Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het aanwijzen archiefbewaarplaats BsGW

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het aanwijzen archiefbewaarplaats BsGW

BESLUIT

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Onderwerp: Aanwijzen archiefbewaarplaats BsGW

Roermond, 10 november 2022

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 1, onder d van de Archiefwet 1995;

gelet op artikel 31 van de Archiefwet 1995,

BESLUIT

  • 1.

    als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond aan de Swalmerstraat 12 te Roermond.

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

  • 3.

    dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats BsGW 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 november 2022

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter