuursstukken

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een afschrift van de programmabegroting en de financiële begroting of het bijlagenboek van de programmabegroting en de financiële begroting

€ 88,80

b.

een afschrift van het jaarverslag en de jaarrekening of het bijlagenboek behorende bij het jaarverslag en de jaarrekening

€ 88,80

c.

een afschrift van de overige planning- en controle documenten

€ 88,80

d.

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening met toelichting

€ 69,20

e.

een afschrift van de Bouwverordening met toelichting

€ 69,20

f.

een afschrift van een verordening

€ 14,45

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsplan is het tarief het bedrag zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is meegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.20

Gereserveerd: Abonnement op bestuursstukken

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

Artikel 1.21

Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22 lid 1, onderdeel b

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 3,40

b.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 4,55

c.

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 5,00

d.

in digitale vorm:

€ 13,80

Artikel 1.22

Informatie uit registers

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 13,00

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 13,00

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 13,00

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 13,00

2.

De tarieven onder artikel 1.21 en 1.22 lid 1 worden voor elk kwartier of gedeelte daarvan, waarmee de tijdsbesteding het eerste kwartier te boven gaat verhoogd met

€ 23,20

Artikel 1.23

Gereserveerd: Informatie uit adressenbestanden

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

Artikel 1.24

Gereserveerd: Gemeentegarantie

Artikel 1.25

Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 12,35

c.

voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie, conform de tariefstelling zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is gewijzigd.

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

Artikel 1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 23,20

Artikel 1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.28

Gereserveerd: Uitlenen archiefbescheiden

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

Artikel 1.29

Gereserveerd: Huisvestingswet 2014

Artikel 1.30

Leegstandwet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 100,20

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 49,55

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Artikel 1.31

Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 79,50

Artikel 1.32

Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

a.

indien het betreft tracés tot 500 m1

€ 395,60

b.

indien het betreft tracés vanaf 501 m1 tot 2.000 m1

€ 795,40

c.

indien het betreft tracés vanaf 2.001m1 tot 3.000 m1

€ 1.295,35

d.

voor een tracé met een lengte van meer dan 3.000 m1 of meer blijkt het bedrag, van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

€ 87,80

3.

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in artikel 1.32 lid 1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 410,10

4.

Indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, blijkt het bedrag, van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

5.

indien een begroting als bedoeld in artikel 1.32 lid 1 onderdeel d of artikel 1.32 lid 4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan netbeheerder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.33

Wegenverkeerswetgeving

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 34,05

b.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 34,05

c.

tot het verkrijgen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) :

- indien een medische keuring nodig is

€ 128,00

- indien geen medische keuring nodig is

€ 76,50

d.

tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 121,85

e.

tot het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats (als gevolg van bijvoorbeeld een verhuizing)

€ 121,85

f.

tot het wijzigen van de bebording van een gehandicaptenparkeerplaats vanwege wijziging van het kenteken van het voertuig dat daar geparkeerd wordt

€ 53,15

2.

Indien van gemeentewege een medisch advies moet worden aangevraagd, wordt het bedrag van artikel 1.33, lid 1, onderdeel d verhoogd met het bedrag van de kosten van de medische keuring. Dit bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. Voor de aanvraag worden geen leges berekend als de aanvraag voor de vijfde werkdag na het meedelen van voornoemd bedrag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 1.10

Diversen

Artikel 1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 2,10

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 31,50

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 2,15

d.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.

in formaat A4, per bladzijde:

€ 0,40

2.

in een ander formaat, per bladzijde:

€ 0,55

4.

in digitale vorm:

€ 13,80

Artikel 1.35

Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

om een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de Algemene plaatselijke verordening voor het afleveren van consumentenvuurwerk

€ 114,65

b.

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover in dit hoofdstuk niet apart genoemd, per beschikking

€ 35,10

Hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 2.1 Begripsomschrijvingen en berekening van bouwkosten

2.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

2.1.1.1

bouwkosten:

2.1.1.1.1

de kosten, exclusief omzetbelasting, berekend volgens het bij deze tarieventabel behorende “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, vastgesteld in ROEB-overleg 6 september 2022”.

2.1.1.1.2

als de bouwkosten niet volgens het in 2.1.1.1.1 genoemde overzicht berekend kunnen worden, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt of indien nog geen sprake is van een aangegane verplichting, de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Paragraaf 2.2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2.2.1

tot het houden van vooroverleg waarbij toetsing plaatsvindt van: bestemmingsplan / voorbereidingsbesluit en/of artikel 2 en/of 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (vergunningsvrij bouwen) en/of artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (kruimelgevallen)

€ 23,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een minimum van

€ 173,00

2.2.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in rubriek 2.2.1 c.q. rubriek 2.2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, dan worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in paragraaf 2.3.

Paragraaf 2.3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf en paragraaf 2.2. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

2.3.1.1.1

minder dan € 50.000 bedragen, 3,8% van die bouwkosten met een minimum van

€ 209,00

2.3.1.1.2

€ 50.000 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000

€ 1.900,00

vermeerderd met 3,12% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 50.000 te boven gaan

2.3.1.1.3

€ 100.000 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000

€ 3.460,00

vermeerderd met 2,55% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 100.000 te boven gaan

2.3.1.1.4

€ 250.000 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000

€ 7.285,00

vermeerderd met 2,05% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 250.000 te boven gaan

2.3.1.1.5

€ 500.000 of meer bedragen

€ 12.410,00

vermeerderd met 1,28% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000 te boven gaan

2.3.1.1.6

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2022 (tekst tot 1 januari 2022: Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 wordt verminderd met 10% als de aanvraag mede dient te worden getoetst aan het bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro)

2.3.1.1.7

n.v.t.

2.3.1.1.8

Indien voor een aanvraag Omgevingsvergunning bouwen ook een aanvraag voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE ) noodzakelijk is om het project te kunnen realiseren, hoeven de tarieven genoemd onder 2.3.1 Bouwactiviteiten pas betaald te worden als positief beschikt is op de aanvraag SDE. Hiervan worden projecten voor windenergie uitgezonderd.

Welstandstoets

2.3.1.2

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.1 ter toetsing wordt voorgelegd aan de gemeentelijke welstandscommissie of ambtelijk wordt getoetst aan de welstandsnota, wordt het overeenkomstig in rubriek 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5 berekende bedrag per advies/toetsing verhoogd met, indien de bouwkosten

2.3.1.2.1

minder bedragen dan € 500.001, 0,076% van die bouwkosten met een minimum van € 59,00;

2.3.1.2.2

€ 500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.001,

€ 615,00

2.3.1.2.3

€ 1.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 1.500.001,

€ 748,00

2.3.1.2.4

€ 1.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 2.000.001,

€ 881,00

2.3.1.2.5

€ 2.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 2.500.001,

€ 1.020,00

2.3.1.2.6

€ 2.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.001,

€ 1.228,00

2.3.1.2.7

€ 5.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 7.500.001,

€ 1.554,00

2.3.1.2.8

€ 7.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 10.000.001,

€ 1.870,00

2.3.1.2.9

€ 10.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 12.500.001,

€ 2.211,00

2.3.1.2.10

€ 12.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 15.000.001,

€ 2.510,00

2.3.1.2.11

€ 15.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 17.500.001,

€ 2.830,00

2.3.1.2.12

€ 17.500.001 bedragen of meer

€ 3.199,00

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld (AAB advies)

€ 825,00

2.3.1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.1.3.1 wordt per bedrijfsbezoek verhoogd met

€ 65.00

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen verhoogd met 10%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 292,00

2.3.2.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit in de zin van een landschapselement, zoals gedefinieerd in het bestemmingsplan Buitengebied, of een kikker-/paddenpoel betreft, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

€ 211,00

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest:

€ 583,00

2.3.2.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit in de zin van het rooien van laanbeplanting, bedraagt het tarief

€ 59,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 655,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 655,00

2.3.3.3

vervallen

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 655,00

2.3.3.5

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan, voor het landelijk gebied

€ 5.310,00

2.3.3.6

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6 lid 1a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6 lid 1b Wro, een uitwerkingsplan voor het stedelijk gebied, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) of bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) het bedrag, zoals dat middels een anterieure overeenkomst, als bedoeld in hoofdstuk 6, Wro, in rekening wordt gebracht.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 655,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 655,00

2.3.4.3

vervallen

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 655,00

2.3.4.5

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan, voor het landelijk gebied

€ 5.310,00

2.3.4.6

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6 lid 1a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6 lid 1b Wro, een uitwerkingsplan voor het stedelijk gebied, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) of bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) het bedrag, zoals dat middels een anterieure overeenkomst, als bedoeld in hoofdstuk 6, Wro, in rekening wordt gebracht.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 225,00

2.3.5.2

Met dien verstande dat het bedrag in 2.3.5.1 wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte tussen:

0 m2 of meer, doch minder dan 500 m2

€ 154,00

500 m2 of meer, doch minder dan 2.000 m2

€ 522,00

2.000 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2

€ 1.272,00

5.000 m2 of meer, doch minder dan 50.000 m2

€ 1.760,00

boven 50.000 m2

€ 2.674,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

€ 564,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 564,00

2.3.6.2

vervallen

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de gemeentelijke erfgoed-verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 11 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument

€ 564,00

2.3.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 564,00

2.3.7

Planologische sloopvergunning

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

2.3.7.1.1.1

Bij 10 m3 tot 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

€ 167,00

2.3.7.1.1.2

Bij meer dan 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

€ 206,00

2.3.8

Tijdelijke woonunit bij ver- ,her- en nieuwbouw van een woning

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke woonunit bij ver-, her- en nieuwbouw van een woning bedraagt het tarief, in afwijking van het bepaalde in 2.3.1 (bouwactiviteiten 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo) en 2.3.3.2 (planologische afwijking 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo)

€ 647,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 59,00

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 2 van de Bomenverordening Sint-Michielsgestel, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk:

€ 59,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

vervallen

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 211,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 211,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

vervallen

2.3.14.2

betreft het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, bedraagt het tarief

€ 1.015,00

2.3.14.2.1

indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.14.2 betrekking heeft op meer dan één geluidsgevoelige bestemming, dan wordt het tarief verhoogd met € 87,00 per geluidsgevoelige bestemming waarmee de aanvraag het aantal van één geluidsgevoelige bestemming te boven gaat

2.3.14.3

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.3.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

2.3.14.3.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.3.14.3.3.1

een ontheffing bouwlawaai op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 bedraagt

€ 272,00

2.3.14.3.3.2

een ontheffing trillingsterkte op grond van artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012 bedraagt

€ 272,00

2.3.14.3.4

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden getoetst aan de Interim Verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant, verhoogd met

€ 1.208,00

2.3.14.3.5

Onverminderd het bepaalde in rubriek 2.3.14.3.4 wordt het tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet hoeft te worden getoetst aan de nadere regels Interim Verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant, verhoogd met

€ 600,00

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

2.3.15.1

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

2.3.15.2

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

Beoordeling bodemrapport

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 151,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 302,00

Advies

2.3.16.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Algemene verzoeken

2.3.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek/initiatief waarvan de verwachting is dat dit niet zal leiden tot een dienstverlening als bedoeld in 2.3.3 en 2.3.4

€ 1.301,00

2.3.18.2

Indien uit een ambtelijk onderzoek (Quick-scan) blijkt, dat aan het verzoek/initiatief medewerking kan worden verleend, worden de legeskosten als bedoeld in 2.3.18.1 in mindering gebracht op de betreffende planprocedurekosten.

Paragraaf 2.4 Vermindering

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Paragraaf 2.5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt, terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch vóór het verlenen van de vergunning, waarbij deze aanvraag op aanvraag wordt ingetrokken

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.1.3

vervallen

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het bevoegd gezag

100%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt

10%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij een rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Ter zake van de berekende bedragen ingevolge onderdeel 2.3.1 Bouwactiviteiten wordt een teruggaaf verleend van:

25% als door renovatie van een bestaande woning een EI-waarde (Energie-Index) van 0,6 of lager wordt gerealiseerd (energielabel A);

100% als door renovatie van een bestaande woning een EI-waarde (Energie-Index) van 0 of lager wordt gerealiseerd (nul op de meter woning).

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

Paragraaf 2.6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 121,00

Paragraaf 2.7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 121,00

Paragraaf 2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Paragraaf 2.9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Deze paragraaf is niet van toepassing.

Paragraaf 2.10 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

€ 121,00

Hoofdstuk 3

Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

 

Paragraaf 3.1

Horeca

 

Artikel 3.1

Gereserveerd: Exploitatie openbare inrichting

Artikel 3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 448,30

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 40,25

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 81,05

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 81,05

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 40,25

Paragraaf 3.2

Gereserveerd: Seksbedrijven

 

Artikel 3.3

Gereserveerd: Vergunning seksbedrijf

 

Artikel 3.4

Gereserveerd: Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5

Ontheffing winkeltijden

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 44,40

b.

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

€ 44,40

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6

Organiseren evenement

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening voor het organiseren van een evenement met een te verwachten bezoekersaantal van:

 

a.

minder dan 1.000

€ 127,00

b.

