Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 22-12-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

Bouwkosten: het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Aanlegkosten: het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Historisch onderzoek: het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie, alsmede het vroegere gebruik van de locatie en de directe omgeving.

Verkennend onderzoek: onderzoek waarvan de resultaten een eerste indicatie geven over de aard en mate van verontreiniging van de locatie. Dit onderzoek bestaat uit een historisch onderzoek en een chemisch-analytisch onderzoek. De resultaten van een dergelijk onderzoek geven al dan niet aanleiding tot het starten van een nader onderzoek.

Nader onderzoek: onderzoek met als doel het vaststellen van de aard, de concentratie en de omvang van de verontreiniging om in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding te bepalen of er een ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu bestaat. Op grond hiervan wordt aangegeven of er al dan niet een saneringsonderzoek dient te worden gestart.

Saneringsonderzoek: op grond van een milieuhygiënische, technische en financiële afweging wordt een keuze gemaakt uit verschillende beschreven saneringsvarianten.

De varianten dienen te voldoen aan het gemeentelijk bodemsaneringsbeleid. Op grond van het saneringsonderzoek wordt een saneringsplan opgesteld.

Saneringsplan: hierin vindt men een gedetailleerde technische en milieuhygiënische beschrijving van de gekozen saneringsvariant. Tevens worden in het saneringsplan de begroting, tijdsplanning, wijze van nazorg, omgang met omwonenden, oplevering en dergelijke beschreven.

Evaluatieverslag: een eindrapport dat ter afronding van de sanering wordt opgesteld, waarin de gang van zaken tijdens de sanering en de gerealiseerde eindsituatie wordt omschreven. Na de sanering start, indien noodzakelijk, de nazorgfase die een periodieke rapportage vereist.

Anderonderzoek: een onderzoeksrapport, voor zover niet vallende onder één van de bovengenoemde categorieën.

Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

Jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar.

Kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges worden geheven voor:

 • 1.

  Stukken, in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester hunner woon- of verblijfplaats, of op andere wijze, van hun onvermogen doen blijken.

 • 2.

  Bewijs van in leven zijn, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen.

 • 3.

  De aan belanghebbenden uit te reiken afschriften of uittreksels van besluiten, akten van besluiten, akten van beschikkingen, houdende benoemingen van ambtenaren en leden van colleges of commissies.

 • 4.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvragen een vergunning betreffen voor een non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

 • 5.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 6.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 28 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag als bedoeld in artikel 6 worden betaald in één termijn, welke vervalt op de 28e dag na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   artikel 4.7 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 2.

   artikel 4.4 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen)

  • 3.

   hoofdstuk 7 (reisdocumenten);

  • 4.

   hoofdstuk 8 (rijbewijzen);

  • 5.

   hoofdstuk 9 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Legesverordening 2022' van 16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het vierde lid genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023’

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

Hoofdstuk 6 Informatieverstrekking ruimtelijke plannen

Hoofdstuk 7 Reisdocumenten

Hoofdstuk 8 Rijbewijzen

Hoofdstuk 9 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 Leegstandswet en Huisvestingsverordening 2014

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 13 Plaatselijke verordening

Hoofdstuk 14 Muziekvergunningen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Diversen

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 18 Kinderopvang

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf/Intrekking

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Verklaring vergunningsvrije activiteit

Hoofdstuk 10 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Alcoholwet

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen en markten

Hoofdstuk 3 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.1.1

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.1.1.1

voor de eerste pagina op formaat A4

1,60

1.1.1.2

voor elke volgende pagina op formaat A4

0,35

1.1.1.3

voor de eerste pagina op formaat A3

3,45

1.1.1.4

voor elke volgende pagina op formaat A3

0,65

1.1.1.5

Bij toepassing van de tarieven als bedoeld in artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 bedraagt het maximumtarief

10,40

1.1.2

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

9,95

1.1.3

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

6,65

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting onderdeel aanpassing tarieven

10,00

2.1.2

Een afschrift van het burgerjaarverslag

10,00

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

 

2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

2.2.1.1

op de voorstellen van de raad

101,35

2.2.1.2

op de agenda voor de vergaderingen van de raad

19,80

2.2.2

tot het niet bij wege van abonnement verstrekken van:

