Ondermandaatbesluit heffing en invordering BsGW gemeente Sittard-Geleen 2022

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit heffing en invordering BsGW gemeente Sittard-Geleen 2022

De Teammanager Financiën

overwegende dat het dagelijks bestuur van de BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen bevoegd is de ambtenaren als bedoeld in artikel 231, lid 2, sub b (heffingsambtenaar) en c (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet aan te wijzen.

dat het dagelijks bestuur op 24 december 2020 heeft besloten de heer N.M.J.G. Lebens, directeur van BsGW, aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar;

dat de directeur van de BsGW op 23 november 2022 aan de Teammanager Financiën van de gemeente Sittard-Geleen de heffings- en invorderingsbevoegdheid en de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, voor de taken zoals vermeld in de bij dit besluit behorende overzicht, heeft gemandateerd.

dat het doelmatig en doeltreffend is als de Teammanager Financiën gebruik maakt van ondermandaat bij uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij dit besluit behorend overzicht, op te dragen aan de daarbij aangegeven functionarissen;

de volgende algemene bepalingen vast te stellen en van toepassing te verklaren op de bevoegdheden zoals bedoeld onder dit besluit:.

Artikel 1. Definities

Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan de machtiging tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van de heffings- en invorderingsambtenaar uitoefenen van een besluitbevoegdheid, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid.

Artikel 2. Kaderstelling

 • 1. De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in het onder I. bedoelde overzicht.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3. Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De heffingsambtenaar c.q. invorderingsambtenaar BsGW,

namens deze,”

gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam.

Het gebruik voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4. Toezicht en rapportage

 • 1. De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2. De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het "Ondermandaatbesluit heffing en invordering BsGW gemeente Sittard-Geleen 2021” ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit heffing en invordering BsGW gemeente Sittard-Geleen 2022”

Ondertekening

Sittard-Geleen, 15 december 2022

Teammanager Financiën

R. de Rijck

Bijlage I: Overzicht mandaat

De Teammanager Financiën gemeente Sittard-Geleen besluit te mandateren:

 • 1.

  de heffingsbevoegdheid en – voor zover van toepassing – de bevoegdheid tot toezending of uitreiking van kennisgevingen, nota’ s of andere schrifturen dan wel aanslagbiljetten, alsmede de invorderingsbevoegdheid ter zake de volgende belastingsoorten op grond van een door het bevoegde orgaan van de gemeente Sittard-Geleen vastgestelde regeling

parkeerbelastingen (naheffingsaanslagen)

Dit betreft enkel een heffingsbevoegdheid

assistent parkeercontroleur

BOA

Toezichthouder

Praktijkbegeleider team Handhaving

parkeerbelastingen

Administratief medewerker realisatie

leges

Coördinator Burgerzaken

Medewerker Backoffice Burgerzaken

Medewerker Frontoffice Burgerzaken

Administratief Medewerker GBA

Kwaliteitsmedewerker Team Zorg

projectmedewerker Kanteling WMO

Unitcoördinator WMO

administratief medewerker realisatie

leges Titel 1, Hoofdstuk 19 Diversen van de Legesverordening

Teammanager Vergunningen en Parkeren

Coördinator Vergunningen

afvalstoffenheffing (hoofdstuk I tarieventabel)

Coördinator Burgerzaken

Medewerker Backoffice Burgerzaken

Medewerker Frontoffice Burgerzaken

Administratief Medewerker GBA

marktgelden

Markt- en havenmeester

 • 2.

  Indien een heffing niet direct gevolgd wordt door een inning, mogen deze bevoegdheden niet door een en dezelfde persoon worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het (in rechte) vertegenwoordigen van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen ((BsGW) gedurende een procedure, waaronder begrepen het zowel eisend als verwerend optreden en het opstellen en voeren van de met de vertegenwoordiging gepaard gaande correspondentie ter zake de volgende belastingsoorten op grond van een door het bevoegde orgaan van de gemeente Sittard-Geleen vastgestelde regeling.

Parkeerbelastingen (niet zijnde naheffingsaanslagen)

Beleidsmedewerker Parkeren

Juridisch medewerker Vergunningen en Parkeren