Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

De raad van de gemeente Hillegom;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2022;

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvraag: een verzoek aan het college voor een toekenning Duurzaamheidslening in de zin van deze verordening en een voordracht bij de SVn voor een lening.

 • b)

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, particuliere eigenaar van de woning, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening in de zin van deze verordening. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

 • c)

  Bestaande eigen woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw, welke aan de eigenaar is opgeleverd op het moment van of voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een Duurzaamheidslening.

 • d)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom.

 • e)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager.

 • f)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1.

 • g)

  Eigenaar/bewoner: een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht (waaronder begrepen erfpachtrecht) van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adresstaat ingeschreven in de Basisregistratie personen.

 • h)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • i)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Hillegom, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

Voor het toewijzen van de in deze verordening bedoelde Duurzaamheidsleningen stelt de raad van de gemeente Hillegom budget beschikbaar.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Hillegom en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Gevelisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m2 K/W

  • b)

   Dakisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m2 K/W

  • c)

   Vloerisolatie met minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5 m2 K/W

  • d)

   Isolatieglas (HR ++ of HR +++)

  • e)

   Vervangen kozijnen (hout, kunststof en aluminium indien maximale U-waarde van 2,4 W/m 2K)

  • f)

   Groene daken

  • g)

   (Hybride) Warmtepomp

  • h)

   Zonnepanelen

  • i)

   Zonneboiler

  • j)

   HRe-ketel of microwarmte-krachtkoppeling (micro-wkk) met een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5kWe

  • k)

   Warmte-terugwinsysteem (WTW-installatie)

  • l)

   Lage temperatuurafgiftesystemen (LTV) met maximale aanvoertemperatuur van 45-55°C.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • a)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • c)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1. De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Hillegom en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan maximaal bedrag € 15.000,- (inclusief BTW).

 • 3. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Hillegom”.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Algemene toelichting

In 2016 is de gemeente Hillegom gestart met het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particuliere huiseigenaren. Met de duurzaamheidslening worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd om energiebesparende- en/of energieopwekkende maatregelen toe te passen in hun woning. De duurzaamheidslening is opgericht als een revolverend fonds.

Door de stijgende energieprijzen is de noodzaak voor inwoners groot om hun woning energiezuiniger te maken. Hierdoor is het aantal aanvragen sterk gegroeid. Door de sterke toename van het aantal aanvragen is het bedrag dat aan nieuwe leningen wordt verstrekt hoger dan het bedrag dat binnenkomt door aflossing op de reeds verstrekte leningen. Het budget voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen is op dit moment nagenoeg uitgeput. Om de continuïteit van de duurzaamheidslening te waarborgen dienen er middelen beschikbaar te worden gesteld. Hiervoor moet de verordening Duurzaamheidslening Hillegom worden aangepast. Daarbij wordt deze tegelijkertijd geactualiseerd, omdat de huidige verordening, die op 1 mei 2016 in werking is getreden, is verouderd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 a t/m i

Volledigheidshalve zijn het aantal opgenomen begrippen uitgebreid. De gemeentelijke duurzaamheidslening is bedoeld voor inwoners die zowel huiseigenaar als bewoner zijn van de bestaande woning waarvoor de duurzaamheidslening wordt aangevraagd. Door de begrippenlijst uit te breiden, wordt deze vollediger. Hierdoor komt de duurzaamheidslening toe aan de beoogde doelgroep.

Artikel 3

Deze formulering maakt artikel 3 toekomstbestendig. De gemeenteraad van Hillegom kan in de toekomst besluiten het budget voor de duurzaamheidslening op te hogen zonder dat de verordening hiervoor hoeft te worden aangepast. Het besluit om het budget op te hogen, blijft echter wel bij de raad.

Artikel 6 lid 1

Door toevoeging van specifieke waarde-criteria worden maatregelen optimaal duurzaam gestimuleerd.

Artikel 10

Artikel 10 ‘Beleidsdoelen’ komt te vervallen. In artikel 10 wordt een toets aan de aanvraag gekoppeld, namelijk of met energiezuinige maatregelen de woning comfortabeler wordt gemaakt en het energieverbruik beperkt wordt door isolatiemaatregelen en/of energieopwekking. Dit zal uit de aanvraag moeten blijken. Aangezien de mogelijke maatregelen op energiebesparende- en/of energieopwekkende maatregelen zijn toegespitst, wordt dit doel automatisch aan de hand van de maatregelen bereikt. Hierdoor wordt het artikel in de geactualiseerde verordening niet opgenomen.

Artikel 3 lid 2

In het coalitieakkoord van Hillegom ‘Met Trots Vooruit’ is opgenomen dat door de stijgende energieprijzen energiebesparing wordt gestimuleerd. Tegelijkertijd wordt de opwek van energie, door zonnepalen op daken, bevorderd. De verhoging van het maximaal bedrag stelt particuliere huiseigenaren in staat om meer energiebesparende- en/of energieopwekkende maatregelen toe te passen en hiermee de energiekosten te drukken.