 
 

2.2.2.1

een afschrift van de stukken genoemd in 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.2

26,30

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.3.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalender-jaar:

 

2.3.1.1

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

50,80

2.3.1.2

op de agenda voor de vergaderingen van een raads-commissie

9,95

2.3.1.3

op de stukken genoemd onder 2.3.1.1 en 2.3.1.2 gezamenlijk

60,75

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

3.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 
 

3.1.1

maandag om 9.00 en 9.30 uur aan de balie van het Publiekscentrum, Raadhuisplein 2 op grond van artikel 4 en 5 Wet Rechten Burgerlijke stand

0,00

3.1.2

dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur in een daartoe bestemde zaal, Raadhuisplein 2

171,20

3.1.3

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur in de Raadzaal, Raadhuisplein 2

398,65

3.1.4

zaterdag tussen 9:00 en 22:00 uur in de Raadzaal, Raadhuisplein 2

682,30

3.1.5

maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 22:00 uur in de Raadzaal, Raadhuisplein 2

512,30

3.1.6

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 21:00 uur in het Streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312

596,80

3.1.7

zaterdag in het Streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312

967,30

3.1.8

maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur in de locatie Korenmolen 1

352,45

3.1.9

maandag t/m vrijdag na 18:00 in de locatie Korenmolen 1

468,35

3.1.10

zaterdag in de locatie, Korenmolen 1

644,05

3.1.11

maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur op een eenmalig aangewezen locatie

352,45

3.1.12

maandag t/m vrijdag na 18:00 uur op een eenmalig aangewezen locatie

468,35

3.1.13

zaterdag op een eenmalig aangewezen locatie

644,05

3.1.14

maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur in de locatie Cascade 1

352,45

3.1.15

maandag t/m vrijdag na 18:00 uur in de locatie Cascade 1

468,35

3.1.16

zaterdag in de locatie Cascade 1

644,05

3.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

405,40

3.2.1

Hetgeen is bepaald in artikelen 3.1.2 t/m 3.2. is inclusief de door de gemeente beschikbaar gestelde ambtenaar van de burgerlijke stand.

 
 

3.3.

Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk met gebruikmaking van een van de locaties genoemd in 3.1.1 t/m 3.1.16 gelden de tarieven overeenkomstig het bepaalde in deze artikelen.

 
 

3.4

Het tarief bedraagt voor de aanvraag tot het eenmalig aanwijzen van een locatie tot “huis der gemeente”

146,40

3.5

Het tarief bedraagt voor het verzoek tot het benoemen van een persoon tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in Krimpen aan den IJssel

146,40

3.5.1.

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op de locaties als genoemd in 3.1.8. t/m 3.2. en hierbij wordt gebruik gemaakt van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (als genoemd in artikel 3.5) en deze maakt geen gebruik van begeleiding of overige diensten van de gemeente dan worden de in de artikelen 3.1.8. t/m 3.2. genoemde tarieven niet geheven.

 
 

3.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of registratieboekje

35,00

3.7

Indien een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk dan wel tot het voltrekken van een registratie op grond van de wetgeving inzake geregistreerd partnerschap binnen een half jaar voor de datum van de voltrekking wordt ingetrokken, is een tarief verschuldigd van

63,60

3.8

Het tarief bedraagt voor:

 
 

3.8.1

een van gemeentewege beschikbaar gestelde getuige bij een huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap

16,75

3.9

Voor de behandeling van een verklaring van optie of een verzoek tot naturalisatie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, zijn van toepassing de tarieven zoals die zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 .

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan; verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,35

4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, indien aangevraagd via het gemeentelijk E-loket

7,30

4.3

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

26,15

4.4

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

2,60

4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

9,85

4.6

De in dit hoofdstuk bedoelde leges worden eveneens geheven, indien de gevraagde verstrekking niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of indien geen verstrekking als gewenst kan plaatsvinden

4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

11,35

4.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn, aangevraagd via het gemeentelijk E-loket

7,30

4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of voor het afgeven van een verklaring, dat de foto op een stuk degene voorstelt, op wiens naam het stuk is gesteld of degene betreft, die in dat stuk wordt bedoeld

11,35

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

5.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen naar, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen uit, ten archieve berustende stukken, ook wanneer zulks niet tot enig resultaat leidt en voor zover deze diensten niet met name zijn genoemd in de verordening op de heffing en invordering van leges of in deze tarieventabel:

 
 

voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

9,85

Hoofdstuk 6 Informatieverstrekking ruimtelijke plannen

6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

9,85

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een afdruk van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT):

 

6.2.1

op formaat A4

10,35

6.2.2

op formaat A3

13,35

6.2.3

op formaat A2

16,80

6.2.4

op formaat A1

23,20

6.2.5

op formaat A0

30,15

6.3

Indien op verzoek van de aanvrager wijzigingen in de plot moeten worden aangebracht, worden de tarieven genoemd in 6.1 tot en met 6.2.5 verhoogd met

per ieder besteed half uur of een gedeelte daarvan.

53,80

6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit een bestemmingsplan en/of bouwregelgeving en/of omgevingsvergunning, het verstrekken van informatie over de bodemgesteldheid en/of informatie of er sprake is van een monument en/of overige vastgoedinformatie, voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan.

9,85

6.4.1

Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief aanwezig bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning, een ander beleidsplan en/of regelgeving bedraagt:

 
 
 

voor elke eerste pagina op formaat A4

1,60

 

voor elke volgende pagina op formaat A4

0,35

 

voor elke eerste pagina op formaat A3

3,45

 

voor elke volgende pagina op formaat A3

0,65

 

voor elke eerste pagina op formaat A2

4,10

 

voor elke volgende pagina op formaat A2

0,85

 

voor elke eerste pagina op formaat A1

5,80

 

voor elke volgende pagina op formaat A1

1,25

 

voor elke eerste pagina op formaat A0

7,40

 

voor elke volgende pagina op formaat A0

1,40

Hoofdstuk 7 Reisdocumenten en identiteitsbewijs

7.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

7.1.1

van een nationaal paspoort

 

7.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

7.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

7.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 7.1.1 (zakenpaspoort):

 

7.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

7.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

7.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

7.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

7.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

7.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85

7.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

7.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 

70,35

7.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

7.1.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,25

7.1.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 7.1.1 tot en met 7.1.5.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

53,00

Hoofdstuk 8 Rijbewijzen

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,65

8.1.2

het tarief genoemd in onderdeel 8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

Hoofdstuk 9 Wet op de kansspelen

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheids-vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1994, 483):

 

9.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

9.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

9.2.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning), geldende voor een loterij tijdens een bijeenkomst en waarvan de loten niet buiten die bijeenkomst in omloop worden gebracht

9,55

9.2.2

alle andere vergunningen ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen

26,25

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 Leegstandswet en Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

39,50

11.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

39,50

11.3

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 en de verordening Woonruimtebemiddeling 2015

45,00

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

12.1.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

39,50

12.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

39,50

12.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als

bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarbij medisch advies noodzakelijk is, bedraagt

141,90

12.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarbij geen medisch advies noodzakelijk is, bedraagt

62,00

12.2.2

tot het verkrijgen van een van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart na vermissing, bedraagt

62,00

12.3

tot het verlenen van een vergunning op basis van artikel 3 van de Parkeerverordening Krimpen aan den IJssel

70,25

12.4

tot de verkrijging van een individuele gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

39,50

Hoofdstuk 13 Plaatselijke verordening

13.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt

26,25

13.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de APV bedraagt

101,80

Hoofdstuk 14 Muziekvergunningen

14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek, hetzij op straat, in café’s en dergelijke inrichtingen, geldig voor:

14.1.1

een dag

9,85

14.1.2

een maand

13,05

14.1.3

een kwartaal

23,55

14.1.4

een jaar

46,15

14.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van café’s en dergelijke inrichtingen bedraagt:

14.2.1

per dag waarvoor de ontheffing geldig is:

 
 

