Regeling vervallen per 31-12-2023

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTGEN BERNHEZE 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTGEN BERNHEZE 2023

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 15 november 2022:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 • vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN BERNHEZE 2023

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 2.

  begraafplaats: de begraafplaats Loo te Nistelrode;

 • 3.

  grafbedekking; gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 4.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • 5.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • 6.

  eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • a.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • b.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  het doen verstrooien van as.

 • 7.

  eigen umengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • d.

  het doen uitzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  het doen verstrooien van as.

 • 8.

  eigen urnen-nis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen uitzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen

 • 9.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2: Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3: Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4: Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven en overbrengen van een lijk indien dit op last van het daartoe bevoegde gezag geschiedt.

Artikel 5: Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7: Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 8: Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9: Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  De 'Leidraad invordering belastingen gemeente Bemheze' is van toepassing.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten Bernheze 2022’ van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten Bernheze 2023’.

  Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 15 december 2022.

  Leandra Kilian griffier

  Marieke Moorman

  voorzitter

 Tarieventabel bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten Bernheze 2023

Indeling Tarieventabel:

 • 1.

  Hoofdstuk 1: Verlenen van grafrechten

 • 2.

  Hoofdstuk 2: Begraven

 • 3.

  Hoofdstuk 3: Bijzetten van asbussen en urnen

 • 4.

  Hoofdstuk 4: Opgraven en herbegraven of cremeren

Hoofdstuk 1: Verlenen van grafrechten

 

Nr.

Omschrijving

Bedrag

1.1

Het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf of urnennis en het door, of namens, de gemeente schoonhouden, verzorgen en onderhouden van de begraafplaats:

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

1.591,85

1.1.2

voor het verlengen van het bij 1.1.1 genoemde recht met 10 jaar

858,40

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2: Begraven

Nr.

Omschrijving

Bedrag

 

2.1

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder, inclusief gedenktekenvergunning

1.020,25

 

2.2

Het begraven van een lijk van een kind onder de 12 jaar, inclusief gedenktekenvergunning

832,70

 

2.3

Het begraven van een asbus met of zonder urn

711,65

 

2.4

Het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

174,60

 

Hoofdstuk 3: Bijzetten van asbussen en urnen

Nr.

Omschrijving

Bedrag

 

3.1

Het bijzetten van een asbus met of zonder urn in de urnenmuur

349,20

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4: Opgraven en herbegraven of cremeren

Nr.

Omschrijving

Bedrag

 

4.1

Het in behandeling nemen van een vergunning ter zake van opgraven en herbegraven

385,95

 

4.2

Het in behandeling nemen van een vergunning ter zake van opgraven en cremeren

303,20

 

Tarieventabel bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten Bernheze 2023 behorende bij besluit van de raad van 15 december 2022.

Leandra Kilian

Griffier

 
 

 

Ondertekening