1.000 of meer

€ 232,00

Artikel 3.7

Gereserveerd: Organiseren markt

 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 

Artikel 3.8

Gereserveerd: Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

Artikel 3.9

Gereserveerd: Overige administratieve dienstverlening markt

 

Artikel 3.10

Gereserveerd: Losse standplaatsen

 

Paragraaf 3.6

Gereserveerd: Huisvestigingswet 2014

 

Artikel 3.11

Gereserveerd: Vergunning onttrekken woonruimte

 

Artikel 3.12

Gereserveerd: Vergunning samenvoegen woonruimte

 

Artikel 3.13

Gereserveerd: Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

Artikel 3.14

Gereserveerd: Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

Artikel 3.15

Gereserveerd: Splitsvergunning

 

Artikel 3.16

Gereserveerd: Toeristische verhuur

 

Artikel 3.17

Gereserveerd: Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.18

Niet benoemd besluit op aanvraag

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 31,50

Paragraaf 3.8

Kinderopvang

 

Artikel 3.19

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau, gastouderopvang of peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bedraagt:

 

a.

indien de aanvraag betrekking heeft op gastouderopvang:

 

1.

waarbij voor de behandeling van de aanvraag volledige toetsing door de GGD noodzakelijk is

€ 623,90

2.

waarbij voor de behandeling van de aanvraag verkorte toetsing door de GGD noodzakelijk is

€ 510,30

3.

waarbij voor de behandeling van de aanvraag geen toetsing door de GGD noodzakelijk is

€ 49,05

b.

indien de aanvraag betrekking heeft op een gastouderbureau

€ 1.518,50

c.

indien de aanvraag betrekking heeft op een kindercentrum, kinderopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal

€ 1.394,55

d.

indien op de aanvraag als bedoeld in artikel 3.19 lid 3 afwijzend wordt beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een bedrag van

€ 894,55

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022.

Mij bekend,

de raadsgriffier,

mevrouw N.A. Hoogerbrug – van de Ven

Bijlage - Overzicht als bedoeld in onderdeel 2.1.1.1.1 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2023

R

egionaal

O

verleg

E

indhoven

B

ouwtoezicht

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 6 september 2022.

2023

2023

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

1.1

Rijtjeswoningen

244,00

295,24

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

per m3

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

per m3

1.4

Bungalows

352,00

425,92

per m3

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

per m3

1.6

(Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

per m3

1.7

Recreatiewoning

221,00

267,41

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

per m3

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

per m3

2.3

Kelder

306,00

370,26

per m3

2.4

Serre

663,00

802,23

per m2

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

per m3

2.6

Dakkapel

1.270,00

1.536,70

per m1

2.7

Gevelwijziging

686,00

830,06

per m2

2.8

Nieuw dak

136,00

164,56

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

3.1

Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

per m3

3.2

Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

per m3

3.3

Carport / Overkapping

182,00

220,22

per m2

3.4

Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

per m2

3.5

Zwembad

227,00

274,67

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1

Houten schutting/pergola

80,00

96,80

per m1

4.2

Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

per m1

4.3

Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

per m1

4.5

Gaashekwerk

57,00

68,97

per m1

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3 m

114,00

137,94

per m3

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

82,28

per m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

per m2

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

233,00

281,93

per m3

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5

Hal hoogte tot en met 6 m

68,00

82,28

per m3

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

68,97

per m3

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

per m3

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

per m3

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

5.11

Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

per m2

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

per m2

5.13

Open loods

148,00

179,08

per m2

5.14

Semi-permanente unit

233,00

281,93

per m3

5.15

Romneyloods

32,00

38,72

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

6.1

Kantoor

329,00

398,09

per m3

6.2

Showroom

193,00

233,53

per m3

6.3

Winkel

329,00

398,09

per m3

6.4

Bouwmarkt

148,00

179,08

per m3

6.5

Horeca

301,00

364,21

per m3

6.6

Sporthal

295,00

356,95

per m3

6.7

Kleedgebouwen

272,00

329,12

per m3

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

per m3

6.9

Noodscholen

216,00

261,36

per m3

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

per m3

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

per m3

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

per m2

7.

TUINBOUWKAS

7.1

Verwarmde kas

51,00

61,71

per m2

7.2

Onverwarmde kas

34,00

41,14

per m2

8.

VARKENSSTAL

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

per m2

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

per m2

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

356,95

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

per m2

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

per m2

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

per m2

10.

KIPPENSTAL

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

per m2

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

per m2

11.

PAARDENSTAL

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

per m2

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

per m2

12.8

Nertsen

165,00

199,65

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

per m3

13.2

Mest kelder (losse kelder)

153,00

185,13

per m2

13.3

Sleufsilo

278,00

336,38

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

per m3

14.2

Geheel ondergronds

267,00

323,07

per m3

14.3

Geheel bovengronds

125,00

151,25

per m3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

per m3

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022.

Mij bekend,

de raadsgriffier,

mevrouw N.A. Hoogerbrug – van de Ven