14.2.1.1

met één uur of minder

13,10

14.2.1.2

met twee uur of minder, doch meer dan één uur

19,60

14.2.1.3

met meer dan twee uur

26,25

14.2.2

per dag voor een vaste dag in de week gedurende een geheel jaar

14.2.2.1

met één uur of minder

1,00

14.2.2.2

met twee uur of minder, doch meer dan één uur

2,00

14.2.2.3

met meer dan twee uur

2,95

14.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente te mogen venten of straatfotografie uit te oefenen, geldig voor:

14.3.1

een dag

9,85

14.3.2

een week

13,05

14.3.3

een maand

23,55

14.3.4

een jaar

46,15

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Diversen

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vergunningen c.q. onthef-fingen op grond van de APV, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening of in een andere regeling een tarief is opgenomen, alsmede voor elk ander niet onder de artikelen van deze verordening vermeld stuk, dat in het bijzonder belang van de daarin genoemde persoon of aanvrager wordt opgemaakt of gewijzigd

26,25

16.2

Het op afzonderlijke aanvraag, op enigerlei wijze, gebruikmaken van de diensten van Team Beheer en Onderhoud openbare ruimte, voor zover dat betreft:

 

16.2.1

het gebruik van een zuigauto, veegauto of vrachtauto met fecaliënzuiger, met chauffeur:

Per half uur of gedeelte daarvan

68,55

16.2.2

Bij hulp van ander personeel van het Team Beheer en Onderhoud openbare ruimte , voor elke extra man:

Per half uur of gedeelte daarvan

27,30

16.3

Het bestrijden/wegnemen van een wespennest:

Per keer (incl. 21% BTW)

109,80

16.4

De tijdsduur van gebruik volgens 16.2.1 tot en met 16.2.2 genoemde tarieven wordt berekend vanaf het tijdstip van vertrek uit de garage tot aan de terugkeer in de garage van het voertuig met toebehoren en bedienend personeel.

 

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen

17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 en 14 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Krimpen aan den IJssel bedraagt

101,40

17.1.1

Het tarief onder 17.1 wordt verhoogd met € 202,75 indien de werkzaamheden in gemeentegrond betrekking hebben op een strekkende sleuf vanaf 10 meter tot een lengte van 100 meter.

Het totaal bedrag komt hiermee uit op

304,15

17.1.2

Het tarief onder 17.1 wordt verhoogd met € 304,15 indien de werkzaamheden in gemeentegrond betrekking hebben op een strekkende sleuf vanaf 100 meter

Het totaal bedrag komt hiermee uit op

405,55

Hoofdstuk 18 Kinderopvang

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

18.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang, peutergroep en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet kinderopvang.

€ 609,20

18.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, van de Wet kinderopvang .

€ 127,55

 

Bij iedere aanvraag tot registratie wordt leges in rekening gebracht. In geval van een tweede (of meerdere) aanvraag voor eenzelfde locatie, dienen de leges van de vorige aanvraag te zijn voldaan alvorens de nieuwe aanvraag in behandeling wordt genomen.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

1.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1.1.1.1

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

1.1.4.

Ter bepaling van het verschuldigde bedrag moet de aanvrager bij zijn aanvraag een begroting van de bouwkosten overleggen.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Gereserveerd

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Bouwactiviteiten

3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500 bedragen

101,50

3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.500 tot € 500.000 bedragen

101,50

 

vermeerderd met 2,10% van de bouwkosten dat de som van € 2.500 te boven gaat;

 
 

3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

10.549,00

 

vermeerderd met 2,00% van de bouwkosten dat de som van € 500.000 te boven gaat;

 
 

3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.500.000 bedragen

20.549,00

 

vermeerderd met 1,90% van de bouwkosten dat de som van € 1.000.000 te boven gaat;

 
 

3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.500.000 tot € 5.000.000 bedragen

49.049,00

 

vermeerderd met 1,80% van de bouwkosten dat de som van € 2.500.000 te boven gaat;

 
 

3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 tot € 10.000.000 bedragen

 
 
 

vermeerderd met 1,70% van de bouwkosten dat de som van € 5.000.000 te boven gaat;

94.049,00

3.1.1.7

indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen:

179.049,00

 

vermeerderd met 1,60% van de bouwkosten dat de som van € 10.000.000 te boven gaat.

