Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amstelveen 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amstelveen 2023

Zaaknummer: Z22-097860

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 08 november 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden; overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amstelveen 2023

Artikel 1 Kwijtschelding

De gemeente Amstelveen verleent alleen kwijtschelding voor de volgende belastingaanslagen: de aanslag Afvalstoffenheffing

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

a. € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

b. 75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

c. 90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Intrekking en inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2012" van 14 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amstelveen 2023”

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang is 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amstelveen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2022.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens