Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het aanwijzen archivaris BsGW

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het aanwijzen archivaris BsGW

BESLUIT

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Onderwerp: Aanwijzen archivaris BsGW

Roermond, 10 november 2022

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 1, onder d van de Archiefwet 1995;

gelet op artikel 32, derde lid van de Archiefwet 1995 en artikel 33, vierde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW,

BESLUIT

  • 1.

    als archivaris van BsGW aan te wijzen: de gemeentearchivaris van de gemeente Roermond.

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

  • 3.

    dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris BsGW.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 november 2022,

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter