Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

De Raad van de gemeente Vaals

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

BESLUIT

vast te stellen de verordening ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023’.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de belastingaanslagen van:

 • -

  forensenbelasting

 • -

  toeristenbelasting

 • -

  marktgeld

 • -

  leges

 • -

  reclamebelasting

 • -

  hondenbelasting

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1. Kwijtschelding is mogelijk van:

  • a.

   onroerende-zaakbelastingen;

  • b.

   afvalstoffenheffing, zijnde het vaste tarief voor een eenpersoonshuishouden inclusief maximaal 6 ledigingen of het vaste tarief voor een meerpersoonshuishouden inclusief maximaal 12 ledigingen;

  • c.

   de rioolheffing.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding van de belastingen genoemd in artikel 2 wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a)

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b)

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c)

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Overgangsrecht

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2023.

 • 2. Deze regeling vervangt alle voorgaande kwijtscheldingsregelingen met ingang van de in lid 1 genoemde datum.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2022

F.L.M.H. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter