Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting

Geldend van 28-12-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting

De Raad van de gemeente Vaals

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022; gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de ‘Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting’ (Verordening Reclamebelasting 2023)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen, logo’s of kleuren, of een combinatie daarvan, of een reclamevoorwerp, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van één of meer (al dan niet wisselende) openbare aankondigingen;

 • c.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • d.

  vestiging: de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ;

 • e.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • f.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • g.

  jaar of maand: een kalenderjaar of -maand of een gedeelte van een van die kalenderperioden.

 • h.

  heffingsgebied: gebied aangeven in de bij deze verordening behorende bijlage met overzichtskaart.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt - binnen het heffingsgebied zoals nader aangewezen op de bij deze verordening behorende bijlage met gebiedskaart - een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende of onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van die exploitant.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De reclamebelasting wordt geheven per vestiging, met inachtneming van hetgeen overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2. Het tarief bedraagt voor het hebben van één of meerdere reclameobject(en), per vestiging gelegen binnen het heffingsgebied € 200,00 per jaar.

 • 3. Reclameobjecten behoren in elk geval tot één bouwwerk en daarmee tot een vestiging indien zij daarmee fysiek zijn verbonden of daarmee tezamen worden gebruikt.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingjaar of als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Als de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 • a.

  die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn geplaatst in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden geplaatst, die individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;

 • b.

  een openbare aankondiging door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;

 • c.

  die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die uitsluitend een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

 • d.

  aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een afbeelding met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan;

 • e.

  die zijn aangebracht op scholen, zorginstellingen en kerken en die betrekking hebben op de functie van het gebouw;

 • f.

  die zijn bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak.

 • g.

  een openbare aankondiging die uitsluitend dient ten behoeve van de regulering van het verkeer over openbare land- en waterwegen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat en het bedrag daarvan niet hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier en ten hoogste tien bedraagt.

 • 3. Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • 4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 11 Overgangsrecht

De 'Verordening Reclamebelasting 2022' van 13 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum, van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening reclamebelasting 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2022

F.L.M.H. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter

Bijlage 1 overzichtskaart

afbeelding binnen de regeling

Het aangewezen gebied zoals bedoeld in artikel 2 van de verordening reclamebelasting 2023

is het gebied dat op deze overzichtskaart is gelegen binnen de gele belijning.

Deze bijlage behoort bij het raadsbesluit van 12 december 2022

De griffier van de gemeente Vaals