 
 

Extra Welstandstoets

 
 

3.1.2

gereserveerd

 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

3.1.3

gereserveerd

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

100%

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

3.1.5

gereserveerd

 
 

Revisie

 
 

3.1.6

Indien een aanvraag als bedoeld in 3.1.1 betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 3.1.1 tot en met 3.1.5, met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan € 101,50.

 
 
 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 
 

Overschrijving vergunning

 
 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2.25, tweede lid Wabo

66,00

Verhoging in verband met toetsing aan Wet geluidhinder

 
 

3.1.8

Indien voor de vergunningverlening een procedure voor hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder dient te worden gevolgd, wordt het overeenkomstig 3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

2.027,85

Aanlegactiviteiten

 
 

3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

101,50

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1:

 
 

3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

227,50

3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) , wordt het op grond van onderdeel 3.1.1. verschuldigde bedrag verhoogd met:

 
 

3.3.2.1.1

0,9% van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer dan € 300.000 bedragen, met een minimum € 341,10

 
 

3.3.2.1.2

1,15% van de bouwkosten indien de bouwkosten meer dan

 
 
 

€ 300.000 en minder dan € 500.000 bedragen;

 
 

3.3.2.1.3

1,4% van de bouwkosten indien de bouwkosten meer dan

 
 
 

€ 500.000 bedragen, met een maximum van € 10.000

 
 

3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking/project omgevingsvergunning) wordt het op grond van onderdeel 3.1.1. verschuldigde bedrag verhoogd met:

 
 

3.3.3.1

1% van de bouwkosten indien de bouwkosten niet meer dan € 300.000 bedragen, met een minimum € 1.560;

 
 

3.3.3.2

1,25% van de bouwkosten indien de bouwkosten meer dan € 300.000 en minder dan € 500.000 bedragen;

 
 

3.3.3.3

1,5% van de bouwkosten indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen, met een maximum van € 10.000.

 
 

3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

341,10

3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

219,80

3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving);

365,70

3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

627,80

3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit);

627,80

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

227,50

3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

341,10

3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

1705,95

3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (tijdelijke afwijking)

341,10

3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

219,80

3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

365,70

3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

627,80

3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

627,80

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

289,45

met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte van

 
 

500 m2 of kleiner, met

442,40

501 m2 t/m 2.000 m2, met

1.552,35

2.001 m2 t/m 50.000 m2, met

3.836,00

50.001 m2 en hoger, met

8.427,15

3.5.2

Indien een vergunning als bedoeld in artikel 3.5.1 wordt aangevraagd voor een inrichting waarvoor reeds eerder een vergunning is afgegeven en deze vergunning door het college van burgemeester en wethouders uit eigener beweging is ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen genoemd onder 3.5.1.

 
 

3.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning, afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven vergunning als bedoeld in 3.5.1, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder artikel 3.5.1 vermelde tarieven.

 
 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel 2008 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 

3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

365,70

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 
 

3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

101,50

Asbesthoudende materialen

 
 

3.7.2

Vervallen

 
 

3.8

gereserveerd

 
 

Uitweg/inrit

 
 

3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

101,50

Alarminstallatie

 
 

3.9A

Vervallen

 
 

Kappen

 
 

3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g. van de Wabo, bedraagt het tarief

101,50

Handelsreclame

 
 

3.10A

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

101,50

Opslag van roerende zaken

 
 

3.11

gereserveerd

 
 

Natura 2000-activiteiten

 
 

3.12.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

60,95

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

60,95

Andere activiteiten

 
 

3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

60,95

3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

60,95

3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

60,95

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

Beoordeling (milieukundig) bodemrapport

 
 

3.16.1

Indien krachtens wettelijk voorschrift een bodemrapportage is vereist, ten behoeve waarvan advies moet worden gevraagd bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, bedraagt het tarief:

 
 

3.16.1.1

indien het betreft een historisch onderzoek

466,20

3.16.1.2

indien het betreft een verkennend onderzoek voor een terrein met een oppervlakte van minder dan één hectare

565,65

3.16.1.3.

indien het betreft een verkennend onderzoek voor een terrein met een oppervlakte van meer dan één hectare

659,75

3.16.1.4

vervallen

 
 

3.16.1.5

Indien het betreft een beoordeling van een nader onderzoek, een saneringsonderzoek, een saneringsplan, een evaluatieverslag dan wel een ander onderzoek, bedraagt het tarief

679,05

3.16.1.5.1

indien de duur van toetsing van een onderdeel 3.16.1 genoemd onderzoek meer dan zes mensuren zal zijn worden de in dat onderdeel genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan de toetsing aan de belastingplichtige medegedeelde extra kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

3.16.1.5.2

De onder 3.16.1.5.1 bedoelde verhoging wordt berekend naar een bedrag van € 115,25 per mensuur tot een maximum van

1.383,00

3.16.1.5.3

Voor de toepassing van onderdeel 3.16.1.5.1 wordt een toetsing eerst begonnen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de extra kosten aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht.

 
 

3.16.1.5.4

Indien de werkelijke, in onderdeel 3.16.1.5.1 bedoelde extra kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt ten bedrage van het verschil teruggaaf verleend.

 
 

Beoordeling archeologisch bodemrapport

 
 

3.16.1.6

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld

466,20

Advies

 
 

3.17

Welstandstoets

 
 

3.17.1a

Indien door of vanwege het college van burgemeester en wethouders advies wordt ingewonnen van de welstandscommissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land te Rotterdam, bedraagt - onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 - het tarief:

 
 

3.17.1a.1

indien de bouwkosten € 0 tot € 25.000 bedragen

50,00

3.17.1a.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 2.000.000 bedragen

 
 
 

20/00 van de bouwkosten

 
 

3.17.1a.3

indien de bouwkosten € 2.000.000 of hoger bedragen

4.000,00

3.17.1a.4

De berekende bedragen in de onderdelen 3.17.1a tot en met 3.17.1a.3 worden naar boven afgerond op

5,00

3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

304,75

3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld;

 
 

3.18.2

indien een begroting als bedoeld in 3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Publicatiekosten

 
 

3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien bij toepassing van de artikelen 3.3 en 3.4 van deze titel een publicatie is vereist:

 
 

3.19.1.1

in een plaatselijk verschijnend blad

109,00

3.19.1.2

in de Staatscourant

325,55

3.19.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt - indien een afzonderlijk voorbereidingsbesluit moet worden genomen - het tarief voor een publicatie in de Staatscourant

330,45

Hoofdstuk 4 Vermindering

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf /Intrekking

5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

 

50%

 

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw -of sloopactiviteiten

5.2

Gereserveerd

 
 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.6 of 3.7 van deze titel, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

5.3.3.1

Als de gemeente een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.6 of 3.7 van deze titel, buiten behandeling wordt gelaten, wordt een tarief geheven van

101,50

Minimumbedrag voor teruggaaf

5.4

Een bedrag minder dan € 101,50 wordt niet teruggegeven.

 
 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

5.5

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.17 en 3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

101,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen

Vervallen

Hoofdstuk 9 Verklaring vergunningsvrije activiteit

9.1

Het tarief voor een schriftelijke verklaring dat een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo vergunningvrij is, bedraagt

101,50

Hoofdstuk 10 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

101,50

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Alcoholwet

127,50

1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet bedraagt het tarief

26,25

1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet bedraagt het tarief

31,45

Hoofdstuk 2 evenementen en markten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft een evenement, feest, braderie, snuffelmarkt of fancy fair

26,25

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het geven van voorstellingen door een circus of stuntteam

132,25

Hoofdstuk 3 Winkeltijdenwet

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

26,25

3.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.1.1. bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

26,25

3.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.1.1 bedoelde ontheffing

26,25

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

4.2.1

plaatsing op de wachtlijst van gegadigden voor een standplaats op de wekelijkse markt als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel

26,25

4.2.2

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel (individuele vergunning)

26,25

4.2.3

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 12 van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel

26,25

4.2.4

een vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Marktverordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel

26,25

Behoort bij het raadsbesluit van 15 december 2022,

De griffier van de gemeente Krimpen aan den IJssel,