Subsidieregeling Klimaatbestendig Moerdijk 2023-2026

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Klimaatbestendig Moerdijk 2023-2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, in de vergadering van 13 december 2022:

gelet op de artikelen3, 5, 6, 7, 8, 9 en 12 van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;,

BESLUIT

vast te stellen de :

Subsidieregeling Klimaatbestendig Moerdijk 2023-2026

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk, zoals vastgesteld door de raad;

 • 2.

  Groene daken: beplante daken met een waterbergend vermogen, een substraat laag en met een gevarieerde samenstelling van sedumbeplanting, grassen en kruiden, dan wel vaste planten;

 • 3.

  Regenwatervoorzieningen, waterpasserende verharding, waterdoorlatende verharding, afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en infiltratieobjecten: voorzieningen die regenwater vasthouden, dan wel laten infiltreren in de bodem;

 • 4.

  Onttegelen - en vergroenen van tuinen: het verwijderen van verharding en deze vervangen door een robuuste vergroening, zoals ras, planten, struiken en bomen.

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van maatregelen die:

 • 1.

  Bijdragen aan de bewustwording over de effecten van klimaatverandering door maatregelen in eigen tuin te stimuleren;

 • 2.

  De afvoer van regenwater op de riolering verminderen en hiermee de kans op wateroverlast beperken;

 • 3.

  Bijdragen aan herstel van het natuurlijk watersysteem en hiermee verdroging van de bodem tegengaan;

 • 4.

  De leefomgeving voor planten en dieren bevorderen;

 • 5.

  Door het groene karakter een positieve bijdrage leveren aan verkoeling van de buitenruimte.

Artikel 3. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Op grond van deze regeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verstrekken voor:

 • 1.

  De aanleg van groene daken;

 • 2.

  Het installeren van regenwatervoorzieningen;

 • 3.

  Het aanbrengen van waterpasserende en waterdoorlatende verharding

 • 4.

  Het afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en de aanleg infiltratieobjecten;

 • 5.

  Het onttegelen en vergroenen van tuinen.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan

  • a.

   natuurlijke personen;

  • b.

   rechtspersonen die voor zichzelf eigenaar of huurder zijn van een bestaande opstal binnen de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  Huurders en andere gebruikers leggen bij de aanvraag voor een subsidie voor de aanleg van groene daken of andere maatregelen die direct invloed hebben op de opstal de schriftelijke toestemming over van de verhuurder.

 • 3.

  In het geval sprake is van een groep van personen als bedoeld in het eerste lid, kan één aanvraag worden ingediend waarbij de indiener een volmacht heeft van de andere eigenaren.

 • 4.

  Nieuwbouw en volledige renovatie als uitgevoerd door een projectontwikkelaar of woningbouwcorporaties is uitgesloten van deze subsidieregeling.

Artikel 5. Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt een subsidieplafond van €20.000,- ter beschikking per kalenderjaar tot en met het jaar 2026.

 • 2.

  Subsidieverstrekking vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledig ingediende aanvragen, totdat het vastgesteld subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Er gelden maximum toe te kennen bedragen voor de maatregelenpakketten, de maximum bedragen zijn gespecificeerd in bijlage 1en 2.

 • 4.

  Alleen de werkelijke kosten worden gesubsidieerd. Blijken de kosten hoger uit te vallen dan het verleende subsidiebedrag, dan dient de aanvrager dit actief te melden aan het college, zodat de verlening hierop aangepast kan worden.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • 1.

  De gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • 2.

  De subsidieverstrekking niet past binnen het door de gemeenteraad of het college vastgestelde beleid;

 • 3.

  De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 7. Procedurebepalingen

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd volgens de procedure als omschreven op de website van de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  In aanvulling van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   volledig ingevuld aanvraagformulier;

  • b.

   offerte of raming voor de betreffende materialen en of uitvoering van de werkzaamheden;

  • c.

   foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen;

 • 3.

  De beslistermijn voor verlening bedraagt 6 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 3 weken. Burgemeester en wethouders delen dit binnen de beslistermijn als hiervoor aangehaald mee aan de aanvrager.

 • 4.

  De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het verlenen van de subsidie.

 • 5.

  De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 8 weken na het verlenen van de subsidie.

 • 6.

  Binnen 10 weken na het verlenen van de subsidie dient de aanvrager een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

 • 7.

  In afwijking van artikel 14 van de Algemene subsidieverordening bevat de aanvraag tot vaststelling de facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en een foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

 • 8.

  De beslistermijn voor vaststelling bedraagt 13 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 3 weken. Burgemeester en wethouders delen dit binnen de beslistermijn als hiervoor aangehaald mee aan de aanvrager.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Als subsidiabel komen in aanmerking de kosten voor het nemen van maatregelen, zoals vermeld in bijlage 1 en 2.

 • 2.

  Kosten voor andere maatregelen dan vermeld in het eerste lid zijn niet subsidiabel, zoals:

  • a.

   constructieve voorzieningen, zoals nieuwbouw of aanpassingen van dakconstructies en overkappingen;

  • b.

   vervanging van bestaande beplanting en groen;

  • c.

   kosten die verband houden met de eigen inzet of de inzet van eigen personeel van de aanvrager, waaronder gederfde inkomsten;

  • d.

   kosten voor het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag;

  • e.

   onderdelen die niet aansluiten op de gestelde doelstellingen overeenkomstig artikel 2 of die niet genoemd worden bij de te subsidiëren maatregelen in artikel 3.

 • 3.

  Aanvragen waarbij doelbewust een maatregel(pakket) is opgesplitst om onder genoemde drempelwaarde te blijven worden afgewezen.

Artikel 9. Stapelen van subsidies

 • 1.

  De aanvrager mag de ‘subsidie Klimaatbestendig Moerdijk’ op grond van deze regeling combineren met andere subsidies van rijk, provincie of waterschap (‘stapelen’) mits:

  • a.

   de subsidie van het college niet meer bedraagt dan de subsidie die de aanvrager van het rijk, de provincie of het waterschap ontvangt;

  • b.

   de totaal gestapelde subsidies niet meer bedragen dan 100% van de totale kosten van de voorgenomen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden.

 • 2.

  De aanvrager stelt het college ervan in kennis als rijk, provincie of waterschap een subsidie of korting verstrekt voor dezelfde maatregel.

 • 3.

  Bij constatering van het ten onrechte hebben ontvangen van de verleende subsidie zal het college besluiten tot lagere vaststelling of intrekking van de subsidieverlening of -vaststelling waarna het college het verstrekte subsidiebedrag terugvordert.

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1.

  Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk van toepassing is.

 • 2.

  De subsidieaanvrager is verplicht ten behoeve van controle op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor de subsidie is verleend.

 • 3.

  De subsidieontvanger is gehouden de maatregelen uit te voeren, zoals deze zijn opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 11. Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze subsidieregels wordt de ‘Subsidieregeling Klimaatbestendig Moerdijk’, vastgesteld op 02-04-2022, ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking in werking en stopt op 31 december 2026.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Klimaatbestendig Moerdijk 2023-2026’.

Artikel 13. Slotbepaling

Burgemeester en wethouders kunnen van deze subsidieregeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Bijlage 1: subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurders

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

Bouwkundige onderzoekskosten

Constructief advies

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping

€ 250,-

Groen dak

substraatlaag tot 40 mm

Met een minimum van 25 liter per m2

Met een minimum van 8 m2

Groen dak pakket, inclusief beplanting

Aanlegkosten

Aanleg of vervanging van dakbedekking

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping.

35%

€ 1.500,-

Groen dak

substraatlaag groter dan/gelijk aan 40 mm

Minimaal 8 inheemse plantensoorten

Met een minimum van 25 liter per m2

Met een minimum van 8 m2

Groen dak pakket, inclusief beplanting

Aanlegkosten

Aanleg of vervanging van dakbedekking.

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw

45%

€ 2.500,-

Waterreservoir

Met een minimale opvang van 220 liter in totaal

Bijvoorbeeld

Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging

Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

wadi

Aansluiten op de hemelwaterafvoer

bezorgkosten

35%

€ 250,-

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)

Met een minimum van 20 m2

Verhardingsmateriaal

kosten van de aannemer

Afvoer van originele stenen/tegels.

Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

35%

€ 1.000,-

Afkoppelen (of niet aan koppelen) van regenwater vanaf daken

Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

Aanleg infiltratievoorziening

Kosten infiltratievoorziening

Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte

35%

€ 1.500,-

Tegel eruit, groen erin

Met een minimum van 5 m2

Beplanting

potgrond

hovenierskosten

Verplaatsen kabels en leidingen

35%

€ 500,-

Bijlage 2: VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van:

Bouwkundige onderzoekskosten

Constructief advies

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping

€ 350,-

Groen dak

substraatlaag tot 40 mm

Met een minimum van 25 liter per m2

Met een minimum van 8 m2

Groen dak pakket, inclusief beplanting

Aanlegkosten

Aanleg of vervanging van dakbedekking

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping

35%

€ 3.500,-

Groen dak

substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm

Minimaal 8 inheemse plantensoorten

Met een minimum van 25 liter per m2

Met een minimum van 8 m2

Groen dak pakket, inclusief beplanting

Aanlegkosten

Aanleg of vervanging van dakbedekking

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping

45%

€ 5.000,-

Waterreservoir

Met een minimale opvang van 500 liter in totaal

Bijvoorbeeld

Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging

Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan

wadi

Aansluiten op de hemelwaterafvoer

bezorgkosten

35%

€ 500,-

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)

Met een minimum van 20 m2

Verhardingsmateriaal,

kosten van de aannemer

Afvoer van originele stenen/tegels.

Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen

35%

€ 2.000,-

Afkoppelen (of niet aan koppelen) van regenwater vanaf daken

Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool

Aanleg infiltratievoorziening

Kosten infiltratievoorziening

Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein

Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel

HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte

35%

€ 3.500,-

Tegel eruit, groen erin

Met een minimum van 10 m2

Beplanting,

potgrond,

hovenierskosten.

Verplaatsen kabels en leidingen

35%

€ 1.000,-

Ondertekening

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 13 december 2022.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

A.J. Moerkerke