Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

15 november 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

 • 1. De gemeente verleent geen kwijtschelding voor andere belastingenaanslagen dan in het tweede lid genoemd;

 • 2. Van de volgende belastingen kan kwijtschelding worden verleend:

  • a.

   Afvalstoffenheffing

  • b.

   Onroerende zaakbelastingen

  • c.

   Rioolheffing

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Voor belastingaanslagen rioolheffing gebruikersdeel is kwijtschelding mogelijk tot een maximum van 3 eenheden van 100 kubieke meters water.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Intrekking Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2022

De voorzitter,

De griffier,