Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 8 december 2022;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

B E S L U I T

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen te Klundert (Schanspoort 6, 4791 HC) en Zevenbergen Galgenweg 1, 4761 KP en “Noordtoren” aan de Klundertseweg te Zevenbergen;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke resten;

 • d.

  particulier (kinder)graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van stoffelijke resten;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het ondergronds doen verstrooien van as.

 • e.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van max. twee asbussen met of zonder urnen

  • het ondergronds doen verstrooien van as;

 • f.

  urnennis in urnenzuil: een bovengrondse constructie met particuliere nissen, waarin asbussen met of zonder urnen kunnen worden bijgezet;

 • g.

  bijzetten: het begraven van een overledene in een graf of plaatsen van een asbus in een graf, waarin reeds een overledene is begraven of het plaatsen van een asbus in een urnengraf;

 • h.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • i.

  gedenkteken: voorwerp voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van één of twee asbussen.

 • l.

  verstrooiingsplaats: een aangewezen plaats waarop as wordt verstrooid.

 • m.

  drijvende urn: een particulier urnengraf, waarin een urn met één of twee asbussen, als sierelement in de daarvoor aangewezen waterpartij kan worden bijgezet;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van de stoffelijke resten of asbus op rechterlijk bevel;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4, onderdelen 4.4 ,4.5 en 4.6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2022’, vastgesteld op 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 december 2022.

De griffier,

H.M. Vonk-Schenkel ,

De voorzitter,

A.J. Moerkerke.

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023

behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2023.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar

€ 908,00

€ 454,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 25% van het tarief van 1.1.a

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 25% van het tarief van 1.1.b

€ 227,00

€ 113,50

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 12,5% van het tarief van 1.1.a

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 12,5% van het tarief

van 1.1.b

€ 113,50

€ 56,75

1.4

1.5

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven,

a. voor een periode van 10 jaar

b. voor een periode van 20 jaar

c. voor verlenging van het recht met 10 jaar

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op urnen graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 25% van het tarief van 1.4.b

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 25% van het tarief

van 1.4.a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnen graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 12,5% van het tarief van 1.4.b

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 12,5% van het tarief

van 1.4.a

€ 300,00

€ 600,00

€ 300,00

€ 150,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 37,50

1.7

1.8

1.9

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een drijvende urn of urnennis in een urnenzuil, wordt geheven,

a. voor een periode van 10 jaar

b. voor een periode van 20 jaar

c. voor verlenging van het recht met 10 jaar

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een drijvende urn of urnennis in een urnenzuil voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 25% van het tarief van 1.7.b

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 25% van het tarief van 1.7.a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een drijvende urn of urnennis in een urnenzuil voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 12,5% van het tarief van 1.7.b

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 12,5% van het tarief

van 1.7.a

€ 300,00

€ 600,00

€ 300,00

€ 150,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 37,50

1.10

1.11

1.12

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf

a. voor een periode van 20 jaar

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 25% van het tarief van 1.10.a

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 25% van het tarief van 1.10.b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel diep natuurgraf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven,

a. voor een periode van 20 jaar 12,5% van het tarief van 1.10.a

b. voor verlenging van het recht met 10 jaar 12,5% van het tarief

van 1.10.b (Waarbij de uitkomst wordt afgerond naar beneden op € 0,05)

€ 454,00

€ 227,00

€ 113,50

€ 56,75

€ 56,75

€ 28,35

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van de stoffelijke resten van een persoon van 12 jaar of ouder

wordt geheven

€ 878,00

2.2

Voor het begraven van de stoffelijke resten van een kind voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven 50% van het tarief van 2.1.

€ 439,00

2.3

Voor het begraven van de stoffelijke resten van een kind beneden 1 jaar wordt geheven 25% van het tarief van 2.1

€ 219,50

2.4

Voor het begraven buiten de gewone tijd zoals omschreven in artikel 10 van de Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Moerdijk 2019, worden de rechten bedoeld onder 2.1, 2.2, en 2.3 verhoogd met 50%.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

3.2

3.3

Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil of in de urnenvijver of particulier graf wordt geheven

Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil of in de urnenvijver of particulier graf voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren wordt geheven,

25% van het tarief van 3.1

Voor het bijzetten van een asbus of een urn in een urnengraf, in een nis in een urnenzuil of in de urnenvijver of particulier graf voor een kind in de leeftijd beneden 1 jaar wordt geheven,

12,5% van het tarief van 3.1

€ 570,00

€ 142,50

€ 71,25

3.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn buiten de gewone tijd zoals omschreven in artikel 10 van de Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Moerdijk 2019 wordt het recht bedoeld onder 3.1, 3.2 en 3.3 verhoogd met 50%.

3.5

Voor het verstrooien van as op de hiervoor aangewezen verstrooiingsplaats wordt geheven

€ 54,50

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de grafbedekking, bedoeld in artikel 19 van de Verordening beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Moerdijk 2019, wordt geheven

€ 105,00

4.2

Voor het aanbrengen van een grafbedekking door de gemeente in de vorm van gras wordt eenmalig geheven

€ 100,00

4.3

Voor het aanbrengen van een gemeentelijk bloemenvaasje naast de gedenkplaat in de urnenzuil wordt eenmalig geheven

€ 61,00

4.4

Voor het door of vanwege de gemeente uit te voeren algemeen onderhoud, wordt geheven per particuliere grafruimte voor 20 jaar,

voor een persoon van 12 jaar of ouder

voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren 25% van het tarief van 4.4.a

voor een kind in de leeftijd beneden de één jaar 12,5% van tarief van 4.4.a

voor een urn 50% van het tarief van 4.4.a

voor een urn voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren 25% van het tarief van 4.4.d

voor een urn voor een kind in de leeftijd beneden de één jaar 12,5% van tarief van 4.4.d

€ 1.760,00

€ 440,00

€ 220,00

€ 880,00

€ 220,00

€ 110,00

4.5

Voor het door of vanwege de gemeente uit te voeren algemeen onderhoud, wordt geheven per particuliere grafruimte voor de verlenging met 10 jaar,

voor een persoon van 12 jaar of ouder 50% van het tarief van 4.4.a

voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren 25% van het tarief van 4.5.a

voor een kind in de leeftijd beneden de één jaar 12,5% van tarief van 4.5.a

voor een urn 50% van het tarief van 4.5.a

voor een urn voor een kind in de leeftijd van 1 tot 12 jaren 25% van het tarief van 4.5.d

voor een urn voor een kind in de leeftijd beneden de één jaar 12,5% van tarief van 4.5.d

€ 880,00

€ 220,00

€ 110,00

€ 440,00

€ 110,00

€ 55,00

4.6

Voor het door of vanwege de gemeente uit te voeren algemeen onderhoud wordt geheven voor een algemeen graf voor 10 jaar een tarief van 50% van 4.5a

€ 440,00

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen en verstrooien

5.1

Voor het opgraven van de stoffelijke resten ten behoeve van een herbegraving of crematie elders wordt geheven een tarief gelijk aan 2.1.

€ 878,00

5.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een particulier graf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders wordt geheven een tarief gelijk aan 3.1

€ 570,00

5.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een urnengraf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders wordt geheven een tarief gelijk aan 50% van 3.1

€ 285,00

Behoort bij raadsbesluit van 8 december 2022

de griffier,

H.M. Vonk-Schenkel